2018. május 24., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 24 - CSÜTÖRTÖK - Róma 2


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 33. fejezet 1046. nap

Krisztusnak a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatos figyelmeztetéshez szorosan kapcsolódik az üres, gonosz beszéd elleni felhívás. A szavak megmutatják, mi van a szívben. "A szívnek teljességéből szól a száj." A szavak többet jelentenek a jellem kinyilvánításánál - vissza is tudnak hatni a jellemre. Az embereket befolyásolják saját szavaik. Sokszor pillanatnyi, Sátán által keltett indíttatásból irigység vagy gonosz vélekedés jut kifejezésre, olyasmi, amiben nem is igazán hisznek, de a kimondás visszahat a gondolkodásra. Saját beszédük csapja be őket, azt kezdik hinni, hogy amit sátáni ösztönzésre mondtak, igaz. Miután egyszer már kimondtak egy véleményt vagy döntést, gyakran túl büszkék ahhoz, hogy visszavonják, s addig bizonygatják igazukat saját maguknak, míg végül elhiszik. Veszélyes dolog kétkedő szót kimondani, veszélyes kétségbe vonni, bírálni az isteni világosságot. A könnyelmű, tiszteletlen bírálatok megszokása kihat a jellemre - tiszteletlenséget és hitetlenséget táplál. E szokás gyakorlói közül sokan nem is tudnak a veszélyről, míg végül készek a Szentlélek munkáját kritizálni és elutasítani. Jézus így szólt: "Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak" (Mt 12:34-37).

Ezután azokat figyelmeztette, akiket érintettek szavai, boldogan hallgatták Őt, de nem rendelték alá magukat, hogy a Szentlélek bennük lakozzék. Nemcsak az ellenállás, hanem a mulasztás is rombolja a lelket. "Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, - mondotta Jézus - víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak" (Mt 12:43-45).

Sokan voltak Krisztus idejében - ahogyan ma is -, akiket Sátán hatalma egy időre, úgy tűnik, megtört. Isten kegyelme által megszabadultak a lelkeket uralma alatt tartó gonosz szellemektől. Örvendeztek Isten szeretetében, ám, akár a példázatbeli köves földhöz hasonlító hallgatók, nem lakoztak abban. Nem rendelték alá magukat naponta Istennek, hogy Krisztus szívükben lakozhassék, és amikor a gonosz lélek visszatért, s vett maga mellé "más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál" (Mt 12: 45), mindenestül a gonosz hatalmába kerültek.

Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghezvinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz, melyet megtart e lázadó világban. Szándéka az, hogy az Övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el. A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már bevehetetlen a Sátán ostromának. Ám, hacsak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagyhatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a mennyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hacsak nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak - önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk.

Mai Bibliai szakasz: Róma 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Miután Pál az első fejezetben bemutatja az evangélium erejét, amely minden hívő számára elérhető, leírja a gonoszok teljes romlottságát. Bennünket, akik ismerjük Istent, megkísérthet a következő gondolat: „Köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint azok a gonosz pogányok.”

A második fejezetben azonban Pál leírja azok bűnösségét, akik ismerik Istent. Az első versben bemutatja azt, hogy nincs mentségünk arra, hogy mások gonoszságát megítéljük, mert mi is ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint ők. A harmadik versben azt állítja, hogy éppen úgy, ahogy a gonoszok meg lesznek ítélve, azok, akik ismerik az igazságot, de elkövetik ugyanazokat a bűnöket, nem szabadulnak meg az ítélet alól.

A 4. vers arra emlékeztet, hogy Isten jósága az, amely bennünket megtérésre indít, és egyértelmű az, hogy mindnyájunknak válaszolnunk kell erre a jóságra. Mire a 10. és 11. versekhez érkezünk, láthatjuk, hogy Isten nem hagyja figyelmen kívül egyetlen társadalmi osztály bűneit sem. Lehetsz zsidó vagy görög, keresztény vagy nem keresztény, nem az ment meg az ítéletben, hogy mit állítasz magadról.

Pál továbbmegy, és a 17-24. versekben bebizonyítja, hogy Isten neve megszégyenül a pogányok között azon hívők által, akik a törvényt prédikálják és tanítják, miközben megszegik azt. Gyakran nem vesszük észre, hogy hitvalló keresztényekként figyelmen kívül hagyjuk Isten törvényét, ami oda vezet, hogy szégyent hozunk Isten nevére a hitetlenek között.

Ebben a fejezetben az apostol bemutatja, hogy úgy a hitvalló keresztényeknek, mind a gonoszoknak szükségünk van az evangélium átformáló erejére. Legyen az illető hajléktalan drogos, aki egy város utcáin él, vagy a Hetednapi Adventista Egyház egyik felszentelt lelkésze, mindnyájan vétkeztünk, és híjával vagyunk Isten dicsőségének, és szükségünk van Jézus Krisztus átformáló erejére, úgy ahogy azt az evangéliumokban találjuk.

Pál azzal fejezi be a fejezetet, hogy elmondja nekünk: Isten igazsága nem csupán egy külső jogi eljárás, hanem egy belső megtérés, a szív körülmetélése. Ezt jelenti igaz hívőnek, az Ábrahám magvából való lelki izraelitának lenni. Ez teljesen világossá válik a 4. fejezetben.

Norman McNulty, M.D.

146. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  32-33. fejezeteihez (május 20–26.).

„Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4:48)

Ezek voltak Jézus szavai a kapernaumi királyi ember számára, akinek a fia halálán volt a láztól. Ma olyan világban élünk, amely azt állítja: „Hiszem, ha látom.” Isten azonban nem úgy gondolkodik, ahogyan mi (Ézs 55:8), és Ő megígéri számunkra, hogy ha hiszünk, meg fogjuk látni hitünk tárgyát, eredményét (Zsid 11:13).

Jézus nem arra tanított bennünket, hogy bizonyosság nélkül higgyünk; amikor azonban a bizonyosságot állandóan figyelmen kívül hagyjuk, pusztán a kételyeket erősítjük. Erre például is szolgált rengeteg zsidó életében, akik nem hitték, hogy Jézus a Messiás, azon jelek és csodák ellenére sem, amelyeket előttük tett. Ezen Jézus csodálkozott és az emberek hitetlensége korlátozta a megmentő hatalmát (Mk 6:5–6). A Szentlélekkel szembeni minden ellenállás pusztán egy újabb ellenállás számára készítette elő a talajt, amíg a szemük megvakult, és a szívük megkeményedett.

Barátaim, engem ámulatba ejt, hogy Jézus nem hajlandó elfogadni, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra jusson. Amikor Jézus újra eljön, talál-e majd hitet a földön? A hiteden fog álmélkodni, vagy a hitetlenségeden?

Fineeva Paiaaua
az Avondale Főiskola hallgatója, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: