2018. május 16., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 16 - SZERDA - Az apostolok cselekedetei 22


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 31. fejezet 1038. nap

A Szentlélek befolyása előtt megnyíló szív az a csatorna, melyen Isten áldásait osztja. Ha Isten eltávolítaná szolgáit a földről, és Lelkét visszavonná az emberek közül, e világ magára hagyatottá válna, romlásba dőlne - Sátán uralma alá jutna. Bár a gonoszok nem ismerik fel, de még az élet áldásait is Isten népének köszönhetik - azoknak, kiket megvetnek és elnyomnak. Ám ha a keresztények csak névleg azok, akkor az ízét vesztett sóhoz hasonlítanak. Nincs jó befolyásuk a világra. Istent hamisan képviselik - rosszabbak a hitetleneknél.

"Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5:14). A zsidók úgy gondolták, hogy az üdvösség áldása csak az ő nemzetükre korlátozódik, Krisztus azonban az üdvösséget a napsugárhoz hasonlította, ami az egész világé. A Biblia vallása nem korlátozható egy könyv fedelei közé, sem egy templom falai közé. Nem arra való, hogy alkalmasint saját érdekünkben elővegyük, azután szépen újból félretegyük: meg kell szentelnie a mindennapi életet, meg kell nyilvánulnia minden üzleti ügyben, társadalmi kapcsolatban.

Az igaz jellemet nem kívülről alakítják, húzzák az emberre, hanem az belülről sugárzik kifelé. Ha másokat az igazság ösvényére kívánunk vezetni, akkor annak elveit gondosan meg kell őriznünk szívünkben. Hitvallásunk hirdetheti a vallás elméletét, de az igazság igéit gyakorlati kegyességünk teszi láthatóvá. Következetes élet, szent társalgás, tántoríthatatlan becsületesség, tettrekész, jótékony lelkület, jámbor példa - ezen csatornákon keresztül árad a világosság a világra.

Jézus nem foglalkozott állandóan a törvény tételeivel, de azt a benyomást sem keltette hallgatóiban, hogy eljövetelével félretette volna annak követelményeit. Tudta, hogy lépten-nyomon kémek lesik minden szavát, kiforgathatják céljaik érdekében. Ismerte a sok hallgatójában még élő előítéleteket, és semmi olyat nem mondott, ami aláásta volna a Mózes által nékik adott vallásba és intézményekbe vetett hitüket. Maga Krisztus adta mind az erkölcsi, mind a ceremóniális törvényt. Nem azért jött, hogy lerombolja a saját műve iránti bizalmat. Éppen azért akarta áttörni a hagyományos követelmények falát, mellyel a zsidók bekerítették magukat, mert nagyon tisztelte a törvényt és a prófétákat. Miközben félretette a törvényről alkotott hamis értelmezéseiket, féltve intette a tanítványokat, nehogy feladják a zsidókra bízott életfontosságú igazságokat.

A farizeusok büszkék voltak a törvény iránti engedelmességükre, mégis oly kevéssé ismerték az elveket a mindennapi gyakorlatban, hogy az Üdvözítő szavait eretnekségnek fogták fel. Amikor Jézus elsöpörte az igazságot elborító szemetet, azt hitték, hogy magát az igazságot törli el. Azt suttogták egymás között, hogy Ő nem sokat ad a törvényre. Jézus olvasott gondolataikban, és így felelt:

"Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem" (Mt 5:17) Ezzel Jézus visszautasítja a farizeusok vádjait. Éppen az volt a feladata, hogy a világ felfogásával szemben érvényt szerezzen a szent törvény követelményeinek, melynek áthágásával vádolják. Ha Isten törvénye megváltoztatható vagy visszavonható lenne, akkor Krisztusnak nem kellett volna szenvednie törvényszegésünk következményei miatt. Ő eljött, és elmagyarázta, hogy mi a kapcsolat a törvény és az ember között; saját engedelmes életével szemléltette az előírásokat.

Isten azért adta nékünk szent törvényét, mert szereti az emberiséget. Kinyilatkoztatta az igazság elveit, hogy megóvjon a törvényszegés következményeitől. A törvény Isten gondolatainak kifejezése, ha ezeket Krisztusban elfogadjuk, a saját gondolatainkká válnak. Ez emel a természet hajlamai, vágyai fölé, olyan kísértések fölé, melyek bűnhöz vezetnének. Isten boldognak szeretne látni bennünket. Ő adta a törvény előírásait, s ha ezeknek engedelmeskedünk, örömünk telik bennük. Amikor Jézus születésekor az angyalok így énekeltek:

"Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!" (Lk 2:14)

a törvény elveit hirdették, melyet Jézus naggyá és dicsőségessé akart tenni.

Midőn Isten kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, megismertette az emberrel jellemének szentségét is, hogy ennek ellentétében láthassa saját bűnös voltát. A törvény azért adatott, hogy meggyőzze a bűnöst a bűnről, és értésére adja: Megváltóra van szüksége. Ez a cél megvalósult volna, ha elveit a Szentlélek által alkalmazták volna. Ez a munka még ma is folyik. Krisztus életében világossá váltak a törvény alapelvei, és amint Isten Szentlelke megérinti a szívet, Krisztus világossága megérteti az emberekkel, hogy szükségük van megtisztító vérére és megigazító igazságára. A törvény ma is Krisztushoz vezető eszköz, hogy megigazulhassunk hit által. "Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket" (Zsolt 19: 8).

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 22

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Amikor Claudius Lysias letartóztatta Pált a jeruzsálemi Templomban, ő és az emberei gyorsan felkísérték őt a lépcsőn az Antónia-erődbe, éppen hogy kimentve őt a tömegből. Az ezredes azt gondolta, hogy Pál egy hírhedt egyiptomi rendbontó, akit már régóta próbáltak elfogni. A legnagyobb meglepetésére azonban Pál görögül szólt hozzá, és azt mondta, hogy ő valójában egy tarzuszi zsidó (ApCsel 21:37-39), nem az egyiptomi. Tarzusz városa egy kulturális és intellektuális központ volt a Birodalomban, egy jelentős zsidó közösséggel. Pál megkérdezte ezután tőle, hogy szólhatna-e a tömeghez. Amint elkezdett héberül beszélni, a tömeg lecsendesedett (1-2. vers). Testvérekként és atyákként szólította meg őket. Pált a híres rabbi, Gamáliel tanította, sőt, egykor még a Szanhedrin tagja is volt. Elmondta nekik, mennyire buzgó volt, és hogy üldözte a keresztényeket mindenütt. Egészen addig, mígnem egy nap találkozott Jézussal a Damaszkuszba vezető úton, és Jézus héberül szólt hozzá (ApCsel 26:14-15).

Ellen White kiegészíti számunkra a hiányzó részeket. Saul akkor kezdett el kételkedni a keresztények elleni ténykedéseiben, mikor tanúja volt István mártírhalálának. Az elméje teljesen felkavarodott. Ennek ellenére meggyőzte magát arról, hogy biztosan igaza volt a Szanhedrinnek, amikor csalóként elítélték Jézust. Nem tudott azonban István a Szanhedrin előtt elmondott világos érvelésétől szabadulni, aki azt állította, hogy Jézus volt a megígért Messiás. „Ilyenkor egész éjjeleken át küzdött ezen meggyőződése ellen. Ezt a küzdelmét mindig újból és újból azzal zárta le, hogy annál inkább ragaszkodott régi meggyőződéséhez, hogy Jézus nem Messiás és követői csupán elámított rajongók” (Apostolok története, Budapest, 2001, Advent Kiadó. 78-79. oldal). Egészen addig tudott így érvelni, míg nem találkozott Jézussal szemtől szemben.

Van egy másik tényező is, ami hozzájárult ahhoz, hogy Saulból, az üldözőből, Pál, az apostol legyen. Jézus ezt mondta a tanítványainak: „Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket” (Mt 5:44). Úgy tűnik számomra, hogy a korai egyház pontosan ezt tehette. Imádkoztak Saulért, egy gyűlölettel teli emberért, és az Úr Jézus meghallgatta imáikat. Mit tett tehát Jézus? Személyesen látogatta meg az üldözőt. Néhány napja hallottam egy misszionáriusról, aki olyan keresztényeket látogatott meg, akiket üldöztek és néhányukat meg is ölték egy terroristacsoport tagjai. Néhány nő mesélt ezen események okozta fájdalomról, amire a misszionárius csak mély hallgatással tudott válaszolni. Ezután az egyik nő elkezdett imádkozni az üldözőikért. Azon gondolkozom, vajon a kereszt hány ellenségéből válhatna a kereszt bajnoka, ha imádkoznánk értük?

Ron E. M. Clouzet

145. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  31. fejezeteihez (május 13–19.).

Képzeletemben egy napsütéses napot látok Kapernaum poros városában. Miközben Jézus és a tanítványai lassan haladnak az utcákon, körbeveszi őket a helyiek tömege, akik azért jöttek elő házaikból, hogy üdvözöljék őt, és kérésekkel forduljanak hozzá. Hamarosan azonban vallási vezetők érkeznek a városból csoszogva és idegesen Jézushoz. Zavartan árulják el, hogy a helyi százados küldte őket, hogy Jézustól azt kérjék, járjon el a százados beteg szolgája ügyében. Ezt a zavart próbálják levetkőzni magukról, amikor elmagyarázzák Jézusnak, hogy bár római küldte őket, de ez a százados méltó rá. „Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nékünk.” (Lukács 7:5)

Jézus azonban felfedi számunkra, hogy a vallási vezetők tévedtek az indoklásukkal, hogy miért érdemelte ki ez a pogány ember a segítséget. Megérdemelte a kegyelmet, mert volt hite abban, hogy meg fogja kapni. Ennyi volt az egész. Nem azért, mert jótékonyságból zsinagógát építtetett, vagy azért, mert csodálta a zsidó kultúrát és vallást, hanem azért, mert hitte, hogy Jézus biztosítani fogja számára a legerőteljesebb vágyát és szükségletét.

Erre a részre kitérve Ellen White azt írja: „…Isten kegyelmére az egyetlen jogalapunk az, hogy mennyire szükségünk van rá.” Nem a származás, a gyülekezeti pozíció, a jótékonykodó tettek, az önfeláldozó böjtölések vagy a fennkölt imák azok, amik elérhetővé teszik számunkra, hogy Krisztus kegyelméből részesülhessünk. Hasonlóképpen, nem zár ki bennünket abból, hogy Krisztus tiszta jelleméből részesüljünk sem a szégyenteljes múlt, sem felmenőink vétkei, sem számkivetettségünk, sem pedig az, ha szemernyi bibliai tudással sem rendelkezünk. Éreznünk kell szükségletünket, és hinnünk kell, hogy Krisztus örömmel betölti ezt a szükségletet.

Harley Southwell
Avondale főiskolai hallgató, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: