2018. február 1., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 1 - CSÜTÖRTÖK - Máté 7


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 8. fejezet 934. nap

Visszatértek Jeruzsálembe és folytatták a keresést. Másnap, amint a hívők között jártak-keltek a templomban, ismerős hangra lettek figyelmesek. Nem tévedhettek, egyetlen hang sem hasonlított az Ő komoly és ünnepélyes, mégis zengő hangjához.

A rabbik iskolájában találták meg Jézust. A nagy öröm ellenére sem feledkeztek meg bánatukról és aggódásukról. Amikor Jézus újra velük volt, anyja hangjába dorgálás vegyült: "Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé, atyád és én nagy bánattal kerestünk téged" (Lk 2:48).

"Mi dolog, hogy engem kerestek? - válaszolta Jézus; Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?" (Lk 2:49) Mivel úgy látszott, hogy nem értik szavait, fölfelé mutatott. Arcán fényesség ragyogott, amelyet megcsodáltak. Isteni mivolta átvillant az emberi természeten. Amikor szülei megtalálták a templomban, hallották, hogy mi folyik közte és a rabbik között, megdöbbentek kérdésein és válaszain. Szavai olyan gondolatokat ébresztettek bennük, amelyeket soha többé nem felejtettek el.

Jézus kérdésében tanulság rejlik. "Nem tudjátok - mondta -, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?" (Lk 2:49) Jézus azzal a munkával volt elfoglalva, amelynek elvégzéséért e világra jött. József és Mária viszont elhanyagolták munkájukat. Isten megtisztelte őket azzal, hogy rájuk bízta Fiát. Szent angyalok irányították József útját, hogy megóvhassa Jézus életét. De ők egy teljes napra szem elől vesztették Jézust, akiről egyetlen pillanatra sem feledkezhettek volna meg. Amikor azonban aggodalmuk eloszlott, nem magukat hibáztatták, hanem Jézust okolták.

Jézus szülei számára természetes volt, hogy a Megváltót saját gyermeküknek tekintik. Nap mint nap velük volt, élete sok tekintetben hasonlított más gyermekekéhez, és nehéz volt megérteniük, hogy Ő Isten Fia. Az a veszély fenyegette őket, hogy nem értékelik eléggé az áldást, amelyet a világ Üdvözítője jelenlétében kapnak. A bánat, amit a tőle való elszakadás okozott, a szelíd feddés, amely szavaiban rejlett, arra szolgált, hogy mélyebben átérezzék megbízatásuk szentségét.

Anyjának adott válaszában Jézus először bizonyította, hogy megértette Istenhez való viszonyát. Születése előtt az angyal azt mondta Máriának: "Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő atyjának királyi székét; és uralkodik a Jákób házán mindörökké" (Lk 1:32-33). Mária szívből töprengett ezeken a szavakon, és bár hitte, hogy gyermeke Izrael Messiása, mégsem értette küldetését. Most sem fogta fel Jézus szavait, de látta, hogy nem ismeri el Józseffel való rokonságát, és kijelenti istenfiúságát.

Mai Bibliai szakasz: Máté 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

A zsidó szóbeli hagyomány őrzi ezt a történetet. Egyszer egy bizonyos pogány ember megjelent Sámmáj rabbi előtt és ezt mondta: „Megtéríthetsz engem azzal a feltétellel, hogy megtanítod velem az egész Tórát (törvényt), amíg én fél lábon állok.” Sámmáj rabbi a kezében levő lapáttal elzavarta az embert. Ezután a pogány elment Hillélhez, akinek elmondta ugyanezt: „Meg tudod nekem tanítani az egész Tórát, miközben fél lábon állok?” Hillél ránézett és ezt mondta: „amit te magad is gyűlölsz, ne tedd a felebarátoddal. Ez az egész Tóra, a többi csak magyarázat; menj el és tanuld meg.”

A Hegyi beszédben Jézus bemutatta ezt az általános igazságot: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7:12 új prot. ford.). Érdekes, hogy az ezt megelőző versek arról beszélnek, hogy mennyire szeretünk másokat bírálgatni és kritizálni. Máté 7 első mondata is azt mondja, hogy „Ne ítéljetek!” Érdekes lehet számunkra az a tény, hogy ez nem egy felhívás, vagy kérés. A kijelentés sokkal erősebb. Ez egy parancs!

Sokunknak olyan könnyű bírálgatni és kritizálni akkor, amikor bennünket viszont nem kritizálnak vagy bírálgatnak. Ezért van az, hogy a legdurvább kritika mindig pletyka formájában, zárt ajtók mögött hangzik el. Jézus viszont arra bátorít, hogy szabaduljunk meg attól a próbálkozásunktól, hogy mások életét éljük. Azt akarja, hogy a saját életünket éljük, saját kapcsolatinkra összpontosítsuk Vele és embertársainkkal. 

John Stott a 20. századi angol prédikátor egyszer ezt mondta: „A Hegyi beszéd valószínűleg a legismertebb része Jézus tanításainak, de kétségtelenül a legkevésbé megértett és minden bizonnyal a legkevésbé megtartott része.”  

Tagadhatatlan tény, hogy Jézusnak ezen tanításai szemben állnak saját természetünkkel, de figyelmünket összpontosítsuk a Törvény és Próféták legfontosabb tanítására, amit Jézus kiemelt: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.”

Oleg Kostyuk

130. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  8. fejezetéhez (január 28 - február 3.).

Mária és József szem elől tévesztették Jézust. Érthetetlen – de igaz.

Ami még rosszabb, hogy mennyire sok időbe telt nekik, hogy észrevegyék ezt. Csak akkor kezdték keresni Őt, amikor már sötétedett. Nyilvánvalóan senki sem hiányolta Őt korábban. Három nappal később találták meg, a templomban, a törvény tanítóinak lábainál ülve.

Szem elől téveszteni Jézust könnyebb, mint gondolnád.

A legjobb törekvésünk ellenére, valahol a telezsúfolt életünk egy rejtett zugába is kerülhet a Megváltó. Néha sötétségre van szükségünk ahhoz, hogy észrevegyük, amit a világosban nem láttunk. A sötétség képes arra, hogy eltávolítsa mindazt, ami elterelte a figyelmünket, s ráébresszen arra, hogy szükségünk van Istenre. Közvetlenül Isten jelenlétébe is hozhat minket.

Mózes a hegyoldalban, a panaszkodó tömeg pedig lejjebb, a puszta talajon vert tábort. Jahve pedig felhőbe és tűzbe burkolózva jelenik meg, hogy találkozzon népével, akik rettegnek. Mózes azonban nem így tesz. „Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.” (2Móz 20:21)

Ez olyan sötétség, amely fényt lehel ki. Olyan sötétség, ahol Istent váratlan módon hallhatjuk. „Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.” (Mt 10:27)

Mit súg Isten a füledbe ebben a sötétségben?

Karen J. Pearson
Meridian/Parma hetednapi adventista körzet
Idaho, USA
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése