2018. augusztus 7., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 7 - KEDD - 1 Timóteus 4


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 54. fejezet 1121. nap

Jób mondotta: "A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyitám" (Jób 31:32). Mikor a két angyal ember képében Sodomába jött, Lót arccal a földre borulva kérte őket: "Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott" (lMóz 19:2). A pap és a lévita jól ismerték ezeket a tanításokat, mégsem ültették át a gyakorlati életbe. A nemzeti vakhit iskolájában nevelkedtek, emiatt önzőkké, elfogultakká, elkülönültekké váltak. Ránézésre nem tudták megmondani a sebesültről, vajon honfitársuk-e. Gondolták, lehet, hogy samaritánus, és elfordultak.

Eljárásukban - ahogyan Krisztus leírta azt - a törvénytudó semmit sem talált, ami ellentétes lett volna a törvény által tanított követelményekkel. Igen ám, de most újabb fordulat következett:

Egy samaritánus odaért az úton, ahol a szerencsétlen feküdt, s amikor meglátta, könyörületre indult iránta. Nem érdekelte, pogány-e vagy zsidó az idegen. Ha zsidó, a samaritánus jól tudta, hogy fordított helyzetben a férfi szembeköpné, és megvetéssel kerülné ki. Emiatt azonban nem habozott. Nem törődött vele, hogy ő maga is erőszak áldozatává válhat, ha sokáig időzik ott. Csak az számított, hogy egy szenvedő emberi lénynek szüksége van rá. Levette ruháját és betakarta a férfit. Az útra tartalékolt olajat és bort a sebesült gyógyítására, felfrissítésére használta föl. Ezután föltette a tulajdon barmára, lassan, lépésben vitte, hogy ne rázza az ismeretlent, ne okozzon fölöslegesen fájdalmat neki. Bevitte egy fogadóba, egész éjjel gondozta, odaadóan figyelte. Reggelre a beteg jobban lett, a samaritánus útnak indult. Ezelőtt azonban a fogadós gondjaira bízta, kifizette a költségeket, sőt letétet hagyott a továbbiakra. Még ezzel sem elégedett meg, gondoskodott az esetleges ezen felüliekről is. Így szólt a gazdához: " Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked" (Lk 10:35).

A történet véget ért, Jézus a törvénytudóra szegezte tekintetét, olvasott lelkében, és így szólt: "E három közül kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett?" (Lk 10:36).

A törvénytudó még most sem akarta a samaritánus nevet ajkára venni, ezért így felelt: "Az, aki könyörült rajta. "Jézus megjegyzése: "Eredj el, és te is aképpen cselekedjél" (Lk 10:37).

Ezzel megszületett az örök válasz a kérdésre: "Ki az én felebarátom?" (Lk 10:29) Krisztus megmutatta, hogy a felebarát nemcsak gyülekezeti vagy hittestvért jelent. Nincs köze faji, színbeli vagy osztálykülönbségekhez. Mindenki felebarátunk, akinek segítségünkre van szüksége. Felebarátunk minden lélek, akit az ellenség megsebesített és összetört. Mindenki felebarátunk, aki Isten tulajdona.

Az irgalmas samaritánus történetével Jézus saját magát és küldetését mutatta be. Sátán az embert becsapta, megsebezte, kirabolta, összetörte, azután veszni hagyta, a Megváltó azonban könyörületre indult kilátástalan állapotunk láttán.

Otthagyta a dicsőséget, és eljött, hogy megmentsen. A halál torkában talált ránk, s felkarolta ügyünket. Sebeinket meggyógyította, igazságosságának ruhájával takart be minket. Biztos menedéket nyújtott nékünk, mindenről gondoskodott a saját költségére. Meghalt, hogy megváltson. Saját példájára mutat, amikor így szól követőinek: "Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek." "Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást" (Jn 15:17; 13:34).

Mai Bibliai szakasz: 1 Timóteus 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

A keresztény történelem feltárja, hogy az évszázadok során Sátán számos tévtanítást juttatott be a keresztény hitvilágba, éppen úgy, ahogy az első három igevers előre megjövendölte. A Szentlélek Pál apostolon keresztül óva int az igaz hittől való elszakadástól. Sátán az álkereszténységet is fel tudja használni eszközként, hogy megvalósítsa gonosz terveit. A fejezet 16 versében négyszer találjuk meg a „tantétel”, azaz a „tanítás” szót (1,6,13,16). Nem szükséges, hogy tévútra vigyen minden új tanítás, amit az emberek hirdetnek!

A pogányok és zsidók között voltak olyan csoportok, amelyek hitték, hogy az egyén szigorú önfegyelem és önmegtagadás által képes elérni egy felsőbb spirituális szintet (4-8. vers). A tanítás, mely szerint a cölibátus szentebb út, mint a házasság és család, egyfajta támadásnak tekinthető a Teremtőnk ellen. Ez egy tévtanítás.

Az Úr elmondta Ádámnak és Évának, hogy mit ehetnek. Miután az ember bűnbe esett, Isten kibővítette a fogyasztható ételek körét, de azt is elmondta, mi az, amit nem fogyaszthatnak. Ha elmondunk egy imát afölött az étel vagy ital fölött, amit az Ige nem különített el, mint fogyasztható cikket az ember számára, attól az még nem lesz „szent”. A böjt lehet jótékony hatással szervezetünkre, de tévedés azt gondolni, hogy az élelemtől való tartózkodás szentté tesz valakit. A fizikai erőnlétünk ápolása is igen fontos, de nem ajánlott túlzásba vinni ezt sem. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk az igaz istenfélelemre és arra, hogy visszatükrözzük Jézus jelemét, hiszen ez örök érték!

Számos evilági tanítás, mítosz és babona, aminek légkörében sokan felnőnek, „szentségtelen, vénasszonyos mese” az Ige szerint (7. vers). Sokuk ártalmatlan, de némelyikük nem. Példának okáért: a régiek úgy hitték, az éjjeli levegő ártalmas, ezért nem szabad beengedni. Ennek következtében a hálószobák levegője igencsak áporodott volt. Fekete macskák, törött tükrök, kiengesztelhető gonosz szellemek… a világ tele van félelmetes mítoszokkal. Sokszor nem könnyű letenni a terhet, amit kultúránk rakott a hátunkra.

Ez a fejezet emlékeztet arra, hogy az ima, Isten Igéjének tanítása és a Szentlélek teljesen fel tud szabadítani bennünket arra, hogy úgy éljünk, ahogyan Krisztus bemutatta nekünk.


David Manzano

156. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  54-55. fejezeteihez (augusztus 5-11.).

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8:36
 
A szabadság az intuícióval ellentétes. A világ azt tanítja, hogy a szabadság főképp a gazdagok és a kiváltságos helyzetben lévők előjoga. A szegényeknek kevés joguk van. Jézus azt tanítja, hogy a szabadság egy lelki állapot, amelyet bárki elérhet a benne való hit által, a külső körülményeitől függetlenül.
 
Egy törvénytudó arról kérdezősködik, hogy mi a kötelessége az emberiség felé, és Jézus egy példázattal válaszol, hogy ezt a törvénytudó saját maga dönthesse el. Az irgalmas szamaritánus példázatában a büszkeség tartotta vissza a papot és a lévitát is attól, hogy a sebesült vándornak segítsenek. Attól féltek, hogy rituális értelemben tisztátalanok lesznek, illetve, hogy beszennyezik hírnevüket, ezért elmentek Isten egy sérült gyermeke mellett. Börtönbe zárta őket a büszkeség.
 
A szamaritánusnak nem volt ilyen ürügye, sem hírneve, amit védenie kellett volna. Szabadon segíthetett bárkinek, aki szükséget szenvedett, anélkül, hogy saját maga beszennyezésére kellett volna gondolnia. Az ő segítsége nem szégyenítette meg a sebesült utazót, és nem is hagyta szegény embert abban a kényszerhelyzetben, hogy vissza kelljen fizetnie megmentőjének bőkezűségét. A szamaritánus volt az egyetlen, aki egy szükséget szenvedő lelket látott, a felebarátjaként kezelte, és megtette, amit tehetett.
 
Hiszem, hogy Jézus ezért érkezett mindannyiunk szolgájaként. A Filippibeliekhez írt levél 2:7 szerint: „Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl.” Jézus azért jött, hogy önként kockáztasson mindent, hogy megmenthessen minket a bűntől. Ezt teszi, anélkül, hogy megszégyenítene minket, ismervén a teljes érdemtelenségünket és azt, hogy esélyünk sincs visszafizetni neki.
 
Karen Lifshay
Hermiston, Oregon (USA)
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése