2017. szeptember 14., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 14 - CSÜTÖRTÖK - Jeremiás 51

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezet 794. nap

"Ó király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett: te vagy az aranyfej!

De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik.

A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat.

Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel.

Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzá nyúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata."

A király meg volt győződve arról, hogy az álom azt jelenti, amit Dániel mondott. Alázattal és megilletődve, "arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt." Így szólt: "Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudta feltárni ezt a titkot."

Nabukodonozor visszavonta a bölcsek elpusztítására kiadott rendeletét. Megmenekültek, mert Dániel kapcsolatban volt a titkok Kinyilatkoztatójával. A király pedig "nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek előjárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Sadrakot, Mésakot és Abédnegót rendelje szolgálatba Babilon városában; Dániel pedig a királyi udvarban maradt."

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 51

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A káldeusok Nákhor, Ábrahám testvérének leszármazottai, aki a káldeusok földjén először Ur városában lakott. Később a káldeusok délebbre vonultak, meghódították Babilon városát, és kinevezték fővárosuknak. Ezért ebben a fejezetben azt a helyet és a környező területeket, ahol a káldeusok laktak Bablióniában Káldeának nevezi az író (24. vers).

Jeremiás azt mondja: „Ne kíméljétek ifjait, irtsátok ki egész seregét!” (3. vers – új prot. ford.) Círusz meghódította Babilont, és megölte Belsazár királyt, de nem pusztította el a várost és nem ölette meg a védőit.  Isten próféciája mindig feltételes. Ha a babiloni sereg ellenállt volna, és nem adta volna meg magát a médeknek, akkor Círusz valószínűleg lemészároltatta volna a babiloni katonákat. Babilon városa fennmaradt egészen Szeleukosz Nicator idejéig. Miután megépítette Szeleukeia városát Babilon mellett, az emberek átköltöztek Babilonból, és a város olyan pusztasággá változott, amilyennek Jeremiás megjósolta (26, 29. vers).

A Babiloni Birodalom isteni büntetésének egyik oka Júda népének és Jeruzsálemnek az állandó és felesleges zaklatása volt (35. vers). A másik ok az Izrael Szentje ellen elkövetett sok-sok vétek (5. vers). A babilóniai katonák, akik nyilvánvalóan nem voltak papok, bementek a szentélybe is Isten jeruzsálemi templomába, és sok edényt elvittek magukkal.

Isten felhasználta a médek királyát, hogy a babiloniak ellen harcoljon (11. vers). Ez az üzenet Ézsaiás 13:7-nek az ismétlése. Isten megengedte Babilonnak, hogy megbüntesse Júdát, de Babilonnak nem kellett volna kegyetlenséget elkövetnie Júda ellen, mert azt Isten sem bocsájthatta meg (50:20). Elnyomták Júda népét, és nem engedték visszamenni őket a földjükre 70 évig (Jer 50:33).

Az 59-64. versekben egy hosszú próféciát olvashatunk Babilon ellen. Sedékiás király uralkodásának negyedik évében Jeremiás Babilon elleni próféciájának tekercsét rábízta Serájára, a szállásmesterére, és megkérte, hogy olvassa fel az embereknek Babilonban, majd kössön rá egy követ, és dobja az Eufrátesz folyóba. Ez azt jelképezte, hogy „Így süllyed el Babilon, és nem kel fel többé” (64. vers – új prot. ford.)

Viszont még Babilon esetében is késett a pusztulás a megjövendölt időponthoz képest, mivel a figyelmeztetés feltételes volt. Hasonlóképpen Isten is kegyelmes hozzánk, és várja a bűnbánatunkat, hogy megmenthessen bűnös állapotunkból.

Yoshitaka Kobayashi

111. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezetéhez (szeptember 10-16.).

Ismerjük a történetet – Nabukodonozor álmot látott. Különböző fémekből készül hatalmas szoborral álmodott, amelyet végül egy kő semmisített meg. Dániel próféta, aki fogoly volt Nabukodonozor birodalmában, magyarázta el neki az álmot.

Isten maga adta a királynak ezt az álmot, és Isten maga adta Dánielnek az értelmezését. Ez az álom nem csak a világ jövőjét mutatta meg, ami Jézus visszajövetelekor fog tetőzni, hanem megmutatott valamit, ami most is időszerű számunkra: mindent Isten irányít – még a világpolitikát is!

Ellen White így ír erről a Próféták és királyok című könyvben (502. o.): „Ez csak Isten szavában tárul fel világosan. Isten megmutatja benne, hogy a népek erőssége – éppúgy, mint az egyéneké – nem azokban a lehetőségekben és adottságokban rejlik, amelyek látszat szerint legyőzhetetlenekké teszik őket; nem is elismert nagyságukban található. Erősségük mércéje az a hűség, amellyel betöltik Isten szándékát.”

Így tehát világos, hogy azok a népek, amelyek nem követik Isten szándékát, elvesznek. Sok példa van erre a történelem során. Azon emberek számára, akik diktátorok, gonosz uralkodók, korrupt vezetők hatalmát nyögik, vigaszt nyújtó ígéret, hogy minden földi királyságnak vége lesz előbb vagy utóbb. Amikor Jézus visszatér, az Ő királysága váltja fel valamennyit, és mindörökké fog tartani!

Christoph Till
a Friedensau Adventista Egyetem hallgatója
Németország

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése