2018. május 27., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 27 - VASÁRNAP - Róma 5


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 34. fejezet 1049. nap

34. A hívás

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket" (Mt 11:28).

Jézus a vigasztaló szavakat az Őt követő sokaságnak mondotta. A Megváltó kifejtette, hogy az ember csak Általa juthat el Isten ismeretére. Tanítványairól úgy beszélt, mint akiknek a mennyei dolgok ismerete adatott. Mindamellett senki sem érezhette magát kizárva gondoskodásából, szeretetéből. Mindenki Hozzá jöhet, aki megfáradt és megterheltetett.

A vallási külsőségekre aprólékosan odafigyelő írástudók és rabbik érezték azt az űrt, melyet a bűnbánati rítusok sohasem tölthetnek be. A vámszedők és bűnösök tettethették, hogy elégedettek a testi- és földi dolgokkal, szívükben mégis bizalmatlanság és félelem honolt. Jézus a bánatos, megterhelt szívekre tekintett, amelyeknek reménye hiábavaló, mert földi örömökben keresnek megnyugvást vágyakozó lelküknek, és mindenkit hívott, hogy Benne pihenjen meg.

Nyájasan hívta a keményem dolgozó népet: "Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek" (Mt 11: 29).

E szavakkal Krisztus minden emberi lényhez szól. Tudják-e vagy sem, de mindnyájan megfáradtak és megterheltettek. Mindenkit nyomnak olyan terhek, melyeket csak Krisztus tud elmozdítani. Legnehezebb elhordozandó terhünk a bűn terhe. Ha magunkra maradnánk e teher hordozásában, összeroppannánk. "Az Úr mindnyájunk vétkét őreá veté" (Ésa 53:6). Ő hordozza bűneink terhét, leveszi a súlyt megfáradt vállunkról. Nyugodalmat ad. A gond, szomorúság terhét is Ő viseli. Hív, hogy minden gondunkat vessük Reá, mert szívében hordoz bennünket.

Idősebb Testvérünk az örök trónnál áll. Minden lélekre letekint, aki Felé, mint Üdvözítő felé fordítja arcát. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengéit, szükségleteit, kísértéseinek erejét, mert Ő minden tekintetben hozzánk hasonlóan megkísértetett, kivéve a bűnt. Ő őrködik feletted, Isten remegő gyermeke. Megkísérttettél? Ő megszabadít. Gyenge Vagy? Ő megerősít. Tudatlan vagy? Ő megvilágosít. Megsebesültél? Ő meggyógyít. Az Úr "elrendeli a csillagok számát", ugyancsak Ő "meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket" (Zsolt 147:4.3). "Jöjjetek énhozzám" (Mt 11:28) - szól hívása. Bármi legyen is aggodalmatok, megpróbáltatásotok, tárjátok ügyeteket az Úr elé. Lelketeket megerősíti, hogy mindezt el tudjátok viselni. Megnyílik az út, hogy kitéphessétek magatokat szorultságotokból, nehézségeitekből. Minél gyöngébbnek és gyámoltalanabbnak érzitek magatokat, annál erősebbekké váltok az Ő ereje által. Minél nehezebb a teher, annál áldottabb a nyugalom, miután a terhek Hordozójára vetetted azt. A Krisztus által felkínált nyugalom világosan meghatározott feltételekhez kötött. Mindenki teljesítheti ezeket. Jézus pontosan elmondja, hogyan lelhetünk nyugalmat.

Mai Bibliai szakasz: Róma 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Pál így kezdi: „Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében” (1-2. vers). Micsoda áldás Istennel békességben lenni! Micsoda áldás hitből megigazultnak lenni! Micsoda áldás, hogy teljes meggyőződéssel lehetünk Isten ígéretei iránt! Amint megvan ez a hitünk, biztosan állhatunk Isten oldalán annak alapján, amit Jézus tett értünk. Ahogy megtapasztaljuk ezt a hitet, Isten megtisztítja azt megpróbáltatások, tapasztalatok és remény által (1Pt 1:7). Isten ezen a folyamaton enged átmenni minket, hogy megerősítse a hitünket (3-5. vers).

Ezt követően Krisztus kereszthalálát a mi bűneinkért való engesztelésként írja le (6-11 vers). Ez már a második alkalom a Rómaiakhoz írt levélben, amikor Pál Krisztus halálát és vére általi megváltását külön megemlíti (ld Róm 3:24-25). Csodálatos módon Krisztus meghalt értünk, mikor mi még bűnösök voltunk. A vére által lettünk felmentve, és maga által mentett meg minket Isten haragjától. Viszont nemcsak hogy felmentett és megbékített minket Istennel a halála által, hanem Pál rámutat, hogy az élete által meg is mentett minket (10. vers). Egy későbbi fejezetben Pál részletesebben is kifejti ezt az állítást. Igen, Jézus azért halt meg, hogy felmentsen minket a múltbeli bűneinktől, és azért is, hogy erőt adjon nekünk azt az életet élni, amit Ő is élt emberként, itt a Földön.

Pál ezután Ádám és Krisztus az emberiségre gyakorolt hatását írja le. Az első Ádám tettei az egész emberiségre hatással voltak, de ugyanúgy a Második Ádáméi is (12-21. vers). Ádám bűne miatt a halál mindannyiunkat érint, mivel mindannyian vétkeztünk (érdekes megjegyezni, hogy a halál uralma Ádámtól Mózesig szakadatlan volt, hiszen ő volt az első ember, akit Isten feltámasztott). Tehát azért kell minden embernek a halállal szembesülnie, mert mindenki a bűn útját választotta. Ádám annak az előképe volt, akinek majd el kellett jönnie (a második Ádám). Azért van mindannyiunknak bűnre hajló természetünk, mert Ádám a bűn mellett döntött. A második Ádám szintén hozott egy döntést, ami ugyancsak befolyással lehet az egész emberiségre, és az emberiség családjában belül ránk is, ha úgy döntünk, hogy elfogadjuk az ő értünk elszenvedett kereszthalálát.

Ádám bűne miatt minden gyermeke elszenvedte volna a halált és az örök kárhozatot a bűn mellett való döntésük miatt, mivel a test erőtelen (ld. Róm 8:3).  Azonban Krisztus halála lehetővé tette mindannyiunk számára, hogy a megigazulás gazdag, ingyenes ajándékát válasszuk, hogy valóban elmondható legyen: „ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem” (20. vers).

Habár Ádám az egész emberiségre hatással volt azáltal, hogy mindannyiunknak továbbadta a bűnös természetet, Krisztus halálának ereje van megmenteni az egész emberiséget, ha elfogadjuk az Ő kegyelmének ingyen ajándékát. Micsoda Megváltó!

Norman McNulty, M.D

147. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  34-35. fejezeteihez (május 27 – Június 2.).

„Jöjjetek énhozzám” - mondja Jézus -, „és én megnyugvást adok nektek.” Vigasztalannak és megterhelt szívűnek érzed magadat? Keresed-e, hogy a szíved vágyódása elcsendesedjen? Jézus mindnyájunkat arra hív, hogy megnyugvást találjunk benne.

Ez a fejezet arra emlékeztet engem, hogy semmit nem kell egyedül elhordoznunk. Jézus esedezve kér bennünket, hogy kérjük tőle, hogy vegye át a terhet megfáradt vállainkról, hogy bízzuk valamennyi gondunkat Őrá. Amikor az Úr elé járulunk, BÍZNUNK kell benne, hogy Ő megnyugvást fog adni. Fáj a szíved a terhek súlya alatt? Ő azt mondja: „Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mennyei Atyánknak ezer meg ezer útja van, hogy gondoskodjon rólunk, és mi ezekről semmit sem tudunk.

Amikor ezeket a fejezeteket olvastam, arra jöttem rá, hogy nagyon gyakran a tanítványok tapasztalata az enyém is volt! Amikor a kísértés viharfelhői gyülekeznek, és heves villámok villámlanak, és a hullámok körülöttünk sepernek, gyakran egyedül akarjuk megküzdeni a vihart, elfelejtve, hogy van Valaki, aki segíthet. Ha a Megváltó ott van a szívünkben, nincs mitől félnünk. Emlékeznünk kell Jézusra, és Őt hívnunk: „Uram, ments meg minket; mert elveszünk.” Kiáltásunk nem lesz hiábavaló.

Ha pedig szaván fogjuk Krisztust, és az Ő gondviselésére bízzuk a szívünket, mi magunk is békét találunk és lelki nyugalmat. Semmi sem szomoríthat el minket, ha Jézus tesz minket boldoggá.

Kellie Nixon
Önkéntes, „Tedd és merd!” Biblia-tábor
Victoria, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése