2016. október 31., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 31 - HÉTFŐ - Jób 42

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 62. és 63. fejezeteihez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 62. fejezet 477. nap

Sámuel elejtette Eliáb ügyét, és szemügyre vette Isai többi hat fiát, akik szintén jelen voltak az áldozatnál. Ámde Isten nem jelentette ki egyiknél sem, hogy kiválasztotta volna őt. Az utolsó ifjú vizsgálgatásánál lelke már bizonytalanságban vergődött, és aggódó várakozással kérdezte Isait: "Mind itt vannak-é már az ifjak?" Mire ő így felelt: "Hátra van még a kisebbik, és ímé ő a juhokat őrzi" (1Sám 16:11). Sámuel pedig elrendelte: hozzák ide a legkisebbet is, mondván, "[...] mert addig nem fogunk leülni, míg ő ide nem jön" (1Sám 16:11).

A magányos juhpásztort igen meglepte az üzenet, hogy a próféta Betlehembe jött, és őérte küldött. Csodálkozva kérdezte magától, miért akarja őt látni Izrael prófétája és bírája? De azért haladéktalanul engedelmeskedett a hívásnak. "ő pedig piros vala, szép szemű és kedves tekintetű" (1Sám 16:12). És amint Sámuel gyönyörködve vizsgálgatta a szerény, szép arcú, de férfias külsejű juhpásztort, így szólt hozzá Isten: "Kelj fel, és kend fel, mert ő az" (1Sám 16:12). Dávid hűségesnek és bátornak bizonyult a pásztorság szerény kötelességei közben, és ímé most Izrael pásztorául hívta őt el az Úr! "Vevé azért Sámuel az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Lelke Dávidra szálla, és azután is" (1Sám 16:13). A próféta pedig, ahogy elvégezte az Úr által reábízott feladatot, megkönnyebbült szívvel tért vissza Rámába.
Sámuel még Isai családjával sem közölte Isten választását, hanem titokban hajtotta végre Dávid felkenetését. Ez csak az ifjúval sejtette magas megbízatását, hogy az eljövendő évek viszontagságai között ez az esemény Isten akarata iránti hűségre emlékeztesse, melyet az Úr általa akar betölteni.

A nagy kitüntetés nem tette elbizakodottá az ifjú pásztort. Annak ellenére, hogy magas tisztség várományosa volt, nyugodtan legeltette nyáját, és várt, míg Isten terve a maga idejében, és az ő akarata szerint kibontakozik. Felkenetése után ugyanolyan szerényen tért vissza Betlehem halmai közé, és ugyanolyan gyengéd figyelemmel őrizte a rábízott nyájat, mint azelőtt. Énekeit új lelkesedéssel énekelte. Gazdag szépségével terült el előtte a táj; köröskörül szőlőfürtök csillogtak a napsugárban. Az erdők fáinak zöld lombja suttogott a szélben. Reggelenként a nap előtte bontotta ki arany palástját, s szinte olyan volt, mint a szobájából előjövő vőlegény, vagy mint erős vitéz, aki örömmel áll ki versenyfutásra. El-elnézte a körülötte merészen magasba szökő sziklákat és a szelíd lankájú dombokat; a távolban Moáb kopár sziklabércei tűntek fel és az egész kép fölött megnyugtatóan, mélykéken ragyogott az ég. Mindezek fölött pedig Isten, a hatalmas Teremtő ... Nem láthatta őt, de minden alkotása az ő dicséretét zengte. Az erdőket, hegyeket, réteket és folyókat bearanyozó fény szárnyra kapta gondolatait, és felvitte a magasba a világosság Atyjához, minden jó és tökéletes ajándék adójához. Isten hatalmának és fenségének mindennapi megnyilatkozása imádattal és örömmel töltötte el az ifjú költő szívét. Isten és az ő műveinek szemlélése közben ereje, képességei itt fejlődtek ki és erősödtek meg a jövő kötelességeinek hordozásához. Napról napra meghittebb közösségbe került az Úrral. Istennel naponta érintkezve, lelke mindig új mélységekbe hatolva állandóan új szépségeket talált, amelyek új énekre, új dalra hangolták. Hangjának gazdagabb csengése a magasba szállt és visszaverődött a közeli hegyekről, dombokról, mintha mennyei angyalok örvendező énekére válaszolna.

Mai Bibliai szakasz: Jób 42

Isten újra megerősítette az „utolsó időkre” szóló üzenetét Jóbnak, amit már korábban kinyilatkoztatott Ádámnak és Noénak, aki akkor halt meg, amikor Ábrahám 18 éves volt. Jóbnak majdnem első kézből származó információi voltak az özönvíz előtti és utáni állapotokról. Hitt az elődeinek adott próféciákban és hozzáfért azokhoz a könyvekhez, amelyek Mózes rendelkezésére is álltak: Ádám könyvéhez (1Móz 5:1) és Noé könyvéhez (1Móz 6:9). A harcos Messiás utolsó felvonása a végrehajtó ítéletben, amelyben a gonosz végleg megsemmisül (41. fejezet), ismert volt Jób előtt, próbálta is elmondani a barátainak, de hiába.  

A 42. fejezetben Jób biztonságban érzi magát, mert Isten az ő oldalán áll és őszintén beszélhet Vele. Jób megerősíti: „Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, a mit elgondoltál” (2. vers). Jób ugyanazt a kérdést teszi fel, amit Isten feltett neki beszélgetésük kezdetén: „Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?” (38:2). Jób a barátaira gondolva, megismétli Isten kérdését: „Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul?” (3a. vers). Egy bírósági tárgyaláson a védelem ügyvédjének el kell ismételni és fel kell sorolni az ügyész által felhozott vádpontokat. Foglalkoznia kell a kérdésekkel, és nem kerülhet el egyet sem. Tehát Jób megismétli, de egy picit más szemszögből. „Isten – mondja Jób – te tudod, hogy ki az (sátán) aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul, és ki az, aki a barátaimon keresztül beszélt, megvallom, hogy eddig nem értettem” (3b. vers). Jób azt sejteti, hogy magáért beszélhet, de a barátaiért nem.  

Aztán Jób megkéri Istent, hogy hallgassa meg őt, és engedje meg neki, hogy beszéljen, és Isten kedvesen válaszoljon neki (4. vers). Sokat olvasott Istenről, de most Ádámhoz hasonlóan Isten vele jár és sokkal jobban megismerheti Őt (5. vers). Ahogy korábban említettük Ádám könyve és Noé könyve, valamint maga Noé is átfedésben vannak Jóbbal és Ábrahámmal. Ez elég idő volt Jób számára, hogy első kézből származó beszámolót kapjon Noé történetéről, aki kétségtelenül megosztotta tapasztalatát (éppúgy mint az egyiptomi piramisok építői, akik beszéltek róla).

Jób válaszol Istennek: „Ezért iszonyodom magamtól és bánkódom a porban és a hamuban” (6. vers - angolból fordítva). Isten már nem száll szembe Jóbbal és Jób sem csalódott Istenben. Az Úr a figyelmét most Jób barátaira fordítja és azt mondja, hogy ők nem beszéltek olyan helyesen, mint Jób (7. vers). A megoldás Jób barátai számára az, hogy bűnbánatot tartanak, és hitüket áldozattal erősítik meg: hét bika és hét kos, amit oda kell adniuk Jóbnak, hogy ő megáldozza. Ez nem egy Jóbnak hozott áldozat, hanem Istennek. De önmagukért is égő áldozatot kell, hogy bemutassanak. Aztán Jób imádkozott értük, hogy Isten segítsen rajtuk, és Isten meghallgatta az imáját (8. vers). Miután Jób ezt megtette, az „Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra” (9. vers - új prot. ford.).

Igaz az, hogy amikor a hűségesek Istenhez imádkoznak, Isten alig várja, hogy válaszoljon. Elhozhatták volna maguk is áldozataikat és imádkozhattak volna saját magukért, de Isten helyre akarja hozni a megromlott kapcsolatokat, és meg akarja gyógyítani a megtört szíveket. Ez történik a lábmosás szertartásában és az Úrvacsorában is. „Előre a térdeiken” – Dwight Nelson kifejezését használva – együtt közeledtek Istenhez, és a megoldást is együtt tapasztalták meg. 

„Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt” (10. vers - új prot. ford.). Jób minden testvére és korábbi ismerőse eljött vendégségbe Jóbhoz és „részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát” (11. vers - új prot. ford.). Ez áldás volt azok részéről, akiket a Szentlélek indított.

Isten ezen kívül is adott ajándékokat Jóbnak. Többet adott annál, mint amivel Jób korábban rendelkezett. Több juha, tevéje, szarvasmarhája és szamara lett mint korábban (12. vers). Lett még 14 fia és három lánya. A lányok nagyon szépek voltak és az „apjuk nekik is adott örökséget fiútestvéreikkel együtt” (15. vers - új prot. ford.). Még ma is vannak olyan országok, ahol az idősebb fiú örököl mindent, és a lányok az idősebb testvér jóakaratára vagy annak hiányára vannak ítélve.

Jób élt még 140 évet és láthatta gyermekeit és unokáit a negyedik generációig. „És meghalt Jób jó vénségben és betelve az élettel” (17. vers).

Mózes elérte kitűzött célját Jób történetével. Ha valamit elveszítesz az életben, van egy Isten az égben, aki a szívén visel téged, és ami veled történik, talán hasznos lehet a mennyei lények számára. Ha türelemmel és imádságos szívvel vársz az Úrra, előmozdítja ügyedet, és jobb lesz mint korábban volt. Ez bátorította Mózest is nehézségeiben a midiáni sivatagi körülmények között.

Drága Istenünk! Jób könyvének végéhez érkeztünk és többet tanultunk Rólad, mint róla. Köszönjük, hogy a mi gondolatainkat Jóbról a Megváltóra terelted. Ámen.

Koot van Wyk

66. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 62. és 63. fejezeteihez (okt. 30-nov 5.).

Isten megváltoztathatja a szíveket, a lényünk velejét képező központot. Csakhogy ez lassan történik, célzatosan Istennel töltött idő által. Vegyük Dávid példáját esettanulmányként. Fiatal pásztorfiúként elhívást kapott a juhok mezejéről, hogy egy próféta felkenje őt egy különleges feladatra. De ez után a titkos és csúcspontot jelentő esemény után Dávid visszatért a mezőkre, hogy szorgalmasan teljesítse pásztori elhívását.

„Az Úr választotta és készítette fel Dávidot a nyájak melletti magányában arra a feladatra, amelynek elvégzését évekkel később rá akarta bízni.” Pásztorfiúból olyan férfivá érett, aki jelentősen befolyásolja a történelmet. Ahhoz, hogy véghez vigye ezt az átalakulást, Dávidnak oda kellett szánnia a szívét Istennek.

Az Isten jelenlétében eltöltött percek készítenek fel arra, hogy azt a személyleírás készülhessen rólunk is, amilyet ez a fiatal pásztorfiú kapott: „Dávid növekedett az Isten és az emberek előtti kedvességben.” Ha van egy olyan furcsa érzésed, hogy hallottad már ezt a kifejezést valahol korábban, nem tévedsz – nézz utána Krisztus gyermekkorának leírásában.

A magányosan, hasadékokban eltöltött idő és a csendes dalköltés felkészítette Dávidot az előtte álló munkára. Úgy érzed néha, hogy az életed kiszámítható és egyszerűségében jelentéktelen? Arról álmodsz, hogy nagyobb hatással leszel a királyságra? Emlékezz arra az ilyen percekben, hogy mi volt az, ami Dávidot felkészítette arra, hogy király lehessen: az Istennel töltött idő.

Te is választhatod azt, hogy Istennel töltesz időt minden egyes nap!

Heather Crews
Lelkész, Potomac Egyházterület, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése