2018. február 2., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 2 - PÉNTEK - Máté 8


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 8. fejezet 935. nap

Jézus nem tagadta meg földi szüleihez való rokoni viszonyát. Jeruzsálemből velük tért haza, és segített nekik nehéz munkájukban. Szívébe rejtette küldetésének titkát, és engedelmesen várta az időt, amikor megkezdheti munkáját. Miután felismerte, hogy ő Isten Fia, tizennyolc éven át erősen fenntartotta azt a köteléket, amely názáreti otthonához fűzte, és teljesítette a fiú, a testvér, a barát és a polgár kötelességeit.

Attól fogva, hogy a templomban Jézus előtt feltárult küldetése, visszahúzódott attól, hogy kapcsolatot tartson a sokasággal. Arra vágyott, hogy csendben visszatérhessen Jeruzsálembe azokkal, akik ismerték élete titkát. A húsvéti istentisztelet által Isten el akarta vonni az övéit az evilági gondoktól, és emlékeztetni akarta őket arra a csodára, amit Egyiptomból való szabadulásukért tett. Arra vágyott, hogy művében felismerjék a bűntől való szabadulás ígéretét. Ahogyan a megölt bárány vére megvédte Izrael otthonait, úgy védelmezi meg Krisztus vére lelküket. De Krisztus által csak úgy menekülhetnek meg, ha hit által az Ő élete sajátjukká válik. A jelképes szolgálatnak csak akkor volt értelme, ha a hívőket Krisztushoz, mint személyes megváltójukhoz vezette. Isten óhaja az volt, hogy imádsággal tanulmányozzák és gondolják át Krisztus küldetését. De amikor a sokaság elhagyta Jeruzsálemet, az utazás és a társasági kapcsolatok izgalma túl gyakran kötötte le figyelmüket, és a szolgálatot, amelynek szemtanúi voltak, elfelejtették. A Megváltót nem vonzotta társaságuk.

Minthogy József és Mária Jeruzsálemből Jézussal egyedül tért vissza, Jézus remélte, hogy gondolataikat a szenvedő Üdvözítőről szóló jövendölésekre irányíthatja. Szeretett volna enyhíteni anyja fájdalmán, amit a Kálvárián kell majd elviselnie. Máriára gondolt, akinek látnia kell majd fia végső haláltusáját. Jézus vágyott arra, hogy anyja megértse küldetését, hogy megerősödjön, és el tudja viselni, amikor kard hatol a lelkébe. Amiképpen Jézus elszakadt Máriától, ő pedig három napig bánatosan kereste, úgy lesz akkor is, amikor a Messiás feláldozza magát a világ bűneiért, és ismét elvész anyja számára három napra. És amikor előjön a sírból, Mária bánata újra örömre változik. De mennyivel könnyebben tudta volna elviselni a fia halála miatti kínokat, ha megértette volna az Írásokat, amelyekre Jézus próbálta most gondolatait terelni!

Mai Bibliai szakasz: Máté 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

Életének utolsó éveiben Thomas Jefferson, az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke elkészített egy új  evangéliumot, aminek ezt a címet adta: „A názáreti Jézus élete és erkölcsi értékei”   A Máté, Márk, Lukács és János evangéliumaiból kiválasztott igeverseket Jefferson kiollózta  és időrendi sorrendbe rakta. Ám ebből a válogatásából kihagyta az Újszövetség minden olyan részét, melyekben természetfeletti jelenségek szerepelnek. Más szóval Jefferson létrehozta a saját, csodatételek nélküli evangéliumát.
Thomas Jefferson el tudta fogadni Jézust, de a csodatételeit nem. Azonban, ha kihagyjuk az evangéliumokból a csodatételeket, nagyon keveset láthatunk meg Jézusból, hiszen csodatételei nélkül nem ismerhetjük meg, kicsoda valójában Jézus: Ő Isten Fia.

Amikor Jézus befejezte a Hegyi Beszédet, „Álmélkodik vala a sokaság az Ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van” (Mt 7:28-29). Azzal, hogy a Hegyi Beszédet evangéliumának ebben a részében örökítette meg, Máté először Jézusnak a szavai által gyakorolt hatalmát mutatja be. Ebben és a következő fejezetben Máté bemutatja Jézus hatalmát a cselekvésben is.

A Máté evangéliumában megörökített csodák Jézus hatalmának nagyon fontos bizonyítékát adják. Először is, Jézusnak hatalma van a betegségek felett. Máté a leprásnak, a római százados szolgájának és Péter anyósának meggyógyításával támasztja ezt alá. Másodszor, az éjszakai vihar lecsendesítésének történetével megmutatja, hogy Jézusnak hatalma van a természet erői fölött (23-27. vers). Harmadszor pedig, Jézus a démoni erőknek is felette áll (28-34. vers).

Ma is küszködhetünk betegségekkel, de ne feledjük, hogy Jézusnak hatalma van felettük. Aszály fenyegetheti földjeinket, de jusson eszünkbe, hogy Jézus a természetnek is Ura. Végül pedig, ha démonok gyötörnek is bennünket, soha ne feledjük, hogy még a démonok is elismerik a mi Urunk, Jézus erejét és hatalmát.

Oleg Kostyuk

130. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  8. fejezetéhez (január 28 - február 3.).

Mária és József szem elől tévesztették Jézust. Érthetetlen – de igaz.

Ami még rosszabb, hogy mennyire sok időbe telt nekik, hogy észrevegyék ezt. Csak akkor kezdték keresni Őt, amikor már sötétedett. Nyilvánvalóan senki sem hiányolta Őt korábban. Három nappal később találták meg, a templomban, a törvény tanítóinak lábainál ülve.

Szem elől téveszteni Jézust könnyebb, mint gondolnád.

A legjobb törekvésünk ellenére, valahol a telezsúfolt életünk egy rejtett zugába is kerülhet a Megváltó. Néha sötétségre van szükségünk ahhoz, hogy észrevegyük, amit a világosban nem láttunk. A sötétség képes arra, hogy eltávolítsa mindazt, ami elterelte a figyelmünket, s ráébresszen arra, hogy szükségünk van Istenre. Közvetlenül Isten jelenlétébe is hozhat minket.

Mózes a hegyoldalban, a panaszkodó tömeg pedig lejjebb, a puszta talajon vert tábort. Jahve pedig felhőbe és tűzbe burkolózva jelenik meg, hogy találkozzon népével, akik rettegnek. Mózes azonban nem így tesz. „Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.” (2Móz 20:21)

Ez olyan sötétség, amely fényt lehel ki. Olyan sötétség, ahol Istent váratlan módon hallhatjuk. „Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.” (Mt 10:27)

Mit súg Isten a füledbe ebben a sötétségben?

Karen J. Pearson
Meridian/Parma hetednapi adventista körzet
Idaho, USA
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése