2016. október 9., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 9 - VASÁRNAP - Jób 20

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 58. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 59. fejezet 455. nap

59. Izrael első királya

Izrael népének kormányzása Isten nevében és tekintélyének alapján történt. Mózes, a hetven vén, a fejedelmek és bírák tisztsége csupán abban állt, hogy érvényt szerezzen Isten törvényének; ám önhatalmúlag nem alkothattak törvényeket. Ez a rendelkezés fennmaradási feltétele volt és maradt Izrael nemzetének. Az Úr évszázadokon át gondoskodott Istentől ihletett tanítókról, akik a törvényt és annak alkalmazását tanították és irányították.

Isten előre tudta, hogy népe majd királyt kíván, de az állam alapját alkotó szabályok megváltoztatásába nem egyezett bele. A király Izraelben csak helytartója lehetett a magasságosnak. Az ország Királyának Istent kellett tekinteni, és törvénye mindenek felett állt. (Lásd Függelék 8. megjegyzését.)

Amikor az izraeliták Kánaánban letelepedtek, elismerték az istenuralom szabályait és a nemzet felvirágzott Józsué vezetése alatt. De a nép elszaporodása és pogányokkal való érintkezése megváltoztatta a helyzetet. Mert pogány szomszédaik szokásaiból sokat átvettek és így különleges szent jellemük tisztaságából sokat veszítettek. Az istenfélelmet lassan-lassan elhanyagolták, a kiváltságot pedig, amelyben, mint Isten választott népének részük volt, nem becsülték. Egyszerű tisztaságukra ráuntak, mert elvakította őket a pogány fejedelmek és királyok pompája. Így lassan féltékenység és irigykedés lett úrrá a törzsek között. A belső viszálykodás természetesen elgyengítette a nemzetet, s így minduntalan tartaniuk kellett a pogányok betöréseitől. Végre is a nép között az a meggyőződés alakult ki, hogy ellenségeik között csak egy összpontosított kormányzat mellett maradhatnak meg. Minél messzebb kerültek az Isten törvényeinek megtartásától, annál inkább kívántak szabadulni mennyei uralkodójuktól, s így lassan általános lett az egyeduralom megalapításának kívánsága.

Józsué halála óta még senki sem látta el a kormányzat dolgait annyi bölcsességgel és eredménnyel, mint Sámuel. Isten őt háromszoros tisztségre kente fel. Egyszemélyben volt bíró, próféta és főpap, és ő mindezekben fáradhatatlan buzgalommal és önzetlen odaadással dolgozott népe javáért. Kormányzása alatt a nemzet gyarapodott, a rend helyreállt, Isten tiszteletét újból gyakorolták, s így az elégedetlenség egy időre meg is szűnt. De korának előhaladtával kénytelen volt a kormányzat gondjait megosztani, s erre két fiát jelölte ki. ő maga Rámában vezette az ügyeket, fiait pedig Beérsebába, az ország déli határára küldte, hogy bírói legyenek a népnek.

Sámuel fiait a nép teljes egyetértéssel választotta meg, ám azok méltatlannak bizonyultak tisztségükre. Isten még Mózes által megparancsolta, hogy Izrael főemberei és bírái mindenkor igazságosan ítéljenek, az özvegyek és árvák gyámolítói legyenek, és ajándékot el ne fogadjanak. Sámuel fiai pedig "[...] a telhetetlenség után indulának, és ajándékokat fogadának el, és elfordíták az igaz ítéletet" (1Sám 8:3). A próféta fiai nem gyakorolták azokat a szabályokat, amelyeket atyjuk adott nékik. Nem utánozták önzetlen, tiszta életmódját. Az Éli házára kimondott ítélet sem váltotta ki Sámuelből azt a hatást, amit kellett volna, hiszen bizonyos tekintetben ő is engedékeny volt nevelésükben és ennek következményei mindkét fiú jellemében és életében gyorsan megmutatkoztak.

Sámuel fiainak igazságtalan bíráskodása elégedetlenséget keltett és ürügyet szolgáltatott a rég áhított kormányzati változás ismételt követelésére. "Összegyűlének azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás" (1Sám 8:4-5). A nép között uralkodó gonosz állapotokról Sámuelt nem tájékoztatták. Mert ha fiainak gonoszsága tudomására jutott volna, azonnal megfosztotta volna őket tisztségüktől. De hiszen nem is ezt akarták elérni Izrael vénei. És látta ezt Sámuel is, hogy a tulajdonképpeni ok a büszkeség és az elégedetlenkedés, és ezt az alkalmat csak rég elhatározott szándékuk megvalósítására használják fel. Sámuel ellen nem merült fel semmi panasz. Kormányzatának igazságosságát és bölcsességét mindenki elismerte. De az idős próféta a dolgot mégis maga ellen irányulónak fogta fel. Úgy vélte, hogy őt akarják mellőzni. Érzelmeit azonban nem árulta el, nem tett szemrehányást senkinek, hanem Isten elé vitte az ügyet imában és csakis tőle kért tanácsot.

"És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettök. Mindama cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, egészen a mai napig (hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak): veled is a szerint cselekesznek" (1Sám 8:7-8). Az Úr felvilágosította Sámuelt, hogy a nép nem ő ellene, hanem maga az Isten ellen van. Hiszen Sámuel ellen semmi panaszuk nem volt. Az Úr ellen álltak
fel, az ellen, aki nekik a vezetőket adta. Akik az Isten hűséges szolgáját megvetik, megvetik Istent, aki a szolgát küldte. Mert az ő beszédét, az ő intését és tanácsát vetik meg, ha szolgájától elfordulnak.

Mai Bibliai szakasz: Jób 20

Most Cófáron a sor, hogy Jóbnak válaszoljon. Úgy érzi, hogy a benne levő „izgatottság” miatt muszáj beszélnie (2. vers), de a gondolatait nem Isten, hanem a racionalizmus és az okoskodás irányítja. Cófár ezt mondja: „megszégyenítő kioktatást hallok, de értelmes lelkem megadja a választ” (3. vers - új prot. ford.). Cófár az emberi értelem lelkét akarja használni védekezése legfőbb alapjaként. Úgy érvel, hogy ezt használta az emberiség, amióta a Földön van, és Jóbnak meg kell értenie ezt (4. vers).

Ezen kívül Cófár az egyiptomi halottkultusz megfélemlítését is alkalmazza, amikor azt mondja, hogy ha az ember ereje fel is menne a Mennybe és a feje elérné a felhőket (6. vers), akkor is elveszne, és azok, akik látják ezt mondják: „Hol van ő?” (7. vers). Elszáll, mint egy álom Rá napistennel egy hajón este idején, és nem találják őt, eltűnik, mint egy „éjszakai látomás” (8. vers – új prot. ford.). Azok a szemek, amelyek a földön látták, többé nem látják (9. vers). „Fiai a nincstelenek kedvében járnak, és vagyonát kiereszti kezéből” (10. vers - új prot. ford.). Arra lesznek kényszerítve, hogy áldozataik zsákmányát visszaadják. „Ha csontjai tele is voltak ifjú erővel, az vele együtt a porba hanyatlik” (11. vers – új prot. ford.). Cófár folytatja az egyiptomi teológia ijesztgetéseit, amikor azt mondja, hogy ha a gonosz édes is a halandó szájban, és megtartja az ízt a nyelve alatt, az étele maga is kobra mérgévé változik (12-14. vers). Élete idején gazdagságot nyelt, de ki fogja hányni, mert „hasából is kihajtja az Isten” (15. vers - új prot. ford.). 

Cófár az egyiptomi kígyókkal próbálja ijesztgetni Jóbot, amelyek megtámadják őt (16. vers). Nem fog gyönyörű, tejjel és mézzel folyó mennyei patakokat látni (17. vers). A halott gonoszok nem fogják élvezni a gazdagságuk adta előnyöket. Cófár felsorolja egy elképzelt, gonosz személy bűneit: elnyomott másokat; sorsukra hagyta a szegényeket; házat, földet rabolt (19. vers). Nem elégedett meg sem gyomrában, sem szívében (20. vers). Felemésztett mindent, s miután mások kárára meggazdagodott, minden kéz felemelkedett ellene, amikor újra meg akarta tölteni hasát. Mivel gyűjtő ember volt, Isten lángoló haragját bocsátotta rá „étele gyanánt”. Nem menekülhetett el (24. vers). Rettegés támad felette, az egek is megjelentik gonoszságát, és „tűz emészti meg őt” (24-27. vers). Cófár azért mondja el mindezt, mert tudatni akarja Jóbbal szenvedése okát.   

Az biblikus gondolat, hogy minden gonoszság napfényre jön, a probléma azonban az, hogy Cófár nem jól időzítette az eseményt. Az ő kijelentése szerint ugyanis, amikor a jelenben megtörténik az ítélet (ez a vizsgálati ítélet), akkor az illető személy a Földön elveszíti gazdagságát. „Házának jövedelmét elhurcolják, szétfolyik Isten haragja napján” (28. vers – új prot. ford.). Cófár azt sejteti, hogy Jób azért veszített el mindent, mert eljött Isten haragjának napja, és Jób gonosz voltát már kimondták a Mennyben, és megkapta büntetését a Mindenhatótól (29. vers).

Drága Istenünk!
Az Igédben kinyilatkoztatott igazság nagyon fontos számunkra, mert a pluralizmus sok teológiai irányvonala összezavarhatja elménket. Könyörgünk, tartsd tisztán szívünket! Ámen!

Koot van Wyk

63. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 59. fejezeteihez (okt. 9-15).

Isten a kezdettől fogva megadta nekünk annak a szabadságát, hogy tévedjünk.

Életem során sokkal könnyebbnek találtam, hogy elfogadjam ezt a szabadságot a magam számára, mint hogy akkor fogadjam el ezt a szabadságot, amikor mások élnek vele. Sámuel is küzdött ezzel, amikor az izraeliták királyt kértek. Isten Sámuelhez szólt, és Sámuelen keresztül hozzánk, hogy az alábbi fontos vezérelvekkel lásson el bennünket, amelyekre jó emlékeznünk, amikor olyan személyeket kell kezelnünk, akik élnek a tévedéshez való szabadságukkal:

1) Ne tedd személyessé az ügyet! Isten világossá tette, hogy az izraeliták hibás döntéshozása egy Istennel szembeni probléma volt, nem Sámuellel volt gondjuk. Az érzéseink könnyen elterelhetik figyelmünket az erkölcsi elvekről, amelyeket a helyzet magába foglal.

2) Tiszteld mások szabadságát, hogy helytelen döntésük alapján cselekedhessenek! Bár néhány tettet meg kell akadályozni, mert azonnali, elfogadhatatlan kárt okozna valakinek, általában a következmények csak az idő múltával lépnek életbe. Gyakran arra is van lehetőség, hogy ezek az emberek a bűnbánatot válasszák és megelőzzék vagy csökkentsék a következményeket.

3) Működj együtt azokkal, akik rossz döntéseket hoznak, hogy csökkenjen a kár! Szeretettel figyelmeztesd őket a választásuk várható következményeire, és keress módot arra, hogy áldás légy számukra a történtek közben. Isten Sámuelen keresztül mutatta be, hogy miért rossz döntés Izráel számára, hogy királya legyen. Mégis, később ott volt Saul, és Isten Dávidon keresztül egy királyi vonalat alapított, amelybe jó néhány király beletartozott, akik pozitív hatással voltak a népre az istenfélő irányításukkal.

4) Imádkozz azokért, akik rossz döntéseket hoznak! Nem maradhatunk a jó úton, ha megtagadjuk, hogy imádkozzunk azokért, akik tévedésben vannak.

Brent Hamstra, az Adventurers nevű szülő-gyermek kapcsolatot segítő szervezet önkéntese
Collegedale adventista gyülekezet, Tennessee, USA
Fordította: Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése