2018. január 13., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 13 - SZOMBAT - Zakariás 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 3. fejezet 915. nap

A bűn tudományszámba ment, s a romlottság a vallás tartozékává vált. A lázadás gyökeret vert a szívben. Az ember gyűlölete a mennyel szemben a legvadabb volt. Bebizonyosodott a világegyetem előtt, hogy az ember Istentől elszakadva képtelen felemelkedni. Új életet és új erőt kell kapnia attól az Istentől, aki a világot teremtette.

Az el nem bukott világok mélységes érdeklődéssel figyelték, felkel-e az Úr, hogy elsöpörje a föld lakóit. És ha Isten ezt tette volna, akkor Sátán megvalósíthatta volna azt a tervét, hogy megszerzi magának a mennyei lények hódolatát. Kijelentette, hogy Isten kormányzatának elvei szerint az ember nem kaphat bűnbocsánatot. Ha Isten elpusztította volna a világot, akkor Sátán azt bizonygatta volna, hogy vádjai jogosak. Kész lett volna Istent hibáztatni, és lázadását a mennyre is kiterjeszteni.

De Isten, ahelyett, hogy elpusztította volna a világot, elküldte Fiát, hogy megmentse azt. Noha mindenütt romlás és ellenszegülés volt tapasztalható ezen az elidegenedett világon, Isten gondoskodott a gyógyulásról. A válság mélypontján, amikor Sátán már-már diadalmaskodott, Isten Fia eljött az isteni kegyelem üzenetével. Isten szeretete minden korban, minden időben áradt az elbukott emberiség felé. Az emberi romlottság ellenére mindig láthatók voltak a kegyelem jelei. Amikor pedig elérkezett az időnek teljessége, Isten dicsősége megmutatkozott abban, hogy a világra árasztotta a gyógyító kegyelem teljességét, amelynek többé semmi sem vet gátat, s amelyet nem von vissza mindaddig, amíg a megváltás terve célba nem ér.

Sátán ujjongott, hogy sikerült az emberben eltorzítania Isten képmását. De eljött Jézus, hogy helyreállítsa az emberben Alkotója képét. Csak egyedül Krisztus tudja újjáformálni azt a jellemet, amelyet a bűn megrontott. Eljött, hogy kiűzze a démonokat, akik az ember akaratát hatalmukban tartották. Eljött, hogy felemeljen bennünket a porból, hogy eltorzított jellemünket átalakítsa az Ő isteni jellemére, és saját dicsőségével megszépítse..

Mai Bibliai szakasz: Zakariás 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Sok minden történt a templom újjáépítésének öt esztendeje alatt. Sátán mindent elkövetett, hogy megakadályozza a sikeres befejezést. Mi köze van mindehhez a különböző színű lovaknak? A lovak és hajtóik azokat a mennyei követeket jelképezik, akik azokért munkálkodnak, akik Isten szolgálatára vállalkoztak. Isten angyalai megpihenhettek volna Dárius király új rendeletének kibocsátása után, ami megerősítette Círus király eredeti rendeletét. A szükséges pénz és anyagok biztosításán kívül ez a rendelet fenyegetést is jelentett mindazok számára, akik ellene voltak Isten munkájának (Ezsd 6:6-12).

Ezen kívül Heldai, Tóbiás és Jedaja érkezett a zsidók közül, hogy az ajándékok felhozatalára emlékeztessen Babilonban. Ez felvidította a népet és a vezetőket. A hit valósággá lett. A templom építése be fog fejeződni. Semmit sem tudunk erről a három férfiról, csupán azt, hogy aranyat és ezüstöt hoztak. Istennek nagyon sok olyan embere van, akikről semmit sem tudunk, akik a maguk helyén fénylenek, és a nevük ott van az Élet könyvében.

Láthatjuk (9-14 vers) Isten tervét népe jövőjére vonatkozóan. Az arany korona, amely Jósua főpap fejére került, nem az ő megtiszteltetésének a jele volt, hanem annak az Embernek az ábrázolása, akinek „a neve Csemete”, aki egy személyben pap lesz és király is. Olyan valaki, aki nem lehetett egy lévita pap. Ez az Aggeus 2:6-9-ben olvasható ígérethez hozzáadott kinyilatkoztatás. Isten, végtelen dicsőségét emberi testben eltakarva jött a templomába. A népet maga „az Úr tanította”. Görögök jöttek és mondták Fülöpnek, hogy Jézust szeretnék látni (Jn 12:20-21). Ők voltak az elsők, akik más népből valóként keresték Őt.

Azt olvassuk a Bibliában, hogy „Ő maga építi fel a templomát". Igen, lelki házzá épít bennünket az Úrban. Zakariás 6 utolsó verse ezekkel a szavakkal zárja a fejezetet: „Így lesz, ha hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!" Ez az imádságom: Uram, ígéretedet igényelve azt választom, hogy engedelmeskedem szavadnak, és része leszek lelki templomodnak. Ámen.

David Manzano

127. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  3. fejezetéhez (január 7-13.).

Az ebben a fejezetben tárgyalt, Izraelről és a világról szóló meglátások átütő erejűek és kijózanítóak. A zsidó nép és a vezetők szem elől tévesztették az üzenetet, amely a ceremóniákban és az ünnepekben rejlett. Valójában jobban el voltak veszve, mint azok, akiket pogányoknak neveztek, és féltek a haláltól, mert nem tudták mi vár rájuk odaát. Azokat az embereket, akik pogány vallásokat követtek, „fárasztotta az üres pompa, és unták a meséket”, és olyan vallást kerestek, amely a szív kérésére válaszol.

Ez a folyamatban lévő harc, ami az emberek szeme elől el van rejtve, igazán felkeltette az érdeklődésemet. Ennek a „nagy küzdelemnek” a részeként Sátán abban bízott, hogy elvezeti a világot egészen addig a pontig, hogy a bűn és a lealjasodás miatt Isten egyszerűen eltörli a föld színéről az emberiséget.

Sátán szereti elferdíteni és megmásítani az igazságot, mint például abban az állításában, hogy Isten kormányzási elvei lehetetlenné teszik a megbocsátást. Sátán már az első sikere óta, amikor meggyőzte Évát, hogy „Bizony nem haltok meg”, azon dolgozott, hogy minél jobban eltávolítsa az embert Isten és az Ő jellemének ismeretétől. A zsidó vezetők kidolgozták a cselekedetek általi üdvözülés tanát. Ez Sátán terve volt, és „ahol pedig ezt vallják, ott nincs védőgát a bűn ellen.”

És itt rejlik egy számomra lenyűgöző dolog. Ahelyett, hogy Isten elpusztította volna a földön lévő visszataszító és bűnös embereket, úgy döntött, hogy elküldi fiát, hogy meghaljon a bűneikért. Ezzel győzött meg minket szeretetéről, amit az egész emberiség iránt gyakorol, és arról, hogy Sátán végérvényesen tévedett a menny előtt.

Ronda Geier-Cheatham
Biblia-felfedező Központ Igazgató
Blackfoot, Idaho, USA
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése