2018. január 10., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 10 - SZERDA - Zakariás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 3. fejezet 912. nap

A zsidók közt voltak még állhatatos emberek, a megszentelt törzs leszármazottai, akik által fennmaradt Isten ismerete. Az ő tekintetük még mindig az atyáknak adott ígéreten csüngött. A Mózesnek adott ígéretben reménykedve erősítették hitüket: "Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek" (Acs 3:22). Újra meg újra olvasták, hogyan fog az Úr felkenni valakit arra, hogy a "szegényeknek örömöt" mondjon, hogy bekösse a "megtört szívűeket", hogy hirdessen a "foglyoknak szabadulást", és hogy bejelentse az "Úr jókedvének esztendejét" (Ésa 61:1-2). Olvasták, hogyan fog a "földön törvényt" tanítani, hogy "a szigetek várnak tanítására" (Ésa 42:4), és hogy "népek jönnek" világosságához és "királyok" a néki "feltámadt fényességhez" (Ésa 60: 3).

A haldokló Jákób szavai reménységgel töltötték el őket: "Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló, és a népek néki engednek" (1Móz 49:10). Izrael hanyatló hatalma azt bizonyította, hogy elközelgett a Messiás eljövetele. Dániel próféciája úgy rajzolja meg a Messiás uralmának dicsőségét, hogy az felvált minden földi birodalmat, és "megáll örökké" (Dán 2:44). Míg egyfelől kevesen értették Krisztus missziójának természetét, másfelől széles tömegek egy hatalmas fejedelmet vártak, aki Izraelben állítja fel birodalmát, és aki a népek szabadítójaként jön.

Elérkezett az idő teljessége. A bűn korszaka alatt leromlott emberiség a Szabadító után sóvárgott. Sátán azon dolgozott, hogy mind mélyebbé és áthidalhatatlanabbá tegye a menny és föld közötti szakadékot. Megtévesztő eljárásaival bűnre ösztökélte az embereket. Szándéka az volt, hogy a végsőkig próbára tegye Isten türelmét, hogy Isten ne szeresse többé az embert, hagyja sorsára a világot, és így az Sátán fennhatósága alatt maradjon.

Mai Bibliai szakasz: Zakariás 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:Új protestáns fordítás:

Zakariás látomásának képei Jézus Krisztus hatalmas szabadításának csodáit ábrázolják. Jósua főpap Zorobábellel és a hazatérő foglyokkal jött, hogy az Úr előtt szolgáljon az érdekükben. Főpapként minden embert képviselt, amint az Úr előtt állt.

Ugyanakkor sátán is ott van. Ő a forrása minden ellenállásnak, amivel a zsidók szembenéztek. Rámutat szennyes voltukra, a hitetlenségre és a nép bűneire. Kijelenti: nem helyes, hogy Isten segítsen Jósuának. A reménytelenség gondolatai és annak súlya, hogy valaha rávegyék a népet: mindenekfelett szeresse Istenét, és töltse be küldetését, súlyosan próbára tették a vezetőket.

Isten kegyelme megdorgálta sátánt. Ennek a látomásnak igazsága, miszerint a bűn szennyes ruhája helyett Krisztus igazságának köntösét kapjuk, reménnyel tölt el. Ugyanezt tette velük is. Az Úr szeret bennünket, és velünk van. Haladjunk hát előre hitben! Hogy még jobban megértsük e látomás dicső jelentését, olvassuk el a „Jósua és az angyal” című fejezetet Ellen White Próféták és királyok című könyvéből (Budapest, 1995. 362-368. oldal). Ez biztosan megerősít. Figyeljük meg a következő kijelentést: „Földiességük leválik, hogy Krisztus képmása tökéletesen kialakuljon bennük” (366. oldal)

Krisztus, a Zakariás könyve 6. fejezetében illetve Ézsaiás és Jeremiás által is említett megígért Csemete vagy Sarjadék, végül eljött, élete és halála által pozitív választ adott sátán Jósua és népe ellen felhozott minden vádjára. Megválaszol minden kérdést, amit valaha Isten ellen hoztak fel. Krisztus élete és halála Isten szeretetének és könyörületének kinyilatkoztatása, teljes mértékben Isten mellett szól.

A kereszt óta sátánnak nincs helye a mennyben. Mivel jól tudja ezt, sátán minden idejét és erejét arra szenteli, hogy azok ellen harcoljon, akik a Jézus iránti hűséget választják. Száz meg száz útja van, hogy kétséget és csüggedést okozzon. Ez a látomás megerősíti, hogy az elfogadás és a győzelmünk Istentől származik. Nézz Jézusra, higgy az ígéreteiben, és ne foglalkozz a kétség és csüggedés gondolataival!

David Manzano

127. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  3. fejezetéhez (január 7-13.).

Az ebben a fejezetben tárgyalt, Izraelről és a világról szóló meglátások átütő erejűek és kijózanítóak. A zsidó nép és a vezetők szem elől tévesztették az üzenetet, amely a ceremóniákban és az ünnepekben rejlett. Valójában jobban el voltak veszve, mint azok, akiket pogányoknak neveztek, és féltek a haláltól, mert nem tudták mi vár rájuk odaát. Azokat az embereket, akik pogány vallásokat követtek, „fárasztotta az üres pompa, és unták a meséket”, és olyan vallást kerestek, amely a szív kérésére válaszol.

Ez a folyamatban lévő harc, ami az emberek szeme elől el van rejtve, igazán felkeltette az érdeklődésemet. Ennek a „nagy küzdelemnek” a részeként Sátán abban bízott, hogy elvezeti a világot egészen addig a pontig, hogy a bűn és a lealjasodás miatt Isten egyszerűen eltörli a föld színéről az emberiséget.

Sátán szereti elferdíteni és megmásítani az igazságot, mint például abban az állításában, hogy Isten kormányzási elvei lehetetlenné teszik a megbocsátást. Sátán már az első sikere óta, amikor meggyőzte Évát, hogy „Bizony nem haltok meg”, azon dolgozott, hogy minél jobban eltávolítsa az embert Isten és az Ő jellemének ismeretétől. A zsidó vezetők kidolgozták a cselekedetek általi üdvözülés tanát. Ez Sátán terve volt, és „ahol pedig ezt vallják, ott nincs védőgát a bűn ellen.”

És itt rejlik egy számomra lenyűgöző dolog. Ahelyett, hogy Isten elpusztította volna a földön lévő visszataszító és bűnös embereket, úgy döntött, hogy elküldi fiát, hogy meghaljon a bűneikért. Ezzel győzött meg minket szeretetéről, amit az egész emberiség iránt gyakorol, és arról, hogy Sátán végérvényesen tévedett a menny előtt.

Ronda Geier-Cheatham
Biblia-felfedező Központ Igazgató
Blackfoot, Idaho, USA
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése