2018. május 26., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 26 - SZOMBAT - Róma 4


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 33. fejezet 1048. nap

Rövidlátásukban nem tudták áttekinteni Jézus betöltendő küldetését, ezért nem is érezhettek együtt Vele a próbáiban. Nyers, lebecsülő szavaik tanúsága szerint nem érzékelték helyesen jellemét, s nem vették észre, hogy az isteni és az emberi fűződött itt egybe. Gyakran látták csordultig telve bánattal, de ahelyett, hogy vigasztalták volna, lelkületük és szavaik csak megsebezték szívét. Érzékeny természetét gyötörték, indítékait félreértették, munkáját nem foghatták föl. Testvérei sokszor a farizeusok elcsépelt, elavult filozófiájával hozakodtak elő, s úgy képzelték, taníthatják azt, Aki minden igazságot ismer, és minden titkot tud. Amit nem értettek, azt nyíltan elítélték. Jézust a végsőkig próbára tették szemrehányásaik, lelke megfáradt, elcsüggedt. Hitet tettek Isten mellett, és azt gondolták, igényt tarthatnak Rá, miközben Isten testben velük volt, csak nem tudtak róla.

Ezek a dolgok tövisekkel borították Krisztus útját. Annyira bántotta saját családjának téves felfogása, hogy megkönnyebbült, ha bárhová ment, ahol ezt nem tapasztalta. Volt egy otthon, melyet szívesen látogatott: Lázár, Mária és Márta háza, mert a hit és szeretet légkörében lelke nyugodalmat lelt. Mégsem akadt e földön senki, aki felfoghatta volna isteni küldetését, vagy ismerte volna a terhet, melyet az emberiségért hordoznia kellett. Gyakran csak az egyedüllétben könnyebbült meg, amikor mennyei Atyjával lépett kapcsolatba.

Aki Krisztusért szenvedni hivatott el, akinek félreértést, bizalmatlanságot kell elszenvednie még saját otthonában is; az vigaszra lelhet abban a gondolatban, hogy Jézus is elszenvedte ugyanezt. Ő könyörületre indul az ilyenek iránt. Arra int, hogy találjanak Benne társra, könnyebbüljenek meg ott, ahol Ő: az Atyával való közösségben.

Akik elfogadják Krisztust személyes Megváltójuknak, azok nem maradnak árván, nem kell hogy egyedül viseljék el az élet megpróbáltatásait. Jézus a mennyei család tagjaivá fogadja őket, s bátorítja, hogy Atyját Atyjuknak nevezzék. Ők Jézus "kicsinyei", kedvesek Isten szívének, a leggyengédebb és legmaradandóbb kötelékkel kapcsolódnak Hozzá. Túláradó gyöngédsége annyival múlja felül azt, amit apánk és anyánk érez irántunk gyámoltalanságunkban, amennyivel az isteni az emberi fölött áll.

Krisztusnak a népéhez fűződő viszonyát gyönyörűen szemlélteti az Izraelnek adott törvény. Ha egy elszegényedett zsidó kénytelen volt megválni vagyonától, s magát is el kellett adnia szolgának, legközelebbi rokonának kötelessége volt kiváltani őt és örökségét (Lásd 3Móz 25 :25. 47-49; Rúth 2:20!). Így a bűn következtében elveszített örökségünk és magunk megváltásának műve Rá hárult, aki "közeli rokonunk". Megváltásunkért lett hozzátartozónkká. Megváltó Urunk közelebb áll hozzánk, mint apánk, anyánk, testvérünk, barátunk, hitvesünk. "Ne félj, - mondja - mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!" "Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért" (Ésa 43:1.4).

Krisztus szereti a trónját körülvevő mennyei lényeket, de mi magyarázza azt a nagy szeretetet, mellyel bennünket szeret? Nem érthetjük meg, csak tapasztalhatjuk, hogy így van. Ha pedig Vele tartjuk a rokonságot, milyen gyöngéden kell tekintenünk Urunk fivéreire és nővéreire! Nem kellene-e igyekeznünk felismerni, hogy mire kötelez Istennel való rokonságunk? Isten családjába fogadott bennünket, nem kellene-e tehát tisztelnünk Atyánkat és rokonságunkat?

Mai Bibliai szakasz: Róma 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A Római levél első 3 fejezetét olvasva talán azon gondolkodunk, hogyan is hihetünk a megigazulás ingyen ajándékában. Ebben a fejezetben Pál Ábrahám erőteljes példáját mutatja be, akinek életét és hitét mi is követhetjük. Az első három versből világosan kiderül, hogy Ábrahám nem cselekedetei által igazult meg, hanem „Hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.” Pál 1Mózes 15:6-ot idézi. Ez egy olyan fontos elv a Szentírásban, hogy majdnem ugyanezeket a szavakat találjuk Galata 3:6-ban és Jakab 2:23-ban is.

Amit meg szeretnénk érteni, az az, hogy Ábrahám Isten iránti hite és hűsége volt az, ami miatt igaznak nyilváníttatott. 1Mózes 15-16. fejezeteiben Ábrahám emlékezteti Istent ígéretére, hogy nagy nemzetté teszi leszármazottait (1Móz 12). Arra is rámutat, hogy gyermektelen, és szolgája Eliézer lehetne örököse. Isten biztosítja őt, hogy saját véréből származik majd az örököse. Emberileg ez lehetetlen volt, de Isten a csillagos égre mutat, és megígéri Ábrahámnak, hogy ahhoz hasonlatos lesz az ő magva (1Móz 15:2-5). Amikor Ábrahám a csillagokra néz, megemlékezik róla, hogy Isten a Teremtő, és az Ő szava képes a semmiből valamit teremteni. Hiszi, hogy Isten képes felesége elhalt méhéből is életet előhozni. És Isten a hit emberének jelenti ki őt.

Pál segít még világosabban látni, hogy Ábrahám nem megdolgozott a megváltásért, hanem az igazság úgy tulajdonítatott neki, és igaznak mondatott még körülmetélkedése előtt (4-15.versek). Leírja a hit küzdelmeit, amin Ábrahám keresztülment Isten ígéreteivel kapcsolatban (16-25 versek). Ábrahámnak le kellett győznie a kétségeit, és hinnie, hogy Sára elhalt méhe életet adhat Izsáknak, a fiuknak. Azt olvassuk, hogy hitt Istenben, „aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.” (17. vers). Pál biztosít Ábrahám Istenbe vetett hitéről, amikor azt írja: És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdoníttaték néki igazságul (21-22. vers).

Amit magunkkal vihetünk ebből, az az, hogy „hinni” annyit jelent, mint teljes meggyőződéssel bízni abban, hogy amit Isten ígért, azt véghez is tudja vinni az életünkben. Mindannyian, akik teljesen hisszük, hogy Isten megváltoztathatja az életünket, ahogy Ábrahám is meg volt erről győződve, igaznak számláltatunk, és Isten az új születés élményét adja nekünk. Ahogy az Atya feltámasztotta Jézust a halálból, Ő minket is feltámaszt, hogy a hit új életének útján járjunk (24.vers).

Norman McNulty, M.D.

146. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  32-33. fejezeteihez (május 20–26.).

„Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4:48)

Ezek voltak Jézus szavai a kapernaumi királyi ember számára, akinek a fia halálán volt a láztól. Ma olyan világban élünk, amely azt állítja: „Hiszem, ha látom.” Isten azonban nem úgy gondolkodik, ahogyan mi (Ézs 55:8), és Ő megígéri számunkra, hogy ha hiszünk, meg fogjuk látni hitünk tárgyát, eredményét (Zsid 11:13).

Jézus nem arra tanított bennünket, hogy bizonyosság nélkül higgyünk; amikor azonban a bizonyosságot állandóan figyelmen kívül hagyjuk, pusztán a kételyeket erősítjük. Erre például is szolgált rengeteg zsidó életében, akik nem hitték, hogy Jézus a Messiás, azon jelek és csodák ellenére sem, amelyeket előttük tett. Ezen Jézus csodálkozott és az emberek hitetlensége korlátozta a megmentő hatalmát (Mk 6:5–6). A Szentlélekkel szembeni minden ellenállás pusztán egy újabb ellenállás számára készítette elő a talajt, amíg a szemük megvakult, és a szívük megkeményedett.

Barátaim, engem ámulatba ejt, hogy Jézus nem hajlandó elfogadni, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra jusson. Amikor Jézus újra eljön, talál-e majd hitet a földön? A hiteden fog álmélkodni, vagy a hitetlenségeden?

Fineeva Paiaaua
az Avondale Főiskola hallgatója, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: