2018. május 18., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 18 - PÉNTEK - Az apostolok cselekedetei 24


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 31. fejezet 1040. nap

Igaz, van egy olyan méltatlankodás, mely Krisztus követőinek esetében is jogos. Ha azt látják, hogy Istent nem tisztelik, szolgálatát megvetik, ha azt látják, hogy az ártatlant elnyomják, akkor jogos felháborodás kavarja fel lelküket. Az ilyen, érzékeny erkölcsiség szülte harag nem bűn. De aki úgy érzi, hogy minden képzelt sértés miatt haragra gerjedhet, neheztelhet, az szívét Sátánnak nyitja meg. A keserűséget, ellenségeskedést ki kell űzni a lélekből, ha összhangban akarunk maradni a mennyel.

A Megváltó még ennél is tovább megy. Ezt mondja: "Ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat" (Mt 5:23-24). Sokan buzgók a vallási szolgálatok terén, miközben testvéreikkel sajnálatos nézeteltéréseik vannak, melyeket el kellene simítaniuk. Isten azt kívánja, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az összhang helyreállítására. Míg ezt meg nem teszik, nem fogadhatja el szolgálatukat. A keresztény kötelessége itt világosan kitűnik.

Isten mindenkire árasztja áldásait. "Felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak" (Mt 5:45). "Ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal" (Lk 6:35). Megparancsolja, hogy Hozzá hasonlóak legyünk. "Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, - mondotta Jézus - jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, [...] hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai" (Mt 5 : 44-45). Ezek a törvény alapelvei, ez az élet forrása.

Isten magasabb eszményképet tűzött gyermekei elé, mint amit a legmagasabb röptű emberi gondolat is elérhetne. "Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5:48). Ez a parancs egyben ígéret is. A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között. Azért jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, s a Szentlélek kiáradhasson minden bűnbánó lélekre, megőrizhesse őket a bűntől.

A kísértő ténykedését nem hozhatjuk fel mentségül helytelen cselekedeteinkre. Sátán ujjong, amikor hallja, hogy Krisztus állítólagos követői kifogásokat keresnek jellemhibáikra. Mentegetőzésük viszi őket bűnbe. A bűnre nincs mentség. A szent lelkület, a krisztusi élet Isten minden bűnbánó, hívő gyermeke számára elérhető.

A keresztény jellemideál a Krisztushoz való hasonlatosság. Ahogyan az ember Fia tökéletes volt életében, úgy kell követőinek is tökéleteseknek lenniük a saját életükben. Jézus minden tekintetben hasonlatos volt felebarátaihoz. Testté lett, amilyenek mi vagyunk. Éhezett, megszomjazott, elfáradt. Az étel megerősítette, az alvás felfrissítette. Osztozott az emberi sorsban, mégis Isten szeplőtlen Fia volt, testében Isten. Jelleme legyen a miénk is! Az Úr így szól a Benne hivőkről: "Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek" (2Kor 6:16).

Krisztus a létra, melyet Jákób látott, melynek alja a földön állt, teteje pedig egészen a menny kapujáig ért, a dicsőség küszöbéig. Ha a létrából csak egyetlen lépcsőfok is hiányzott volna a föld felett, elvesztünk volna. Krisztus azonban elér bennünket, bárhol vagyunk is. Magára öltötte emberi természetünket, és győzött, s ha mi felvesszük az Ő jellemét, mi is győzhetünk. Bűntelen életet élt "a bűn testének hasonlatosságában" (Róm 8:3). Most Istenként rendíthetetlenül áll a mennyei trónon, míg emberként elér hozzánk. Int, hogy a Benne való hit által tegyünk szert Isten jellemének dicsőségére. Legyünk azért tökéletesek, amiképpen a mi mennyei Atyánk "is tökéletes".

Jézus bemutatta az igazságot, és Istenre, az igazság forrására irányította a figyelmet. Most a gyakorlati kötelességekre tért át. Az alamizsnaosztogatásban, az imádkozásban, a böjtölésben, ne legyen semmi, ami az énre terelné a figyelmet vagy az emberek dicséretét. Adj őszintén a szenvedő szegények megsegítésére! A lélek imában lépjen közösségre Istennel! Böjtöléskor ne csüggesszük le fejünket, szívünket ne töltsék be önző gondolatok. A farizeusi szív kietlen, terméketlen talaj, az istenes élet magvai nem hajthatnak ki benne. Aki maradéktalanul aláveti magát Istennek, az hozta Neki a legelfogadhatóbb szolgálatot. Ha az emberek közösségre lépnek Istennel, akkor együttmunkálkodhatnak Vele, és bemutathatják jellemét az emberi életben.

Az őszinte szívvel végzett szolgálatnak nagy jutalma van. "A te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván" (Mt 6:18). A Krisztus kegyelme által irányított életmódban formálódik jellemünk. Kezd visszatérni a lélek eredeti szépsége. Krisztus jellemvonásaiban részesülünk, és az Istenség képmása ragyogni kezd bennünk. Az Istennel együtt járó és együtt munkálkodó férfiak és nők arca mennyei békességet fejez ki. A menny légköre veszi őket körül. Az ilyen lelkek számára már eljött Isten országa. Krisztusban örvendenek mivel áldásává lehetnek az emberiségnek. Megtisztelő számukra, hogy a Mester felhasználja őket: megbízása alapján az Ő nevében végzik munkáját.

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 24

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Amikor a parancsnoknak, Klaudiusz Liziásznak tudomására jutott, hogy negyven zsidó kitervelte Pál megölését, intézkedéseket tett, hogy megvédje a foglyát, aki római polgár volt. Elküldte őt Félix kormányzóhoz Cézáreába. Félix felszabadított rabszolgából lett kormányzó a bátyja segítségével, aki Néró császár kedvence volt. Félix a gátlástalan viselkedéséről és kegyetlenségéről volt ismert. Mégis úgy döntött, meghallgatja Pál ügyét, és magához hívatta vádlóit Jeruzsálemből. A két beszéd ebben a fejezetben teljesen ellentmond egymásnak. Tertullusz, a ravasz ügyvéd egyik hazugságot mondta a másik után, – néhány merész, kissé tarkított – hízelgéssel fordult a kormányzóhoz. Pál saját védelmében a teljes igazságot mondta el az ügyben. Félix is átlátott Tertullusz hazugságain, és úgy ítélt, a zsidók nem derítettek mindenre fényt a vizsgálatban. Felfüggesztette az eljárást, és azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatban személyes jelentést vár Klaudiusz Liziásztól, a parancsnoktól. Így a zsidók kénytelenek voltak távozni.

Félix, egy régi cselszövő és önmeghazudtoló személy volt, mégis érdekesnek találta Pált. Felesége Druszilla zsidó származású volt, Heródes Agrippa lánya. Úgy döntött, magánkihallgatáson beszél Pállal. Félix jól ismerte a zsidók tanítását és életmódját, de érdekesnek találta a „Krisztus Jézusba vetett hitet” (24. vers). Pál boldogan beszélt a fenséges párnak az Atya igazságáról, a helyes viselkedésről és az emberek Isten előtti végső ítéletéről. Félix közismert volt könyörtelen gonoszságáról, és csak kevesen mertek volna szembeszállni a római helytartóval az igazság nevében. Pál azonban nem félt az emberektől, és látta a lehetőséget arra, hogy Félixet az Úr felé vezesse. „Megmutatta [Félixnek], hogy ez az élet az ember előkészületének ideje az örök életnek”. Aztán Pál rámutatott „a nagy bűnáldozatra” és a tényre, hogy Krisztus miként tett eleget a törvénynek (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 279. oldal).

Félixet meggyőzte Pál érvelése, de Druszillát nem. Ő félt az isteni ítélettől (25. vers). Pált folyamatos őrizetben tartotta, és a következő két évbe többször is beszélgetett vele ezekről a kérdésekről, ám sosem adta át magát Istennek. Végül Róma felelősségre vonta Félixet, amiért több ezer zsidót megölt, és megengedte a gazdagok fosztogatását; végül eltávolították a posztjáról. Pált továbbra is börtönben tartotta, így próbált néhány zsidónak kedveskedni, de többé már nem hallott intést, hogy tartson bűnbánatot. Milyen tragikus véget érnek azok, akik folyton csak halogatják a bűnbánatot!

Ron E. M. Clouzet

145. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  31. fejezeteihez (május 13–19.).

Képzeletemben egy napsütéses napot látok Kapernaum poros városában. Miközben Jézus és a tanítványai lassan haladnak az utcákon, körbeveszi őket a helyiek tömege, akik azért jöttek elő házaikból, hogy üdvözöljék őt, és kérésekkel forduljanak hozzá. Hamarosan azonban vallási vezetők érkeznek a városból csoszogva és idegesen Jézushoz. Zavartan árulják el, hogy a helyi százados küldte őket, hogy Jézustól azt kérjék, járjon el a százados beteg szolgája ügyében. Ezt a zavart próbálják levetkőzni magukról, amikor elmagyarázzák Jézusnak, hogy bár római küldte őket, de ez a százados méltó rá. „Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk.” (Lukács 7:5)

Jézus azonban felfedi számunkra, hogy a vallási vezetők tévedtek az indoklásukkal, hogy miért érdemelte ki ez a pogány ember a segítséget. Megérdemelte a kegyelmet, mert volt hite abban, hogy meg fogja kapni. Ennyi volt az egész. Nem azért, mert jótékonyságból zsinagógát építtetett, vagy azért, mert csodálta a zsidó kultúrát és vallást, hanem azért, mert hitte, hogy Jézus biztosítani fogja számára a legerőteljesebb vágyát és szükségletét.

Erre a részre kitérve Ellen White azt írja: „…Isten kegyelmére az egyetlen jogalapunk az, hogy mennyire szükségünk van rá.” Nem a származás, a gyülekezeti pozíció, a jótékonykodó tettek, az önfeláldozó böjtölések vagy a fennkölt imák azok, amik elérhetővé teszik számunkra, hogy Krisztus kegyelméből részesülhessünk. Hasonlóképpen, nem zár ki bennünket abból, hogy Krisztus tiszta jelleméből részesüljünk sem a szégyenteljes múlt, sem felmenőink vétkei, sem számkivetettségünk, sem pedig az, ha szemernyi bibliai tudással sem rendelkezünk. Éreznünk kell szükségletünket, és hinnünk kell, hogy Krisztus örömmel betölti ezt a szükségletet.

Harley Southwell
Avondale főiskolai hallgató, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése