2018. február 17., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 17 - SZOMBAT - Máté 23


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 11. fejezet 950. nap

Úgy tűnt, hogy a Megváltó a mennybe látott, amikor lelkét imában kiöntötte. Jól tudta, hogy a bűn mennyire megkeményítette az emberek szívét, milyen nehezen fogják küldetését megérteni és a megváltás ajándékát elfogadni. Erőért könyörgött az Atyához, hogy legyőzze hitetlenségüket, széttörje bilincseiket, melyekkel Sátán rabul ejtette őket, és leigázza érettük a megrontót. Bizonyságot kért arra nézve, hogy Isten elfogadja az emberiséget Fiában.

Az angyalok még sohasem hallottak ilyen imát. Vágyakoztak rá, hogy szeretett Parancsnokuknak a bizonyosság és vigasztalás üzenetét vigyék. De nem tehették: maga az Atya fog Fia kérésére válaszolni. A dicsőség fénysugarai közvetlenül a tróntól áradtak. Megnyílt az ég, és a legtisztább fényből formált galamb szállt a Megváltó fejére mint a szelíd és alázatos Jézushoz illő jelkép.

A Jordánnál álló óriási tömegből Jánoson kívül csak néhányan érzékelték a mennyei látomást. Az isteni jelenlét ünnepélyessége mégis megnyugodott az összegyűlteken. A nép némán állt, és nézte Krisztust. Alakja olyan fényben úszott, amely Isten trónját veszi körül. Fölfelé tekintett, és olyan dicsőség ragyogott rajta, amilyen még emberi arcon soha. A megnyílt égből egy hang hallatszott: "Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm" (Mt 3:17).
Isten azért mondta ezeket a bizonyító erejű szavakat, hogy hitet ébresszen a jelenlevőkben, és megerősítse a Megváltót küldetésében. Bár a bűnös világ vétkei Krisztusra nehezedtek, és megaláztatás volt az számára, hogy "szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá" (Fii 2:7) lett, de a mennyei hang kijelentette, hogy Ő az Örökkévaló Fia.

János mélyen megrendült, amikor látta Jézust esdekelve leborulni, és könnyek között könyörögni az Atya jóváhagyásáért. Amikor Isten dicsősége körülvette Őt, és az égi szózat hallatszott, János felismerte, hogy ez az Isten által megígért jel. Tudta, hogy a világ Üdvözítőjét keresztelte meg. A Szentlélek megnyugodott rajta, kinyújtott karral Jézusra mutatott, és így kiáltott: "Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!" (Jn 1:29)
Sem a hallgatók, sem maga János nem értette e szavak értelmét: "Isten Báránya". Mória-hegyén Ábrahám hallotta fiától ezeket a szavakat: "Atyám! [...] hol van az égőáldozatra való bárány?" (lMóz 22:7) Az apa így felelt: "Az Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról, fiam" (lMóz 22:8). S a kosban, melyet Isten Izsák helyett küldött, Ábrahám annak a jelképét látta, aki meghal az emberek bűneiért. Ezt a képet Ésaiás is vázolja a Szentlélek által, és így jövendöl a Megváltóról: "Mint bárány, mely mészárszékre vitetik", "de az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté" (Ésa 53:7.6). Izrael népe azonban nem értette ezt a tanítást. Sokan úgy tekintettek az áldozatokra, mint a pogányok saját áldozataikra - ajándéknak szánták őket, mellyel az istenséget kiengesztelhetik. Isten arra vágyott, hogy megértesse velük: az Ő szeretetéből fakad az az ajándék, amely megbékélteti a népet vele.

Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott: "Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm" (Mt 3:17- az egész emberiséghez szól. Isten Jézushoz mint képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint értékteleneket. "Megajándékozott minket ama Szerelmesben" (Ef 1:6). A dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten irántunk való szeretetének záloga. Ez beszél nekünk az ima erejéről, hogy hogyan juthat az emberi hang Isten füléhez, és hogyan találnak kéréseink meghallgatásra a mennyei udvarban. A bűn elszakította a földet a mennytől, és elidegenítette az égi közösségtől, de Jézus újra összekapcsolta a dicsőség országával. Szeretete körülveszi az embert és elér a mennyekig. A megnyílt kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is árad, ha imádkozunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jézushoz szólt, minden hívő léleknek mondja: ez amaz én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm.

"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van" (1Jn 3:2). Megváltónk olyan utat nyitott meg, amelyen a legbűnösebb, legszegényebb, legelnyomottabb és legmegvetettebb ember is az Atyához járulhat. Mindenki otthonra lelhet az égi hajlékokban, amelyeket Jézus készít. "Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: [...] ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat" (Jel 3: 7-8).

Mai Bibliai szakasz: Máté 23

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

Máté 23. fejezetében folytatjuk a vallási vezetők és Jézus közötti konfliktus tárgyalását, ami a dicsőséges bevonulással kezdődött. Ebben a fejezetben azonban a hatalom témája van a középpontban. Jézus azzal kezdi, hogy azt mondja az írástudóknak és a farizeusoknak, hogy helytelen, ahogy súlyos terheket tesznek az emberekre, ezzel gyakorolva a vallási hatalmat fölöttük, miközben ők maguk nem cselekednek saját utasításaik szerint. Még csak nem is segítettek az általuk elnyomottaknak elvégezni a rájuk rótt feladatokat (3-4. vers). Ezek a vezetők élvezték, hogy „rabbi”-nak, hatalommal bíró személynek nevezik őket (6-7. vers), és igen kedvükre volt a tisztségükkel járó tekintély (5. vers).

Ez a hatalom és tekintély téma ismétlődik a Krisztus által az írástudókra és farizeusokra kimondott nyolc „Jaj”-ban is (13-30. vers). Hatalmuk gyakorlása közben bezárják a Mennyek országát az emberek előtt, ők maguk vak vezetők (13. és 16 vers). Ezzel ellentétben Jézus azt mondja a követőinek: „ne hívassátok magatokat mesternek”, „Atyátoknak se szólítsatok senkit”, ne hívjanak titeket tanítóknak, „aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok” (8-11. vers)!

Krisztus sosem akarta, hogy a vallás a személyes hatalomgyakorlás eszköze legyen, mégis ahogyan a farizeusok és írástudók akkoriban, sokan ma is megpróbálják kihasználni az isteni hatalmat a saját személyes hatalmuk és céljaik érdekében. Némely egyházi vezető elnyomásban tartja a tagokat. Vannak szülők, akik Isten nevében fenyegetik a gyermekeiket, ezzel akadályozva meg, hogy a gyermekeknek pozitív kapcsolata lehessen Istennel és az egyházzal.

A fügefához hasonlóan azokban, akik vallási vagy személyes hatalmuk támogatatására és felépítésére eszközként használják a vallást, megvan az Istenért való lelkiség és termékenység látszata, de hiányzik belőlük az önfeláldozó szolgálat gyümölcse és a hasonlóság Krisztushoz. „Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!”
Stephen Bauer, Ph.D.

132. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  10-11. fejezeteihez (február 11-17.).

Mikor kedvelte meg János a pusztát? Azután, hogy elkezdte a nyilvános szolgálatát? Nem, még akkor, amikor gyermek volt. Lenyűgöző, hogy mennyire hasonlított az élete Énokéra. Mindkét megszentelt ember menedéket lelt a gyönyörű természetben. Amíg egyedül voltak ezeken a különleges helyeken, bizalmas viszonyban voltak Istennel. János itt olvasta a Szentírást. Azt olvassuk, hogy „iskolára és szentélyre lelt a pusztában”.

Jelenleg Malajziában élek. Bárhol is éltem az utóbbi húsz évben, mindenütt megtaláltam a rejtekhelyemet, távol a civilizációtól. Itt is így történt, habár ezen a vidéken könnyebb megtenni ezt. Van egy külön bejáratú barlangom egy őserdőbeli hegyen, közel az otthonomhoz. Abban a barlangban szeretek üldögélni, olvasni és imádkozni, miközben a buja lombkoronákat figyelem.

Énok és János egyaránt betértek néha a városokba, hogy ez áldássá váljon életükben. Megvan-e nekünk is mindkét tapasztalatunk? Néhányan, akik rendkívül buzgók, amikor vidékre térnek, sosem tesznek látogatást a városokban. És néhányan, akik a városban hívőként élnek, nem tartanak istentiszteletet a természetben.

Neked is és nekem is szükségünk van mindkettőre. Mindkettővel kapcsolódunk Jézushoz. Énok akkor ragadtatott el, amikor mindenkitől távol volt, János a Mesterével akkor találkozott, amikor a tömeget szolgálta. Ami engem illet, tudom, hogy mindkét tapasztalatra szükségem van, hogy egészséges legyek. És úgy gondolom, ez igaz mindannyiunkra.

Eugene Prewitt
Kiadóigazgató-helyettes
Peninsular Malaysia Mission
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése