2017. december 23., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - december 23 - SZOMBAT - Mikeás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 59. fejezet 894. nap

Körülöttünk mindenütt hallatszik a világ jajkiáltása. Mindenhol vannak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk segítséget nyújtani, hogy könnyítsünk az élet terhein és nyomorán. A lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A forró, krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak.

Sok embert már a remény is elhagyta. Hozzuk vissza életükbe a napfényt! Bátorítsuk az elcsüggedteket! Imádkozzunk értük! Vannak, akik érzik, szükségük van az élet kenyerére. Olvassunk nekik Isten Igéjéből! Sokan lelkileg annyira betegek, hogy földi gyógyír nem segít rajtuk. Orvos nem tudja meggyógyítani őket. Imádkozzunk ezekért az emberekért! Vigyük őket Jézushoz! Mondjuk nekik, hogy van balzsam és van Orvos is Gileádban!

A fény áldás, végtelen nagy áldás, amely árasztja kincseit a hálátlan, gonosz, erkölcstelen világra. Így van ez az Igazság Napjával is. Az egész földet, bármennyire beárnyékolja is a bűn, a bánat és a fájdalom sötétsége, be kell világítani az isteni szeretet ismeretének fényével. Semmilyen hitfelekezettől, semmilyen rendű-rangú embertől vagy társadalmi osztálytól nem szabad elzárni a mennyei tróntól sugárzó fényt.

A reménység és kegyelem üzenetét el kell vinni a föld végső határáig. Mindenki, aki akarja kinyújthatja kezét és megragadhatja Isten erejét. Békét köthet vele, és békessége lesz. Nem borítja többé áthatolhatatlan éjféli sötétség a pogányokat. A homály eltűnik az Igazság Napjának ragyogó fénysugarai elől.

Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza a világ Világosságától fénybe borított, átalakult közösség, Immánuel dicsőségének hordozója legyen. Azt akarja, hogy minden hivő ember fényt és békét árasszon maga körül. Azt akarja, hogy életünk bemutassa a menny örömét.

"Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége" (Ézsa 60:1). Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel; a maga és az Atya dicsőségével. Útján a szent angyalok kísérik. Miközben az egész világot sötétség borítja, szentjeinek lakhelyén világosság lesz, ők megragadják a második advent első fénysugarát. A makulátlan tiszta fény az Ő tündöklő lényéből sugárzik, és mindazok imádják Krisztust, a Megváltót, akik Őt szolgálták. Míg a gonoszok menekülnek, követői Krisztus közelségében örvendeznek.

Ekkor veszik át megígért örökségüket azok, akiket Krisztus megváltott az emberek közül. Így teljesedik szó szerint Isten Izráellel való szándéka. Ember nem hiúsíthatja meg Isten tervét. Miközben Sátán végzi gonosz munkáját, Isten szándéka biztosan halad a megvalósulás felé. Így volt ez Izráel házával is a megosztott birodalom történelmében. Így van ez ma is a lelki Izráelben.
A pátmoszi látnok, aki áttekintette a korszakokat egészen addig, amíg Isten helyreállítja Izráelt az újjáteremtett földön, ezt mondta: "...láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!

Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön örökké. Ámen."

"És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt." Ő "uraknak Ura és királyoknak Királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek" (Jel 7:9-12; 19:6-7; 17:14).

Mai Bibliai szakasz: Mikeás 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Az Egyesült Államokban törvény védi azokat az alkalmazottakat, akik felfedezik azt, hogy cégük, amelynél dolgoznak törvénytelen tevékenységet folytat.  Ezt a törvényt A besúgók 1989-es védelmi törvényének (The Whistleblower Protection Act of 1989) nevezik, amely védelmezi azokat az állami alkalmazottakat, akik jelentik a képviselők szabálytalan eljárásait.     

Mikeás nem kapott fizetést a vezetőktől vagy más prófétáktól az Izraelben végzett munkájáért. A harmadik fejezetben egy nagyon erőteljes üzenetet közvetít a hatalmon levők felé: „Halljátok meg, Jákób elöljárói, Izráel házának vezetői! Nem tinektek kell-e ismerni a törvényt? Ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat! Lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst” (1-2. vers - új prot. ford.).

Ellen White Az apostolok története című könyvében ezt mondja: „Ünnepélyes felelősség nyugszik azokon, akik vezetői szolgálatra kaptak elívást, hogy munkálkodjanak Isten egyházában” (Budapest, 2001, Advent Kiadó. 62. oldal). Ilyen egyszerű: a vezetők körül mindig vannak emberek, akik látják őket, és kiterjedt befolyásuk miatt nagyobb felelősségük van Isten előtt, hogy keresztényi példaadó módon éljenek mindenben. 

Bizonyos értelemben mindenki vezető, mivel a vezetés befolyást jelent, és mindannyian rendelkezünk befolyással. Amikor nem mutatunk keresztényi erényeket – trágár nyelvezetet használunk, elveszítjük türelmünket, nem vagyunk alázatosak –, akkor helytelenül mutatjuk be a Megváltót, Akit szolgálunk. 

Gordon Bietz

124. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 59. fejezetéhez (december 17-23.).

Isten egy szőlőskertet ültetett a föld szívébe– Jeruzsálem néven –, hogy aztán Izrael megvilágítsa a világot. Isten álma az volt, hogy a föld minden tájáról származó emberek osztozzanak a szőlőskertjében, sőt, be legyenek oltva, a vad ágak csatlakozzanak az igaz tőhöz.

És egy rövid időre ez is történt. Salamon király uralkodása alatt a világ minden tájáról származó népeket – beleértve Sába rejtelmes királynőjét – odavonzotta Isten szőlőskertje az Ígéret földjén.

Azonban ezt követően elkezdtek a dolgok darabokra hullani. Amikor Izrael vezetői elkezdték elveszíteni a hitüket, ugyanez történt a néppel is. Isten szőlőskertjét az emberek kezdték megtaposni, és ezzel ezt a választ idézték elő Isten részéről: „Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!” (Ésa 5:4) Amikor Isten a szőlőskertjéről beszél, amely „vad” szőlőt termett, a héber beushim szót használja, amely bűzös, mérgező szőlőt jelent.

Mitől lett tehát Izrael szőlőskertje rothadt? A rossz vezetőktől. Soha ne becsüljük alá a vezetők hatalmát, legyenek jók vagy gonoszok. Amerre Izrael királyai tartottak, arra tartott Izrael is. Szerencsére lesz Izraelnek egy végső királya: az igazi szőlőtő, az élővíz, a világ világossága.

„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.” (Ésa 60:1)

Andy Nash
egyetemi tanár és lelkész
Southern Adventist University, USA

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése