2017. szeptember 9., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 9 - SZOMBAT - Jeremiás 46

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 39. fejezet 789. nap

A test nagyon fontos eszköz az értelem és a lélek fejlődésén keresztül a jellem kialakításában. Ezért a lelkek ellensége kísértéseivel az ember fizikai képességeit akarja gyengíteni és eltorzítani. Az itt elért sikerein keresztül Sátán sokszor az ember egész lényét foglyul ejti. A fizikai mivoltunkban rejlő hajlamok minden bizonnyal romlást és halált hoznak, ha nem kerülnek magasabbrendű képességeink uralma alá. Testünket lényünk magasabbrendű képességei kell uralják. Az akarat uralkodjék az indulatokon, az akarat pedig legyen Isten uralma alatt. Az Isten kegyelme által megszentelt értelemnek, e nagyszerű képességnek uralma alatt kell tartania az életet. Értelmünk, fizikai állóképességünk és életünk hossza változhatatlan törvényektől függ. E törvények iránti engedelmesség által az ember legyőzheti önmagát, saját hajlamait, győztes lehet harcában az "erők és hatalmak", "a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak" (Ef 6:12).

Az evangéliumot jelképező ősi rítusban nem lehetett hibás áldozatot vinni Isten oltárára. Az áldozatnak, amely Krisztust szimbolizálta, hibátlannak kellett lennie. Isten utal erre Igéjében, hogy gyermekeinek - "szent és feddhetetlen" "élő... áldozat"-nak kell lenniük (Ef 5:27; Róm 12:1).

Ezek a derék héber ifjak hozzánk hasonló természetű emberek voltak, de a babiloni udvar csábító hatásai ellenére szilárdan álltak, mert végtelen erőre támaszkodtak. Bennük a pogány nép Isten jóságát, áldásait és Krisztus szeretetét szemlélhette. Életük példát mutat arra, hogy miként diadalmaskodik az elv a kísértésen, a tisztaság a romlottságon, az imádságos élet és hűség a hitetlenségen és a bálványimádáson.

A dánieli lelkületre napjaink ifjúsága is szert tehet. Meríthetnek ugyanabból az erőforrásból, ugyanúgy uralkodhatnak önmaguk felett, és életükben megmutatkozhatnak ugyanazok a kegyelmi ajándékok éppoly kedvezőtlen körülmények között is. Ha bűnre csábító környezetben élnek is, különösen nagyvárosainkban, ahol az érzéki örömök minden formája hívogat, Isten kegyelméből szilárdak lehetnek abban a szándékukban, hogy megdicsőítik az Úr nevét. Erős elhatározással és éberen őrködve ellen tudnak állni a lelkük ellen támadó minden kísértésnek. De csak azok győznek, akik a jót magáért a jóért akarják cselekedni.

Mily nagyszerű életmű volt e nemes lelkű hébereké! Amikor búcsút mondtak a szülői háznak, aligha gondolták, hogy milyen magasztos sors vár rájuk. Rendületlen hűséggel engedelmeskedtek a mennyei vezetésnek, és Isten megvalósíthatta általuk szándékát.

Azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten e fiatalok útján feltárt, ki akarja nyilatkoztatni a ma ifjúsága által is. Dánielnek és társainak élete mutatja, hogy mit cselekszik Isten azokért, akik átadják magukat néki, és teljes szívvel igyekeznek véghezvinni szándékát.

Mai Bibliai szakasz: Jeremiás 46

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

E fejezetben  Jeremiás könyvének újabb szakasza kezdődik (Jeremiás 46-51)  , a különböző népek és törzsek sorsáról szóló próféciák kijelentésével. 
Mai fejezetünk három részre tagolódik. Az első: a 3-12. versig Nékó fáraó hadseregéről szól, amely messze északon, az Eufrátesz folyó partján, Karkemisnél állomásozott. A második: a 12-24. versek, Isten prófétai szava Nabukodonozor babilóniai királyról, aki eljön és legyőzi az egyiptomiakat, és a 3.: a 27-28. versek, Isten bátorító szavai népéhez, Izraelhez, hogy ne féljenek.

Nézzük az első részt, ahol Jeremiás Nabukodonozor királynak az egyiptomiak feletti győzelmét jövendöli meg, ami az Eufrátesz folyónál fog történni. E versekből megtudjuk, hogy az egyiptomi hadseregben, ami olyan hatalmas volt, mint a megáradt Nílus-folyó, etióp, líbiai és lídiai zsoldoscsapatok is szolgáltak. A 10. vers rámutat, hogy maga Isten lépett közbe, és segített Nabukodonozornak az egyiptomiak legyőzésében. Nagy szomorúság volt Egyiptom földjén, mert a hatalmas egyiptomi katonák elveszítették a hadjáratot. Mindez Júda királya, Jojákim uralkodásának 4. esztendejében történt.

A második szakaszban az Észak-Egyiptomban, Migdólban, Nófban és Táfnesben élő júdeaiaknak szóló üzenetet olvashatjuk. A 15. vers eredeti héber szövegének fordítása így hangzik: „Miért menekült el Ápisz?” , ami azt jelenti: „Miért menekült el az egyiptomi bika-isten, ahelyett, hogy az egyiptomiaknak segített volna?” Arra utal, hogy a Nabukodonozor által vezetett babiloni hadsereg olyan hatalmas, mint az izraeli Tábor-hegy és a Karmel-hegy. Üszőborjúnak mutatja be Egyiptomot, ami még egy böglyöt sem tud elűzni. Azt mondja, Nabukodonozor serege fejszékkel és favágókkal jön Egyiptom erdei ellen.

A harmadik rész bátorító prófécia úgy az Egyiptom északi részén élő, mint a majdan babiloni fogságban tartott júdeaiaknak, hogy majd visszatérhetnek hazájukba, Izraelbe. Így szól Isten: „… én megszabadítlak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk földéről, és visszatér Jákób és megnyugszik és békességben lesz, és nem lesz, a ki megijessze.” (27. vers).

Isten valóban a népével kötött szövetségi kapcsolat helyreállítója. Ahogy akkor, történt, ismét úgy lesz, amikor az Úr visszajön értünk, és hazavisz bennünket.


Yoshitaka Kobayashi

110. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 39. fejezetéhez (szeptember 3-9.).

Érezted már valaha azt, hogy kívülálló vagy egy társaságban? Érezted-e valaha, hogy a vallásos hited miatt egészen különbözöl a többiektől? Hogy érzed magad ennek hatására? Rendben van-e, ha valaki más, mint a többiek?

Babiloni foglyokként Dániel és a három barátja nem féltek mások lenni. Még akkor sem, amikor traumaként élték meg, hogy elrabolják őket, majd megkísérelték a gondolkodásukat átnevelni és megvesztegetni őket, ők nem hagyták, hogy a körülményeik határozzák meg őket. Ehelyett ők határozták meg a körülményeiket.

Azt választották, hogy ragaszkodnak a bennük meglévő, Istenhez fűződő reményhez. A reményük a mennyei Atyjukhoz fűződő erős kapcsolatban volt, és abban, hogy a szülőföldjük a jövőben helyre lesz állítva, ahogyan Isten azt próféciájában megígérte. Jobban értékelték a szeretet szabályait, amelyet Isten tanított nekik, mint a ragyogást és a világ fényes délibábjait. Úgy döntöttek, hogy kiállnak az elvek mellett, ahelyett, hogy a tömeggel futnának, vagy megpróbálnának beilleszkedni, hogy ne vegyék észre őket.

A legtöbb ember számára a négy fogoly étrendje és hite szokatlan volt. A viselkedésük furcsa. Amikor a Teremtőt szolgálod, különcnek tűnhetsz azok számára, akik nem értik a szent elhívásodat. Isten képére vagy teremtve; arra elhívva, hogy e sötét világban világíts és másokat az Élet Fényéhez vezess.

Kasey Thomason
Biblia-munkás/könyvevangélista
Palmer hetednapi adventista gyülekezet, Alaszka

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése