2018. május 9., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 9 - SZERDA - Az apostolok cselekedetei 15


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 30. fejezet 1031. nap

A tanítványok alig várták, hogy Júdás is közéjük kerüljön. Megjelenése parancsoló, felfogása éles, jó szervező, ők ajánlották Jézusnak, mint aki majd nagyban segíti munkáját. Meglepődtek, hogy Jézus oly hűvösen fogadta.

A tanítványokat nagy csalódás érte azzal, hogy Jézus nem próbálta megnyerni Izrael vezetőinek támogatását. Úgy érezték, hibát követ el azzal, hogy nem veszi igénybe ezeknek a befolyásos férfiaknak a támogatását ügye megerősítésére. Ha Júdást visszautasítja, gondolatban megkérdőjelezték volna Mesterük bölcsességét. Júdás későbbi története megmutatta nekik, milyen veszélyes dolog világi szempontoknak engedni, amikor el kell dönteni, hogy alkalmas-e valaki Isten munkájára. Az olyan emberek közreműködése, akiket a tanítványok szerettek volna megnyerni, a mű átjátszását jelentette volna a legádázabb ellenség kezére.

Amikor Júdás a tanítványokhoz csatlakozott, még nem volt érzéketlen Krisztus jellemének szépsége iránt. Érezte az isteni erő befolyását, mely lelkeket vonzott a Megváltóhoz. Ő, aki nem azért jött, hogy a megrepedt nádat eltörje vagy a pislogó gyertyabelet kioltsa, ezt a lelket sem utasíthatta el, amíg egy kevés vágy is élt benne a világosság iránt. A Megváltó olvasott Júdás szívében. Ismerte a bűnnek azt a mélységét, ahova Júdás süllyed, ha csak Isten kegyelme meg nem szabadítja. Amikor kapcsolatba lépett ezzel a férfival, oda helyezte, ahol nap mint nap érintkezésbe kerülhet az Ő túláradó, önzetlen szeretetével. Ha megnyitja szívét Krisztusnak, az isteni kegyelem száműzi az önzés démonát, és Júdás is Isten országának alattvalója lehet.

Isten úgy fogadja az embert, ahogy van; emberi jellemvonásaival együtt; kiképzi szolgálatára, ha nevelhető és tanul Tőle. Nem azért választja ki, mert tökéletes, hanem fogyatékosságai ellenére is éppen azért, hogy az igazság ismerete és gyakorlása által, Krisztus kegyelmével átalakulhasson az Ő képmására.

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 15

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A korai keresztény egyház történetének gondos megörökítéséből kiderül, hogy az emberi természet mit sem változott az évezredek során. Az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv 15. fejezetének első verse olyan problémáról beszél, ami megoldást igénylő konfliktusokhoz vezetett az antiókhiai gyülekezetben. Ezért kis küldöttséget menesztettek Jeruzsálembe a Főtanácshoz. Miután a vének és az apostolok üdvözölték őket, előadták küldetésük célját, ami heves vitát váltott ki. Végül Péter felállt és így szólt: „Miért akarjátok megkérdőjelezni e hívők őszinteségét?”  Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék” (Ef 2:8). Ezeket az új hívőket ugyanúgy elfogadja Isten, mint a zsidókat.

Péter beszéde felkészítette a tanácsot Pál és Barnabás mondanivalójára. Miután befejezték, Jakab, Jézus fivére, aki a Tanács elnöke volt, Péter beszédére alapozva összefoglalta Isten kijelentését, hogy Ő befogadja ezeket a pogányokat egyházába. Felhívta a figyelmet, hogy a pogányok megtérése is szerepel a prófétai jövendölésekben (Ámos 9:12), és része Isten tervének. Jakab hatalommal szólt: „Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg engem!” (13. vers). Azt javasolta, ne háborgassák ezeket az új hívőket, hanem levélben szólítsák fel őket, hogy tartózkodjanak a bálványok tisztátalanságaitól, és ne fogyasszanak se megfulladt állatot, se vért. A szombatnap megtartásának említésére, ami szintén a törvény része, semmi szükség nem volt.

Mindez nem Jakab egyszemélyi döntése volt, hanem az apostolok, a vének és az egész gyülekezet elfogadta. A 22. vers szerint ez „tetszett” mindnyájuknak, vagyis elrendelték, megszavazták. A „megoldást” jelentő levélben biztosították az új keresztényeket, hogy ők és a jeruzsálemi vezetők mind testvérek a Jézus Krisztusban. A kiválasztott képviselőkkel elküldték a levelet az antiókhiai gyülekezeti tagoknak, akik nagyon hálásan fogadták azt.  Közös imádság és megegyezés – amit minden érintett elfogadott – által sikerült elkerülni a válságot. Jelentős lépések történtek az egyházi szervezet felépítésében!

Milyen sok hasonlóságot mutat ez a mi egyházunk kezdeteihez! James White hangsúlyozta az egyházszervezet szükségességét. Küldöttek gyűltek össze, kérdéseket bocsátottak szavazásra, nevet választottak, hívők közössége jött létre, Isten egyháza megalapozódott és növekedésnek indult, és ma is Isten egyháza. Nem ösztönöz vajon bennünket az apostolok történetének tanulmányozása arra, hogy mi is segítsük Isten munkájának befejezését a helyi gyülekezetben, a szomszédságunkban, városunkban, vagy a széleskörű, messzire terjedő missziós munkában?  Mt 24:14.

Alice Voorheis

144. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  30. fejezeteihez (május 6–12.).

Jánosnál, a tanítványnál nyoma sem volt a mai világra olyannyira jellemző cinizmusnak. Teljes bizalma volt Jézusban, és viszonzásul több bölcsességgel rendelkezett, mint a többi tanítvány. Ráadásul, a gyermeki hite miatt közelebb került Jézus szívéhez, mint a többiek – olyan hittel rendelkezett, ami annyira feltétlenül bízik Istenben, hogy nem hagy helyet a kétségeknek.

Felsőfokú tanulmányaimat folytatom hazám egyik vezető egyetemén. Folyamatosan olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik azt állítják, hogy a véleményüket csak az értelem és a tapasztalás alakítja ki. Kigúnyolják az én hitemet, „vaknak” és irracionálisnak nevezik. Számomra azonban lehetséges, hogy feltétel nélküli hittel bírjak Istenben, az Ő tökéletes szavahihetősége miatt! Isten az Ézsaiás 46:9–10-ben megadja nekünk, hogy mi az a norma, ami alapján tesztelhetjük az Ő hűségét; név szerint a beteljesült próféciák, az Ő tanácsának bölcsessége és az Ő mindenhatósága mindenek felett.

Akár csak János, mi is kitárhatjuk a szívünket a Megváltó számára, és bízhatunk abban, hogy hűséges hozzánk Ő, aki győzelmet ígért a bűn fölött, amely oly könnyedén szorongat minket. Jánoshoz hasonlóan mi is teljes bizalommal lehetünk Jézusban, hogy Ő csak segíteni igyekszik, és véletlenül sem kárt okozni. Jánoshoz hasonlóan mi is bízhatunk benne, hogy hűséges hozzánk az, aki örök kapcsolatot ígért a Mennyei Atyánkkal. Ez pedig biztosan kielégíti valamennyi igényünket.

Eliza Maher
önkéntes, „Tedd és merd!” Ifjúsági tábor
Melbourne, Victoria, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: