2016. május 22., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 22 - VASÁRNAP - 2 Királyok 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Pátriárkák és próféták 27. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 27. fejezet 315. nap

27. Az Izraelnek adott törvény

Hamarosan a Sinai hegynél való letáborozásuk után Mózest felhívták a hegyre, hogy találkozzék Istennel. Egyedül kapaszkodott fel a meredek és göröngyös ösvényen és közeledett ahhoz a felhőhöz, amely Jahve jelenlétét takarta el szemei elől. Izrael most közeli és különleges kapcsolatba került a Magasságossal - hogy Isten kormányzása alatt egyházzá és nemzetté egyesüljön. Isten üzenete, amelyet Mózesnek kellett átadnia a népnek, így szólt:

"Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép" (2Móz 19:4-6).

Mózes visszatért a táborba és miután összehívta Izrael véneit, elmondta Isten üzenetét. Azok pedig ezt felelték: "Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük" (2Móz 19:8). Így léptek ünnepélyes szövetségre Istennel és elkötelezték magukat, hogy uralkodójuknak fogadják el őt. Ezáltal bizonyos értelemben Isten tekintélyének, hatalmának az alattvalóivá váltak.

Vezetőjük, Mózes, ismét felment a hegyre és ott az Úr ezt mondta: "Ímé én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép mikor beszélek veled és higgyenek néked mindörökké" (2Móz 19:9). Amikor nehézségekkel találkoztak az úton az Egyiptomból való kivonulásuk során, akkor a nép mindig Mózes és Áron ellen zúgolódott, azzal vádolván a két vezetőt, hogy elpusztításuk céljából vezették őket ki Egyiptomból. Az Úr ezért meg akarta előttük tisztelni Mózest arra késztetvén őket, hogy bízzanak intézkedéseiben.

Isten szándéka az volt, hogy törvénye kihirdetését tiszteletet keltű alkalommá teszi annak felmagasztalt és magas rangú jellegével. A népbe bele kellett vésődjön, hogy mindannak, ami Isten szolgálatával kapcsolatos, a legnagyobb tisztelettel adózzon. Az Úr így szólt Mózeshez: "Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat; És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre" (2Móz 19:10-11). Az adott idő alatt mindenkinek ünnepélyesen elő kellett készülnie, hogy méltóképpen jelenhessék meg az Úr előtt. Személyüket és ruházatukat meg kellett tisztítaniuk minden tisztátalanságtól. Amikor pedig Mózes rámutat bűneikre, alázkodjanak meg böjtöléssel és imádkozással, hogy szívük megtisztulhasson minden romlottságtól.

Az előkészületeket megtették a parancs szerint, és még egy további parancsnak is engedelmeskedtek. Mózes ugyanis utasítást kapott Istentől arra is, hogy vegye körül korláttal a hegyet, hogy se állat, se ember meg ne közelíthesse a környéket, be ne mehessen a szent térségbe. Ha bárki meg merné érinteni a szent hegyet, az azonnali halállal lakol.

A harmadik nap reggelén minden embernek a tekintete a hegy felé fordult, amelynek ormát sűrű felhő borította be. A felhő egyre feketébb és sűrűbb lett, amint lefelé ereszkedett mindaddig, míg az egész hegyet sötétség és félelmetes titokzatosság burkolta be. Azután kürt hangja hallatszott. Ez hívta a népet, hogy lépjen Isten elé. Mózes odavezette őket a hegy lábához. Ekkor a sűrű sötétségből villámok cikáztak, miközben a mennydörgés döreje visszhangzott a környék magaslatai között. "Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy nagyon reng vala" (2Móz 19:18). Az Úr dicsősége emésztő tűzként lebegett a hegycsúcson az összegyűlt sokaság szeme láttára. "És a kürt szava mindinkább erősödik vala" (2Móz 19:19). Jahve jelenlétének jelei olyan rettenetesek voltak, hogy Izrael seregei remegni kezdtek a félelemtől és arcukra estek az Úr előtt. Mózes is így kiáltott fel: "[...] Megijedtem és remegek" (Zsid 12:21).

Mai Bibliai szakasz: 2 Királyok 3

Izrael és Júda királyságai háborút viseltek a szomszédos moábiták ellen. Meglepetésszerűen hátba akarták támadni az ellenséget, ezért úgy döntöttek, hogy hosszú kerülőutat tesznek a sivatagon át. Hozzá kell tennem, hogy ez a világ egyik legforróbb, legszárazabb és legmélyebben fekvő pusztasága. Az út tovább tartott, mint remélték, és Izrael serege kifogyott a vízből. Akkoriban a hadseregek lábasjószágot vittek magukkal hordozható élelmiszerként. Ám a sivatagban nem volt legelő és víz az állatok számára. A katonák szomjaztak és az állatok halódtak. Ezért Júda királya megkérdezte a velük tartó Elizeus prófétát: „Mit tegyünk?”  A próféta szokatlan dolgot kért.  Azt mondta: „Hozzatok ide egy zenészt!”. Amint találtak egy katonát, aki tudott énekelni, Elizeus elé vitték.  Akkor a Szentlélek a zenészre szállt, és amint ő énekelni kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát, aki az Úr nevében így szólt: „Csináljatok ebben a völgyben árkokat!” Így Júda királya hitből megparancsolta katonáinak, hogy ássanak vályúkat a sík homokba. Csodálatos módon az éjszaka folyamán az Edom hegyeiben záporzó zivatarok reggelre vízzel töltötték meg az árkokat. A felfrissült katonák sikeresen legyőzték a moábitákat. Ez emlékeztet minket a csodálatos élő vízre, amit Isten Jézuson keresztül ad nekünk, hogy győzelmet arathassunk ellenségünkön, sátánon.

Van még egy nagyon fontos esemény ebben a fejezetben. A csata folyamán az izraeliek az erődjükbe való visszavonulásra kényszerítették a moábitákat.  Mikor Moáb királya látta, hogy menekülésük eredménytelen volt, és embereinek végzete bekövetkezik, felajánlotta elsőszülött fiát, a trónörököst égőáldozatul a kőfal tetején, ahol mindenki láthatta. Ez az elkeseredett áldozat annyira megdöbbentette a konfliktus minden résztvevőjét, hogy tűzszünetet hirdettek, és Izrael seregei visszavonultak. Ki ne értené ennek mély lelki jelentőségét? Csak Isten Fiának áldozata hoz békét a nagy küzdelemben.

Drága Urunk, adj nekünk hitet és eltökéltséget, hogy árkokat ássunk áldásod elnyerésére, még ha  nincsenek is felhők az égen! Kérünk, lepjél meg, és frissíts fel minket ebben a vigasztalan világban az élő vízzel, amely a te Egyszülött Fiad áldozata által vált elérhetővé! Ámen.

Doug Batchelor

43. heti olvasmány a PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK 27. fejezetéhez (máj. 22-28.).

Amit elviszek ebből a fejezetből, az a szörnyű kezdőjelenete. A rettenetes mennydörgés és a sötétség leírása, a földrengés és a villámok, amelyek nem világítottak be a behatolhatatlan sötétségbe, amely körbezárta a Sínai-hegyet. A hegy lábánál valamennyi ember, Mózest is beleértve, reszketett, mielőtt Isten mennydörgő hangjával lassan kijelentette a tíz  parancsolatot, amelyet elvárt a népétől, hogy megtartsanak.

Néhányan csodálkozhatnak, hogy miért volt szükséges ez a földet megrengető színpadiasság? De tényleg színpadias volt ez? Nem hinném, hogy az lett volna. Amit Isten tett, az azért volt, hogy véget vessen annak a versengésnek, amit az egyiptomi istenek támaszthattak, és amely megfertőzhette az Izráel népét. Itt volt az Ő teremtő Istenük!

Mitől is félünk? Bármilyen nagy is a fülsüketítő lárma, sosem lesz akkora, mint az Istenünk hatalma. Bármekkora kihívásokkal szembesülünk is életünk során, és van sok ilyen, a Teremtő Istenünk nagyobb. Istenünk mindössze egy hívásnyi távolságra van. Ismeri a felfordulást az életünkben, és kész cselekedni értünk, a lehető legjobb érdekünkben, ha látnánk a véget a kezdettől fogva. Ismeri valamennyiünk szívét név szerint és szükséglet szerint, és képes beavatkozni. Amit kér az mindössze a bizalom. Ha már minden más elveszett, bízz benne! Látni fogjuk őt szemtől szembe és érezni fogjuk a meleg ölelését.

Mert hűséges Ő nagyon!

Elaine Pugh, gyülekezeti vén
Simi Valley Seventh-day Adventist Church, California

Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése