2017. július 17., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 17 - HÉTFŐ - Ézsaiás 58

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 32. fejezet 735. nap

A próféták továbbra is hűségesen intettek és buzdítottak. Bátran szóltak Manasséhoz és népéhez. A bűnbe süllyedt Júda azonban gúnyolódott tanításukon. Nem akarták azokat megfogadni. Az Úr megengedte, hogy asszír katonák csapata fogságba ejtse királyukat, ezzel jelezte, mi történik a néppel, ha továbbra sem akar megtérni. "...bilincsbe verték, és elvitték Babilonba", ideiglenes fővárosukba. Ez a megpróbáltatás észre térítette a királyt. "Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten" (2Krón 33:11-13). Bűnbánata azonban, bármilyen őszinte is volt, túl későn történt ahhoz, hogy megmentse az országot az éveken át folytatott bálványimádó szokások romboló hatásától. Sokan megbotlottak és végleg elestek.

Saját fia is azok között volt, akiknek életét jóvátehetetlenül megrontotta Manassé végzetes hitehagyása. Amon király 22 éves korában lépett a trónra. Róla olvassuk: "Mindenben azon az úton járt, amelyen járt az apja: tisztelte azokat a bálványokat, amelyeket apja tisztelt, és azokat imádta" (2Kir 21:21). "Nem alázta meg magát az Úr előtt, ahogyan apja, Manassé megalázta magát, sőt egyre több vétket követett el ez az Ámón." A gonosz király nem sokáig uralkodhatott. Vakmerő istentelensége közepette két évvel trónralépése után saját szolgái megölték a palotában; és "...fiát, Jósiást tette királlyá az ország népe" (2Krón 33:23, 25).

Jósiás 31 évig uralkodott. Trónra lépésekor a hitük tisztaságát megőrzők reménykedni kezdtek abban, hogy megállítja az országot a romlás lejtőjén; mert az új király félte Istent, jóllehet csak nyolc éves volt. Kezdettől fogva "azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatyjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra" (2Kir 22:2). Gonosz királytól származott; kísértések vették körül, amelyek atyja nyomdokára csábították, s nem sok tanácsosa biztatta a helyes út követésére. Jósiás mégis hű volt Izráel Istenéhez. A letűnt nemzedékek botlásainak intő példáját látva, a bűn mélysége helyett, ahova atyja és nagyatyja süllyedtek, a jót választotta, "...nem tért el arról sem jobbra, sem balra". Felelősségteljes hivatásának tudatában elhatározta, hogy az Izráel uralkodóinak adott eligazítás szerint jár el. Mivel engedelmes volt, Isten tisztességre való edényként tudta felhasználni.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 58

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Isten „vörös színű, első fokozatú riasztása” jelenik itt meg. „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat!” (1. vers) Isten figyelmezteti népét és „valódi böjtre” szólítja fel őket.

Isten sok szertartást írt elő népének, hogy felkészítse szívüket a megszentelődésükért végzett munkájára. A templom és a templomi szolgálatok Isten megváltási tervének szemléltető bemutatói voltak. A böjt napjai ünnepélyesek és hatásosak voltak, „lelki felemelkedést” eredményeztek. Izrael gyakran inkább támaszkodott a hagyományaira (a templommal a középpontban) és arra, hogy Ábrahám leszármazottai, mint az Istennel való szívből jövő engedelmes kapcsolatra. Ahogy a laodiceai egyházat is, Isten törvényeihez csupán a külsőségekben való ragaszkodásuk arra a hitre vezette őket, hogy Isten köteles tisztelni őket, köteles másfélé nézni, még akkor is, ha ők a „nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen” nép (Jel 3:17).

Isten figyelmeztetése egyaránt szól a száműzetésből visszatérő népének, és ma élő népének is.  A helytelen indokból fakadó böjt jól mutathat ugyan külsőleg, de önelégültséghez vezet és az igaz istentisztelet álcája mögé bújtathatja a hamisat. Romboló viselkedéshez vezet, hatalmi harcokhoz a gyülekezetben, teológiai vitákhoz, feszültségekhez, valamint a rászorulók és igazi küldetésünk elhanyagolásához. S mindezt Isten nevében (1b-5. vers)!

Az igazi böjt és istentisztelet, ami Istennek tetszik, abban is megmutatkozik, ahogyan másokkal bánunk (6-12. vers). Valódi megtérés és megváltozott élet jelzi. Az emberek abbahagyják a veszekedést és a gyengék kihasználását. Az önkényeztetést és a kapzsiságot a nagylelkűség váltja fel, valamint a szegények és a szenvedők támogatása. Ez az a viselkedés, amiről Jézus a Máté evangéliuma 25. fejezetében beszélt, ami megkülönbözteti a juhokat a kecskéktől. Az ilyen nagylelkűség kedves Isten előtt és kiváltja az áldásokat, amiket Ő adni szeretne. A tízszeres áldás a 8-11. versekben az Isten szövetségének megvalósulása, amire Isten gyermekei vágynak.

Az ilyen életek csatornává válnak, amin keresztül Isten szövetségi áldásai áradhatnak a többiekre. Pihenőhellyé válunk és szökőkúttá a szomjas, megfáradt lelkek számára. A szó szerint és lelkileg megromlott életek javítói és helyreállítói leszünk. Isten szeretetének megnyilvánulása életünkben visszafordítja az emberek szívét az istentisztelet ősi, igaz útjára és visszaállítja az Istenbe és az Ő törvényeibe vetett bizalmat.

Az Istennel való helyes kapcsolat (az igazi böjt) eléréséhez egyértelműen hozzátartozik a szombat megszentelése, így nem meglepő, hogy a fejezet utolsó versei az igazi szombat megtartására szólítanak fel. Jézus az igazi böjt szerint élt egészen nyilvános szolgálatának kezdetétől fogva, amit összekapcsolt az engesztelés napjával és „az Úrnak kedves esztendejével” (Lk 4:18-19). A valódi szombatnapi pihenés messze túlmutat a törvénynek való engedelmességen. A szombatot őszintén megtartók élete teljes elkötelezettséget mutat Isten iránt, és az iránt, ahogy Ő megpihent az értünk végzett Teremtő és Megváltói munkája után.  Kölcsönös örömmel és meghittséggel vannak egymás iránt.  Örömben és megelégedettségben bővelkedő, győzelmes életet élnek.


Aleta Bainbridge

103. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 32. fejezetéhez (július 16-22.).

Júda királyainak története igazán ösztönző lehet a szülők számára – ugyanakkor elkedvetlenítő is, hiszen a földbe döngöli az összes tankönyvet, ami a jó szülői készségekről szól. A királyság utolsó évtizedei cikcakkban ingadoztak a jó és rossz királyok közt. Akház gonosz volt, mégis ő volt az apja Ezékiásnak, aki egyike a legjobbaknak. Ellenbben, Ezékiás volt az apja Manassénak, aki a legrosszabb volt Júda királyai közül, és akinek a bűnei miatt Júda száműzetésbe került (2Királyok 24:3–4).

A saját számkivetettségében azonban Manassé végre hallgatott a prófétai dorgálásra. Megbánta bűneit, és amikor az Úr visszaállította őt a trónra, megkísérelte helyrehozni a korai éveiben tett gonoszságokat. Ez azonban nem segített a fián, Ámonon. És mégis, a gonosz Ámon volt az édesapja a jó Józsiásnak, Júda egyik legjobb királyának. A lajstrom szédítő: Akház (gonosz), Ezékiás (jó), Manassé (gonosz, majd jó), Ámon (gonosz), Józsiás (jó).

Kifizetődik-e, ha valakinek jó szülei vannak? Szeretnénk azt hinni, hogy így van. Azonban, ha valamilyen tragikus és ördögi terv folytán a gyermekeink letérnek a helyes útról, emlékeznünk kell rá, hogy Isten megbocsát. „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1). Amennyiben pedig Isten kegyelméből a gyermekeink jók, hűségesek és szent életűek lesznek, Istené a dicsőség. Ahogy Pál írta a Korinthusbeliekhez: „Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4:7)

Alden Thompson
Walla Walla University USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése