2018. március 15., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 15 - CSÜTÖRTÖK - Lukács 5


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 16. fejezet 976. nap

A nép Krisztus közelébe sereglett, és sürgető, megindító hangon kérték: Mester, áldj meg engem! Füle minden kiáltást meghallott. A szelíd édesanyát fölülmúló szánalommal hajolt a szenvedők fölé. Figyelme mindenkire kiterjedt. Bármilyen betegségből mindenkit meggyógyított. A némák dicsőítő szavakra nyitották ajkukat, a vakok Gyógyítójuk arcát szemlélték. A szenvedők szíve vidámmá vált.

A papok és templomi tiszttartók tanúi voltak ennek a nagy munkának, s micsoda kinyilatkoztatás volt számukra, amit hallottak! Az emberek elmondták, milyen szenvedéseik voltak, hogyan csalódtak reményükben, milyen fájdalmas napokat, álmatlan éjszakákat éltek át. Amikor már úgy látszott, hogy a remény utolsó szikrája is kialudt, Krisztus meggyógyította őket. Egyikük így szólt: Oly nehéz terhem volt, de segítőre találtam. Ő az Isten Krisztusa, és én az Ő szolgálatára szentelem az életem. Szülők így szóltak gyermekeikhez: Ő mentette meg az életeteket, emeljétek fel szavatokat és dicsőítsétek Őt. Gyermekek, fiatalok, apák, anyák, barátok és szemtanúk hálaadással, dicsérettel fonódtak össze. Remény és béke töltötte be szívüket. Testük, lelkük megújult, hazatértek, és mindenütt hirdették Jézus végtelen szeretetét.

Krisztus keresztre feszítésekor az így meggyógyítottak nem üvöltötték együtt a csőcselékkel: "Feszítsd meg, feszítsd meg." Együttéreztek Jézussal, mivel ők is érezték mély részvétét és csodálatos hatalmát. Megváltójuknak ismerték el, mert testi-lelki egészséget adott nekik. Hallgattak az apostolok prédikálására, a szívükbe eljutott isteni ige bölccsé tette őket. Isten kegyelmének hirdetőivé, a megváltás eszközeivé váltak.

A templomból kimenekülő tömeg idővel lassan visszaszivárgott. A félelem, mely fogva tartotta őket, részben elszállt, de arcukon határozatlanság, bátortalanság tükröződött. Csodálattal nézték Jézus munkáját, és meg voltak győződve róla, hogy a Messiásra vonatkozó próféciák benne teljesedtek. A templom megszentségtelenítésének bűne jórészt a papokat terhelte. Ők intézkedtek, hogy az udvart alakítsák át vásártérré. A nép viszonylag ártatlan volt. Jézus isteni hatalma mélyen érintette őket, azonban a papok és vének befolyása mindent felülmúlt. Krisztus küldetését újításnak tekintették, és kétségbevonták jogát, hogy beleavatkozzék abba, amit a templomi hatóságok engedélyeztek. Sértette őket, hogy félbeszakadt a vásár. A papok ellenálltak a Szentlélek meggyőző erejének

Mai Bibliai szakasz: Lukács 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Jézus akkora tömeget vonzott, hogy Simon hajóját kellett használnia, hogy abból tanítsa a Galileai-tó partján összegyülekezett sokaságot. Jézus csodái mindenkit lenyűgöztek. Ugyanakkor álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt(Lk 4:32 –új prot. ford.). Mi tette Jézus szavait ilyen csodálatra méltóvá és hitelessé?

Jézus, az élő Ige, Isten igazságát mint jó hírt mutatta be hallgatói számára. Ahogy elolvasod Lukács 5. fejezetének négy történetét – Simon, Jakab és János elhívása; egy leprás meggyógyítása, egy béna meggyógyítása és Lévi Máté elhívása – keresd az evangélium igazságát mindegyikben! Íme két módja annak, hogy megtaláld az Isten-központú evangéliumi igazságot bármely bibliaszövegben:

1. Keresd az erőt! – Az erő minden igeszakaszban Isten megnyilatkozása és nem embereké. Ha megtalálod az erőt a szövegben, megleled az igazságot is, amit Istenről, a szerzőjéről tanítani akar.
2. Találd meg a mozgatórugót! – A bibliai személyek tetteinek mozgatója gyakran Isten igazsága. Ha megtalálod motivációjukat, megtalálod az evangéliumi igazságot is, amire a történet tanít.

A leprás meggyógyításának története Lukács 5:12-16. verseiben jó kezdőpont, hogy Isten erejét és a szereplők motivációját keressük. A leprás feltárta indítékait, amikor Jézushoz ment, arcra borult, és kérte: ’Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.’” (Lk 5:12 - Új Prot ford.). Hitt az igazságban, hogy Jézusnak van hatalmat kigyógyítani őt a leprából. Egyetlen kérdése az volt „akarsz-e meggyógyítani engem?”

Jézus válaszolt: „»Akarom, tisztulj meg!« És azonnal letisztult róla a lepra (Lk5:13 - új prot. ford.). Bár Jézus megparancsolta neki, hogy ne mondja el senkinek, olyan erőteljes volt az isteni igazság, miszerint Jézus képes gyógyítani a leprát, hogy nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből (Lk 5:15 - új prot. ford.).

Ma is jó hír, hogy Jézusnak van ereje, és vágyik is rá, hogy megtisztítson bennünket testileg és lelkileg egyaránt. Jöjj ma Jézushoz, és imádkozz így: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.”

Tanulmányozd Lukács 5. fejezetének többi történetét is Isten központú, evangéliumi igazságok után kutatva, majd tedd fel a kérdést magadnak: hogyan formálhatják át ezek az életemet? Ahogy követed Isten erejét, és megtalálod a szereplők indítékait, látni fogod miért hallgatták oly buzgón Jézus szavait a galileaiak; így lelki táplálékra és gyógyulásra lelsz majd.

 Douglas Jacobs, D.Min.

136. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  16. fejezetéhez (március 11-17.).

Nikodémus nem átlagos személy volt. Ő a szanhedrin tagja volt – ma úgy hívnánk őt, hogy vallási vezető. Ismerte az összes tantételt, a bibliai szövegeket, valamennyi érvre tudta az ellenérvet, és a zsidó közösség felnézett rá, mint olyasvalakire, aki rendkívül lelki ember. Nikodémus azonban felismerte, hogy hiányzik valami a keresztény tapasztalatából. Szüksége volt olyan tapasztalatra, ami jóval túlmutat a pusztán elméleti tudáson és a vallási formaságokon. Amikor Nikodémus Jézussal találkozott azon az estén, azzal a szándékkal ment, hogy teológiai eszmecserét folytassanak, Jézus azonban nem pazarolta az időt, és megmutatta, mire van leginkább szüksége. A legnagyobb szükséglete az volt, hogy újjászülessen a Szentlélek által.

Ugyanezt elmondhatjuk a mi keresztény tapasztalatunkról. Azt gondoljuk, hogy pusztán azért, mert ismerjük az igazságot és mert a megfelelő dolgokat tesszük és esszük, Isten kegyét élvezzük. Jézus azonban megmutatta Nikodémusnak, hogy mennyire értelmetlenek ezek a dolgok, hogy ha nem megy végbe a szívünkben a teljes átalakulás.

Fel kell ismernünk, hogy semmit sem tehetünk, hogy változtassunk nyomorúságos állapotunkon. Csak amikor Jézusra tekintünk és elfogadjuk az Ő igazságát sajátunként, akkor kezd a Szentlélek a szívünkben lakozni. Akkor, és csakis akkor, nyilvánulhatnak meg az életünkben a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, az előzékenység, a jóság, a szelídség és a mértékletesség gyümölcsei, és élhetünk igazi hiteles keresztény életet.

Joseph Tean, a Kelet-ázsiai Oktatási Intézet hallgatója
Pineng, Malajzia
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: