2018. január 20., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 20 - SZOMBAT- Zakariás 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 5. fejezet 922. nap

Mária várakozással tekintett előre arra az időre, amikor a Messiás uralkodik Dávid trónján, de nem látta a szenvedés keresztségét, amelyen át vezet oda az útja. Simeon szavaiból kitűnt, hogy a Messiás útja e világon nem lesz akadálytalan. A Máriához intézett szavakban - "a te lelkedet is általhatja az éles tőr" (Lk 2:35) - Isten gyöngéd együttérzéssel meghirdeti Máriának azokat a gyötrelmeket, amelyeknek elviselését már meg is kezdte.

"Ímé - mondotta Simeon - ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak" (Lk 2:34). Aki fel akar állni, annak előbb el kell esnie. A Sziklára kell esnünk és össze kell törnünk, mielőtt Krisztusban felemelkedhetnénk. Énünket le kell taszítani trónjáról, az önteltség helyett alázatosságot kell tanulnunk, ha meg akarjuk ismerni a lelki ország dicsőségét. A zsidók elutasították azt a dicsőséget, amelynek megalázkodás az ára. Ezért nem akarták befogadni Megváltójukat. Jel volt Ő, aki ellen felemelték szavukat.

"Hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek" (Lk 2:35). Krisztus életének fényénél minden szív - a Teremtő szívétől kezdve a sötétség fejedelmének szívéig - lelepleződik. Sátán önzőnek, zsarnoknak mutatta be Istent, olyannak, aki mindent követel, de semmit sem ad, aki saját dicsőítésére igényli teremtményei szolgálatát, de javukra semmi áldozatot nem hoz. Krisztus odaajándékozása azonban bepillantást enged az Atya szívébe. Bebizonyítja, hogy Isten irántunk való gondolata "békességnek és nem háborúságnak gondolata" (Jer 29:11). Ez kinyilatkoztatja, hogy míg Isten gyűlölete a bűnnel szemben olyan erős, mint a halál, a bűnösök iránti szeretete viszont erősebb a halálnál is. Vállalta megváltásunkat, és semmit vissza nem tart, bármily drága legyen is az, ami művének megvalósításához szükséges. Nem rejtett el egyetlen igazságot sem, amelyet megváltásunk érdekében ismernünk kell. Nem mulasztott el megtenni egyetlen csodát sem, amely javunkat szolgálja; egyetlen isteni eszköz sem maradt felhasználatlanul. Kegyelmet kegyelemre, ajándékot ajándékra halmoz. A menny egész tárháza nyitva áll azok számára, akik engedik, hogy megmentse őket. Az Atya összegyűjtötte a világmindenség valamennyi kincsét, feltárta végtelen hatalmának forrásait, s mikor mindezeket Krisztus kezébe helyezte, így szólt: mindez az emberé! Használd fel ezeket az ajándékokat és győzd meg általuk az embert arról, hogy mennyen és földön nincs nagyobb szeretet, mint az enyém! Akkor találja meg legteljesebb boldogságát, ha szeret engem.

Kálvária keresztjénél a szeretet és az önzés állt szemben egymással. Itt mutatkozott meg mindkettő a maga legteljesebb valóságában. Krisztus azért élt, hogy vigasztaljon és áldást osszon. Sátán pedig megölte Őt, s ezzel kifejezte Isten elleni gyűlöletének mélységes gonoszságát. Ezzel lelepleződött lázadásának igazi célja: megfosztani Istent trónjától, és megölni azt, aki kinyilatkoztatta Isten szeretetét.

Krisztus élete és halála felfedi az ember gondolatait is. Krisztus élete - a jászoltól a keresztig - önmegtagadásra, a szenvedésben való részvételre hív. Leleplezi az emberek szándékait. Jézus a menny igazságát hozta, s mindazok, akik engedelmeskedtek a Szentlélek szavának, vonzódtak hozzá. Akik önmagukat imádják, azok Sátán birodalmához tartoznak. Krisztus iránti magatartásunk mutatja meg, kinek az oldalán állunk. Így mondja ki mindenki önmaga felett az ítéletet.

A végső ítélet napján minden elveszett lélek meg fogja érteni, mit dobott el magától azzal, hogy elvetette az igazságot. A kereszt áll majd szemük előtt, és mindenki - akit bűnei addig elvakítottak - felismeri igazi jelentőségét. Kálvária látomása nyomán, a titokzatos Áldozat láttán minden bűnös elismeri, hogy a menny ítélete jogos. Minden hazug mentség semmivé lesz. Az emberiség hitehagyása a maga irtózatosságában mutatkozik meg. Mindenki meglátja majd, mit választott. Tisztázódik az igazság és a tévelygés minden kérdése, amely a hosszú küzdelem alatt felmerült. A világegyetem ítélőszéke igazolni fogja, hogy Isten nem felelős a bún keletkezéséért és következményeiért. Akkor bebizonyosodik, hogy nem az isteni rendelkezések idézték elő a bűnt. Isten uralmában nem volt hiba; semmi ok nem volt a hűtlenségre, elégedetlenségre. Amikor minden szív gondolata nyilvánvalóvá lesz, a hűségesek és a lázadók együtt vallják majd meg: "Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? [...] Mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek" (Jel 15:3-4).

Mai Bibliai szakasz: Zakariás 13

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

„Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet” (1. vers – új prot. ford.). Milyen kegyelemmel és bátorítással teljes kép ez!

Zakariás könyvének 13. fejezete tulajdonképpen az előző fejezet folytatása. A 12. fejezet 10. versében egy próféciát találunk a Messiásról, akit majd átszegeznek (vagy átdöfnek). Ebben a fejezetben tehát, az első versben található „azon a napon” kifejezés arra a napra utal, amikor majd a Messiás megfeszíttetik, nem pedig a végidei napra. Amikor a Messiás meghal, mint Istennek bemutatott áldozat, és a nép gyászol és sír a halála miatt; akkor nyílik meg a bűntől megtisztító forrás. 

A 2-4. versekben a Mindenható Isten megígéri, hogy a bálványokat, a hamis prófétákat és a tisztátalan lelket, ami oly sokakat elveszített, végül eltávolítja a földről. 

Az 5-6. vers az eljövendő Megváltóról szól. Úgy idézi fel őt, mint aki a földművelésből él ifjúkora óta, majd szenvedéséről ír. Hátát, mellkasát sebesítik meg. Az evangéliumokban azt találjuk (Mt 27.26; Mk 14:65; 15:15; Lk 22:63; Jn 19:1, 18), hogy Jézust miként ostorozták, ütötték és gúnyolták.

Ellen G. White is idézi a 6. verset néhány ézsaiási igeverssel együtt (az 53. fejezetből), amikor Krisztusnak, Isten szolgájának halálát írja le (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 150. oldal). Mindez akkor történt, amikor barátai házában volt látogatóban, vagyis Dávid házában, Jeruzsálem lakóinál, amely az emberiséget jelképezi.

Ahogy a 7. vers megjövendöli, és maga Jézus is idézi ezt a szakaszt Mt 26:31-ben, amikor a Messiás, a pásztor megsebesül, tanítványainak nyája szétszéled és elmenekül. Ő azért jött, hogy az emberiséget a bűnökből és lázadásból megtisztító kutat felnyissa, de hallgatóit olyannyira elvakította a gonoszság és a kapzsiság, hogy halálra adták őt. Azok, akik a templom szolgálatában álltak, és születésüktől fogva a kor vallási rendszerének vezetői voltak, saját Uruk ellenségeivé váltak.

Vigyázzunk, nehogy mi is önmagunk felmagasztalására használjuk az Úrtól kapott kiváltságainkat! Amink van, azt az Úr dicsőségére kell használnunk, aki teremtett és megváltott bennünket.

Lenyűgöző látni, hogy az Ige üzenetének jó része inkább szól nekünk, akik a vég idején élünk, mint bárki másnak, aki a történelem során élt, beleértve azokat is, akik közvetlenül hallgatták a prófétákat. Ennek a fejezetnek a vége is ezt bizonyítja (8-9. vers).

Az Úr annyi próbát és nehézséget enged meg a maradéknak, hogy felhagyjanak a bűnös világiassággal, és az önfelmagasztalás iránti vágyukkal. Akkor Isten népe leszünk, és Ő lesz a mi Istenünk. Amikor ez megtörténik, boldogan mondhatjuk mindnyájan: „Az Úr az én Istenem!” 

Sook-Young Kim

128. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  4-5. fejezeteihez (január 14-20.).

Amikor Jézus erre a földre jött, az nem pompával, dicsőséggel vagy világi ékességgel történt. Igéje bizonyságtételének alapján akarta, hogy elfogadják. Volt tanújele az eljövetelének, az emberek mégis közömbösen fogadták; kevesen voltak készen, hogy örömmel várják ezt a nagyszerű eseményt. Mennyire ugyanígy van ez ma is! Bőséggel van, ami a figyelmünket másfelé terelje, de az alázatos szívűek azok, akik a fényt keresik, örömmel várják a Megváltójukat, ahogyan a pásztorok hajdanán. Jézus szeretete annyira hatással lesz rájuk, hogy ők lesznek azok, akik a közeli eljövetelét hirdetik.

A zsidóknál szokás volt, hogy minden elsőszülöttet odaszenteltek arra, hogy megemlékezzenek Isten csodálatos megszabadításáról Izrael gyermekeit illetően. Ahogyan az ajtófélfára odalocsolt vér megmentette Izrael elsőszülöttjeit, ugyanúgy megvan az ereje Jézus vérének, hogy megmentse a világot. Amikor Jézust a pap elé vitték, hogy odaszenteljék, a pap vajmi keveset ismert fel abból, hogy ki is van előtte. Azonban mások, akik részt vettek az istentiszteleten, felismerték a gyermek Jézust, hiszen tanulmányozták és ismerték a próféciákat.

Mára kevés változott, ami Jézus felismerését és a vele való kapcsolatot illeti. Egyetlen védőbástyánkat az jelenti, ha folyamatosan tanulmányozzuk a Szentírást, elmélyülünk tanításaiban, és Jézus szeretettel teli életében. A legnagyobb boldogságunk ismerni és szeretni a Megváltónkat.

A beszámoló arról, hogy Jézus Betlehembe született, s eljött, hogy osztozzon fájdalmainkban és kísértéseinkben, újra meg újra áhítattal és csodálattal tölti be szívünket. Itt van a szeretet!

Lou Johnson
gyülekezeti vén
Hermiston Hetednapi adventista gyülekezet, Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése