2018. május 12., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 12 - SZOMBAT - Az apostolok cselekedetei 18


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 30. fejezet 1034. nap

Aki a galileai halászokat elhívta, ma is hívja az embereket szolgálatába. Ma is éppoly készségesen nyilatkoztatja meg erejét általunk, mint az első tanítványok által. Legyünk bármily tökéletlenek és bűnösök, az Úr továbbra is felajánlja, hogy legyünk a társai, Krisztus tanítványai. Hív, Ő akar tanítani minket, hogy Krisztussal egységben végezhessük az isteni munkát.
"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való" (2Kor 4:7). Íme, ezért bízta Isten az evangélium hirdetését inkább esendő emberekre, mint angyalokra. Így jut kifejezésre, hogy az az erő, amely az emberi gyöngeség által munkálkodik, Isten ereje. Ez bátorít: higgyük, hogy az az erő, amely segíthet másokon, olyan gyengéken, mint mi, rajtunk is segíthet. És aki "maga is körül van véve gyarlósággal", képes "együtténezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel" (Zsid 5:2). Mivel maga is veszélyben forog, ismeri az út buktatóit, nehézségeit, ezért arra hivatott, hogy segítsen másoknak, akik hasonló veszélyben vannak. Egyeseket kétség gyötör, fogyatékosságokkal terheltek, gyengék a hitben, és képtelenek megragadni a Láthatatlant. De ha Krisztust helyettesítve felkeresi őket egy barát, akit láthatnak, ez összekötő kapocs lehet, megerősítheti Krisztusba vetett gyenge hitüket.
A mennyei angyalok munkatársaivá kell lennünk, be kell mutatnunk Jézust a világnak. Az angyalok szinte türelmetlenül sóvárogva várják együttműködésünket, mert ők emberi csatornákon át érintkezhetnek az emberekkel. Ha egész szívünkkel odaszentelődünk, átadjuk magunkat Krisztusnak, az angyalok örvendeznek, hogy a mi hangunk segítségével tárhatják fel Isten szeretetét.

Mai Bibliai szakasz: Az apostolok cselekedetei 18

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Korinthus volt „az ókori Görögország piaca”. A város egy keskeny földsávra épült, ahol a keletről és a nyugatról érkező hajók mind kiköthettek, és letehették áruikat. Az északról és délről futó útvonalak is mind áthaladtak Korinthuson. Mivel gazdag kozmopolita város volt, sokféle embert vonott. Római kolóniaként ezért viselt sok polgára latin neveket, mint például Akvila és Priszcilla, Klaudiusz és Jusztusz. Korinthus erkölcstelenségét az jelentette, hogy heves üzleti és kereskedelmi verseny folyt. A főisten Vénusz vagy Aphrodité volt, a szépség és szerelem istennője. Ezer papnő, vagyis templomi prostituált járta az utcákat minden éjjel.

Amikor Pál Korinthusba érkezett, hosszan és mélyen gondolkodott Athénben szerzett tapasztalatáról. Olyan városba érkezett most, amely nem kevésbé volt kozmopolita és pogány, mint Athén, mindössze annyiban különbözött, hogy nem volt olyan művelt, viszont sokkal züllöttebb. Pál hozott egy döntést: a keresztre fog összpontosítani. Amikor a zsinagógában prédikált, hallgatói észrevették, hogy teljes szívből szereti a megfeszített és feltámadt Megváltót”. A korinthusiak „látták, hogy gondolatai Krisztusra összpontosulnak, s egész élete szoros kapcsolatban áll Urával” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 164-165. oldal). A zsidók többsége elutasította a kereszt üzenetét, ezért Pál a pogányokhoz fordult (6. vers). A szomszédban, egy római hívő otthonában adott tanítást az ott jelenlévőknek, „és a korinthusiak közül… sokan hittek és megkeresztelkedtek” (7-8. vers).

A város azonban annyira züllött volt, és annyira hajlott a gonoszságra, hogy Pál tartott attól, milyen gyülekezetet fognak alkotni. Azon gondolkodott, „zöldebb legelőkre” tér. Ekkor lépett közbe Jézus a korinthusiak érdekében. Éjjeli látomásban biztosította szolgáját afelől, hogy minden rendben lesz, csak hirdesse tovább az evangéliumot, hiszen sokan fognak pozitívan válaszolni munkájára (9-10. vers). Pál másfél évig dolgozott ott (11. vers). „Nagy gyülekezet sereglett Krisztus zászlaja alá” (Az apostolok története, 167. oldal).

Akik Istenért dolgoznak, komoly kihívásokkal fognak szembenézni. Az ellenségnek nagy az ereje. Isten azonban sokkal nagyobb, hatalmasabb, és végtelenül szerető Atyánk. Ő képes mindenből megmenteni. Soha ne adjuk fel, hogy Isten akaratát cselekedjük! Vele valóban minden lehetséges. Az athéni viszonylagos csalódottság után, s annak ellenére, hogy Korinthus lakóiból igencsak hiányzott a lelki érettség, Isten mégis őket és az ő problémáikat használta fel arra, hogy Pált az egész Újszövetség legfontosabb tanácsainak megírására ösztönözze.

Ron E. M. Clouzet

144. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  30. fejezeteihez (május 6–12.).

Jánosnál, a tanítványnál nyoma sem volt a mai világra olyannyira jellemző cinizmusnak. Teljes bizalma volt Jézusban, és viszonzásul több bölcsességgel rendelkezett, mint a többi tanítvány. Ráadásul, a gyermeki hite miatt közelebb került Jézus szívéhez, mint a többiek – olyan hittel rendelkezett, ami annyira feltétlenül bízik Istenben, hogy nem hagy helyet a kétségeknek.

Felsőfokú tanulmányaimat folytatom hazám egyik vezető egyetemén. Folyamatosan olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik azt állítják, hogy a véleményüket csak az értelem és a tapasztalás alakítja ki. Kigúnyolják az én hitemet, „vaknak” és irracionálisnak nevezik. Számomra azonban lehetséges, hogy feltétel nélküli hittel bírjak Istenben, az Ő tökéletes szavahihetősége miatt! Isten az Ézsaiás 46:9–10-ben megadja nekünk, hogy mi az a norma, ami alapján tesztelhetjük az Ő hűségét; név szerint a beteljesült próféciák, az Ő tanácsának bölcsessége és az Ő mindenhatósága mindenek felett.

Akár csak János, mi is kitárhatjuk a szívünket a Megváltó számára, és bízhatunk abban, hogy hűséges hozzánk Ő, aki győzelmet ígért a bűn fölött, amely oly könnyedén szorongat minket. Jánoshoz hasonlóan mi is teljes bizalommal lehetünk Jézusban, hogy Ő csak segíteni igyekszik, és véletlenül sem kárt okozni. Jánoshoz hasonlóan mi is bízhatunk benne, hogy hűséges hozzánk az, aki örök kapcsolatot ígért a Mennyei Atyánkkal. Ez pedig biztosan kielégíti valamennyi igényünket.

Eliza Maher
önkéntes, „Tedd és merd!” Ifjúsági tábor
Melbourne, Victoria, Ausztrália
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: