2018. február 14., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 14 - SZERDA - Máté 20


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 10. fejezet 947. nap

Amikor János szolgálata elkezdődött, a nép izgatottsága, elégedetlensége már-már forradalomba csapott. Arkhelaus eltávolítása után Júdea közvetlenül Róma fennhatósága alá került. A római helytartók zsarnoksága és visszaélései, valamint határozott erőfeszítései, hogy bevezessék a pogány jelképeket és szokásokat, lázadást szított, amelyet vérbe fojtottak, és a legbátrabb zsidók ezrei pusztultak el.

Mindez mélyítette a Róma elleni gyűlöletet, és fokozta a hatalma alóli szabadulás vágyát.

A széthúzás és viszály közepette egy hang hallatszott a pusztából, megdöbbentő és szigorú, mégis reményteli hang: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa!" (Mt 3:2) Ez új, különös erővel hatott a népre. A próféták Krisztus jövetelét a távoli jövő eseményeként jövendölték, e kijelentés szerint viszont közvetlen közel van. János rendkívüli megjelenése hallgatóinak gondolatait az ősi látnokokra terelte. Modora, ruházata Illés prófétáéhoz hasonlított. Illés lelkével és erejével leplezte le a nemzeti romlást, és feddte meg az eluralkodó bűnöket. Szavai egyszerűek, tömörek és meggyőzőek voltak. Sokan azt hitték, hogy egy halott próféta támadt fel személyében. Az egész népet felrázta. Tömegek sereglettek a pusztába.

János a Messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a népet. A bűntől való tisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel a jelentős szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy akik Isten választott népének tartják magukat, bűntől szennyezettek; szívük és életük megtisztítása nélkül aligha lehetnek részesei a Messiás országának.

Fejedelmek, rabbik, katonák, vámszedők és parasztok mentek, hogy a prófétát meghallgassák. Egy ideig az ünnepélyes isteni figyelmeztetés felrázta őket. Sokan megbánták bűneiket és megkeresztelkedtek. Mindenféle rendű-rangú ember alávetette magát a Keresztelő János által támasztott követelményeknek, hogy részesei lehessenek a királyságnak, amit meghirdetett.

Sok írástudó és farizeus is eljött, megbánta bűneit, és kérte a keresztséget. Magukat dicsőítették, mintha másoknál jobbak volnának, és elvárták, hogy az emberek nagyra tartsák kegyességüket. Most lelepleződtek életük bűnös titkai. Jánost figyelmeztette a Szentlélek, hogy közülük sokan nincsenek meggyőződve bűnösségükről, csak köpönyegforgatók. Azt remélték, hogy a próféta barátaiként majd az eljövendő Fejedelem kegyeibe juthatnak. Azt hitték, hogy ha a népszerű fiatal tanító kereszteli meg őket, ez növelni fogja befolyásukat a nép között.

János metsző kérdéssel fogadta őket: "Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket! És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak" (Mt 3: 7 9).

A zsidók tévesen értelmezték Isten ígéretét az Izrael iránti örök kegyről. "Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve: Ha eltűnnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha énelőttem nép ne legyen. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megutálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr!" (Jer 31:35-37). A zsidók Ábrahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak erre az ígéretre. Szemet hunytak azonban az Isten által szabott feltételek fölött. Az Úr, mielőtt az ígéretet adta, így szólt: "Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem" (Jer 31: 33-34).

Isten kegyelme árad arra a népre, amelynek szívébe van írva törvénye. Ők egyek vele. De a zsidók elszakadtak Istentől. Bűneik miatt elszenvedték ítéleteit. Ezért voltak pogány nép szolgaságában. Értelmüket elhomályosította a törvényszegés, és mivel az elmúlt időkben az Úr oly kegyelmes volt irántuk, találtak mentséget is bűneikre. Hízelegtek maguknak, mintha másoknál jobbak volnának, és jogot formáltak Isten áldásaira.

Mindezek "megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett" (lKor 10:11). Milyen gyakran félreértelmezzük Isten áldásait, és azzal áltatjuk magunkat, hogy jóságunkért kedvez nekünk! Isten nem teheti meg értünk, amit szeretne. Ajándékai növelik önelégültségünket, és szívünket megkeményíti a hitetlenségben és a bűnben.

Mai Bibliai szakasz: Máté 20

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

1-16. versek: Érezted már azt a kísértést, hogy halogasd a döntésedet, hogy elkötelezd magad az Úr követése mellett? Miért ne élvezhetnéd a bűn okozta örömöket (Zsid. 11:25, ApCsel 26:28) egy ideig, és majd csak az utána foglalnál állást Jézus mellett? Hát nem sokkal egyszerűbb ugyanazt a jutalmat megkapni úgy, hogy a munkában csak az utolsó órát dolgozzuk le, mintha egész nap azt csinálnánk? És valóban azok, akik életük utolsó órájában kötelezik el magukat igazán Isten és mások szolgálata mellett, ugyanazt a jutalmat kapják, az örök életet.

A döntéshozatal elhalasztásában az a nagy veszély, hogy a hosszú időn át gyakorolt szokásokat nagyon nehéz megváltoztatni. Nagyon valószínű, hogy a „halálos ágyon” történő megtérés nem lesz valódi, miután egy hosszú életen át mindig azt a döntést hoztuk, hogy „nemmel” válaszoltunk a Szentlélek hívására. Meg lehet változni ilyen gyorsan? Isten tudja, hogy igazából mi lakozik a szívben. Most van itt az üdvösség elfogadásának napja (2 Kor 6:2). „Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat” (Zsid. 10:26 - új prot. ford.).

17-19. versek: A világegyetem Teremtője előtte állt annak az eseménynek, hogy a Sátán gonosz eszközeiként felhasznált emberek kegyetlen módon kivégzik. Még rosszabb, hogy el fogja viselni mindannyiunk bűneinek roppant terhét, akik üdvözülni fogunk; és meg fogja tapasztalni az Istentől való teljes elszakadás borzalmas fájdalmát. De mindezek közepette is képes volt látni a végső diadalt és örömöt, nem csak önmagáért, hanem mindazokért is, akik híven követik tanításait.

20-24. versek: A keresztény élet lényege a mások szolgálata. A Szentírásban olyan sokszor emlegetett „agapé elve” (szeretet) az „Isten szolgálatáért és mások jólétéért történő önzetlen odaadást” jelenti.

A földi életben a megelégedettségünk egyik okozója az lehet, ha a körülöttünk lévők lelki és fizikai szükségleteit szolgálhatjuk. 1János 3:16-18 arra hív bennünket, hogy haljunk meg az önzésünknek, és éljünk másokért. Odaadni az életünket a felebarátunkért azt jelenti, hogy az életünket arra használjuk, hogy a szükségben lévőknek segítsünk (17. vers), egészen addig a pontig, hogy akár nagy személyes áldozatot is hozunk értük. Az irgalmas szamaritánus példázata (Luk 10:25-37) arra emlékeztet bennünket, hogy ki a felebarátunk és mi az igazi jelentése és megnyilvánulása az „agapé elvnek” (Krisztus példázatai 403. oldal az angolban).

A Rómabeliekhez írt levél 6. fejezete azt mondja el, hogy vagy a bűn szolgái, vagy az igaság szolgái vagyunk. Máté 6:24 arról beszél, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Józsué arra hív bennünket, hogy döntsük el még ma, hogy kit akarunk szolgálni (Józsué 24:15). Ha Jézus követjük, akkor készek vagyunk az Ő szolgái lenni, és másokat is szolgálni. A Megváltó a mi szerető Mesterünk.

29-34. versek: Egy friss cikk beszámol egy vakok számára készült látást helyreállító implantátumról. A mai normákhoz képest igazán látványos dolog. Amikor Jézus visszaadta a két vak látását, nem volt szüksége implantátumra, és mégis teljes volt a siker. El tudod képzelni azt az örömöt, amit ezek az emberek éreztek?

Azok számára, akik „normálisan” látunk, van egy másik csoda, amely a mienk lehet. Gondoljunk csak arra, milyen gyönyörben lesz részünk, ha minden földi „vakságunk” egyszer és mindenkorra elmúlik, megláthatjuk Megváltónkat, az egyetlent, akinek minden betegségünkre és bűnünkre van gyógyszere. Kérlek, kérlek, ne hagyd, hogy ennek a világnak a vakító sötétsége megakadályozzon abban, hogy meglásd Megváltódat! Kezdd el most az életed az Ő akaratának megfelelően rendezni! Támaszkodj teljesen Jézusra, tégy erőfeszítéseket, hogy kövesd, és Ő a mennyország örök reményével ajándékoz meg téged (János 14:1-3).

Leo Van Dolson, Jr., M.D., MPH

132. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  10-11. fejezeteihez (február 11-17.).

Mikor kedvelte meg János a pusztát? Azután, hogy elkezdte a nyilvános szolgálatát? Nem, még akkor, amikor gyermek volt. Lenyűgöző, hogy mennyire hasonlított az élete Énokéra. Mindkét megszentelt ember menedéket lelt a gyönyörű természetben. Amíg egyedül voltak ezeken a különleges helyeken, bizalmas viszonyban voltak Istennel. János itt olvasta a Szentírást. Azt olvassuk, hogy „iskolára és szentélyre lelt a pusztában”.

Jelenleg Malajziában élek. Bárhol is éltem az utóbbi húsz évben, mindenütt megtaláltam a rejtekhelyemet, távol a civilizációtól. Itt is így történt, habár ezen a vidéken könnyebb megtenni ezt. Van egy külön bejáratú barlangom egy őserdőbeli hegyen, közel az otthonomhoz. Abban a barlangban szeretek üldögélni, olvasni és imádkozni, miközben a buja lombkoronákat figyelem.

Énok és János egyaránt betértek néha a városokba, hogy ez áldássá váljon életükben. Megvan-e nekünk is mindkét tapasztalatunk? Néhányan, akik rendkívül buzgók, amikor vidékre térnek, sosem tesznek látogatást a városokban. És néhányan, akik a városban hívőként élnek, nem tartanak istentiszteletet a természetben.

Neked is és nekem is szükségünk van mindkettőre. Mindkettővel kapcsolódunk Jézushoz. Énok akkor ragadtatott el, amikor mindenkitől távol volt, János a Mesterével akkor találkozott, amikor a tömeget szolgálta. Ami engem illet, tudom, hogy mindkét tapasztalatra szükségem van, hogy egészséges legyek. És úgy gondolom, ez igaz mindannyiunkra.

Eugene Prewitt
Kiadóigazgató-helyettes
Peninsular Malaysia Mission
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése