2018. május 20., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 20 - VASÁRNAP- Az apostolok cselekedetei 26


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 32. fejezet 1042. nap

32. A százados

Krisztus így szólt a királyi emberhez, akinek fiát meggyógyította: "Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek" (Jn 4:48). Bántotta, hogy saját népe kéri számon Messiás-voltának külső jeleit. Újra és újra elcsodálkozott hitetlenségükön. És csodálkozott a százados hitén, mikor az Hozzá jött. A százados nem kételkedett a Megváltó hatalmában. Még arra sem kérte, hogy személyesen vigye véghez a csodát. "Csak szólj egy szót, - mondotta - és meggyógyul az én szolgám" (Mt 8:8).

A százados szolgáját agyvérzés érte, és már halálán volt. A rómaiak a szolgákat rabszolgáknak tekintették, piacokon adták-vették, rosszul, sőt kegyetlenül bántak velük, ám a százados szeretettel ragaszkodott szolgájához, és szívből kívánta gyógyulását. Hitte, hogy Jézus meggyógyíthatja. Még nem látta a Megváltót, de amit hallott Felőle, az hittel töltötte el. Ez a római a zsidók formalizmusa ellenére meg volt győződve arról, hogy hitük az övénél felsőbbrendű. Ő már áttörte a nemzeti előítélet és gyűlölet gátját, amely elválasztotta a győzőket a legyőzöttektől. Kinyilvánította tiszteletét Isten iránt, és jóindulatú volt a zsidókhoz, mint az Úr imádóihoz. Krisztus tanításában - ahogyan elmondták neki - megtalálta, amire a léleknek szüksége van. Ami lelkiség csak találtatott benne, az megrezdült a Megváltó szavaira. Ám méltatlannak érezte magát, hogy Jézus színe elé járuljon, ezért a zsidó vénekhez fordult, hogy tolmácsolják kérését szolgája meggyógyítását illetően. Ők ismerik a Nagy Tanítót, és - gondolta - tudják, hogyan közelítsék meg, hogy elnyerjék kegyét.

Amikor Jézus Kapernaumba ért, a vének küldöttsége fogadta, akik elmondták Neki a százados kérését. Hangsúlyozták: "Méltó, hogy megtedd néki; mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk" (Lk 7:4-5).

Jézus azonnal elindult a tiszt otthona felé, de a tolongó sokaság miatt lassan haladt. Jövetelének híre megelőzte, és a százados alázatosan ezt üzente Neki: "Uram, ne fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj" (Lk 7: 6). A Megváltó mégis tovább haladt, s végül a százados Hozzá merészkedett, és ezzel egészítette ki az üzenetet: "Magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek" (Lk 7:7); "hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi" (Mt 8:8-9). Ahogyan én a római hatalmat képviselem, és katonáim elismerik tekintélyemet, mint feljebbvalóét, úgy képviseled Te a Végtelen Isten hatalmát, és minden teremtmény engedelmeskedik szavadnak. Parancsolhatod, hogy a betegség távozzék, s az engedelmeskedni fog Neked. Felszólíthatod mennyei követeidet, s ők részesíthetnek az éltető erőben. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.

"Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék őrajta; és hátrafordulván monda az őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam!" (Lk 7: 9) A századoshoz pedig így szólt: "Legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában" (Mt 8 :13).

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 26

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Pál soha sem tudott volna megszervezni egy ilyen találkozót a kormányzóval és a királlyal, hogy elmondja nekik az evangéliumot, de Isten mindent meg tud szervezni. Agrippa király mindent tudott, ami a zsidósággal kapcsolatos, ezért Pál nyíltan és egyenesen tudott volna beszélni azokról a jogi dolgokról, amelyek a feltételezések szerint bíróság elé juttatták őt, de inkább a megtérési történetét mondta el, kezdve azzal, hogy a Szanhedrin tagjaként azt a megbízást kapta, hogy kutassa fel és pusztítsa el a keresztényeket, egészen addig, hogy Krisztus apostola lett azzal a megbízatással, hogy keresse meg és találja meg mindazt, ami elveszett. Szeretett volna hatást gyakorolni a királyra és a többi jelenlevőre azzal a gyökeres változással, amelyet az egykori önigazult ember megtapasztalt, aki tele volt gyűlölettel mások iránt, egészen addig, míg szeme meg nem nyílt, és meg nem látta Isten szeretetének végtelen óceánját. A jelenlevők tudtak Jézusról és követőiről, de még sohasem hallották azt a történetet, amely mindent megváltoztatott egy ember számára, aki most hozzájuk beszél, és megragadja figyelmüket. Világosság, amely fényesebb a napnál? Egy hang, amely nevén szólította? Egy megbízatás számára a pogányok között, „hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy... megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek”(18. vers) Jézus Krisztusban? Micsoda történet! 

Ezek után Pál megjegyezte: „nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt” (19. vers). Azonnal elkezdte hirdetni Jézust mindenütt, amerre járt. Ezért akarták a zsidók a halálát. Mindezt azért tette, hogy beteljenek, amiket „Mózes és a próféták megjövendöltek” (22. vers), hogy „a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak” (23. vers). Más szavakkal: ezt nem Pál találta ki. Ez Isten terve volt évszázadokkal korábban azért, hogy az emberek megtérjenek és Istenhez forduljanak (20. vers). Pál egyre erőteljesebb üzenete közepette Festus félbeszakította őt, talán azért, mert egy kicsit zavarhatta ennek a rabnak az erőteljes hatása, amely mindenki figyelmét lebilincselte. Pál udvariasan azt mondta a kormányzónak, hogy amit mond, az igaz és józan beszéd (25. vers). Aztán a királyhoz fordult és egy utolsó felhívást intézett: „Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel” (27. vers). Amikor a király azt mondta, hogy Pál majdnem megtérítette őt a Jézusban való hitre, az apostol őszinte szívvel kifejezte vágyát mindenki irányában, akik őt hallgatták, hogy legyenek szabadok, és leljenek örömet Krisztusban, hozzá hasonlóan, kivéve a láncokat. 

Agrippa király az utolsó volt a Heródes dinasztiában. Ezek után egy zsidó királynak sem volt ilyen nagyszerű lehetősége a megtérésre, mint neki.

Jézus ezt mondta egyszer: „helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok” (Mt 10:18-20). Ez történt meg ezen a napon.

Ron E. M. Clouzet

146. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  32-33. fejezeteihez (május 20–26.).

„Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4:48)

Ezek voltak Jézus szavai a kapernaumi királyi ember számára, akinek a fia halálán volt a láztól. Ma olyan világban élünk, amely azt állítja: „Hiszem, ha látom.” Isten azonban nem úgy gondolkodik, ahogyan mi (Ézs 55:8), és Ő megígéri számunkra, hogy ha hiszünk, meg fogjuk látni hitünk tárgyát, eredményét (Zsid 11:13).

Jézus nem arra tanított bennünket, hogy bizonyosság nélkül higgyünk; amikor azonban a bizonyosságot állandóan figyelmen kívül hagyjuk, pusztán a kételyeket erősítjük. Erre például is szolgált rengeteg zsidó életében, akik nem hitték, hogy Jézus a Messiás, azon jelek és csodák ellenére sem, amelyeket előttük tett. Ezen Jézus csodálkozott és az emberek hitetlensége korlátozta a megmentő hatalmát (Mk 6:5–6). A Szentlélekkel szembeni minden ellenállás pusztán egy újabb ellenállás számára készítette elő a talajt, amíg a szemük megvakult, és a szívük megkeményedett.

Barátaim, engem ámulatba ejt, hogy Jézus nem hajlandó elfogadni, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra jusson. Amikor Jézus újra eljön, talál-e majd hitet a földön? A hiteden fog álmélkodni, vagy a hitetlenségeden?

Fineeva Paiaaua
az Avondale Főiskola hallgatója, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: