2016. március 31., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 31 - CSÜTÖRTÖK - 1 Sámuel 28

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 17. fejezet 263. nap

A pásztor szorgalmával és gondoskodásával, a gondjaira bízott tehetetlen teremtmények iránti együttérző szeretetével az ihletett írók az evangélium néhány csodálatos igazságát illusztrálják. Krisztust népéhez való viszonyában a pásztorhoz hasonlítják. Krisztus a bűnbeesés után látta, hogy nyája a bűn sötét útjain a pusztulás felé rohan. Megmentéséért elhagyta Atyja házának dicsőségét. Ezt mondja: "Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem. [...] És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul. [...] S a föld vadai nem eszik meg őket" (Ez 34:16.22.28). Hangja hallatszik, amint nyája közé hívja őket, amely "[...] sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől" (Ésa 4:5). Ő fáradhatatlanul gondoskodik nyájáról. Erősíti a gyengéket, enyhít a szenvedésen, karjára veszi és keblén hordozza a bárányokat. Juhai szeretik őt. "Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját" (Jn 10:5).

Krisztus mondja: "[...] a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim" (Jn 10:11-14).

Krisztus, a Főpásztor, nyáját szolgáira, a segédpásztorokra bízta; és ugyanolyan figyelmet kíván tőlük, mint amilyet ő tanúsít. Végezzék szent felelősséggel feladatukat, amellyel megbízta őket! Ünnepélyesen megparancsolta nekik, hogy legyenek hűségesek, táplálják a nyájat, erősítsék a gyengét, élesszék az elaléltat, és védjék meg a nyájat a ragadozó farkasoktól.

Krisztus feláldozta saját életét, hogy megmentse juhait, és ezt a szeretetet példaként állítja pásztorai elé. De "a béres [...] akinek a juhok nem tulajdonai", nem törődik a nyájjal. Csak a nyereségért dolgozik, és csak magával törődik. A saját hasznát keresi a gondjaira bízottak érdekei helyett, és a veszély idején elmenekül. Elhagyja a nyájat.

Péter apostol így buzdítja a segédpásztorokat: "Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak" (1Pt 5:2-3). Pál ezt mondja: "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek tiközétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak" (ApCsel 20:28-29).

Az apostol így dorgálja azokat, akik kellemetlen feladatnak tartják a hűséges pásztor sorsát nehezítő gondokat és terheket. "[...] nem kényszerítésből, hanem örömest; s nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal" (1Pt 5:2). E hűtlen szolgákat a Főpásztor elbocsátja. Egyházát Krisztus vérén váltotta meg. Minden pásztornak tudnia kell, a gondjaira bízott juhok mérhetetlen nagy áldozatba kerültek. Tekintse mindegyiket felbecsülhetetlen értékűnek, fáradhatatlanul vigyázva rájuk. Krisztus lelkétől áthatott pásztor követi a Mester önmegtagadó példáját. A gondjaira bízottak jólétéért állandóan fáradozik, és a nyáj fejlődik gondozása mellett.

Mai Bibliai szakasz: 1 Sámuel 28

Miután Saul király felhagyott Dávid üldözésével, a filiszteusok kihasználták a helyzetet, és betörtek az országba Jezréel völgyében. Saul végre összeszedte embereit, hogy megütközzenek a filiszteusokkal, de nagyon megrémült, amikor felmérte az ellenség haderejét és saját gyengeségét. Mivel Istentől jövő vezetést sem álom, sem az Urim, sem próféták által nem kapott, ezért kétségbeesésében egy halottidéző asszonyt kerestetett.

Az Úr nem adott neki bátorítást, vagy utasítást az előtte álló csatára, mert Saul megölette a papokat, megtagadta az engedelmességet az Úr szavának, amit az Úr Sámuelen keresztül üzent, valamint üldözte Dávidot, és így az álnokság poharát majdnem csordultig töltötte. A folyamat azon az éjszakán érte el csúcspontját, amikor elment az endori halottidézőhöz. Az Úr parancsának engedelmeskedve (5Móz 18:9-14), Saul korábban elrendelte, hogy irtsák ki, vagy űzzék el a királyságból az összes boszorkányt, halottidézőt, jövendőmondót, szellemidézőt, és mindenki mást, aki gyakorolta a varázslást. Most azonban éppen ő keres egyet azokból, akiket egykor elítélt.

Saul álruhát öltött, és két másik segítővel keresztülsettenkedett a harcvonalakon a boszorkány sötét háza felé. Az asszony ellenkezett, mert az életét kockáztatta volna, ha varázsigéket használ, de Saul megesküdött (ráadásul az Úrra!) hogy nem fogja kivégeztetni. Arra kérte a halottidézőt, hogy idézze meg Sámuelt (akinek sosem engedelmeskedett, amíg a próféta élt). A halottidéző azt mondta, lát egy palástot viselő öregembert.. Saul azt a következtetést vonta le, hogy ez Sámuel lehet, annak ellenére, hogy csak az asszony látta őt.

A Sámuelre hasonlító démontól érkező üzenet legtöbb részletében igaz volt, ám a gonosz szellem hazudott, amikor azt mondta, hogy „Holnap te és a fiaid mind velem lesztek.” Ördögien volt felépítve az üzenet, hogy Saul kétségbe essen. Nem volt remény, segítség, sem bátorítás. Saul összeesett a boszorkány barlangjának padlóján, és csak a boszorkány és saját két segítője unszolására tért magához annyira, hogy némi ételt elfogadjon. A szellem szavai önbeteljesítő jóslattá váltak.

Az ősi figyelmeztetések a szellemidézők és bárki más ellen, akik a halottaktól kérnek információt, a mai napig érvényesek. A halott az halott. Bárki, aki tudást kér tőlük, akár az Ouija-táblán (szellemtábla), horoszkópon, vagy bármilyen spiritisztán keresztül, az valójában bukott angyalokkal beszél. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha kizárólag Istentől kérünk bölcsességet.

Ralph Neall

35. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 17. fejezetéhez (márc 27- ápr. 2.).

Jákob jellemének hibái közül a legfőbb a megtévesztés volt, és ez utolérte őt. Menekülni kényszerült dühös bátyja elől, aki bosszúra szomjazott; becsapott és elárult apját kényszerült maga mögött hagyni és fondorlatos anyját, akiket többé nem látott, Jákob megkezdte fájó száműzetését távol az otthontól. A bűntudat mély érzésével letaglózva Jákob megkezdi hosszú útját a nagybátyja, Lábán városába. A szíve megtelt sötét kétségbeeséssel, amelyet a magányosság kísér. A bűnei óriásiak előtte, olyan bűnök, amelyek darabokra zúzták az életét és az otthonát. Semmi sem lesz már többé ugyanolyan.

Egy éjszaka az útja során egy különös „titokzatos létráról” álmodik. A létrán angyalokat lát fel- és lejárni a föld és a menny között. A létra jelképes ábrázolása megerősítette, hogy a föld, amely nagyapjának, Ábrahámnak és apjának, Izsáknak adatott, Isten ajándéka, és Jákob és a leszármazottjai is örökösei lesznek. Ez az álom felfedte, hogy Jákob bűnei és megtévesztései ellenére Isten elfogadta a bűnbánatát és ígéretet tett arra, hogy megőrzi őt. Egy napon majd hazatérhet szülőföldjére.

Jákob tapasztalata gyakran a miénk is egyben. A bűn által becsapva cél nélkül kódorgunk, magányosan és kétségbeesve. De akik Istenhez fordulnak segítségért, megkapják a megváltás ígéretét. Isten hű és igaz, és megőrzi gyermekeit. Jézus marad az a létra, amely lehetővé teszi, hogy Isten áldásai kiáradjanak az emberekre.

Denis Fortin
Andrews University Theological Seminary

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése