2018. március 4., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 4 - VASÁRNAP - Márk 10


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 15. fejezet 965. nap

15. A menyegzői ünnepségen

Jézus nem Jeruzsálemben, a Magas Tanács előtt kezdte szolgálatát valamilyen nagy tettel. Egy kis galileai faluban, családi összejövetel keretében mutatta meg hatalmát, hogy hozzájáruljon a menyegzői ünnepség örömeihez. Így fejezte ki rokonszenvét az ember iránt, és vágyát, hogy boldogságát szolgálja. A megkísértés pusztájában maga is ivott a keserűség poharából. Azért jött, hogy áldásával megszentelje az emberi kapcsolatokat.
A Jordántól Jézus visszatért Galileába. Nem messze Názárettől, egy kis városban, Kánában menyegző készült. A házasulandók József és Mária rokonai voltak. Jézus tudott a családi összejövetelről. Elment Kánába, és tanítványaival együtt meghívták a menyegzőre.

Újra találkozott anyjával, akitől egy idő óta távol volt. Mária hallotta, mi történt a Jordánnál a keresztségkor. A hírek eljutottak Názáretbe, és felfrissítették emlékezetében azokat a jeleneteket, amelyeket oly sok éve szívében rejtegetett. Akárcsak egész Izraelt, Máriát is mélyen felkavarta Keresztelő János küldetése. Jól emlékezett a születésekor elhangzott jövendölésre. Most, hogy János kapcsolatba került Jézussal, a remény újra fellángolt benne. Ám eljutottak hozzá a Jézus titokzatos pusztai távozásáról szóló hírek is, és balsejtelmek gyötörték.

Attól a naptól fogva, amikor názáreti otthonában meghallotta az angyal bejelentését, Mária minden bizonyítékot megőrzött szívében Jézus Messiás voltáról. Nyájas, önzetlen élete arról tanúskodott, hogy Ő nem lehet más, mint Isten küldötte. Mégis érték csalódások, kétségek, és várva várta azt az időt, amikor Jézus dicsősége megmutatkozik. A halál elválasztotta Józseftől, akivel megosztotta Jézus születésének titkát. Most senkije sem volt, akinek bizalmasan feltárhatta volna reményeit és félelmeit. Az elmúlt két hónap nagyon szomorúan telt. El kellett válnia Jézustól, akinek együttérzése vigaszt jelentett számára. Eltűnődött Simeon szavain: "Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr" (Lk 2:35). Arra a háromnapi gyötrelemre gondolt, amikor Jézust örökre elveszettnek hitte, és most aggódó szívvel várta visszatértét.

A menyegzői ünnepségen találkozott vele - szelíd, szolgálatkész fiával. Csakhogy Ő már nem az volt, aki azelőtt. Tekintete megváltozott. Pusztai küzdelmének nyomait viselte, arcán a méltóság és hatalom új kifejezése bizonyította égi küldetését. Egy csoport ifjú volt vele, szemük tisztelettel követte Őt, és Mesternek nevezték. E társak elbeszélték Máriának mindazt, amit a keresztségen és másutt láttak, hallottak. Végül kijelentették: "Aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk" (Jn 1:46).

Ahogy a vendégek gyülekeztek, sokuk érdeklődését észrevehetően egy bizonyos téma kötötte le. Fojtott izgalom járta át az embereket. Kis csoportok beszélgettek csendben, de lázas hangon, és kíváncsi pillantásokat vetettek Mária Fiára. Amint Mária meghallgatta a tanítványok Jézusról szóló tanúságtételét, szíve megtelt örömmel, mert bizonyos volt benne, hogy régóta táplált reményei nem hiábavalóak. Mindamellett az emberinél magasabb szintre emelkedhetett volna, ha szent örömébe nem vegyül hajszálnyi természetes anyai büszkeség is. Látta, hogy minden tekintet Jézusra irányul, és szerette volna, ha fia bebizonyítja az egybegyűlteknek: Ő valóban Isten Megdicsőítettje. Remélte, hogy Jézusnak alkalma nyílik csodát tenni a vendégek előtt.

Mai Bibliai szakasz: Márk 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Lássuk először is Pál apostol szavait: „De amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem”(Fil 3:7-8). Honnan vette Pál az ötletet, hogy e világ dolgait „kárnak és szemétnek” tekintse? Természetesen Jézustól!

Ebben a fejezetben egy fiatalember sietett Jézushoz, aki nagyon gazdag volt, és vágyott az örök életre. Már mielőtt a fiatalember szükségleteivel foglalkozott volna, Jézus érezte, hogy szívből szereti ezt az embert (Mk 10:17-20).

Isten szívét szeretet töltötte be az ifjú főember iránt. A legjobbat kívánta neki, amikor így szólt hozzá: „Add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem!”  (21. v.). Jézus látta, hogy a fiatalember aranya és ezüstje végül többet nyom majd a latba és kiszorítja szívéből a Mester barátsága iránti vágyat.

Lehetőségem volt, hogy a világ minden tájáról származó számtalan, szinte hihetetlen történetet megosszak sokakkal az Egyesült Államokban. Gyakran tették fel nekem a kérdést: „miért nem találkozunk ilyen csodákkal a mi országunkban is?” Válaszomban Péter és János történetére utaltam, amikor a templom lépcsőjén kolduló nyomorékkal találkoztak (ApCsel 3:6). A sánta férfi azt hitte, Péter pénzt fog adni neki, de ő inkább ezt mondta: „Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked.” Majd kezét kinyújtva így szólt: „Kelj fel, és járj!”

Péternek nem volt aranya, vagy ezüstje, valaminek mégis birtokában volt. Mi volt az ő kincse? A Szentlélek lakott benne! Péter ismerte Istent, hiszen Vele járt! Péter végül felismerte, hogy a Krisztussal való örök barátságánál nincsen a világon semmi fontosabb!  A gazdag ifjú sajnos nem cserélte fel aranyát és ezüstjét a bennünk lakozó Szentlélek csodálatos munkálkodásának befogadásával.

Ha arra vágysz, hogy csodák történjenek benned és körülötted, akkor nem aranyat és ezüstöt kell keresned, nem az anyagi hasznot kell hajtanod.  Nem tolakodhatsz magasabb pozíciókért. Nem szolgálhatod csupán a száddal, szavakkal Jézust. Ha úgy teszel, akkor sajnos te is megszomorodva fogod elhagyni Isten jelenlétét.

Légy inkább olyan, mint a világtalan Bartimeus, aki Jézushoz kiáltott, hogy segítsen rajta, gyógyítsa ki vakságából. S amikor a Teremtő válaszolt neki, ő félredobta aranyat érő összvagyonát, a köntösét, és Jézushoz menekült. Semmi sem állhatta útját, hogy Dávid fiához siessen (46-52. v.).

Két találkozás Jézussal, két teljesen eltérő eredménnyel. Mindez választás kérdése. Te hogyan döntesz ma?  Az Úr szeret téged, és hív, hogy légy a barátja. Ne engedd, hogy az élet hordaléka, „szemete” megszomorodott távozásra késztessen!

Jim Ayer

135. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  15. fejezetéhez (március 4-10.).

Megindító számomra Mária története, amikor Jézustól kért segítséget a menyegzőn a borral kapcsolatosan. Mária sosem látta, hogy csodát tett volna Jézus, mégis hozzá fordult! Jézus azt válaszolta, hogy még nem jött el az Ő ideje, azonban, mivel nem akarta cserben hagyni anyját, segített.

A saját magam helyzetét is kapcsolatba tudom hozni ezzel. Jómagam is imádkoztam olyan dolgokért, amelyekben hinni még nekem is nehezemre esett. Amikor a Biblia-oktatói tanulmányaimat elkezdtem, nem akartam a szüleimre támaszkodni. Megvolt rá az okom. Hónapokon keresztül imádkoztam a pénzért, hogy járhassak az iskolába. Aztán egy napon, az iskolai korteskedés során tavaly télen találkoztam egy asszonnyal (nem is volt adventista), aki úgy döntött, hogy lányaként örökbe fogad és minden hónapban pénzt küld nekem. Ez által van lehetőségem ebbe az iskolába járni! Jézus megsegített engem, csak úgy, ahogyan az anyjának segített. Nem akart cserben hagyni.

Jézus alárendelte a terveit Isten akaratának. Nekem is azt kellett tennem. Amikor elköltöztem a Sabah állambeli őserdőből, azért tettem, hogy orvosnak tanuljak egy egyetemen, és jó orvos válhasson belőlem. A tanulmányaim során Isten megmutatta, hogy más terve van számomra. Így történt, hogy a missziókról kezdtem tanulni az orvostudomány helyett. Jézus megtanította számomra, hogy készségesen szenteljem oda magamat az életemre vonatkozó terve teljesítésére.

Prescella Francis
Sabah, Malajzia
Kelet-ázsiai Oktatási Intézet
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése