2017. szeptember 2., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 2 - SZOMBAT - Jeremiás 39

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 38. fejezet 782. nap

Azoknak, akiknek a menny valamikor a föld minden népénél köztudottan jobban kedvezett, a száműzetésben a nemzetek előtt megszégyenülten meg kellett tanulniuk az engedelmesség leckéjét későbbi boldogságuk érdekében. Amíg ezt a leckét nem tanulták meg, Isten nem tehette meg érettük azt, amit akart. "Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül" (Jer 30:11) - jelentette ki, amikor azt magyarázta, hogy lelki javuk érdekében fenyíti őket. De nem taszítja el örökre azokat, akiket egykor nagyon szeretett. A föld minden népe előtt meg fogja mutatni: győzelmet hoz ki a látszólagos vereségből, és menteni akar, nem pusztítani. A próféta ezt az üzenetet kapta:

"Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. ...Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal - így szól az Úr."

"Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Fogják még mondani ezt az igét Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat: Áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy! Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők. Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket."

"Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az Úr -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az Úr -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre" (Jer 31:10-14, 23-25, 31-34).

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 39

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A fejezet első versei Nabukodonozor Jeruzsálem elleni támadásáról számolnak be, valamint arról, hogy mit tett Sedékiással és Izrael népével. Sedékiás király több mint két évig sikeresen védte a várost, az uralkodásának 11. évében azonban áttörték a városfal egy részét. Miután látták, a babiloni hadsereg vezetői hogyan jutnak be a városba, Sedékiás és katonái az éj leple alatt elmenekültek Jeruzsálemből. Arabába akartak eljutni, a Jordán folyó völgyébe, de sajnos már Jerikó közelében elfogták őket. Nabukodonozor király elé vitték őket, aki Riblában tartózkodott Hamát földjén, Szíriában. Nabukodonozor megölette Sedékiás gyermekeit és Júda nemeseit. Sedékiást megvakíttatta, bronzbilincsbe verte és Babilonba vitette. Mindeközben a káldeusok felégették a királyi palotát valamint a júdeaiak házát, és lerombolták Jeruzsálem falait. Azután Nabuzáradán, a babiloni testőrök parancsnoka száműzte Júda népének fennmaradó részét, a szegény júdeai földművelőkön kívül.

Míg Jeremiás a börtön udvarára volt bezárva, Isten igéje szólt hozzá Ebed-Melekkel kapcsolatban, aki korábban kimentette őt a börtön víz nélküli, sáros ciszternájából. Isten biztosította őt arról, hogy megmarad az élete.

Ez a fejezet három embertípust hasonlít össze. Először is: a király tisztviselői Egyiptomban bíztak, és Jeremiást gyűlöltek. Szívükben gonoszak voltak, és Istennel szembeni álláspontra helyezkedtek. Ezzel ellentétben Ebed-Melek Istenben bízott, és meg akarta menteni Jeremiás életét. Úgy tűnik, ő egy Istenben bízó, hittel rendelkező ember volt. Sedékiás király azonban nem tartozik az előző két csoportba. Jónak látta ugyan Jeremiást megmenteni a tisztviselők kezéből, viszont nem fogadta meg Jeremiás tanácsát, hogy adja meg magát Babilon királyának, mert ő is annak az egyiptomi hadseregnek az erejében bízott, aki elől már egyszer megfutamodtak a babiloniak (Jer 37:5). Hitetlenségének eredménye Jeruzsálem pusztulása és a Júdeai Királyság vége lett. Jeremiás 39:9-10 azt írja le, milyen keserves volt Sedékiás életének utolsó szakasza. El tudta volna kerülni ezt a nyomorúságot, ha teljes szívvel elhitte volna Isten Jeremiáson keresztül küldött üzenetét, és engedelmeskedett volna annak.

Hogyan kerülhetjük el, hogy olyanok legyünk, mint Sedékiás és az ő tisztviselői? Hallgatunk Isten hírvivőkön keresztül küldött szavára és őszintén engedelmeskedünk neki, vagy világi értékrend szerint ítélünk meg egy-egy helyzetet?

Yoshitaka Kobayashi


109. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 38. fejezetéhez (augusztus 27- szeptember 2.).

Jeremiás könyvében a remény egyik legfigyelemreméltóbb jelképe a földvásárlás prófétai megcselekvése (Jeremiás 32). Júda elpusztításának előestéjén, mikor Júda már a babilóniaiak kezén volt. Isten szavával szólította meg Jeremiást, és arra utasította, hogy vásároljon földet az otthonát jelentő faluban. Így is tett, tanúk előtt aláírta és lepecsételte az ezt tanúsító okiratot. Micsoda egy visszás tett – főleg egy olyan próféta részéről, aki folyamatosan azt hirdette, hogy Júdát hamarosan elpusztítják! Azonban ez nagy reményt kifejező tett is volt – olyan tett, mely bizonyítja Jeremiás hitét abban az ígéretben, hogy a küszöbön álló katasztrófa nem az utolsó fejezetet fogja jelenteni a családja és népe történetében. Jeremiás, felvállalva a vérrokoni szerepet, megváltotta a családi tulajdont. Ezen cselekedete biztosítékként, letétként szolgált, szimbólumként a jövőben történő helyreállítás ígéretére (lásd 14–15. vers).

Ezt a történetet olvasva azon tűnődöm, vajon milyen cselekedeteket lennék képes véghez vinni most, hogy úgymond lábnyomot hagyjak a hitemen, hogy amit ma tapasztalok az nem a történet vége. Jeremiás imájának második sorát visszhangozva, megerősítem: „Uram Isten, semmi sincs lehetetlen előtted!”

Jody Washburn
biblikumok tanársegéd
Walla Walla University

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése