2016. október 8., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 8 - SZOMBAT - Jób 19

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 58. fejezet 454. nap

Minden tanulónak fizikai munkával kellene töltenie a nap egy részét. Így megszokná ifjú korában a szorgalmat, önbizalma növekedne és megmenekülne olyan lealacsonyító szokástól, amely gyakran a henyélés következménye. Ez minden, ami az elsődleges nevelési cél eléréséhez szükséges, mivel azáltal, hogy szorgalomra, tisztaságra és erkölcsösségre tanítunk, összhangba jutunk a Teremtővel.

Tanítsuk az ifjúságot teremtésünk célját megérteni, Istent dicsőíteni, és mások hasznára élni! Ismertessük meg velük Isten irántuk táplált szeretetét, de ismertessük meg azt a magasztos elhívatást is, amelyre a földi élet iskolájában elő kell készülniük. Láttassuk meg velük azt a reájuk várakozó magas méltóságot, hogy Isten gyermekeivé lehetnek. Ha ezt tesszük, ezren és ezren fordulnak majd el utálattal az önzés útjairól és azoktól a léha szórakozásoktól, amelyeket eddig kerestek. Így nevelve sok ifjú megtanulná gyűlölni és elkerülni a bűnt; nem csupán jutalom reményében vagy a büntetéstől való félelem miatt, hanem, mert felfedeznék a bűnben rejlő rútságot, amely megfosztja őket istenadta erőiktől, és amely foltot ejt az Istenhez hasonlatos képmásukon.

Isten nem korlátozza az ifjúság törekvéseit. Nem akarja, hogy eltöröltessenek azok a jellemtulajdonságok, amelyek az ember munkáját eredményessé, megbecsültté teszik. De figyelmüket azokra a dolgokra irányítja, amelyek annyival magasabbak az önző ideiglenes törekvéseknél, amennyivel magasabb az ég a földnél. A földön így megkezdett nevelés folytatódik majd az eljövendő életben. Ott Istennek a teremtés művében és a világegyetem fenntartásában megnyilvánuló hatalma, és megváltást szerző mélységes szeretetének tanulmányozása minden nap új szépségekben tárul elénk. Amint az Írás mondja: "Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek" (1Kor 2:9). Isten jelenlétének egy-egy fényjelét ebben az életben is felfoghatjuk már, s megízlelhetjük a menny örömét is; de a tökéletes öröm és boldogság csak az eljövendő életben vár reánk. És ott az örökkévaló élet rávezet majd arra, milyen magas rendeltetése van az embernek, akiben visszaállíttatott az Isten képe.

Mai Bibliai szakasz: Jób 19

Jób visszakérdez barátaitól, meddig fogják még szavaikkal ostromolni őt. (2. vers) Már tízszer megalázták (3. vers). Jób állítja, hogy semmi rosszat sem tett (4. vers), viszont szeretné, ha a barátai is megértenék, hogy amit ő megtapasztal, az nem más, mint egy – Isten által Jób számára kikövezett –, szent út (6. vers). Isten Lucifert teremtette meg, a hajnal fiát, nem pedig sátánt. Mivel Jóbnak kiváló kapcsolata van Istennel, ezért segítségül hívja Őt a rossz, az „erőszak” ellen, amitől szenved, de nem kap választ (7. vers).

Az igaz, hogy Isten megengedett néhány dolgot Jób ellen, mivel Isten őt választotta ki példaként az el nem bukott világok számára. Eltorlaszolta Jób útjait, így ő nem tudott rajtuk végigmenni; sötétbe borította ösvényét; megfosztotta becsületétől; leemelte a koronát a fejéről; tönkretette őt mindenhol; gyökerestül kitépte reményét, mint valami fát (8-10. vers). Jób úgy érzi, hogy Isten felerősítette haragját ellene és ellenségként tekint reá (11. vers). Valójában Isten ellensége csakis sátán, és ha Isten ellenségként tekintene Jóbra, az felvetne néhány problémát.

Sátán ki is használta Isten engedélyét, és angyalai hatalmas seregként indultak meg Jób ellen (12. vers). Még kedves és közeli barátai is ellene fordultak: a testvére eltávolodott tőle, a barátai elidegenedtek, a rokonai elfutottak előle, más barátai megfeledkeztek róla. Háznépe idegenként nézett reá, a szolgái megtagadták őt, felesége idegenkedett a lélegzetvételétől is, a fiatalok megvetették, és kibeszélték a háta mögött. A közeli barátai elkerülték, akik korábban szerették, ellene fordultak (13-19. vers). De vannak fizikai következmények is: nagyon lesoványodott, és a haláltól is csak az ínyének húsa miatt menekült meg (20. vers). Szó szerinti fordítás szerint „a csontja belevág a bőrébe és húsába”, ami egy olyan fizikai problémát ír le, ami mélyebb, mint ami a felszínen látszik. Ha a csont látszódik a bőrén keresztül, akkor nagyon-nagyon sovány. Szánalomért könyörög a barátaitól, mivel a dolgok helyes értelmezése az, hogy „Isten keze érintett engem” (21. vers). „Miért üldöztök engem úgy, mint az Isten, és mért nem elégesztek meg a testemmel?” (22. vers).

Később Jób azt kívánja, bárcsak feljegyeznék szavait egy könyvbe, de azok a mennyei feljegyzésekben vannak benne! (23. vers). Biztonságosan kellene vassal bevésni őket egy sziklába, hogy örökre megmaradjanak. Az örök Kőszikla kezében vannak örökké, és ezek a kezek át lettek szegezve vas szegekkel! (24. vers). „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll” (25. vers). Milyen szilárd a feltámadásba vetett hite! És a feltámadás után, a bőrében, abban a bőrében, amit sátán kelésessé tett és lefosztott „testemben látom meg az Istent” (26. vers, új prot. ford.). Jób mondja, hogy magának látja meg Istent (27. vers). A szemei Istent fogják látni, és nem egy idegent.

Jób emberközpontú filozófus barátainak félre kellene tenniük hamis elméleteiket és félniük a fegyvertől, Isten büntetésétől, „mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés” (29. vers). A hamisságot kiértékelik a vizsgálati ítéletnél.

Szerető Istenünk, mi tudjuk, hogy a mi Megváltónk él, ez éltet Téged is bennünk, kérünk tarts meg minket a kezeidbe írva. Ments meg minket és szeretteinket a gonosz kardjától! Ámen.

Koot van Wyk

62. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 58. fejezeteihez (okt. 2-8).

„A nevelés igazi célja Isten képmásának helyreállítása a lélekben.”

Mostanra már régóta tart a közoktatásnak az a válsága, mely szerint a tanulókat nem segítik igazán az életben boldogulni. A magas lemorzsolódási arányok szilárdan arra mutatnak, hogy többről is szólhatna az oktatás, mint olvasás, írás és számtan. A jellem igenis számít, és már több iskolában megváltoztatták a tanmeneteket, hogy megpróbálják kialakítani az alábbi jellemvonásokat: „rugalmasság, lelkiismeretesség, derűlátás, önuralom és határozottság”. (The Atlantic, 2016. június, 58. o.) Azok a tanulók, akik elsajátítják ezeket a jellemvonásokról szóló készségeket, amelyeket nemkognitív készségeknek nevezünk, jobban teljesítenek a fejlődésük kognitív oldalán is. A jellemet mégsem lehet légüres térben fejleszteni. Hajlandó-e a társadalom megfizetni az árát annak, hogy jó jellemet építsünk?

James Hunter azt írja A jellem halála: Erkölcsi oktatás egy jó és rossz nélküli korban című könyvében: „Azt mondjuk, hogy a jellem megújítását szeretnénk napjainkban, de nem tudjuk, valójában mit is kérünk. A jellemet megújítani azt is jelenti, hogy megújítjuk a hitvallásunk rendszerét, amely megszorít, korlátoz, megköt, kötelez és kényszerít. Ez az ár túl magas nekünk, hogy megfizessük. Jellemet akarunk szilárd meggyőződés nélkül. Erős erkölcsi érzéket akarunk, de a szégyenérzet és bűntudat érzelmi terhe nélkül. Erkölcsi tisztaságot akarunk erkölcsi alap nélkül, ami elkerülhetetlenül megütköztet bennünket. A jót akarjuk anélkül, hogy meg kellene neveznünk a gonoszt. Tisztességet akarunk, tekintély nélkül, amely ragaszkodna hozzá. Közösséget akarunk, a személyes szabadság bárminemű korlátozása nélkül. Röviden, olyat akarunk, amit nem kaphatunk meg azokkal a feltételekkel, amelyekkel akarjuk.”

Kevin James
PARL társigazgató
Southern Union Conference of Seventh day Adventists, USA
Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése