2018. február 12., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 12 - HÉTFŐ - Máté 18


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 10. fejezet 945. nap

Nem sokkal a megígért gyermek születése után az apa nyelve megoldódott "és szóla, áldván az Istent. És félelem szállott minden ő szomszédaikra: és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok. És szívökre vevék mindenek, akik hallák, mondván: Vajon mi lesz e gyermekből?" (Lk 1:64-66). Mindez azért történt, hogy az emberek felfigyeljenek a Messiás jövetelére, akinek útját Jánosnak kellett készítenie.

A Szentlélek megnyugodott Zakariáson, és ő ezekkel a gyönyörű szavakkal prófétált fia küldetéséről:

"Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol;
Mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét,
A bűnöknek bocsánatjában.
A mi Istenünk nagy irgalmasságáért,
Amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,
Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek;
Hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!" (Lk 1:76-79)

"A kisgyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek" (Lk 1:80). János születése előtt az angyal azt mondta: "Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélekkel" (Lk 1:15). Isten nagy munkára hívta el Zakariás fiát, a legnagyobbra, amit valaha emberre bízott. E munka elvégzéséhez Jánosnak szüksége volt arra, hogy az Úr együttmunkálkodjék vele. Tudta, hogy Isten Lelke vele lesz, ha megtartja az angyal utasításait.

Jánosnak az Úr követeként kellett fellépnie, hogy feltárja az embereknek Isten világosságát. Új irányba kell terelnie gondolataikat. Rá kell ébresztenie őket Isten kívánalmainak szentségére, arra, hogy szükségük van tökéletes igazságosságára. Az ilyen követnek szentnek kell lennie. A benne lakozó isteni Szentlélek templomává kell válnia. Annak érdekében, hogy küldetését betölthesse, egészséges testtel, szellemi és lelki erővel kell rendelkeznie. Uralnia kell étvágyát, szenvedélyeit, összes képességét, hogy olyan rendületlenül állhasson a különböző helyzetekben is, mint a puszta sziklái és hegyei.

Keresztelő János idejében széles körben elterjedt a nyereségvágy, a fényűzés és a nagyzás. Az érzéki örömök, a lakomázás és ivás testi betegségeket, elkorcsosulást okoztak, csökkentették a bűnnel szembeni érzékenységet, bénították a lelki fogékonyságot. Jánosnak reformátorként kellett fellépnie. Önmegtartóztató életével és egyszerű ruházatával korának túlkapásait kellett megrónia. Ezért kaptak János szülei utasításokat. Az angyal a menny trónjától hozta a mértékletesség leckéjét.

A jellem gyermek- és ifjúkorban a legformálhatóbb. Ekkor kell elsajátítani az önuralmat. A családi tűzhely és asztal mellett áradó befolyás kihatása olyan maradandó, mint az örökkévalóság. A gyermekkorban kialakított szokások bármely természetes adottságnál jobban meghatározzák, hogy az ember győz, vagy alulmarad az élet harcában. Az ifjúkor a magvetés ideje. Eldönti, milyen lesz a termés ebben az életben és az eljövendőben.

Jánosnak prófétaként feladata volt; "hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet" (Lk 1:17). Azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell elkészíteniük a mi Urunk második eljövetelére. A világban az egyéni vágyak kielégítése a cél. Rengeteg a tévedés, a hamis állítás. Sátán még több csapdát állít fel a lelkek elpusztítására. Mindazoknak, akik istenfélelemmel szentségre törekszenek, meg kell tanulniuk a mértékletesség és az önuralom leckéit. Az étvágyat, a szenvedélyeket az értelem magasabb rendű erejének kell alávetni. Ez az önfegyelem létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz és lelki érzékenységhez, amely képessé tesz minket arra, hogy Isten szavának szent igazságait megértsük és gyakoroljuk. Ezért a mértékletességnek szerepe van a Krisztus második eljövetelére való felkészülésben is.

A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának papi pályára kellett volna lépnie. De a rabbik iskoláinak nevelése alkalmatlanná tette volna munkájára. Isten nem a teológusokhoz küldte, hogy megtanulja, hogyan kell magyarázni az Írásokat. A sivatagba hívta, hogy a természettől és a természet Istenétől tanulhasson.

Magányos tájon talált otthont, kopár hegyek, kietlen szakadékok és sziklás barlangok között. Ő választotta a lemondást az élet élvezeteiről, a fényűzésről a szigorú fegyelem javára. Itt környezete kedvezett az egyszerűség és önmegtagadás elsajátításának. Nem zavarta a világ zaja, tanulmányozhatta a természet, a kinyilatkoztatások és a Gondviselés leckéit. Istenfélő szülei gyakran ismételték el az angyal Zakariáshoz intézett szavait. Gyermekkorától fogva szeme előtt lebegett küldetése, és elfogadta a szent igazságot. Számára a sivatag magánya örvendetes menekvés volt a társadalomból, amelyet a gyanakvás, a hitetlenség és az erkölcstelenség csaknem teljesen áthatott. Nem bízott abban, hogy saját erejéből ellen tud állni a kísértésnek, irtózott a bűnnel való állandó érintkezéstől, nehogy elveszítse érzékenységét a bűn rendkívüli rombolásával szemben.

Születésétől fogva Istennek szentelték mint nazireust, és ő maga is fogadalmat tett, hogy egész életét az Úrnak áldozza.

Öltözete olyan volt, mint hajdan a prófétáké: bőrövvel körülkötött teveszőr ruha. Eledele a pusztai "sáska és erdei méz" (Mk 1:6) volt, itala a hegyek tiszta vize.

Mai Bibliai szakasz: Máté 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:


Új protestáns fordítás:

Sokunknak az élet egy nagyon zsúfolt, naponkénti rohanós küzdelem. Rengeteg fontos dolgunk van, amelyre oda kell figyelnünk, és gyakran csak úgy végigrohanunk a napi rutinfeladatokon. Az 1-5. versekben Jézus arra sürget, hogy térjünk vissza a bizalom, az ártatlanság és a szolgálatkészség sokkal egyszerűbb és természetesebb életformájára. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy bízzuk magunkat teljesen Isten jóságára, alkalmazkodjunk akaratához és találjunk megelégedettséget a menny sok áldásában. Egy kisgyermek ártatlan perspektívájához hív vissza bennünket.   

Ha egy nem túlbonyolított, nem túlzsúfolt gyermeki látásunk van az élet prioritásairól, jobban meg tudjuk érteni az Isten dolgait. Ez nem arra bátorít bennünket, hogy gyerekes módon viselkedjünk, hanem a Krisztuséhoz hasonló egyszerűségre hív, ami gyakran fellelhető egy kisgyermekben. 

A 6-9. versekben Jézus egy figyelmeztetést közöl. Azt akarja, hogy tegyük fel a kérdést önmagunknak: nem vezetünk-e félre valamilyen módon másokat lelkileg? Nem bátorítod-e a házastársadat, gyermekedet, barátodat, gyülekezeti hittestvéredet arra, hogy összekeverje az Istenhez való hűségét a világi élvezetekkel? Micsoda borzasztó dolog lenne az ítélet napján, ha hozzájárultál volna akár csak egy ember lelki veszteségéhez is! Ha vezetői pozícióban vagy, még nagyobb a kockázata és felelőssége annak, hogy másokat félrevezetsz. 

Ez nem egy szószerinti parancs, hogy amputáld vagy távolítsd el bizonyos testrészeidet. Inkább arról szól, hogy el kell szakadnunk, mindattól, ami bennünket és másokat rosszra ösztönöz.  

A következő három vers (15-17) azt mondja el nekünk, hogy ha egy hittestvérünk vétkezik, beszélnünk kell vele; Lukács 17:3 pedig azt mondja, hogy „dorgáljuk meg” a testvérünket bűne miatt. Ez egy erős kifejezés. Ez azt az elképzelést tartalmazza, hogy felelősséget hordozunk egymás rossz magaviseletéért. Ez magába foglalja azt, hogy kedvesen, meggondoltan és nagyon óvatosan rámutatunk a bűnös magatartásra a legnagyobb segítő szándékkal. A mások figyelmeztetésének a szolgálatát imádságos szívvel kell előkészítni és tapintatosan kell kivitelezni.

A 21-35. verseknek kettős tanulsága van. Elsősorban arra emlékeztetnek, hogy Isten megbocsátó kapacitása óriási és mindre kiterjedő. Viszont a mi felelősségünk és előjogunk az, hogy ezt a megbocsátó lelkületet gyakoroljuk másokkal, éppúgy, ahogy a mi szerető és együttérző Istenünk nekünk is megbocsát újra és újra. 

Egy kedves barátom rámutatott nekem arra, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy hetvenszer hétszer is megbocsássunk, egy folyamatos megbocsátani akaró lelkületről beszélt. Ha arra gondolunk, hogy Isten hányszor kész volt nekünk megbocsátani, mi is készek leszünk megbocsátó lelkületet tanúsítani mások felé.

Emlékezzünk arra, hogy eljön az az idő, amikor Isten már nem fog megbocsátani (Dán 5:26 és Jel 22:11), de az igazak fénylenek, mint a csillagok örökkön örökké (Dán 12:3 és Mt 13:43),

Leo Van Dolson, Jr., M.D., MPH
Kalifornia, USA

132. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  10-11. fejezeteihez (február 11-17.).

Mikor kedvelte meg János a pusztát? Azután, hogy elkezdte a nyilvános szolgálatát? Nem, még akkor, amikor gyermek volt. Lenyűgöző, hogy mennyire hasonlított az élete Énokéra. Mindkét megszentelt ember menedéket lelt a gyönyörű természetben. Amíg egyedül voltak ezeken a különleges helyeken, bizalmas viszonyban voltak Istennel. János itt olvasta a Szentírást. Azt olvassuk, hogy „iskolára és szentélyre lelt a pusztában”.

Jelenleg Malajziában élek. Bárhol is éltem az utóbbi húsz évben, mindenütt megtaláltam a rejtekhelyemet, távol a civilizációtól. Itt is így történt, habár ezen a vidéken könnyebb megtenni ezt. Van egy külön bejáratú barlangom egy őserdőbeli hegyen, közel az otthonomhoz. Abban a barlangban szeretek üldögélni, olvasni és imádkozni, miközben a buja lombkoronákat figyelem.

Énok és János egyaránt betértek néha a városokba, hogy ez áldássá váljon életükben. Megvan-e nekünk is mindkét tapasztalatunk? Néhányan, akik rendkívül buzgók, amikor vidékre térnek, sosem tesznek látogatást a városokban. És néhányan, akik a városban hívőként élnek, nem tartanak istentiszteletet a természetben.

Neked is és nekem is szükségünk van mindkettőre. Mindkettővel kapcsolódunk Jézushoz. Énok akkor ragadtatott el, amikor mindenkitől távol volt, János a Mesterével akkor találkozott, amikor a tömeget szolgálta. Ami engem illet, tudom, hogy mindkét tapasztalatra szükségem van, hogy egészséges legyek. És úgy gondolom, ez igaz mindannyiunkra.

Eugene Prewitt
Kiadóigazgató-helyettes
Peninsular Malaysia Mission
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése