2016. május 13., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 13 - PÉNTEK - 1 Királyok 16

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 25. fejezet 306. nap

Az egyiptomiakat zavar és rémület szállta meg. Az elemek haragos tombolása közben, amelyben a haragvó Isten hangját hallották meg, igyekeztek kimenekülni az elhagyott partra. Mózes azonban ismét kinyújtotta a botját és a feltornyosult vizek zúgva, tajtékozva és prédára sóvárogva csapódtak össze az egyiptomi hadsereg fölött és elnyelték őket a tenger fekete mélységei.

A hajnal világosságában Isten megmutatta Izrael sokaságának mindazt, ami megmaradt hatalmas ellenségük hadaiból - a páncélba öltözött holttesteket a partra vetette a víz. A legrettenetesebb veszélyből egyetlen éjszaka tökéletes szabadulást hozott Izrael számára. A harchoz nem szokott rabszolgák hatalmas, de tehetetlen tömege, - az asszonyok és a gyermekek, a szarvasmarhák, előttük a tenger és mögöttük Egyiptom előrenyomuló hatalmas hadserege - meglátta a vízen átvezető megnyílt ösvényt, és a remélt diadal pillanatában legyőzött ellenségüket. Egyedül Jahve hozta el számukra a szabadulást, és ezért szívük most hálával és hittel fordult felé. Érzelmüket csak Istent dicsérő énekben tudták kifejezni. Isten Lelke Mózesen nyugodott meg, és ő a hálaadás diadalmas himnuszára tanította meg népét, amelyet a legkorábbi idő legfenségesebb himnuszaként ismer az emberiség:

"Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő,
lovat lovasával tengerbe vetett.
Erősségem az Úr és énekem,
szabadítómmá lőn nekem;
ez az én Istenem, őt dicsérem,
atyámnak Istene, őt magasztalom.
Vitéz harcos az Úr; az ő neve Jehova.
A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette,
s válogatott harcosai belefúltak a Veres tengerbe.
Elborították őket a hullámok,
kő módjára merültek a mélységbe.
Jobbod, Uram, erő által dicsőül,
jobbod, Uram, ellenséget összetör.[...]
Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram?
Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső,
félelemmel dicsérendő és csudatévő? [...]
Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet,
hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre.
Meghallják ezt a népek és megrendülnek; [...]
Félelem és aggodalom lepi meg őket;
karod hatalmától elnémulnak mint a kő,
míg átvonul néped, Uram!
Míg átvonul a nép, a te szerzeményed.
Beviszed s megtelepíted őket örökséged hegyén,
melyet Uram, lakhelyül magadnak készítél,
szentségedbe Uram, melyet kezed építe.
Az Úr uralkodik mind örökkön örökké"
(2Móz 15:1-18)

Mint a nagy mélységek hangja, úgy tört fel Izrael hatalmas seregének ajkáról ez a fenséges ének. Izrael asszonyai vették ajkukra, akiknek énekét Miriam, Mózes nővére vezette. Éneküket kézi dobbal tánccal kísérték előrehaladásuk közben. A puszta és a tenger fölött zengett, zúgott az ének vidám refrénje; és a hegyek visszhangozták dicséretük szavait: "Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő" (2Móz 15:1).

Ez az ének és az a nagy szabadulás, amelyre ez emlékeztette őket, olyan mély benyomást tett a népre, amelyet soha senki és semmi sem törölhetett ki emlékezetükből. Izrael prófétái és énekesei korszakról korszakra visszhangozták ennek az éneknek a szavait, amelyek bizonyságot tesznek arról, hogy egyedül Jahve az ereje és szabadítója a benne bízóknak. Ez az ének nemcsak a zsidó nép tulajdona. Előre mutat az igazság ellenségeinek pusztulására és Isten Izraelének a végső győzelmére. Pathmos prófétája látta a fehér ruhába öltözött sokaságot, amely kivívta a "győzelmet" és az üvegtenger partján, kezükben Isten hárfáival énekelték "Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét" (Jel 15:2-3).

"Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért" (Zsolt 115:1). Ez volt az a lelkület, amely áthatotta Izraelnek a szabadulásról szóló énekét és ez az a lelkület, amely ott lakozik mindazok szívében, akik szeretik és félik Istent. Amikor Isten kiszabadítja lelkünket a bűn bilincséből, akkor a Vörös-tengernél történt szabadításnál sokkal nagyobban részesít. Ekkor a héberekhez hasonlóan nekünk is dicsérnünk kell az Urat szívünkkel és lelkünkkel, nagy csodáiért, amelyeket "az emberek fiai iránt" tesz (Zsolt 107:8). Azok, akik tudják, hogy csak Isten nagy kegyelméből élnek és ebben a kegyelemben lakoznak, nem feledkezve meg Isten egyetlen ajándékáról sem, boldogan övezik fel derekaikat és szívükben mindig dicséretet zengenek az Úrnak. A naponkénti áldások, amelyeket Isten kezéből kapunk, és mindenekfelett Jézus áldozata, amely elhozta nekünk a boldogságot és elérhetővé tette számunkra a mennyet, állandó hálára kell késztessen bennünket. Végtelen nagy könyörületet és páratlan szeretetet mutatott meg Isten irántunk, elveszett bűnösök iránt azzal, hogy összekapcsolt bennünket önmagával és különleges tulajdonává és drága kincsévé tett bennünket. Megváltónk igen nagy áldozatot hozott érettünk azért, hogy minket, bűnösöket Isten gyermekeinek mondhasson. Dicsérnünk kell Istent azért az áldott reménységért, amelyet a megváltás nagy tervének ismerete ébresztett szívünkben. Dicsérnünk kell Istent mennyei örökségünkért és nekünk is szóló gazdag ígéreteiért. Mindenekfelett pedig azért kell dicsérnünk Istent, mert Jézus azért jött el, azért halt meg, azért támadt fel, azért lakozik most is közöttünk Igéjében Szentlelkével, azért ment fel a mennyekbe, hogy közbenjárjon érettünk Istennél.

Mai Bibliai szakasz: 1 Királyok 16

Érdekes események sorozatát figyelhetjük meg ebben az utolsó fejezetben, mielőtt Illés színre lép, mint a valaha élt legnagyobb izraelita próféták egyike.

Először, az Úr szólította Jéhu prófétát, hogy kézbesítsen egy üzenetet Baásának. Jéhunak erős üzenete volt e fiatal király számára, aki szerény helyzetből küzdötte fel magát, hogy király lehessen. Baása eszköz volt arra, hogy Jeroboám házát eltörölje, de most meg kell fizetnie ezért a gyilkos cselekedetéért. Úgy tűnik, mintha az emberek sohasem tanulnának bűneikből, és nem is bánnák meg azokat. Isten kegyelmes lehetett volna hozzá, de ő inkább más irányt választott.

Másodszor, szembetaláljuk magunkat egy összeesküvéssel. Ela, Baása fia körülbelül már két éve uralkodott, amikor az egyik szolgája a seregben, Zimri, felemelte a kezét Ela ellen, és amikor részeg volt, megölte őt. A védelem, amit a királynak kellett volna nyújtania, valójában ambíciózus és hatalomvágyó törekvéseinek része volt! Ismerte a király gyengeségét, gonosz tetteit, iszákosságát, és tudta, hogy részegen megölheti! De továbbment, és kiirtotta Baása egész házát. Ela és az apja, Baása elkötelezte magát a bűn mellett, és bűncselekmény következtében haltak meg. Zimri összeesküvése és erőszakos tevékenysége nem tartott sokáig. Összesen hét napig volt király Thirsában. Mikor az emberek meghallották, hogy mit tett, megválasztották Omrit Izráel királyának. Omri, és Izráel népe körülzárta a várost, ahol Zimri volt, és mikor ezt ő meglátta, felment a királyi palotába, magára gyújtotta, és meghalt. A csalással szerzett hatalom nem tart sokáig!

A következő bűnös lépést maga Omri tette meg. Izrael népe két részre szakadt, és két királyt kezdett el követni, az egyik volt Tibni, a másik pedig Omri. Az Omrit követők győzedelmeskedtek, arról pedig nincs tudomásunk, hogy mi történt Tibnivel, vagy hogyan halt meg. Ha a világ értékrendjének szempontjából vizsgáljuk, Omri jó király volt. Jólétet hozott a népnek, és még egy másik fővárost is alapított Samária hegyén. Ám ha a bűn szemszögéből nézzük, ő rosszabb volt az összes előtte uralkodó királynál. Ő volt az, aki bevezette Baál szolgálatát, és a fia, Akháb feleségül vette Jézabelt, Baál főpapjának a lányát. A hitehagyás és a bálványimádás legrosszabb napjai jöttek el Izrael történelmében, és ekkor lépett színre Illés. Egy olyan prófétára volt szükség, mint Illés, akin keresztül Isten cselekedhetett.

Leo Ranzolin

41. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 24-25. fejezeteihez (máj. 8-14.).

Csak úgy, mint Izrael gyermekei, mi is vágyjuk, hogy az életünk ajtófélfáját a Bárány vére borítsa be. Az Ő halála a mi életünk ígérete. Az Ő megszabadítása a bűn kötelekéből felszabadít minket a kétségbeesés alól. Amíg körülöttünk a világ jajveszékelését halljuk, a szívünk a szabadítással örvendezik.

„Az út, amelyen Isten vezet, lehet, hogy pusztaságon vagy tengeren keresztül visz, de biztonságos ösvény.” (290. o.) Ezek a szavak kihívást jelentenek számunkra az élet nehéz körülményei közepette. Időnként az éjszaka sötétsége áthatolhatatlannak tűnik. Máskor az utunkat leküzdhetetlen akadályok nehezítik. A mi emberi nézőpontunk számára a nehézségek sokszor lehetetlenségnek tűnnek, mégis, minden hívő szív számára rendelkezésre áll Isten szabadítása.

Lépjünk hát előre hitben hálás szívvel. Bízzunk benne, hogy Istennek több útja is van gondoskodni rólunk, amikor hiányt szenvedünk, mint mi el tudnánk képzelni. Nyíljon ki a szemünk az ég minden seregére, aki körülveszi Isten népét. Énekeljünk dicsőítő és hálaéneket a csodálatos áldásainkért. Beszéljük a hit nyelvét, és ne kételkedve szóljunk. Higgyünk, ne zsörtölődjünk és panaszkodjunk.

„Köszönjük, Urunk a jelenléted csodálatos ígéreteit. Láttuk, hogyan vezetted embereidet a múltban. Segíts hinnünk és bíznunk az ígéreteidben, hogy velünk lesznek minden kihívás során, amíg csak el nem érjük a Mennyet.”

 Jan White
 Társ lelkész
 Simi Valley Seventh-day Adventist Church, California

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése