2017. március 21., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 21 - KEDD - Zsoltárok 141

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 12. fejezet 618. nap

Az az előzékeny magatartás, amelyet Isten követe tanúsított a gonosz király iránt, tanítást rejt magában mindazok számára, akik, miközben Isten szolgáinak vallják magukat, nagyra értékelik önmagukat. Vannak, akik úgy érzik, hogy az általuk közönségesnek tartott munka végzésénél többre hivatottak. Még olyan feladatoktól is húzódnak, amelyeket feltétlenül el kell látniuk. Attól félnek, hogy mások szemében szolgai munkát végeznek. Ezeknek az embereknek sokat kell tanulniuk Illés példájából. Szavára az ég három évig visszatartotta kincseit a földtől. Isten különlegesen megtisztelte, amikor a Kármelen imájára tűz lobbant az égből, és elhamvasztotta az áldozatot. Keze végrehajtotta Isten ítéletét, amikor megölte a bálványozó papokat. Amikor esőért könyörgött, imája meghallgatásra talált. Mégis a szemmel látható diadal után, amellyel Isten Illés nyilvános szolgálatát megtisztelte, kész volt ellátni a szolga munkáját.

Jezréel kapujában Illés és Akháb elvált egymástól. A próféta a falakon kívül akart maradni. Köpenyébe burkolózott és lefeküdt a puszta földre aludni. A király pedig bement a városba és nemsokára palotája védelmét élvezte. Elmondta feleségének a nap eseményeit. Beszámolt Isten hatalmának csodálatos megnyilatkozásáról, amely bebizonyította Izráelnek, hogy Jahve az igaz Isten, Illés pedig kiválasztott szolgája. Amikor a király elmondta a királynénak, hogy megölték a bálványimádó prófétákat, a megátalkodott, konok Jézabel bőszült haragra gerjedt. Nem volt hajlandó a Kármel-hegyi eseményekben meglátni Isten intézkedését. Hajthatatlan maradt. Vakmerően kijelentette: Illésnek meg kell halnia.

Azon az éjszakán hírnök zavarta fel álmából az elcsigázott prófétát. Átadta néki Jézabel üzenetét: "Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt."

Azt gondolná az ember, hogy, miután Illés olyan rettenthetetlenül bátor volt és olyan tökéletesen győzött királyon, papokon és népen, többé már nem vehet erőt rajta a csüggedés, és senki nem tudja őt megfélemlíteni. De ő - aki Isten szerető gondoskodásának sok bizonyságát tapasztalta - nem volt mentes az emberi gyengeségektől és ebben a sötét órában hite és bátorsága elhagyta. Rémülten rezzent fel szendergéséből. Szakadt az eső. Mindenütt sötét volt, és Illés elfelejtve, hogy három évvel ezelőtt Isten olyan helyre vezette, ahol menedéket talált Jézabel gyűlölete és Akháb nyomozása elől, most megfutamodott, hogy mentse életét. Amikor eljutott Beersebába, "...legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre".

Mai Bibliai szakasz: Zsoltárok 141

Jézus így tanít minket imádkozni: „Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól” (Mt 6:13 – új prot. ford.). Dávid is ugyanezért imádkozik ebben a zsoltárban: szabadítsa meg Isten a gonosz emberektől, és őrizze meg a kísértésektől. Imádsága kétségbeesett segélykiáltás, ugyanakkor az istentisztelet kifejezése is, mivel imádságát a füstölőhöz hasonlítja, amit az ószövetségi szentélyszolgálat során égettek. Ellen White írja: „Mindennapi foglalatosságaink közben imádságban kell felemelnünk lelkünket a Mennybe. Ezek a csendes fohászok jó illatú tömjénként szállnak fel a kegyelem trónjához, és eltérítik az ellenséget. A keresztényt, akinek szíve ekképpen Istenben marad, nem lehet legyőzni. Semmilyen gonosz mesterkedés nem rendíti meg békességét. Isten szavának minden ígérete, az isteni kegyelem minden ereje és Jahve minden erőforrása az ő biztonságát és szabadulását szolgálja (Gospel Workers 254. oldal.)

Dávid tisztában van azzal, hogy szabadításra van szüksége ellenségeitől és a kísértéstől (4. vers).  Folyamatosan Istenre emeli szemét (8. vers), tudja hová kell segítségért fordulnia. Dávid még a kimondott szavai miatt is aggódik (3. vers). Időnként mi is kísértésbe esünk, hogy oktalan, tapintatlan, barátságtalan, sőt néha még tisztességtelen szavakat is szóljunk. Úgy kell imádkoznunk, mint Dávid, hogy Isten őrizze meg szívünket a gonosztól. „Mert a szívnek teljességéből szól a száj” (Mt 12:34).

Egy másik szép érzelem is kibontakozik ebben a zsoltárban. Dávid nagyra értékeli az igaz barátságot (5. vers). Az igaz barátok segítenek nekünk az egyenes és keskeny úton maradni, és van bátorságuk figyelmeztetni minket, ha rossz irányba fordultunk. A Pátriárkák és próféták című könyvének 620-621. oldalán Ellen White leírja, mennyire áldotta Dávid Abigailt, amiért megdorgálta őt, amikor oktalanul Nábál ellen indult (1Sám 25).

Bárcsak mi is értékelnénk az igaz barátokat, és áldanánk őket, amikor bölcs, Isten szerinti tanácsokat adnak nekünk!

Thandi Klingbeil

86. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 12. fejezetéhez (március 19-25.).

Ezeket a sorokat majdnem napra pontosan egy évvel az után írom, hogy édesanyám nyolcvan éves korában eltávozott közülünk. Idén nyáron negyven éves lettem. Ha az Úr alkalmasnak lát, hogy még legalább negyven évvel megáldjon, milyenek lesznek ezek az elkövetkezendő évek? Évről évre egyre többet gondolok arra, amit ez idáig képes voltam elérni, és amit remélem, hogy még képes leszek elérni, mielőtt meghalok.

„Amikor Jób megragadott egy halvány sugarat Teremtője fényéből, megutálta önmagát, és a porban, hamuban bűnbánatot tartott. Ezután gazdagon áldotta meg az Úr, és utolsó éveit élete legszebb időszakává tette.” (164. o., kiemelés a szerzőtől) Én azért kezdtem imádkozni, hogy az Úr ugyanezt tegye velem.

Nem sokkal Kármel hegyi tapasztalata után Illés mély depresszióban találta magát, az életét megfenyegető Jézabel miatt. Egy pillanatra elvesztette a célját. Meggyőződése lett, hogy hiábavaló volt a szolgálata. Nem volt tudatában annak, hogy a legjobb rész még csak ezután jön el. És mégis, még abban a percben sem hagyta el a Teremtője. És Jóbhoz hasonlóan Illésre is az várt, hogy megragadjon egy halvány sugarat Teremtője fényéből. Nem a hatalmas szélben, sem a földrengésben, sem a tűzben, hanem a halk és szelíd hangban.

Mi magunk is tarthatunk szünetet egy pillanatra most azonnal, és kereshetjük, hogy megragadjunk egy halvány sugarat Teremtőnk fényéből. Emlékeztessük magunkat arra, hogy Krisztusban a legjobb még hátra van!

Fernando Villegas
Lelkész/Fiatal felnőttek Szolgálatának Osztálytitkára
Texico egyházterület

 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése