2016. október 2., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 2 - VASÁRNAP - Jób 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 58. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 58. fejezet 448. nap

58. A prófétaiskolák

Izrael nevelését maga az Úr irányította. Gondoskodása nem korlátozódott csupán vallásos érdekeikre, hanem kiterjedt szellemi, fizikai jólétükre is. Ezek is az isteni gondviselés alá tartoztak és ezeket is isteni törvények szabályozták.

Megparancsolta a hébereknek, hogy gyermekeiket az Úr minden törvényére tanítsák meg, és beszéljék el nekik, mit tett atyáikért. Ez a szülőknek kiváltképp kötelessége volt, olyan kötelessége, amelyet senkire sem ruházhattak át. Mert nem idegen ajkaknak kellett Isten e nagy dolgaira tanítani a gyermekeket, hanem a szülőknek, akik őket a legjobban szerették. A mindennapi élet minden mozzanatába Isten gondolatát kellett beleszőniük. Isten hatalmas cselekedeteit amelyekkel népét megszabadította - és az eljövendő Megváltóra vonatkozó kegyelmes ígéreteit szinte naponta tanulmányozni kellett az izraelita családokban. Hogy az oktatás a szívekbe jól bevésődjék, képeket és hasonlatokat alkalmaztak. Így vésték az ifjúság szívébe a határtalan isteni gondviselés és az eljövendő élet igéit. Megtanították őket, hogy a természetben és az Igében egyaránt Istent keressék. A csillagok milliója, a faóriások, a rét virágai, a büszkén égbe meredő bércek és a csobogó kis patak is a Teremtőről beszélt. Az áldozatok bemutatása, a szentély szolgálata és a próféták beszédei Isten megkülönböztetett megnyilatkozásai voltak számukra.

Ilyen nevelésben részesült Mózes is szüleinek szerény góseni hajlékában; így nevelte a hűséges Anna is gyermekét, Sámuelt; Dávid a bethlehemi dombvidéken ugyancsak ilyen isteni szabályok szerint nőtt fel; és Dániel, mielőtt rabsága elválasztotta szüleitől, ugyanilyen oktatásban részesült. De ilyenek voltak Krisztus gyermekévei is Názáretben; s az istenfélő ifjú, Timótheus is, aki nagyanyja Lois, és édesanyja, Eunika ajkairól tanulta a Szentírás igazságait (2Tim 1:5; 3:15).

Az ifjúság továbbképzéséről a prófétaiskolák gondoskodtak. Ha egy ifjú behatóbban kívánta tanulmányozni Isten szavát és vágyakozott fentről jövő mennyei bölcsesség után, hogy később Izrael tanítója lehessen, a prófétaiskolák nyitva álltak előtte. Ezeket az iskolákat Sámuel alapította, hogy gátat vessen az elharapódzott erkölcsi romlásnak; s hogy elősegítse az ifjúság, és általa a nemzet szellemi és erkölcsi jólétét és felemelkedését. Ezért az iskolákba olyan tanítókat helyezett, akik istenfélelemben mindenkor képesek a nép vezetésére és tanácsolására. E cél eléréséhez egész seregét gyűjtötte össze az istenfélő, értelmes és tanulni vágyó ifjaknak. Ezeket aztán "próféták fiainak" nevezték. S amíg ők Isten társaságában az Igét és a teremtés csodálatos művét tanulmányozták, természetes képességeik mellé felülről jövő bölcsesség adatott. Tanítóik jártasak voltak az igazság minden pontjában és állandó kapcsolatban voltak Istennel. Szentlelkének megkülönböztetett áldásaiban részesültek. De istenfélelmük és képzettségük folytán a nép bizalmát és megbecsülését is élvezték.

Mai Bibliai szakasz: Jób 13

Jób ott folytatja, ahol a 12. fejezetben abbahagyta. Az emberi tudományról megjegyzi, hogy a saját szemével látta az ilyenfajta gondolkodás következményeit (1. vers). Ugyanolyan naprakész tudással rendelkezik az emberi filozófiában, tudományban, műszaki ismeretekben, mint a barátai (2. vers). Nem emberekkel akar Jób beszélgetni, hanem Istennel érvelni (3. vers.). Viszont barátai hazugságokat szólnak (4. vers.). Ha valaki elvesz Isten örökkévaló kinyilatkoztatásából, és ilyen kategorikusan beszél Istenről, az hazudik.

Jób azt szeretné, ha a barátai csendben maradnának (5. vers), mert teljesen híján vannak a „biblikus” megértésnek. Jób szerint valótlanságokat mondanak neki és megkérdezi: „Isten kedvéért beszéltek hamisan, és Őérette szóltok hazugságot?” (7. vers – új prot. ford.). Szeretné tudni, hogy ha a barátai részt vehetnének a vizsgálati ítéletben, megkérdeznék-e Istent (8. vers). Ha Isten vizsgálná őket, az jó lenne-e nekik? (9. vers). Nem dorgálná-e meg őket? (10. vers). Nem rettentené-e meg őket Isten fensége a vizsgálati ítéletben, nem hozna-e félelmet rájuk? (11. vers). Dicsőségük hamu és agyag (12. vers).

Jób arra kéri barátait, hogy hallgassanak, hogy ő szólhasson, függetlenül attól, mi történik vele (13. vers). Nem akarja tartani a száját, még ha ez azzal is jár, hogy saját kezébe veszi életét (14. vers). Jób azt mondja, hogy még ha Isten meg is öli őt, akkor is Őelőtte akarja bizonyítani útjainak igazát (15. vers). Jób nem bizonytalan Istenben és a hozzá fűződő kapcsolatában. „Ő a megmentőm” (16. vers). Jób azt szeretné, ha barátai figyelmesen meghallgatnák, amit mondani akar (17. vers). „Íme, előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nekem lesz igazam” (18. vers).

Jób azt kéri az Úrtól, hogy két dolgot ne tegyen vele: ne vegye le róla a kezét, és ne engedje, hogy igazsága megfélemlítse (20-21.  vers). Isten a kezében tartja Jóbot, és körülveszi igazságával. Ennek a két dolognak ugyanúgy mindig jelen kell lennie a mi életünkben is. Beszéljünk Istennel! (22. vers). „Szólj és én felelek, vagy én szólok és Te válaszolj.”

A kérdés, hogy a vizsgálati ítéletben (ami 1844-ben kezdődött), mennyi bűnöm találtatott? „Ismertesd meg velem vétkeimet!” (23. vers). „Miért rejted el arcodat és tartasz engem ellenségednek?” (24. vers). Jób tudja, hogy Isten nem vesztegeti idejét száraz fákra (25. vers). A mennyei könyvekben fel vannak jegyezve Jób vétkei és most tudni szeretné, hogy vajon örökli-e ifjúsága bűneit (26. vers). Ha Isten ezt tenné vele, az olyan lenne, mint összekötözné az ember lábait, hogy ne tudjon járni (27. vers). Nincsen élet az emberben, elmállik, mint a molyette ruha (28. vers).

Drága Istenünk! Jób hitének szépsége átragyog az évszázadokon, és példát mutat számunkra is, akik a vizsgálati ítélet idején élünk. Kérünk, mutass rá a mi bűneinkre is, amíg még van időnk! Ámen.

Koot van Wyk

62. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 58. fejezeteihez (okt. 2-8).

„A nevelés igazi célja Isten képmásának helyreállítása a lélekben.”

Mostanra már régóta tart a közoktatásnak az a válsága, mely szerint a tanulókat nem segítik igazán az életben boldogulni. A magas lemorzsolódási arányok szilárdan arra mutatnak, hogy többről is szólhatna az oktatás, mint olvasás, írás és számtan. A jellem igenis számít, és már több iskolában megváltoztatták a tanmeneteket, hogy megpróbálják kialakítani az alábbi jellemvonásokat: „rugalmasság, lelkiismeretesség, derűlátás, önuralom és határozottság”. (The Atlantic, 2016. június, 58. o.) Azok a tanulók, akik elsajátítják ezeket a jellemvonásokról szóló készségeket, amelyeket nemkognitív készségeknek nevezünk, jobban teljesítenek a fejlődésük kognitív oldalán is. A jellemet mégsem lehet légüres térben fejleszteni. Hajlandó-e a társadalom megfizetni az árát annak, hogy jó jellemet építsünk?

James Hunter azt írja A jellem halála: Erkölcsi oktatás egy jó és rossz nélküli korban című könyvében: „Azt mondjuk, hogy a jellem megújítását szeretnénk napjainkban, de nem tudjuk, valójában mit is kérünk. A jellemet megújítani azt is jelenti, hogy megújítjuk a hitvallásunk rendszerét, amely megszorít, korlátoz, megköt, kötelez és kényszerít. Ez az ár túl magas nekünk, hogy megfizessük. Jellemet akarunk szilárd meggyőződés nélkül. Erős erkölcsi érzéket akarunk, de a szégyenérzet és bűntudat érzelmi terhe nélkül. Erkölcsi tisztaságot akarunk erkölcsi alap nélkül, ami elkerülhetetlenül megütköztet bennünket. A jót akarjuk anélkül, hogy meg kellene neveznünk a gonoszt. Tisztességet akarunk, tekintély nélkül, amely ragaszkodna hozzá. Közösséget akarunk, a személyes szabadság bárminemű korlátozása nélkül. Röviden, olyat akarunk, amit nem kaphatunk meg azokkal a feltételekkel, amelyekkel akarjuk.”

Kevin James
PARL társigazgató
Southern Union Conference of Seventh day Adventists, USA
Fordította: Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése