2018. március 3., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 3 - SZOMBAT - Márk 9


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 14. fejezet 964. nap

Krisztus tanítása a meggyőződés és tapasztalat szoros kapcsolatára épült. Akik tőle tanulnak, az isteni rendelés szerinti tanítókká válnak. Ha olyan ember szólja Isten igéjét, aki megszentelődött általa, akkor az Igének életadó ereje van, amely vonzóvá teszi a hallgatók számára, és meggyőzi őket élő valóságáról. Ha valaki szeretetből fogadta el az igazságot, ez megmutatkozik meggyőző modorában, hanghordozásában. Azt hozza az emberek tudomására, amit maga látott, hallott, átvett az élet Igéjéből, hogy mások is közösségben legyenek vele Krisztus ismerete által. Az Ő bizonysága - amely az oltárról vett eleven szénnel érintett ajkakról származik - igazság a fogékony szív számára, és a jellem megszenteléséért munkálkodik.

Aki pedig vágyik másoknak világosságot nyújtani, az maga is áldásban részesül. "Aki mást felüdít, maga is üdül" (Féld 11:25). Isten a mi segítségünk nélkül is elérhette volna célját, a bűnösök megmentését, de azért, hogy mi Krisztuséhoz hasonló jellemet fejleszthessünk ki, osztoznunk kell munkájában. Azért, hogy beléphessünk örömébe, hogy áldozata árán üdvözült lelkeket láthassunk, részt kell vennünk a megmentésükért folyó munkában.

Nátánael első hitvallása, amely teljes, komoly és őszinte volt, kedves zeneként hallatszott Jézus fülében. "Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám neked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél" (Jn 1:51). Az Üdvözítő örömmel tekintett a reá váró munkára: hogy a szegényeknek az örömhírt prédikálja, a töredelmes szíveket meggyógyítsa és Sátán rabjainak szabadulást hirdessen. Azokra a becses áldásokra gondolt, amelyeket az embernek hozott, és így folytatta: "Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára" (Jn 1:52).

Krisztus tulajdonképpen itt azt mondja: a Jordán partján megnyílt a menny, és a Szentlélek galambként reám szállott. Az a jelenet csupán jele volt annak, hogy én Isten Fia vagyok. Ha hisztek bennem, hitetek megelevenedik. Meglátjátok, hogy az ég megnyílik, és soha többé be nem zárul. Én nyitottam meg nektek. Isten angyalai felszállnak, felviszik az Atyához a szűkölködők, nyomorultak imáit, majd leszállnak az ember gyermekeihez, és áldást, reményt, bátorítást, segítséget és életet hoznak.

Isten angyalai szüntelenül kapcsolatot tartanak a menny és a föld között. Krisztus, csodáit a betegekért és szenvedőkért Isten erejével, az angyalok szolgálata révén vitte véghez.

Minden isteni áldás Krisztuson keresztül, mennyei követeinek szolgálata által árad ránk. Azzal, hogy Üdvözítőnk emberi természetet öltött magára, egyesítette a saját és Ádám bukott fiainak és leányainak érdekét, és képviseli őket a mennyei trón előtt. Ezáltal Krisztus közbenjáróvá vált Isten és ember között - közöttünk és mennyei Atyánk között.

Mai Bibliai szakasz: Márk 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Márk leírása különbözik a többi három evangéliumétól. Márk teljes mértékben Isten hatalmára összpontosít. Gondolkodásmódja szerint Isten végtelen hatalmát úgy lehet a legjobban érzékeltetni, ha bemutatja, hogy Isten mit képes megcselekedni. Éppen ezért Márk evangéliuma telis tele van hatalmas cselekedetek leírásával – csodákkal – amelyek mellet a többi evangélium feljegyzései a csodák száma tekintetében elhalványulnak.

A csodák Márknál a gonosszal való találkozásokat írják le. Talán furcsának gondoljátok, hogy ezt mondom, de ez az, amiért Márkot szeretem. Ez a fejezet alátámasztja ezt a gondolatot. 

Ahogy Péter, Jakab és János épp lefelé tartottak a hegyről, ahol Jézus eljövetelének előízében volt részük, Jézus egy kétségbeesett apával találkozott. Ez az ember azért jött, hogy megtapasztalhassa az isteni hatalmat démoni erőktől megszállt fia meggyógyításában.

A tanítványok, akik a hegy lábánál időztek, nem voltak felkészülve a feladatra. Így az apa óhaja Jézus felé irányult a következő, meglehetősen kétségeskedő kérésben: „ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk”. Az apa Jézus hatalmának külső megnyilatkozására vágyott, de Jézus inkább a belső hit fontosságára irányította a figyelmet. A hitnek és a teljes átadásnak meg kell előznie az isteni hatalom megnyilatkozását.

Jézus az apát az Istennel való örök kapcsolatra akarta elvezetni. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek” (23. vers). A gyermek apja pedig azonnal, könnyek között, így kiáltott: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemen” (24. vers).

Ez egy tökéletes ima. Szívből jövő, őszinte, megtört és kétségbeesett. Azt mondhatnám, hogy ez a legjobb ima mindnyájunknak. Sokszor azért jövünk Istenhez, hogy áldásért könyörögjünk, nem pedig azért, hogy kapcsolatban legyünk Vele. Isten arra hív bennünket, hogy tapasztaljuk meg a Vele való személyes kapcsolatot, ami magában rejti az Ő hatalmát is. Isten olyan embereket keres, akik bíznak a késői eső nagy erejében. Isten nem adhatja ezt azoknak, akik nem rendelik alá teljes egészében életüket Istennek. Mi a helyzet velünk?

Hogy miért szeretem annyira Márkot és a sok feljegyzést a sátánnal való találkozásokról? A válasz egyszerű. Ezek a feljegyzések kinyilvánítják, hogy Isten soha sem veszít. Elolvastam a Bibliát elejétől a végig, és Isten mindenhol legyőzi az ördögöt. Függetlenül attól, hogy milyen megpróbáltatások vannak jelenleg az életedben, kiálts Istenhez, keresd teljes szívvel, add át magad neki, és Ő hatalommal fog válaszolni neked.

Jim Ayer

134. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  14. fejezetéhez (február 25 – március 3.).

Mielőtt Krisztus elkezdte volna szolgálatát, Isten Jánoshoz hasonló embereket készített fel, hogy egy különleges üzenetet hordozzanak az emberek számára. János azt prédikálta az embereknek, hogy bánják meg bűneiket, adják át életüket Istennek és keresztelkedjenek meg. Jánosnak nem volt ehhez engedélye a szanhedrintől, de nem aggódott emiatt. Tette a munkáját. Tudjuk, Krisztus minket is arra hív, hogy kérjük meg az embereket, bánják meg bűneiket.

Két évvel ezelőtt én lettem az egyetlen keresztény a faluban, ahol élek. Jelenleg arra készülök, hogy Isten figyelmeztető üzenetét hordozzam a származási régiómban. De vajon lesz-e engedélyem az ottani hatóságoktól? Ha nem akarnak részesedni az üzenetből, egyszerűen csak hagyjam abba a hirdetést? János története megadja a választ számomra. Ő teljes szívvel-lélekkel végezte a feladatát.

Beleadjuk-e teljes erőnket, szívünket, lelkünket és elménket, hogy teljesítsük a feladatot, amire elhívott minket Krisztus a Márk 16:15-ben? Tudjuk, hogy ha Istennek dolgozunk, sok dolog fog érni minket. Sátán utat fog keresni, hogy megakadályozzon minket. Bírnunk kell a próbákat, amelyekkel találkozunk, éppúgy, ahogy János tette. Ő is sok próbával szembesült, mégis ragaszkodott hozzá, hogy tegye, amivel Isten megbízta őt.

Amikor befejezem a tanulmányaimat a Kelet-ázsiai Oktatási Intézetben, én is megkezdem a munkát. És ki akarok tartani, ahogy János is tette.

Daem Da
Kambodzsa
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése