2018. január 16., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 16 - KEDD - Zakariás 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 4. fejezet 918. nap

Amikor az angyalok eltűntek, a fény szertefoszlott, és az éj homálya újra ráborult Betlehem mezejére, de azt a csodálatos képet, amelynél nagyszerűbbet emberi szem nem látott, a pásztorok sohasem felejtették el. "És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala" (Lk 2:15-16).

Nagy örömmel tértek vissza onnan, és hirdették mindazt, amit láttak és hallottak. "És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind ez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent" (Lk 2:18-20).

A menny és a föld ma sincs távolabb egymástól, mint akkor volt, amikor a pásztorok az angyalok énekét hallgatták. Az emberiséget ma éppúgy körülveszi a menny szerető gondoskodása, mint akkor, amikor egyszerű emberek mindennapi foglalkozásuk végzése közben fényes nappal angyalokkal találkoztak, és a szőlőskertben vagy a mezőn mennyei hírnökökkel beszélgettek. Hozzánk éppilyen közel lehet a menny napi teendőink végzése közben. Isten angyalai kísérik azok lépteit, akik Isten parancsolataiban járnak.

Bethlehem története kimeríthetetlen téma. Benne van elrejtve "Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége" (Róm 11:33). Csodáljuk Üdvözítőnk áldozatát, hogy a mennyei trónt jászollal, a hódoló angyalok társaságát az istálló barmaival cserélte fel. Az emberi gőg és önteltség csúfosan megszégyenül jelenlétében. De ez csak kezdete volt bámulatos megalázkodásának. Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten Fia részéről, ha azt az emberi természetet ölti magára, amellyel az Édenben élő Ádám a bűnbeesés előtt bírt. Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet, amikor azt a bűn már négyezer éve gyöngítette. Ádám bármelyik leszármazottjához hasonlóan alávetette magát mindannak, amit az átöröklés hatalmas törvénye létrehozott. Hogy mi e törvény működésének következménye, azt Jézus földi őseinek a történelme mutatja be. Ezzel az örökséggel jött földünkre, hogy osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, s hogy példát mutasson a bűntelen életre.

Sátán gyűlölte Krisztust a mennyben azért a magas tisztségéért, amelyet Istennél elfoglalt. Gyűlölete fokozódott, amikor ő maga levettetett a mennyből. Gyűlölte azt, aki elkötelezte magát a bűnös ember megváltására. Isten mégis megengedte, hogy Fia mint emberi gyöngeségeknek alávetett, gyámoltalan csecsemő eljöjjön e világba, amelyet Sátán magáénak igényelt. Megengedte, hogy egyszerű emberként szembenézzen az élet veszélyeivel, amelyekkel minden ember találkozik; s hogy megvívja azt a harcot, amelyet az emberiség minden gyermekének meg kell vívnia, azzal a kockázattal, hogy elbukik és örökre elvész.

A földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött Fiát egy még ádázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet! Csodálkozzatok, egek! Ámulj, ó föld!

Mai Bibliai szakasz: Zakariás 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Zakariás 9. fejezetét talán négy részre oszthatjuk: 1) ítélet a népek felett (9:1-8); 2) a Messiás első eljövetele (9-12); 3) a messiás második eljövetele (13-15); és a megváltottak boldog állapota (16-17).

Az első részben a próféta Isten figyelmeztető üzenetét közvetíti a nemzeteknek. Felsorolja a városokat, például Damaszkuszt, Tíruszt,  Sidónt, melyek a világ népeit képviselték. Arannyal és ezüsttel gazdagítják magukat, de az Úr tűzzel pusztítja el őket.

A népek feletti ítélet közben ott lesz a maradéka is azoknak az embereknek, akik az Úrhoz fordulnak, és olyanok lesznek, mint Júda és Jeruzsálem. Milyen csodálatos! Itt bepillantást nyerhetünk Isten gondolataiba, aki szeretné, hogy minden nemzet Hozzá forduljon. Az ígérete, miszerint az elnyomók sohasem fogják eltaposni a megváltottakat, bátorító számunkra (8. vers).

A második részben, a kilencedik verset Máté és János is idézte, ahogyan leírták a Messiás diadalmas bevonulását Jeruzsálembe. Képzeljük el Jézust szamárháton ülni, ahogyan megérkezik Jeruzsálembe!  Képzeljük hozzá, hogy néhány nap múlva megfeszítik! A húsvét előtt a tavaszi szellő lágyan fúj a sokaság között, akik pálmalevelekkel integetnek és Hozsánnát kiáltanak. Ő a királyok Királya, de nem lovon vagy szekéren érkezik, mint egy királyi személy, hanem szamárháton, ami Izrael királyainak szimbóluma.

A következőkben Zakariás úgy fogalmaz, hogy Isten a kiszáradt kútból ment ki minket (11. vers). Ez az a kút, az a mélység, ahova Sátán lesz bezárva a millennium alatt (Jel 20:3). Az Úr megszabadít minket Sátán szorításából a vérrel kötött szövetségén keresztül. A „remény foglyai” (12. vers) Izrael lelki embereire utal, akik a mennyei Jeruzsálem felé fordulnak és nem csak a fogságból visszatérve a földi Jeruzsálemhez.

Néhány zsidó kommentátort megzavart, hogy a Biblia kétféle messiásképet ad. Dániel 7-ben a Messiás felhőkből ereszkedik alá. Zakariás 9-ben szamárháton, alázattal érkezik. Ezért így magyarázták: ha Izrael méltó rá, akkor a Messiás felhőkben fog leszállni az égből, de ha Izrael nem méltó, akkor alázattal érkezik (lásd: Zsidó Talmud Szanh 98a). Azonban aki hisz Jézusban, megérti, hogy mindez az első és a második eljövetelről szól (Mt 24:30).

Zakariás utolsó részében a 13-15. versek a Messiás második eljöveteléről szólnak. Az Úr megjelenik, megfújja a trombitát, és forgószél támad. Felkarolja a népét, és megvédi őket. Ezen a napon a népe békét és nyugalmat lel mellette, mint nyája az Ő jelenlétében. Mint ékkövek fogunk ragyogni koronáján! Semmi sem nagyobb az Ő jóságánál!

Célunk, hogy teljesen Isten felé forduljunk. Eljön, és beteljesíti az ígéretét, pontosan úgy, ahogyan beteljesítette az első eljövetelekor, tehát a második eljövetelekor az uralma kiterjed tengertől tengerig, a föld végső határáig (10 vers). Uralma kiterjed az egész univerzumra, ahol többé nem lesz bűn. Ámen.

Sook-Young Kim

128. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  4-5. fejezeteihez (január 14-20.).

Amikor Jézus erre a földre jött, az nem pompával, dicsőséggel vagy világi ékességgel történt. Igéje bizonyságtételének alapján akarta, hogy elfogadják. Volt tanújele az eljövetelének, az emberek mégis közömbösen fogadták; kevesen voltak készen, hogy örömmel várják ezt a nagyszerű eseményt. Mennyire ugyanígy van ez ma is! Bőséggel van, ami a figyelmünket másfelé terelje, de az alázatos szívűek azok, akik a fényt keresik, örömmel várják a Megváltójukat, ahogyan a pásztorok hajdanán. Jézus szeretete annyira hatással lesz rájuk, hogy ők lesznek azok, akik a közeli eljövetelét hirdetik.

A zsidóknál szokás volt, hogy minden elsőszülöttet odaszenteltek arra, hogy megemlékezzenek Isten csodálatos megszabadításáról Izrael gyermekeit illetően. Ahogyan az ajtófélfára odalocsolt vér megmentette Izrael elsőszülöttjeit, ugyanúgy megvan az ereje Jézus vérének, hogy megmentse a világot. Amikor Jézust a pap elé vitték, hogy odaszenteljék, a pap vajmi keveset ismert fel abból, hogy ki is van előtte. Azonban mások, akik részt vettek az istentiszteleten, felismerték a gyermek Jézust, hiszen tanulmányozták és ismerték a próféciákat.

Mára kevés változott, ami Jézus felismerését és a vele való kapcsolatot illeti. Egyetlen védőbástyánkat az jelenti, ha folyamatosan tanulmányozzuk a Szentírást, elmélyülünk tanításaiban, és Jézus szeretettel teli életében. A legnagyobb boldogságunk ismerni és szeretni a Megváltónkat.

A beszámoló arról, hogy Jézus Betlehembe született, s eljött, hogy osztozzon fájdalmainkban és kísértéseinkben, újra meg újra áhítattal és csodálattal tölti be szívünket. Itt van a szeretet!

Lou Johnson
gyülekezeti vén
Hermiston Hetednapi adventista gyülekezet, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése