2018. január 21., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 21 - VASÁRNAP- Zakariás 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 6. fejezet 923. nap

6. "Láttuk az Ő csillagát"

"Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki" (Mt 2:1-2).

A keleti bölcsek filozófusok voltak; annak a hatalmas és befolyásos nemesi osztálynak tagjai, amely a nemzet vagyonának és tudásának legnagyobb részével rendelkezett. E nemesek közül sokan kihasználták a nép hiszékenységét. Mások viszont egyenes emberek voltak, akik a Gondviselés bizonyítékait kutatták a természetben. Őket becsületességükért és bölcsességükért nagyrabecsülték. Ilyen jelleműek voltak a Jézust felkereső bölcsek.

Az isteni világosság minden időben beragyogja a pogányság sötétségét. Mialatt ezek a bölcsek az eget kutatták és a csillagok fényes pályájának rejtett titkait igyekeztek kideríteni, bepillanthattak a Teremtő dicsőségébe. Nagyobb világosság után vágyakoztak, és ezért a héber írásokhoz fordultak. Hazájukban őriztek olyan prófétai írásokat, amelyek isteni tanító eljövetelét jövendölték. Bálám - Isten egykori prófétája egyben mágus is volt. Annak idején a Szentlélek által megjövendölte Izrael fénykorát és a Messiás megjelenését. Próféciáit a hagyományok őrizték meg századokon át. Az Ószövetség azonban sokkal világosabban jelenti ki a Megváltó eljövetelét. A bölcsek örömmel ébredtek rá, hogy a Messiás eljövetele közel van, és az egész földet betölti majd Isten dicsőségének ismerete.

A bölcsek rejtélyes égi fényt láttak azon az éjszakán, amikor Isten dicsősége beragyogta a bethlehemi dombokat. Amint a fény halványodott, egy fényes csillag jelent meg, és ott maradt az égen. Nem állócsillag volt és nem bolygó, ezért a jelenség különös érdeklődést váltott ki.
A csillag fénylő angyalok távoli serege volt, de erről a bölcsek mit sem tudtak. Mégis az volt az érzésük, hogy ez a csillag különösen jelentős számukra. Papokkal és bölcselőkkel tanácskoztak, és átkutatták az ősi feljegyzéseket. Bálám jövendölése kijelenti: "Csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből" (4Móz 24:17). Ez a csillag lenne a Megígért előfutára? A bölcsek örömmel köszöntötték a mennyei igazság fényét, amely most már ragyogóbb sugarakkal áradt rájuk. Álomban utasítást kaptak, hogy induljanak az újszülött Fejedelem felkeresésére.

Ahogyan Ábrahám Isten felszólítására hit által útra kelt "nem tudván hová megy" (Isid 11:8); ahogyan Izrael hit által követte a felhőoszlopot az Ígéret Földje felé, úgy indultak el ezek a pogány bölcsek is, hogy megkeressék a megígért Megváltót. A Kelet országai bővölködtek kincsekben. A bölcsek sem indultak el üres kézzel. Szokás volt a fejedelmeket, magas rangú személyeket hódolatképpen megajándékozni. A föld legdrágább ajándékait hozták el annak, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei. Éjszaka kellett utazniuk, hogy szemmel tarthassák a csillagot. Az utazók a keresett Fejedelemmel kapcsolatos hagyományok és prófétai kijelentések ismételgetésével tették kellemessé az időt. Minden pihenő alatt kutatták a próféciákat; és egyre mélyebben meg voltak győződve arról, hogy Isten vezeti őket. Ennek külső jeleként előttük haladt a csillag, de benső bizonyosságuk is volt a Szentlélek által, aki áthatotta szívüket és reménnyel töltötte el őket. Hosszú, de örömteli utazás volt ez.

Eljutottak Izrael földjére, leereszkedtek az Olajfák hegyén, és szemük elé tárult Jeruzsálem. De lám a csillag, amely végigvezette őket fáradságos útjukon, megállt a templom felett, azután néhány pillanat múlva eltűnt a szemük elől. Meggyorsították lépteiket, hiszen bizonyosak voltak abban, hogy mindenki a Messiás születésének örömhíréről beszél. Kérdezősködésük azonban hiábavalónak bizonyult. Amint a szent városba értek, a templom felé vették útjukat. Csodálkoztak, amikor senkit sem találtak, aki valamit is tudott volna az újszülött királyról. Kérdéseik nem örömöt, hanem félelemmel vegyes meglepetést, sőt megvetést keltettek.

Mai Bibliai szakasz: Zakariás 14

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Zakariás abban az időszakban végezte prófétai szolgálatát, amikor Izrael népe már visszatért a babiloni fogságból. A nép hamar elkeseredett, mert a templomépítés megakadt a környező népek felől érkező nyomás miatt. Ekkor öntött beléjük bátorságot és reménységet Zakariás próféta a végső helyreállításról szóló üzenettel, amit ebben a fejezetben találunk. Számunkra is lelkesítőek lehetnek ezek a szavak, akik a vég idején élünk!

Az első két igevers azt a helyzetet ábrázolja, ami közvetlenül a kegyelemidő lezárulását megelőző időszakot jellemzi. Ha jól értelmezzük, az utolsó lépés gazdasági vonatkozású lesz. Vagyonunkat elveszik és szétosztják, mindegy, hol élünk a világon. Ez magába foglalja az emberek házait is a gazdasági válság miatt, amikor mindazoknak tilos lesz a vásárlás és az eladás, akik nem veszik magukra a fenevad bélyegét (Jel 13:16-18). Gyakorlati szempontból, ha hinni akarunk e jövendölésnek és szabadulni a csapdából, akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy hitelmentesek legyünk, beleértve a banki kölcsönöket is, és óvatosan kell használnunk kreditkártyáinkat is.

A 3. vers és a további igeversek arra az időszakra vonatkoznak, amikor Krisztus harmadszor fog eljönni, vagyis a millenium után. Ha ez nem történne meg, az azt jelentené, hogy Jézus királyként marad a földön második eljövetelekor, ami viszont ellentétes más bibliaszövegekkel (Jn 14:1-3; 1Thess 4:16-17; Jel 20-21). A millenium végén lába az Olajfák hegyén fog állni. Akkor az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, miközben a hegy kettéhasad észak és dél felé, egy hatalmas síkságot kialakítva, amin a város nyugodhat (4. vers). Milyen dicsőséges gondolat és kép ez!

Akkor eljön a Megváltónk minden szentjével az új Jeruzsálembe (lásd A nagy küzdelem 588-589. oldalát [Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház]). Ott nem lesz majd nappal és éjszaka, mert mindig világos lesz. Jel 21:23-24 versei elmondják, hogy maga a Bárány lesz a világosság. Jeruzsálemből az élet folyója fog fakadni, amely Isten trónjától ered, és mindkét partján az élet fája nő (Jel 22:1).

Utolsó eljövetele után Jézus lesz az egyetlen Úr, akit mindenki imád. Eltűnik minden bálványimádó, a kánaániták vagy kereskedők, akik a Baált imádták (9-20. vers). Jeruzsálem új lesz, Isten népe számára tökéletesen helyreállítva (10. vers). A gonoszok megtámadják majd az új Jeruzsálemet, de megkapják büntetésüket, és végleg kiirtatnak, sátánnal együtt (12-15. vers, vö. Jel 20:7-10). Jeruzsálem biztonságos hely lesz, ahol nem sújt többé átok (Jel 22:3). Minden lakója örökre biztonságban lesz (11. vers).

Zakariás 14. fejezetének utolsó része egy csodálatos látomást tár elénk. Minden nemzet maradéka a seregek Urát fogja imádni. Habár mi származásunk szerint nem vagyunk zsidók, ha Isten kegyelme által hűségesek maradunk, akkor a maradék közé számláltatunk, akik örökké Istent fogják imádni! Ez lesz a teljes odaszentelődés. Zakariás úgy próbálja megértetni ezt, hogy leírja: még a lovak csengőin és az Úr házának edényein is ez a felirat lesz: „Az Úrnak szenteltetett” (20. vers). Ugyanezek a szavak szerepeltek a Főpap süvegén is.

A teljes szabadítás és megváltás után, amelyben Isten népének része van, teljes odaszentelődés fog következni részükről az Úr felé. Jöjjön mindenki, aki szomjazik! Segíts, Urunk, hogy e dicsőséges jelenet részesei lehessünk majd! Áldott legyen az Úr neve örökkön-örökké! Ámen.

Sook-Young Kim

129. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  6-7. fejezeteihez (január 21-27.).

A Jézus élete hatodik és hetedik fejezetei Jézus születését és gyermekkorát tárgyalják.

Ami számomra legjobban kitűnik Jézus születésével kapcsolatban, az az, hogy idegenek, napkeleti bölcsek keresték az Ő jelét, a csillagát, és meg is találták. Csodás kincseket szedtek össze a vagyonukból, egy királynak megfelelőeket, felnyergelték állataikat és jöttek, keresvén az új uralkodót. Emellett a sok figyelem és érdeklődés mellett, ami a nagyszerű Király keresésére irányult, azt hihetnénk, hogy Izrael gyermekei, akiknek birtokában volt az összes prófécia és ígéret, éberek voltak, és figyeltek Sajnálatos módon azonban ők aludtak, és nem vették észre a tényt, hogy Jézus megszületett, míg akár idegenek is Őt keresték.

Sajnos ez igaz a mi napjainkra is. Néha az idegen az, aki a legőszintébben keresi Jézust, hogy megismerje békéjét, míg azok, akik a templomokban ülnek, biztosra veszik Őt és mellőzik. Időt kell eltöltsünk imádságos merengésben erről, és megvizsgálnunk lelkiismeretünket.

A hetedik fejezettől, amely már Jézus gyerekkoráról is szól, azt olvashatjuk, hogy különleges, kedves és szorgalmas volt. Önfeláldozó szeretete jelenik meg abban, ahogyan önként adott mások számára. A munkabeli kiválósága rendkívüli módon ösztönző lehet mindannyiunk számára.

Legyen imánk, célunk, és fáradozásunk, hogy kövessük az Ő tökéletes példáját!

Benjamin Burkhardt
gyülekezeti presbiter
Hermiston hetednapi adventista gyülekezet, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése