2016. március 18., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 18 - PÉNTEK - 1 Sámuel 15

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 14. fejezet 250. nap

János, a próféta látta az utolsó napok vallásos világának romlottságát és hitetlenségét abban a látomásában, amelyet Babilonról kapott, "a nagy város"-ról "amelynek királysága van a földnek királyain" (Jel 17:18). Babilon pusztulása előtt így hangzik a mennyei szózat: "Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból" (Jel 18:4). Noé és Lót napjaihoz hasonlóan, most is határozottan el kell különülni a bűntől és a bűnösöktől. Nem lehet egyezség Isten és a világ között. Nem fordulhatunk hátra, hogy földi kincseket szerezzünk. "[...] Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak" (Mt 6:24).

Siddim völgyének lakóihoz hasonlóan az emberek most is jólétről és békéről álmodnak. "Mentsd meg a te életedet" - hangzik Isten angyalainak figyelmeztetése; de más hangok is hallatszanak: "Ne nyugtalankodj, semmi ok a riadalomra!" A tömegek így kiáltanak: "Béke és biztonság", miközben a menny azt hirdeti, hogy gyorsan közeleg a törvényszegő pusztulása. A síkság városai szórakozásba merültek a pusztulás előtti éjszakán, és nevettek Isten követének aggodalmain és intésein; de a csúfolódók elpusztultak a lángok között. Azon az éjszakán a kegyelem ajtaja örökre bezárult Sodoma gonosz, könnyelmű lakói előtt. Istent nem lehet mindig gúnyolni; nem lehet vele sokáig tréfálkozni. "Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról" (Ésa 13:9). A világ nagy többsége elutasítja Isten kegyelmét, és gyorsan, visszafordíthatatlanul elpusztulnak. Azok pedig, akik megfogadják az intést, "[...] a Felségesnek rejtekében" lakoznak, és "a Mindenhatónak árnyékában" nyugosznak. Igazsága pajzsuk és páncéljuk lesz. Nekik szól az ígéret: "Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat" (Zsolt 91:1.4.16).

Lót csak rövid ideig lakott Czóárban. Az a város olyan romlott volt, mint Sodoma. Attól félve, hogy a város elpusztul, elment onnan. Ahogy Isten már korábban is elhatározta, elpusztította e várost. Lót a hegyek közé ment, és barlangban lakott, elvesztve mindazt, amivel kitette családját a gonosz város befolyásának. De Sodoma átka még ide is elkísérte. Lányainak bűnös viselkedésében, a gonosz hely rossz társaságának befolyása érvényesült. A város erkölcsi romlottsága annyira áthatotta jellemüket, hogy nem tudtak különbséget tenni a jó és rossz között. Lót utódai, a moábiták és az ammoniták Isten ellen lázadó, gonosz, bálványimádó törzsek, Isten népének elkeseredett ellenségei voltak.

Milyen nagy különbség volt Ábrahám és Lót élete között! Valamikor társak voltak, egy oltárnál áldoztak Istennek, egymás mellett laktak zarándoklásuk sátraiban, de milyen messze kerültek egymástól! Lót Sodomát választotta gyönyöréért és előnyeiért. Elhagyva Ábrahám oltárát és az élő Istennek hozott mindennapi áldozatot, hagyta, hogy gyermekei összevegyüljenek a romlott és bálványimádó néppel. De megőrizte szívében az istenfélelmet, mert a Szentírás azt mondja róla, hogy "igaz" ember volt. Lót igaz lelkét felkavarta a gonosz beszéd, amelyet naponta hallott, és a sok bűncselekmény, amelyeket nem tudott meggátolni. Végül "[...] tűzből kikapott üszög"-ként megmenekült (Zak 3:2), de megfosztva javaitól, feleségétől és gyermekeitől, meggyalázva idős korában, barlangban lakott, mint a vadállatok. A világnak nem igaz emberekből álló népet adott, hanem két bálványimádó nemzetet, akik Isten ellenségei voltak, és harcban álltak Isten népével, amíg gonoszságuk pohara be nem telt, és Isten pusztulásra ítélte őket. Milyen rettenetes következményekkel járt egyetlen oktalan lépés!

Ezt mondja bölcs Salamon: "Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen testi eszességedtől szűnjél meg!" "Megháborítja az ő házát, aki követi a telhetetlenséget; aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az" (Péld 23:4; 15:27). Pál apostol pedig kijelenti: "Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik" (1Tim 6:9 új prot. ford.).

Amikor Lót Sodomába költözött, komolyan elhatározta, hogy távol tartja magát a gonoszságtól, és ugyanezt megparancsolja családjának is. De teljes kudarcot vallott. Környezetének romboló befolyása hatást gyakorolt hitére, és gyermekeinek Sodoma lakóival való kapcsolata által érdekei bizonyos mértékig közösek lettek a sodomabeliekével. A következményeket ismerjük.

Mai Bibliai szakasz: 1 Sámuel 15

Bár Saul rövid ideje uralkodott királyként, máris vakmerő tettre vetemedett. Vétkezett azzal, hogy olyan áldozatot mutatott be az Úrnak, amit csak a papok mutathattak be (1Sám 13); és azzal is, amilyen parancsot a seregének adott. Isten azonban hosszútűrő, és a 15. fejezetben azt látjuk, hogy az Úr egy másik esélyt ad Saulnak, hogy bizonyítsa: az Ő hangjára hallgat, vagy saját hirtelen természete uralja. Az izraeliták ellen (akik Jákób leszármazottai) az amálekiták (Ézsau leszármazottai – 1Móz 36:12) indítottak először háborút a Kánaán felé vezető úton (2Móz 17:8). Ez nagyon lényeges tény! Isten egykor kihívta népét Egyiptomból, hogy vonuljon be a fizikai Kánaánba, s bennünket éppen úgy hív, hogy menjünk be a lelki Kánaánba. Az első akadály azonban, ami az ígéret földje felé vezető úton elénk áll: a bűneink akadálya. Az amálekiták ezt jelképezik, és nekünk efelett kell győznünk!

Akkor régen az Úr halálos ítéletet mondott ki az amálekiták felett bálványimádásuk és Izrael ellen folytatott háborújuk miatt. „... mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól” (2Móz 17:14). Most, 400 évvel később még mindig üldözik Isten népét, és Saul megkapja Istentől a végső feladatot és próbát: „Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét!” (1Sám 15:3). Ez nagyon kegyetlennek tűnik, ha arra gondolunk, hogy a parancs a kisbabáját karjában tartó anyára is vonatkozott. Isten azonban tudta, hogy ha  ezt a gonosz nemzetet életben hagyja (akár a legkisebb gyermeket is), akkor végül úgy megerősödik, hogy letörli a föld színéről is az Ő népét és imádatát. Sajnos Saul elbukott a próbában, és saját szívének indítékait követte Isten parancsai helyett. Miközben azt állította, hogy Isten parancsainak engedelmeskedik, nem csak az állatok legjavát kíméli meg – mondván, hogy áldozatként akarja azokat bemutatni, de az amálekiták királyának életét is, mint „fogoly-trófeát”. Isten azonban nem értékelte Saul tettetett szolgálatát akkor, és nem értékeli a miénket sem ma, ha színből tesszük csupán. Mégis hányszor fordul elő, hogy úgy teszünk, mintha Istent szolgálnánk,ám közben valami önző bűnnek hódolunk, vagy földi dicsőséget hajszolunk, mint Saul?

Gyakran mondják, hogy ha nem győzünk a bűn felett, akkor az fog legyőzni minket. Igen, sajnos amit Saul nem győzött le, az legyőzte őt. Néhány fejezettel később azt olvassuk (2Sám 1:8-10), hogy egy fiatalember járul Dávid elé, hogy Saul halálhírét bejelentse neki. Ki volt ez az ifjú? Egy amálekita! Örült Dávid a hírnek? Nem! Éppen úgy sírt, ahogy Isten is gyászol, amikor látja, hogy "bűneink amálekitái" legyőznek bennünket. Amikor befejezzük ennek a fejezetnek a tanulmányozását, kutassuk át imával szívünket! Milyen "amálekitákat" nem vagyunk hajlandók elpusztítani?

Melodius Echo Mason
ARME Biblia Tábor Szolgálatok

33. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 14. fejezetéhez (márc 13-19).

„[Lót] példájának befolyása megmentette volna feleségét is attól a bűntől, amely megpecsételte sorsát.” (161. o.) Amikor a családunk Michiganbe költözött, a lányom, Olivia három éves volt. Én mint az új lelkész, alig vártam, hogy tanítványi csoportokat indíthassak. Az általam választott tananyag nagyon intenzív volt, és hozzátartozott, hogy a Biblia 74%-át elolvassuk 34 hét alatt. Nekem magamnak is oda kellett szánnom magamat az olvasnivalóm érdekében. Reggelenként Olivia bebújt hozzám az ágyba, és tudta, hogy nyugodtan nézegetheti saját kis könyvecskéjét vagy csendben befészkelheti magát, amíg anyu a „tanítványi” házi feladatával van elfoglalva.

A születésnapom reggelén úgy döntöttem, kivételesen megengedem magamnak, hogy úgy kezdem a napot, hogy azt a könyvet olvasom, amit néhány hónapja vettem meg. Ennek semmi köze nem volt a szakmai kötelezettségemhez, és nem is volt kimondottan lelki tartalmú. Hamarosan a kis álmos Olivia tántorgott be a szobába, és bújt be mellém az ágyba. Pár perccel később csodálkozva nézett a könyv borítójára, és tanácstalanul komoly hangon kérdezte: „Anyu, nem kéne neked tanítványnak lenned?”

Körülnéztem és az ágyon ott volt a tanítványi házi feladatom, mint amivel nem törődnek. Aznap reggel rossz döntést hoztam. Szerencsére a lányomra tett korábbi jó befolyás oda vezetett, hogy feltette a kérdését, amivel viszont ő tett jó befolyást rám.

Ma te fogsz másokat befolyásolni – hogy miképp, az csak rajtad múlik. Emlékezz Lótra.

Esther Ramharacksingh Knott
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése