2017. július 11., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 11 - KEDD - Ézsaiás 52

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 31. fejezet 729. nap

Az Ígéret földje elfoglalását követő években Izráel majdnem teljesen szem elől tévesztette Jahvénak a pogányok számára is üdvösséget hozó, áldott szándékát. Ezért tervét újra ki kellett nyilatkoztatnia. "A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr - énekelte Istentől ihletve a zsoltáríró -, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép." "Egyiptomból követek jönnek, az etiópok Istenhez emelik kezüket." "Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet... Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálraítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék" (Zsolt 22:28; 68:32; 102:16, 19-23).

Ha Izráel hű marad megbízatásához, a föld minden népe részesül azokban az áldásokban, amelyeket ő kapott. De azok szíve, akikre Isten a megmentő igazság ismeretét bízta, érzéketlen volt a körülöttük levők szükségleteivel szemben. Mivel Isten szándékát szem elől tévesztették, úgy kezelték a pogányokat, mint akiket Isten kizárt kegyelméből. Az igazság világosságát elrejtették, és így sötétség uralkodott. A tudatlanság fátyola borult a népekre. Nem sokat tudtak Isten szeretetéről. Burjánzott a tévelygés és a babona.

Ez a kép fogadta Ézsaiást, amikor Isten elhívta a prófétai szolgálatra. Mégsem csüggedt el, mert fülében csengett az Isten trónját körülvevő angyalok diadalmas kórusa: "...dicsősége betölti az egész földet!" (Ézsa 6:3) Hitét erősítették Isten egyházának nagyszerű győzelmeiről kapott látomásai, amikor "...tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja" (Ézsa 11:9). Végül Isten "...leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet" (Ézsa 25:7), és kitölti Lelkét minden testre. Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok Isten Izráele közé számítanak. "Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd: Én az Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja: Az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izráel nevét" (Ézsa 44:4-5).

Isten kinyilatkoztatta a prófétának áldott célját, amelyért szétszórja Júdát a föld népei között. Így szólt: "Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt: Itt vagyok!" (Ézsa 52:6) És nemcsak nekik kellett megtanulniuk az engedelmesség és bizalom leckéjét. Száműzetésük helyén másokkal is meg kellett ismertetniük az élő Istent. Az idegenek fiai közül sokan megtanulták szeretni mint Teremtőjüket és Megváltójukat. Ünnepelni kezdték szent szombatját, teremtői hatalmának emlékművét; és "kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára", hogy megszabadítsa népét a fogságból, "az egész föld határán" (Ézsa 52:10). A pogányságból megtértek közül sokan csatlakoztak Izráelhez, és velük tartottak, amikor visszamentek Júdeába. Nem mondhatta egyikük sem: "Bizonyára elkülönít engem népétől az Úr" (Ézsa 56:3). Az Úr azt mondta prófétája által azoknak, akik meghódolnak előtte és megtartják törvényét, hogy ezentúl földi egyházához, a lelki Izráelhez tartoznak.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 52

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Magad elé tudod a következőt képzelni? Egy fiatalember lélekszakadtából rohan a városa felé, hogy elmondhassa a jó hírt. A tábornok küldte a csatatérről; szívében örömmel és ajkán nagyszerű hírrel szalad: a király győzött! Az ellenséggel vívott háborúnak közel a vége, a király hamarosan diadalt arat, és a béke nemsokára itt van! Egy ilyen képet fest le a 7. vers: „Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt (héberben: „jó dolgok hírét”) hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!”
Igen, Észak-Izraelt fogságba hurcolták az asszírok, és Júdára is babilóniai rabság várt. Igen, valóban rabszolgákká lettek Egyiptomban generációkkal ezelőtt (4. vers). Isten könyvében azonban a történetnek még nem volt vége. „Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, ... mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan” (1. vers). A jó hír üzenete négyrétű volt: béke, örömhír, megváltás, és annak megerősítése, hogy Isten még mindig a trónján ül (7. vers).
A jó hírrel a városhoz közeledő ifjúnak adott örömteli válasz is azonnali. A falakon álló őrök énekbe kezdenek, mert most már tudják, hogy személyesen fogják meglátni a Sionba visszatérő királyt (8. vers). Ézsaiás ezután Babilon elestében és Isten győzelmében meglátja annak szükségét, hogy Isten népe megragadja a szabadság ezen pillanatát: „Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, (...) vonuljatok ki belőle, (...) mert az ÚR jár előttetek, Izráel Istene lesz mögöttetek is” (11-12. vers). Ez egy újabb felhívás arra, hogy jöjjünk ki Babilonból, mert az a halált jelképezi, Isten azonban életet és szabadságot szerzett a népének.
Amikor évekkel ezelőtt elkezdtem a szolgálatomat Kaliforniában, ifjúsági lelkész voltam. Akkoriban az egyik kedvenc énekünk az Ézsaiás 52:7-re alapuló igei ének volt, „A mi Istenünk uralkodik” címmel. Milyen egyszerű és hatalmas üzenete van! Valóban milyen nagy ereje van egy reménnyel teli éneknek a gyötrelmek idején! Azt hiszem, Luther Márton mondta: „Ha nem olvashatom a Bibliát, imádkozom, ha nem imádkozhatok, énekelek.” Az én életemben ez többször is igaznak bizonyult. Ha elcsüggednénk, amikor sötétség és depresszió burkolja be a lelkünket, Sion énekeinek éneklése el fogja oszlatni a felleget, amit az ellenség helyezett oda, hogy minket elnyomjon. Énekelj! Énekelj új éneket az Úrnak! Énekelj reggel, énekelj délben és éjjel! Énekelj, függetlenül attól, van-e hangod hozzá! Ez mennyei angyalokat fog mellét hozni, akik csendben kiegészítik a te vágyakozásodat Isten felé.
Isten nagy dolgokra képes, hatalmas dolgokra! Mindössze annyit kell tennünk, hogy felnézünk, és úgy énekelünk, mintha ott volna!
Ron E. M. Clouzet

102. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 31. fejezetéhez (július 9-15.).

Áldottnak lenni egyúttal átok is lehet. Vagy legalább is, azt mondhatjuk, hogy a sok áldással sok felelősség jár. Vagy, ahogyan Jézus mondta: „valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle” (Lukács 12:48). Ábrahám és az utódai azért kapták Istentől az áldást az Ószövetségben, hogy másokat is megáldhassanak.

Talán a te országodban is van olyan ünnep, amikor egymásnak ajándékokat adtok. Az ajándékozó ünnep öröme nem csak abból fakad, hogy különböző dolgokat kapunk. Az ajándékozás öröme abban is rejlik, hogy kapunk, de abban is, hogy adunk. Így működnek Isten áldásai is. Ha megkapod, és nem folytatod a sort, nem vagy mások áldására, teljes egészében elszalasztod, illetve elveszíted az áldást.

Ez történt az izraelitákkal is. Büszkék lettek az Istentől kapott áldásra. Úgy tekintettek rá, mint olyasvalamire, amit maguknak kell megtartaniuk. Úgy gondolták, ők jobbak, mint bárki más. Azonban ez nem Isten terve volt – nem ezért áldotta meg őket. Nem ezért áld meg minket. Bárki, aki válaszol Jézus evangéliumára és mint Isten fogadott gyermeke, elfogadja a hívást a megváltásra, hihetetlen áldással rendelkezik. Ezzel az áldással annak felelőssége jár, hogy szolgáljunk mindenkit annak reményében, hogy ők is válaszolni fognak a jó hírre, amivel mi rendelkezünk. Mindenkit. Azokat is, akiket szeretünk, és azokat is, akiket nem. A családunkat és az ellenségünk családját is. Mindenkit. Jézus a mi példánk, a Királyok Királya, aki eljött erre a földre és megmosta a lábát a tanítványoknak, akik őt elárulták.

Isten áldása úgy jut teljes kifejezésre, ha mindenkinek szolgálunk, és mindenki felé nyújtjuk az ő áldását.
  
Tommy Poole
segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése