2018. május 11., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 11 - PÉNTEK - Az apostolok cselekedetei 17


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 30. fejezet 1033. nap

Jézus megrótta tanítványait, figyelmeztette, óvta őket, János és testvérei mégsem hagyták el Őt - Jézust választották, még ha dorgálta is őket. A Megváltó sem szakított velük gyengeségeik, tévedéseik miatt. Ők mindvégig osztoztak megpróbáltatásaiban, tanulmányozták életének példáját. Krisztusra tekintettek, s így átalakult a jellemük.

Hajlamaik, szokásaik tekintetében az apostolok igen különbözőek voltak. Ott állt közöttük Lévi-Máté, a vámszedő; a heves, vakbuzgó Simon, a római hatalom engesztelhetetlen gyűlölője; a nagylelkű, lobbanékony Péter; az aljas lelkületű Júdás; Tamás - igaz szívű, de szégyenlős, félénk; Fülöp, a nehézfejű, kétségekkel küzdő; és Zebedeus becsvágyó, szókimondó fiai, testvéreikkel együtt. Ők gyűltek össze, különböző hibáikkal, rosszra való, öröklött vagy szerzett hajlamaikkal. De Krisztusban, és általa Isten családjában lakoztak, hogy megtanuljanak egyek lenni hitben, tantételekben és lelkületben. Voltak próbáik, sérelmeik, különvéleményük - de amíg szívükben Krisztus lakozott, nem üthette fel a fejét egyenetlenség. Szeretete egymás iránti szeretethez vezetett, a Mester összehangolta a különbségeket és létrehozta a tanítványok közötti egységet olyannyira, hogy gondolkodásukban, ítélkezésükben is eggyé váltak. Krisztus, a nagy központ és ők olyan mértékben közeledtek egymáshoz, amilyen mértékben a központhoz közeledtek.

Midőn Jézus befejezte a tanítványok oktatását, szorosan Maga köré gyűjtötte a kicsiny csoportot, középen letérdelt, kezét a fejükre helyezte, és imában ajánlotta őket a szent munkára. Így kente fel az Úr tanítványait az evangélium szolgálatára.

Krisztus nem az el nem bukott angyalokat választotta arra, hogy képviseljék Őt az emberek között, hanem emberi lényeket, akiknek indulatai a megmentendőkéhez hasonlatosak. Krisztus emberré lett, hogy elérhesse az embert. Az istenségnek emberi természetre volt szüksége, mert a világ megváltásához az emberi és az isteni is kellett. Az istenségnek szüksége volt az emberi természetre, hogy az ember egy csatornán kapcsolatba léphessen Istennel. Így van ez Krisztus szolgálóival, hírvivőivel is. Az embernek rajta kívül és felette álló erőre van szüksége ahhoz, hogy ez helyreállítsa benne Isten képmását, és képessé tegye munkájának végzésére. Ez azonban nem teszi szükségtelenné az emberi eszközt. Az ember megragadja az isteni erőt, és hit által Krisztus a szívében lakozik. Az emberi erő az istenivel együttmunkálkodva képessé válik a jóra.

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 17

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Thesszalonika, Bérea és Athén: három görög város, ahol három különböző evangélizációs módszert kellett alkalmazni, ha el akarták érni az ott lakókat. Thesszalonikában Pál három hétig prédikált a zsinagógában a zsidóknak és az istenfélő görögöknek. Elmondta megtérésének történetét, középpontban Isten törvényével és megmagyarázva a templommal kapcsolatos ceremóniák és rítusok igazi értelmét. Ezeket mind egybekötötte a Messiás szolgálatával és áldozatával. Néhány zsidó hitt, de sokkal több pogány, akik között volt a város néhány befolyásos asszonya is. Néhány zsidó, akik nem akartak hinni, feldühödtek azon, hogy Pál, a Szanhedrin egykori tagja, három hét alatt felforgatta az egész világukat. Nemcsak néhány kereszténnyé lett honfitársuk irántuk való hűségét veszítik el, hanem, ami még ennél is fontosabb, pogány támogatóikat is. Ezért olyan zendülést keltettek a városban, hogy Pálnak és Barnabásnak az éj leple alatt Béreába kellett távozniuk.  

Béreában – ami majdnem 100 km-re van nyugatra – Isten újabb lehetőséget nyitott meg számukra. Itt Pál ugyanazokat a tanításokat mondta el, annyi különbséggel, hogy „naponta” tanulmányoztak (11. vers). Amikor nyilvános evangelizációkat tartok, látom annak az áldását, hogy az emberek naponta ki vannak téve Isten Igéje hatásának. Isten Lelke egyértelműen munkálkodik a szíveken. Thesszalonikával ellentétben a béreaiak közül „sokan” hittek és előkelő emberek is elfogadták az evangéliumot (12. vers). 

Az igazi próba azonban Athén volt. Athén aranykora – Platón és Szókratész kora – már a múlté, de az athéniak magukat intellektuálisan magasabb rendűnek képzelték az ország többi részéhez képest. Az epikureusok a naturalizmusban (véletlen) hitek és nem volt személyes istenük. A sztoikusok panteisták voltak, számukra minden Isten volt. Ezen felül Athénben több szentélye volt a különböző isteneknek, mint bármely más városban, még az „ISMERETLEN ISTENNEK” is volt egy oltára. 

Pál egyik ősi költőjüket idézte annak érdekében, hogy bemutassa nekik azt az Istent, akit nem ismertek. Hatszáz évvel korábban egy súlyos járvány sújtotta a várost. Egy bárányt hoztak be a városba, és amelyik bálvány oltár közelébe feküdt le, annak az istennek áldozták meg. Ha a bárány egyetlen isten közelében sem feküdt le, akkor felállítottak egy oltárt az „ISMERETLEN ISTENNEK”, és ennek az istennek áldozták fel. Így tehát Pál bemutatta nekik azt az Istent, akit nem ismertek, aki életet és leheletet ad mindennek, feltámasztja a halottakat és megítéli a népeket. Néhányan hittek neki még a befolyásosabb emberek közül is.

Pál módszere különbözött a hallgatóság függvényében. A történet ugyanaz volt, de a megközelítés más és más. Tanulhatunk Pál apostoltól: próbáljuk megérteni az embereket, miközben imádkozunk azért, hogy a szívükhöz vezető utat megtaláljuk.

Ron E. M. Clouzet

144. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  30. fejezeteihez (május 6–12.).

Jánosnál, a tanítványnál nyoma sem volt a mai világra olyannyira jellemző cinizmusnak. Teljes bizalma volt Jézusban, és viszonzásul több bölcsességgel rendelkezett, mint a többi tanítvány. Ráadásul, a gyermeki hite miatt közelebb került Jézus szívéhez, mint a többiek – olyan hittel rendelkezett, ami annyira feltétlenül bízik Istenben, hogy nem hagy helyet a kétségeknek.

Felsőfokú tanulmányaimat folytatom hazám egyik vezető egyetemén. Folyamatosan olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik azt állítják, hogy a véleményüket csak az értelem és a tapasztalás alakítja ki. Kigúnyolják az én hitemet, „vaknak” és irracionálisnak nevezik. Számomra azonban lehetséges, hogy feltétel nélküli hittel bírjak Istenben, az Ő tökéletes szavahihetősége miatt! Isten az Ézsaiás 46:9–10-ben megadja nekünk, hogy mi az a norma, ami alapján tesztelhetjük az Ő hűségét; név szerint a beteljesült próféciák, az Ő tanácsának bölcsessége és az Ő mindenhatósága mindenek felett.

Akár csak János, mi is kitárhatjuk a szívünket a Megváltó számára, és bízhatunk abban, hogy hűséges hozzánk Ő, aki győzelmet ígért a bűn fölött, amely oly könnyedén szorongat minket. Jánoshoz hasonlóan mi is teljes bizalommal lehetünk Jézusban, hogy Ő csak segíteni igyekszik, és véletlenül sem kárt okozni. Jánoshoz hasonlóan mi is bízhatunk benne, hogy hűséges hozzánk az, aki örök kapcsolatot ígért a Mennyei Atyánkkal. Ez pedig biztosan kielégíti valamennyi igényünket.

Eliza Maher
önkéntes, „Tedd és merd!” Ifjúsági tábor
Melbourne, Victoria, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: