2018. augusztus 8., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - augusztus 8 - SZERDA - 1 Timóteus 5


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 54. fejezet 1122. nap

A törvénytudó kérdése így hangzott Jézushoz: "Mit cselekedjem?" (Lk 10:25) Jézus az igazság összegzéseként fogta fel az Isten ember iránti szeretetét, amikor ezt mondta: "Ezt cselekedd, és élsz" (Lk 10: 28). A samaritánus engedett a kedves, szerető szív irányításának, bebizonyította, hogy betölti a törvényt. Krisztus megparancsolta a törvénytudónak: "Eredj el, és te is akképpen cselekedjél" (Lk 10:37). Isten gyermekeitől tetteket, nem pusztán szavakat vár el. "Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt" (1Jn 2: 6).

Nem kevésbé van szüksége a világnak ma a tanításra, mint amikor az Jézus ajkáról hangzott el. Az önzés és a hideg külsőségek már-már kioltották a szeretet tüzét, elhomályosították az erényeket, melyeknek ékesíteniük kellene a jellemet. A Jézus nevét vallók közül sokan szem elől tévesztették, hogy a keresztényeknek Krisztust kell képviselniük. Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javára családi körben, a szomszédok közt, a gyülekezetben, és ahol csak megfordulunk, akkor, bármit vallunk is, nem vagyunk keresztények.

Krisztus összefonta érdekét az emberiségével, és kér, hogy legyünk egyek Vele az emberiség megmentésében. "Ingyen vettétek, - mondja - ingyen adjátok" (Mt 10:8). A bűn a lehető legrosszabb dolog, nekünk kell megszánnunk, segítenünk a bűnöst. Sokan tévelyegnek, átérzik szégyenüket, oktalanságukat. Éhesek a bátorító szóra. Hibáikon, tévedéseiken rágódnak, míg szinte teljesen kétségbe nem esnek. Nem szabad elhanyagolnunk ezeket a lelkeket. Ha keresztények vagyunk, nem mehetünk át az út másik oldalára, nem kerülhetjük ki a lehető legmesszebbről azokat, akiknek segítségünkre van szükségük. Ha látjuk, hogy egy ember bajban van - akár betegség, akár bűn miatt -, sohase mondjuk: nem tartozik rám.

"Ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével" (Gal 6:1). Hit és ima által szorítsd vissza az ellenség erejét. A hit és bátorság szavait szóld, ezek gyógyító balzsamként hatnak a megtörtekre, megsebzettekre. Sokan elgyöngültek, elbátortalanodtak az élet nagy harcában, amikor egyetlen kedves, felvidító szó megerősíthette volna őket, és így győzhettek volna. Sose haladjunk el egyetlen szenvedő lélek mellett se anélkül, hogy ne nyújtanánk neki azt a vigaszt, mellyel minket is megvigasztalt Isten.

Mindez nem egyéb, mint a törvény alapelvének betöltése - azé az elvé, melyet az irgalmas samaritánus története példáz, s amely Jézus életében lett nyilvánvaló. Jelleme megmutatja a törvény igazi jelentőségét, s hogy mit jelent úgy szeretni felebarátunkat, mint magunkat. Amikor Isten gyermekei irgalmasságot, kedvességet és szeretetet tanúsítanak mindenki iránt, ezzel bizonyságot tesznek a menny alaptörvényének jellegéről is. Bizonyítják, hogy "az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket" (Zsolt 19:8). Ha valaki nem tudja megvalósítani ezt a szeretetet, áthágja a törvényt, melyet állítólag tisztel. A testvéreink iránt táplált lelkületből kitűnik, milyen az Isten iránti lelkületünk. A felebarátunkért érzett szeretet egyetlen forrása Isten szívbéli szeretete. "Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?" Szeretteim, "ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk" (1Jn 4:20.12).

Mai Bibliai szakasz: 1 Timóteus 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben Pál tanácsot ad az emberi kapcsolatok kezelésére a gyülekezeti családban. Az idősekkel kezdi, de legtöbbször „özvegyeket” említ (3-16. vers). A zsidó tanítás megkövetelte, hogy az özvegyeket és árvákat lássa el a gyülekezet (2Móz 22:22-24, 5Móz 27:19). Ezt a gyakorlatot a nem zsidó származású keresztények is megtartották, de szükség volt útmutatásra, így az özvegyekről való gondoskodás meg is előzte a dorgálást.  A szükségben levőkről való gondoskodás megáldja és átformálja a gyülekezet tagjait.
                                                           
Pál visszatér az idősekkel kapcsolatos témakörre. Támogassuk a kijelölt vezetőket, és imádkozzunk értük! Szomorú esemény, ha egy vezető elbukik. Pál Timóteushoz intézett tanácsa Krisztus saját tanítása volt Máté 18:1, 18-21-ben. Ha egy vezető nyíltan bűnt követ el, a gyülekezet előtt előítélet és részlehajlás nélkül szükséges megdorgálni (20. vers).
                             
„Tenmagadat tisztán tartsd” (22. vers). Ezek a versek sokkal fontosabbak napjaink szex-központú társadalmában, mint mikor Pál írta őket. A tisztátalanság a gondolatainkkal kezdődik. Mit tegyünk azzal a rengeteg csábító úttal, melyek elénk tárulnak nap mint nap? Nézzünk másfelé! Idézzük fel és ismételjük gyakran a Szentírás igéit, énekeljünk. Ne kacérkodjunk a gondolatokkal, és nem teljesülnek a testi kívánságok. „amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ezekről gondolkodjatok” (Fil. 4:8).
A mai imánk: „Az Úr kegyelmének hasznos  munkája növekedjék minél inkább az életemben!”

David Manzano

156. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  54-55. fejezeteihez (augusztus 5-11.).

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8:36
 
A szabadság az intuícióval ellentétes. A világ azt tanítja, hogy a szabadság főképp a gazdagok és a kiváltságos helyzetben lévők előjoga. A szegényeknek kevés joguk van. Jézus azt tanítja, hogy a szabadság egy lelki állapot, amelyet bárki elérhet a benne való hit által, a külső körülményeitől függetlenül.
 
Egy törvénytudó arról kérdezősködik, hogy mi a kötelessége az emberiség felé, és Jézus egy példázattal válaszol, hogy ezt a törvénytudó saját maga dönthesse el. Az irgalmas szamaritánus példázatában a büszkeség tartotta vissza a papot és a lévitát is attól, hogy a sebesült vándornak segítsenek. Attól féltek, hogy rituális értelemben tisztátalanok lesznek, illetve, hogy beszennyezik hírnevüket, ezért elmentek Isten egy sérült gyermeke mellett. Börtönbe zárta őket a büszkeség.
 
A szamaritánusnak nem volt ilyen ürügye, sem hírneve, amit védenie kellett volna. Szabadon segíthetett bárkinek, aki szükséget szenvedett, anélkül, hogy saját maga beszennyezésére kellett volna gondolnia. Az ő segítsége nem szégyenítette meg a sebesült utazót, és nem is hagyta szegény embert abban a kényszerhelyzetben, hogy vissza kelljen fizetnie megmentőjének bőkezűségét. A szamaritánus volt az egyetlen, aki egy szükséget szenvedő lelket látott, a felebarátjaként kezelte, és megtette, amit tehetett.
 
Hiszem, hogy Jézus ezért érkezett mindannyiunk szolgájaként. A Filippibeliekhez írt levél 2:7 szerint: „Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl.” Jézus azért jött, hogy önként kockáztasson mindent, hogy megmenthessen minket a bűntől. Ezt teszi, anélkül, hogy megszégyenítene minket, ismervén a teljes érdemtelenségünket és azt, hogy esélyünk sincs visszafizetni neki.
 
Karen Lifshay
Hermiston, Oregon (USA)
Fordította Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése