2017. szeptember 13., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 13 - SZERDA - Jeremiás 50

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezet 793. nap

Figyeljük csak a nyugodt és fegyelmezett zsidó foglyot a leghatalmasabb világbirodalom uralkodója előtt! Azzal kezdte, hogy elhárított minden dicsőséget önmagától, és a minden bölcsesség Forrását magasztalta fel. A király nyugtalan kérdésére: "Képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata?" - így válaszolt: "A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban.

A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt: Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz.

Neked, ó király, látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak.

Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet.

Ez az álom" - mondta magabiztosan Dániel. A király, aki feszülten figyelt minden részletre, tudta, hogy ez az az álom, amely annyira nyugtalanította. Ezért nyitott szívvel és jóindulattal várta a magyarázatot is. A királyok Királya nagy igazságot akart közölni Babilon uralkodójával. Isten kinyilatkoztatta, hogy hatalma van a világ országain - olyan hatalma, amellyel trónra emel, és megfoszt trónjuktól királyokat. Nabukodonozornak rá kellett ébrednie a menny iránti felelősségére. A jövő eseményei, melyek az idők végéig nyúlnak, nyilvánvalóvá lettek előtte.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 50

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Az 50. és 51. fejezet egyike azon próféciáknak, amelyek a babiloni káldeus birodalom ellen szólnak. A káldeusok Keszed leszármazottai voltak, aki Milkha és Nákhor fia volt (1Móz 22:22). A káldeus szó a görög chaldaioi szóból származik. Beszélték az arámi nyelvet, melyet Dánielnek is meg kellett tanulnia a fogsága alatt, és amely nyelven Ezsdrás és Nehémiás is beszélt, amikor társaikkal hazatértek Palesztinába.

Érdekes, hogy mind a babiloniak, mind az izraeliták Héber leszármazottai voltak (1Móz 10:25), és hébereknek, „Ibri”-nek hívták őket. A Biblia Istene „a héberek Istene” (1Móz 14:13; 2Móz 3:18).

Ábrahám idejében voltak néhányan, akik a héberek Istenében bíztak. Néhány nemzedékkel később, Jób idejében a káldeusok kifosztották Jóbot a vagyonából (Jób 1:17). Meghódították Mezopotámia földjét és Babilon régi városát tették a fővárosukká. Elfogadták a babiloni vallást és Merodák istent imádták (2. vers).

Van egy érdekes történet Babilon város nevének kialakulásáról. Amikor a sumérok megépítették a városok tornyait, az egyik várost téglából készült toronynak nevezték, Ka-dingirra-nak, ami annyit jelent, hogy „az isten kapuja”, vagy az „ég kapuja”, melyekről már az 1Móz 28:17 is ír. Miután összezavarodtak a nyelvek, a várost Bábelnek nevezték el, „mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére” (1Móz 11:9).

A prófécia szerint Izrael akkor tér vissza a babiloni fogságból, miután a Babiloni Birodalom megbukott (4. vers), és átvették felette az uralmat a médek és a perzsák. A Bibliában Jeremiás a Babilon nevet többször használja, mint bárki más, és azt mondja, „Babilon, amely elfoglalta Jeruzsálemet, bevétetik!”. Ézsaiás azt írja: „Elesett, elesett Babilon!” (Ézs 21:9). Jeremiás kihangsúlyozza, amikor a következőket mondja: „Hamar elesett Babilon” (Jer 51:8).

Az ókori Babilon bukásának oka többek között a bálványimádás (2. vers), és a hatalom miatti büszkeség volt. De a város elesett és csupán egy halom maradt (37. vers). Ez a prófécia visszhangzik az Újszövetségben is: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon” (Jel 18:2). Ez mind a hamis istenek tisztelete és a büszkeség miatt történt.

Yoshitaka Kobayashi

111. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 40. fejezetéhez (szeptember 10-16.).

Ismerjük a történetet – Nabukodonozor álmot látott. Különböző fémekből készül hatalmas szoborral álmodott, amelyet végül egy kő semmisített meg. Dániel próféta, aki fogoly volt Nabukodonozor birodalmában, magyarázta el neki az álmot.

Isten maga adta a királynak ezt az álmot, és Isten maga adta Dánielnek az értelmezését. Ez az álom nem csak a világ jövőjét mutatta meg, ami Jézus visszajövetelekor fog tetőzni, hanem megmutatott valamit, ami most is időszerű számunkra: mindent Isten irányít – még a világpolitikát is!

Ellen White így ír erről a Próféták és királyok című könyvben (502. o.): „Ez csak Isten szavában tárul fel világosan. Isten megmutatja benne, hogy a népek erőssége – éppúgy, mint az egyéneké – nem azokban a lehetőségekben és adottságokban rejlik, amelyek látszat szerint legyőzhetetlenekké teszik őket; nem is elismert nagyságukban található. Erősségük mércéje az a hűség, amellyel betöltik Isten szándékát.”

Így tehát világos, hogy azok a népek, amelyek nem követik Isten szándékát, elvesznek. Sok példa van erre a történelem során. Azon emberek számára, akik diktátorok, gonosz uralkodók, korrupt vezetők hatalmát nyögik, vigaszt nyújtó ígéret, hogy minden földi királyságnak vége lesz előbb vagy utóbb. Amikor Jézus visszatér, az Ő királysága váltja fel valamennyit, és mindörökké fog tartani!

Christoph Till
a Friedensau Adventista Egyetem hallgatója
Németország

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése