2016. október 21., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 21 - PÉNTEK - Jób 32

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 60. fejezet 467. nap

Saul, hogy a győzelmet minél jobban kihasználja, megtiltotta katonáinak, hogy naplementéig táplálékot vegyenek magukhoz. "Átkozott az" - mondta - "aki kenyeret eszik estvéig, míg bosszút állok ellenségeimen" (1Sám 14:24). A harc ugyan már eldőlt mielőtt ő beavatkozott volna, de Saul az ellenség teljes megsemmisítésével akarta kitüntetni magát. Az élelmet önző okokból tiltotta el, emberei szükségletével mitsem törődött, ha egyéni érdekei úgy kívánták. Azzal pedig, hogy ezt a tilalmat ünnepélyes esküvel erősítette meg, kimutatta meggondolatlanságát és hitetlenségét. Egész viselkedése, az átok és az indok azt mutatta, hogy nem az Isten, hanem saját dicsőségét keresi. Nem azt mondotta: "míg az Úr győzedelmeskedik", hanem "míg bosszút állok ellenségeimen" (1Sám 14:24).

A tilalom pedig okozója lett Isten parancsolata megszegésének. Egész nap hadakoztak, és már ájuldoztak az éhségtől. A meghatározott idő elteltével a kiéhezett nép nekiesett a zsákmányolt ételnek, és a húst véresen ették meg. Így vétettek Isten törvénye ellen, amely tiltja a vér megevését.

Jonathán, aki atyja rendeletéről mit sem tudott, akaratlanul vétett a parancs ellen, mert egy erdőn keresztül menve mézet talált, és evett. Este meghallotta ezt Saul, aki tudvalevőleg halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg, hogy valaki aznap egyék. És bár Jonathán akaratlanul vétett ellene, s bár Isten csodálatos módon tartotta meg életét, sőt általa adott győzelmet Izraelnek, a király mégis úgy rendelkezett, hogy az ítéletet végre kell hajtani. Fia életének megkímélésével Saul részéről beismerés lett volna, hogy vétkezett amikor ilyen elhamarkodott fogadalmat tett. Ez pedig megalázó lett volna büszkeségének. "Úgy cselekedjék az Úr most és ezután is" - hangzott borzalmas ítélete - "hogy meg kell halnod Jonathán" (1Sám 14:44).

Saul nem várhatott dicsőséget az ellenség legyőzetéséért. Úgy gondolt megbecsülést és csodálatot szerezni magának, hogy fogadalmát szentnek tartotta, és ahhoz még saját fia élete árán is ragaszkodott. Ezzel királyi tekintélyét is meg akarta erősíteni. Kevéssel ezelőtt ő szegte meg Isten parancsolatát, mert jogtalanul áldozatot mutatott be Gilgálban, és amikor Sámuel megfeddte őt, konokul védekezett. De most, hogy saját oktalan rendeletét szegték meg - még csak nem is szándékosan -, nem kedvezett saját fiának sem, hanem halálra ítélte őt.

Mai Bibliai szakasz: Jób 32

Az előző fejezetben Jób beszédének végét narrátorként maga Mózes írta, madártávlatból rálátást adva nekünk a Jób és három barátja közötti kapcsolatra. Ahogyan a fejezet első verse mondja: „Ez a három férfiú már nem felelt többet Jóbnak, mivel ő igaznak tartotta magát a saját szemében” (1. vers).

Elihu, aki most szólásra emelkedett, sokkal fiatalabb volt Jób három barátjánál. Viszont bizonyára elmúlt már harminc éves, hiszen abban az időben nyilvánosság előtt fiatalabbak nem szólhattak. Mózes azt mondja, hogy Elihu haragra gerjedt. „Jóbra haragudott, mert igaznak tartotta magát Istennel szemben. De három barátjára is mérges volt, mivel nem találták meg a helyes választ, mégis kárhoztatták Jóbot” (2-3. vers).

Mózes elmagyarázza, hogy Elihu eddig azért hallgatott, mert fiatalabb volt. (4. vers). Végül, hosszú hallgatás után törte meg Elihu a csendet (5. vers).

Jellemző, ázsiai szokás szerint a fiatalabb ember csöndben maradt, mert tudta, hogy az idősebbeké az elsőbbség (6. vers). Elihu azt hitte, hogy a kor bölcsességgel jár, ezért hagyta az idősebbeket beszélni (7. vers). Azt hitte, hogy rendelkeznek az éleslátás lelkével, mert a Teremtő megengedi nekik, hogy megértsék dolgait (8. vers). Elihu azt is tudja, hogy a nagy emberek nem válnak mindig bölccsé, és a vének sem mindig értik meg az ítéletet (9. vers). Valószínű, hogy Elihu most szerepelt először nyilvánosság előtt. Ha az ember egy olyan hosszú tanácskozáson vesz részt, amilyen ez volt, nyilvánvalóvá válik, hogy irányítás nélkül, egyhelyben toporognak, sok ide-oda kapkodással, de előremozdulás nélkül.

Tehát Elihu úgy érezte, hogy szólnia kell (10. vers). Végigvárta Jób barátainak beszédeit, figyelte okoskodásukat, míg a szavakat keresgélték. (11. vers). Amikor az ember már a szavakat keresi, a beszélgetés a végéhez közeledik. Hatsepszut palotájában Mózes számtalanszor vett részt megbeszéléseken, és tudta, hogy ha egy fontos ember beszél, és mindenki rá figyel, lendületesen szól, de egy bizonyos ponton „lemerül az elem”, és a szavak keresése a beszéd végét jelzi.

Elihu így szól barátaihoz: „Igen figyeltem rátok, és íme, Jóbot egyikőtök sem tudta megcáfolni, egyikőtök sem felelt meg érveire” (12. vers). „Ne mondjátok, hogy megtaláltátok a bölcsességet: csak Isten győzheti meg őt, és nem ember!” (13. vers). Elihu azt is tudta, hogy Jób nem hozzá, hanem csak a többiekhez intézte válaszait, de ők összezavarodtak (14-15. vers). Elihu várta válaszaikat, de ők csöndben maradtak (16. vers). Bejelenti, hogy most rajta a beszéd sora, mert tele van mondanivalóval, és a gyomra görcsbe rándult az idegességtől (16-17. vers). Nem tudja visszatartani magát. Elihu azt mondja, a szavak úgy feszítik szét bensőjét, mint a tömlőbe zárt újbor (must), amitől az csaknem szétszakad.
Mózes és Jób jól ismerték az ősi közel-keleti italozási szokásokat, de ők maguk nem ittak szeszes italt. Elihu a szőlőlé (must) borostömlőben történő érlelési folyamatáról beszél. Jégvermeket használtak tárolásukra, vagy a földbe ásták a tömlőket, hogy hidegen tartsák őket. Tudták, milyen fontos az élelmiszereket hűvös helyen tárolni.  (A közel-keleti kutatások szerint a Hermon-hegyről szerezték be a jeget.)

Elihu engedélyt kér a szólásra (20. vers). Azt is bejelenti, hogy nem lesz személyválogató, és nem fog senkinek sem hízelegni. Nem is tudja, hogyan kell, nincsen gyakorlata a kegyes beszédben. Ha azt tenné, hamar elszólítaná őt Teremtője (21-22. vers). Ez azt jelenti, hogy még sok a tanulnivalója Istentől, és a gyakorlatban fogja majd jobban elsajátítani a beszéd szabályait.

Drága Urunk!
Időnként megbeszéléseken veszünk részt, ahol hosszú fecsegéseket kell végighallgatnunk, néha a Te nevedben. Minden gyűlésen vannak Elihuk, akik akkor szólalnak fel először. Még ma is ezek a gyűlések jelentik a Te megoldási módszeredet a problémák kezelésére, és nem az egyszemélyes, gyors „letaroló” előadások. Ezért kérünk, adj nekünk türelmet, hogy elfogadjuk azt, amin nem tudunk változtatni!  Ámen.

Koot van Wyk

64. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 60. fejezetéhez (okt. 16-22).

A zsoltáros így imádkozott: „Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam” (Zsoltárok 19:12–13).

Saul király szerencsétlenségére ezt a klasszikus versszakot nem ő írta. Dávid írta e verset, az „Isten szíve szerinti ember”. Jóllehet néhányan azt kérdezik most: „Hát nem azután követte el óriási bűnét Dávid király, hogy megírta ezt a klasszikus zsoltárt?” De igen, csakhogy Dávid és Saul különböztek abban, hogy Dávid képes volt megbánni bűnét, miután szembesítette Istennel az Ő prófétája. Dávid bűnvallomása alapján született az 51. zsoltár. A Szentírás nem tartalmaz feljegyzést Saulról, hogy valaha is ilyen bűnmegbánást tanúsított volna, vagy hogy egyáltalán imádkozó ember lett volna. Saul büszkesége távol tartotta őt Isten prófétáitól. Ahelyett, hogy hagyta volna, hogy a dorgálás bűnbánatot hozzon és Isten megbocsátását eredményezze, Saul évtizedeken át megbánás nélkül saját maga igazolására törekedett. Ez a folyamat csak akkor ért véget, amikor meglátogatta az endori boszorkányt, és másnap öngyilkosságot követett el.

A 60. fejezet szépségét az adja, ahogyan Isten a népét a mindössze két őt követő ember, Jonatán és a fegyverhordozója által vezeti győzelemre. A nap végén Isten embereit úgy késztette Jonatán életének megmentésére, hogy nem hagyták Saulnak elhamarkodott fogadkozását véghez vinni.

Hogyan kerülhetjük el az elbizakodottságot? A Zsoltárok 119:11 szerint „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Jézus azt mondta, hogy „… imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.”, valamint „térj meg, hogy ne mozdítsam ki a gyertyatartódat a helyéről” (Jelenések 2:5).

David Pershall
a Woodlands gyülekezet vezető presbitere
Woodlands, Texas

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése