2017. szeptember 12., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 12 - KEDD - Jeremiás 49

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezet 792. nap

Dániel első dolga volt, hogy megköszönje Istennek a kapott kinyilatkoztatást. "Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom - kiáltott. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítlek én téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát."

Dániel ezután mindjárt Ariókhoz ment, - aki a bölcsek elpusztítására szóló parancsot kapta a királytól - és így szólt: "Ne pusztítsd el a babiloni bölcseket! Vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát!" A királyi testőrség feje sietve bevitte Dánielt a királyhoz ezekkel a szavakkal: "Találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát."

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 49

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Jeremiás több próféciát is hirdetett. Ez a fejezet konkrétan öt népcsoportról szól, akik kapcsolatban álltak Júda népével.

Az első rész az ammoniták fővárosáról szóló prófécia, akik Benammitól, Lót kisebbik lányának fiától származtak. Ők a Jordán keleti oldalán éltek. Az ammonitáknak saját istenük volt, akit Milkómnak neveztek, ami annyit tesz: „Isteni Király”. A bírák idejében az ammoniták az izraeliták ellenségei voltak (Bír 3:13). Kinevették Izráelt, mondván: „Talán nincsenek Izráelnek fiai, nincs neki örököse? Miért vette birtokba Gádot Milkóm ...?” (1. vers – új prot. ford.). Azért tettek így, mert az ammoniták, Lót kisebbik lánya fiának leszármazottjai, eltávolodtak az igaz Isten tiszteletétől (4. vers).

A fejezet második része az Edóm ellen hirdetett prófécia. Az edómiak Ézsau leszármazottjai voltak. Abban az időben, amikor az izraeliták Egyiptomban voltak, az edómi Témán városa híres volt a benne lakók bölcsességéről. Isten képes volt a Szentlelkén keresztül dolgozni a témániak szívén, miközben az izraeliták bálványokat imádtak Egyiptomban (Józsué 24:12). Sajnos azonban végül Edóm is Sodomához és Gomorrához hasonló sorsa jutott (18. vers), mert kevélységük és vakmerőségük elvakította őket (16. vers).

A harmadik rész a Damaszkusz elleni prófécia. Ez egy régi arámi város volt a sivatag szélén, ami az ott található termékeny oázisnak köszönhetően virágzott. Ebben a városban voltak a múltban hűséges istenfélők, mint Naámán vagy Hazáél. Amint azonban elhagyták az igaz Istent, ez az „örvendező” és Istennek tetsző város is elhagyatott lett.

A negyedik részben a Kédárról és Hácorról szóló próféciát olvashatjuk. Kédár Ismael fia volt (1Móz 25:14). Kédár törzse a tevecsordáiról (29. vers) és jól képzett íjászairól volt híres (Ézs 21:17). A bírák idejében Izráelnek nem sikerült bevenni Hácort, a kánaániták erős városát. Később Nabukodonozor, Babilon királya mindkét várost elfoglalta.

Az ötödik, utolsó rész az Elámról szóló prófécia. Ez a prófécia akkor teljesedett, amikor Elám a babiloniak oldalára állt, akiket később legyőztek az asszírok. Ha az elámiak bűnbánatot tartottak volna, Isten megbocsátott volna nekik, és felvirágoztatta volna őket áldásaival.

A fent említett összes prófécia feltételes volt. Akkoriban Isten azt szerette volna, hogy az emberek – egyénileg és közösségi szinten is – megbánják bűneiket és visszatérjenek hozzá. Isten ma tőlünk is ezt várja.

Yoshitaka Kobayashi

111. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezetéhez (szeptember 10-16.).

Ismerjük a történetet – Nabukodonozor álmot látott. Különböző fémekből készül hatalmas szoborral álmodott, amelyet végül egy kő semmisített meg. Dániel próféta, aki fogoly volt Nabukodonozor birodalmában, magyarázta el neki az álmot.

Isten maga adta a királynak ezt az álmot, és Isten maga adta Dánielnek az értelmezését. Ez az álom nem csak a világ jövőjét mutatta meg, ami Jézus visszajövetelekor fog tetőzni, hanem megmutatott valamit, ami most is időszerű számunkra: mindent Isten irányít – még a világpolitikát is!

Ellen White így ír erről a Próféták és királyok című könyvben (502. o.): „Ez csak Isten szavában tárul fel világosan. Isten megmutatja benne, hogy a népek erőssége – éppúgy, mint az egyéneké – nem azokban a lehetőségekben és adottságokban rejlik, amelyek látszat szerint legyőzhetetlenekké teszik őket; nem is elismert nagyságukban található. Erősségük mércéje az a hűség, amellyel betöltik Isten szándékát.”

Így tehát világos, hogy azok a népek, amelyek nem követik Isten szándékát, elvesznek. Sok példa van erre a történelem során. Azon emberek számára, akik diktátorok, gonosz uralkodók, korrupt vezetők hatalmát nyögik, vigaszt nyújtó ígéret, hogy minden földi királyságnak vége lesz előbb vagy utóbb. Amikor Jézus visszatér, az Ő királysága váltja fel valamennyit, és mindörökké fog tartani!

Christoph Till
a Friedensau Adventista Egyetem hallgatója
Németország

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése