2018. január 4., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 4 - CSÜTÖRTÖK - Sofóniás 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 1. fejezet 906. nap

Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az Ő életét, "[...] és az Ő sebeivel gyógyulánk meg" (Ésa 53:5).

Amit Krisztus megvalósított életével és halálával, az sokkal több, mint a bűn okozta rontás meggyógyítása. Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, de Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el. Az Üdvözítő felvette emberi természetünket, s ezzel olyan kötelékkel fűzte magát az emberiséghez, amit többé széttépni nem lehet. Örökre magához kötözött minket. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta" (Jn 3:16). Nemcsak azért adta, hogy bűneinket hordozza és mint áldozat meghaljon értünk, hanem Isten odaajándékozta Krisztust az elbukott emberiségnek. Hogy biztosítson változhatatlan béke-szándékáról, egyszülött Fiát adta, hogy Krisztus eggyé váljon az emberi családdal, s örökre megtartsa emberi természetét. Ez a záloga annak, hogy Isten megtartja szavát. "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen" (Ésa 9:6). Fiának személyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabbra, a mennybe helyezte. Az "embernek Fia" az, akivel megosztja a világmindenség trónját. Az "embernek Fia" az, akit "csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének" (Ésa 9:6) hívnak. A VAGYOK az összekötő kapocs Isten és az emberiség között, és kezével mindkettőt átfogja. Ő, aki "szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott" (Zsid 7:26), nem szégyell minket testvéreinek nevezni (Lásd: Zsid 2:11!). Krisztusban egyesül a földi és a mennyei család. A megdicsőült Krisztus a mi testvérünk. Az emberiség magába zárja a mennyet, a Végtelen Szeretet pedig keblére öleli az emberiséget.

Isten ezt mondja népéről: "mint korona-kövek ragyognak az ő földén. Óh, mily nagy az ő jósága és mily nagy az ő kedvessége!" (Zak 9:16-17). A megváltottak megdicsőítése Isten irgalmának örök bizonyítéka. "A következendő időkben" megmutatja "az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban"(Ef 2:7). "Azért, hogy megismertettessék [...] a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal [...] az Istennek sokféle bölcsessége, amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Ef 3:10-11).

Krisztus megváltói munkája igazságot szolgáltat Isten uralmának. Megtudja a világ; hogy a Mindenható, a szeretet Istene. Sátán vádjai alaptalanoknak bizonyulnak; jelleméről lehullik a lepel. A lázadás soha többé nem ismétlődhet meg. Bűn soha többé nem hatolhat be a világegyetembe. A hitehagyás ellen mindenki örökre biztosítva van. Az önfeláldozó szeretet eltéphetetlen kötelékkel egyesíti a föld és a menny lakóit Teremtőjükkel.

A megváltás munkája befejeződik. Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme még bőségesebb lesz. A földet - amit Sátán magának igényel - Isten nemcsak megváltja, hanem meg is dicsőíti. A mi kis világunk, amely a bűn átka miatt az egyetlen sötét folt az Ő dicső teremtésén, a világegyetem minden más világát felülmúló megbecsülésben részesül. Itt, ahol Isten Fia emberi testben sátorozott, ahol a dicsőség Királya élt, szenvedett és meghalt, - amikor mindent megújít - itt lesz "Isten sátora az emberekkel [...] és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük" (Jel 21: 3). A megváltottak pedig a végtelen korszakokon át - miközben az Úr világosságában járnak - dicsőíteni fogják Őt kimondhatatlan ajándékáért, aki

Immánuel - "VELÜNK AZ ISTEN"

Mai Bibliai szakasz: Sofóniás 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A második fejezet elején a próféta komolyan kérleli a népet, hogy térjenek észre, szedjék össze magukat. Többször is használja a „MIELŐTT”, „MÍG” kifejezéseket, hiszen hangsúlyozni szeretné, mennyire sürgős a megtérés. Rámutat, hogy közel van az Úr napja számukra, ezért sürgeti a népet, hogy forduljanak vissza a Mindenhatóhoz, mert különben el kell szenvedniük haragjának minden következményét.

Aztán háromszor is inti őket arra, hogy KERESSÉK az Urat. „Keressétek az Urat”, „keressétek az igazságot”, „keressétek az alázatosságot”! Nem könnyű eset, amikor Isten szava ellenünk szól. Biztosan fel tudunk idézni olyan élethelyzeteket, amikor valaki úgy igazán haragudott ránk, vagy csalódott bennünk, és nekünk kellett felhívnunk vagy felkeresnünk őt, hogy a probléma megoldódhasson. Amikor Isten szava ellenünk szól, igazán mély hitre van szükségünk ahhoz, hogy keressük Őt, és arra a megingathatatlan bizonyosságra, hogy szeret bennünket, és nem fordul el tőlünk, ha szívből keressük Őt. Ez az odafordulás az Isten előtti alázatot kívánja meg részünkről. Ez Jákóbra emlékeztet bennünket, aki addig kapaszkodott Istenbe, amíg meg nem áldotta őt.

Érdekes megfigyelni, hogy a próféta szigorú szavaihoz reményt jelző gondolatok is kapcsolódnak. A 7. és 9. versben a próféta utal a maradékra, amely örökölni fogja a földet, és megtapasztalja az Isten gondoskodásából származó békességet. A maradék jellemzője az alázatosság és a kitartó engedelmesség. Ez az alázat szöges ellentétben áll azoknak a népeknek a gőgjével, amelyekről a korábbi szakaszban elítélő hangnemben szólt. Az alázat a Biblia legnagyobb hőseinek az erénye. Gondoljunk csak Mózesre, akit a Biblia a föld legszelídebb emberének nevezett (4Móz 12:3)!

Az alázatosság a Biblia szerint a vezetők egyik legfontosabb tulajdonsága. Isten tudja, hogy van esély népe számára, és a felemelkedés igenis megtörténik, ha gyermekei hajlandók megalázni magukat Isten és egymás előtt. Azzal, hogy  az alázatosság fogalmát összekapcsolja az igazságossággal, Sofóniás világossá teszi, hogy az igazi alázat mindig összefügg a társadalmi igazságossággal.

A gyülekezetek, társadalmak és közösségek gyógyulása akkor következik be, amikor megalázzák magukat Isten előtt (2Krón 7:14) és egymás előtt. Ezért keressük az Urat alázatos szívvel és igazságban, hogy oltalmat találjunk, amikor az Úr eljön!

Norbert Zens

126. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  1-2. fejezeteihez (december 31- január 6.).

Pszichológusként sok éven keresztül dolgoztam e tudományág azon szemlélete alapján, aminek fő célja az, hogy az önbecsülést minden áron felépítse. Egy napon azonban szíven talált egy gondolat: „A bűn az önző érdekek keresésével vette kezdetét.” Isten jellemét és törvényét azonban az énről lemondó szeretet jellemzi. Sátán kijelenti, hogy számunkra lehetetlen Isten törvényének engedelmeskedni. Jézus magára vette a mi természetünket és nemcsak meghalt értünk, hanem élt is értünk. Ő volt a a szívből származó engedelmesség példája. Hogyan lehetséges ez? Ha Ő a mi példaképünk, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá hasonló engedelmes életet élhetünk. A csodálatos dolog az, hogy Ő nem használt fel olyan hatalmat, amely ne állna rendelkezésre ingyenesen számunkra. „Mint ember Fia, példát adott az engedelmességre, mint Isten Fia, erőt ad, hogy engedelmeskedni tudjunk.” (Jézus élete, 16. oldal)

A zsidó nép több mint ezer évig várt a Megváltó eljövetelére. Amikor viszont eljött, nem csak az történt, hogy nem ismerték fel, hanem meg is ölték. Isten akkor egy kiválasztott embercsoportot hívott, és egy népet hív el ma, hogy ismét egy népet készítsen az Ő eljövetelére. Izrael lázadó lelkülete miatt minden reformációt még mélyebb hitehagyás követett. Elcsodálkozunk a zsidó nép vakságán és elborzaszt bennünket az a lehetőség, hogy a történelem meg fogja ismételni önmagát. (Préd 1:9; 3:15) 

Judi Hanson
Hermiston hetednapi adventista gyülekezet
Oregon, USA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése