2017. július 6., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 6 - CSÜTÖRTÖK - Ézsaiás 47

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 30. fejezet 724. nap

Ezékiás esdeklése Júdáért és legfőbb Uruk méltóságáért összhangban volt Isten akaratával. Salamon arra kérte az Urat templomszentelési imája végén, hogy "pártolja szolgája ügyét és népének, Izráelnek az ügyét szüntelen. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más" (1Kir 8:59-60). Különösen akkor mutassa meg kegyelmét az Úr, amikor háború vagy katonai megszállás idején Izráel főemberei az imádság házába lépnek, és szabadulásért könyörögnek! Lásd: 1Kir 8:33-34!

Isten nem hagyta Ezékiást reménytelenségben. Ezzel az üzenettel küldte hozzá Ézsaiást: "Meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Asszíria királya, Szanhérib miatt. Ezt az igét jelentette ki róla az Úr: Megvet, gúnyol téged Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted Jeruzsálem leánya!

Kit gyaláztál s káromoltál, ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izráel Szentjére! Követeiddel gyaláztad az Urat és ezt mondtad: Sok harci kocsimmal fölmentem a legmagasabb hegyre, a meredek Libánonra is. Kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit, eljutottam utolsó tanyájára, legsűrűbb erdejébe is. Kutat ástam és ittam másoknak a vizét; lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát.

Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem? Most csak véghezviszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erős városok. Lakosaiknak ereje elfogyott, megrémültek, megszégyenültek; olyanok lettek, mint mezőn a növény, mint a gyenge fűszál, a háztetőn nőtt fű: elszáradt, mielőtt szárba szökkent.

Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben! Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszéded fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek az úton, amelyen idejöttél!" (2Kir 19:20-28).

Júda földjét letarolta a megszálló hadsereg, de Isten megígérte, hogy csoda útján gondoskodik a nép szükségleteiről. Ezt üzente Ezékiásnak: "Teneked pedig ezt a jelt adom: Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt; a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és egyétek gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion-hegyéről azok, akik megmenekülnek. A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.

Azért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról: Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá; nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért" (2Kir 19:29-34).

Azon az éjszakán jött a szabadulás. "...eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanezer embert" (2Kir 19:35). Megölt "minden vitéz harcost, fejedelmet és vezért" az asszír táborban (2Krón 32:21).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 47

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás 40. fejezetétől erőteljes felvezetést láthattunk. Júda most a szorongás és bizonytalanság idejében él; a nép most csakis az Urat követheti (Ézs 40). Círusz egy nap majd felszabadítja Isten elnyomott népét (Ézs 41). Ő is egyfajta messiás, aki megszabadít a bűnből (Ézs 42). Ő gyógyszer Izrael betegségére, beleértve a babiloni fogságot (Ézs 43).  Isten kiárasztja a Lelkét a gyermekeire! Nem szabad bízniuk az emberi bálványokban (Ézs 44). Isten megígérte, hogy Círuszon keresztül fog cselekedni; emlékezzünk, hogy mindent ő teremtett (Ézs 45). A babiloniak isteneit elhurcolják a vereségük után, miközben Isten népét az Úr szabadítja meg (Ézs 46.)

Végezetül Ézsaiás 47-ben Babilon bukása kerül sorra. Babilon „szűz leánya” (a pogány templomok kéjnőit gyakran hívták „szent szüzeknek”) lejött és a porban ült (1. vers). Ha ismerősnek tűnik ez a fejezet, az azért van, mert sok szövegbeli részlet – szavak, kifejezések, versek, részletek – feltűnnek a Jelenések könyvében is. Ézsaiás és Jeremiás a történelmi Babilonról ír, míg a Jelenések könyve a világ végén létező Babilonra utal.

Babilon „dicsőítette magát” (Jel 18:7), de most már „nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek” (Ézs 47:1). Dicsekedett, hogy ő sem nem özvegy, sem nem gyermektelen (5,7. vers, Jel 18:7), de Isten magányt küld rá (11. vers). És mindez hirtelen történik meg, „nagy hamar egy napon” (9. vers), sőt mi több, egy órában (Jel 18:8, 10, 16, 19).

Az egyik legérdekesebb dolog Istenről az az, hogy hogyan használja fel sátán cselekedeteit, hogy elérje a céljait a gyermekeinek érdekében. Mennyire fontos mindezt jól belevésnünk az agyunkba. A sok nyomorúság, mely körülvesz minket, eszköz lehet Isten kezében a mi érdekünkben.  Nem hiába szokták mondani, hogy ne aggódjunk mert „az aggodalmaskodás vak, nem láthat a jövőbe, Jézus azonban kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségben van kész útja, amely a szabaduláshoz vezet. Mennyei Atyánk ezerféle módon gondoskodik rólunk – ezekről sejtelmünk sincs” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2003, Advent Kiadó. 273. oldal). És most nagyon figyeljünk ennek a bekezdésnek az utolsó részére: „Akik elfogadják azt az egy elvet, hogy az Istennek való szolgálatot és az Ő tiszteletét mindenek fölé helyezik, azok aggodalmai szertefoszlanak, sima ösvény tárul lábuk elé.” Bízz Benne. Bízz Benne! Addig mondogasd magadnak Isten ígéreteit, amíg meg nem bízol Benne. Tedd meg még ma!

Ron E. M. Clouzet

101. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 30. fejezetéhez (július 2-8.).

„Semmi sem lelkesít jobban a hitre, mint a hit gyakorlása.” A hit egy nagyon szép gondolat, amiről beszélgethetünk, szebb még annál is, ha valaki egy életen keresztül gyakorol valamilyen cselekedetet. Sajnos, ahhoz, hogy a hitet használjuk, ki kell bírnunk valamilyen megpróbáltatást az életünkben. Bár nincs hiány az élet kihívásaiból, remélhetőleg sosem kell ugyanolyan kihívással szembenézned majd, mint amilyennel e fejezet szerint Ezékiás királynak kellett egykor. Júda a megsemmisülés rémével néz szembe, az fenyegeti, hogy egy ellenséges, hatalmas nemzet rohanja le, amely már más országokat is elpusztított.

Bármilyen megpróbáltatás mellett természetes megkérdeznünk Istent, hogy segíteni fog-e. Bizonyára csábító volt Ezékiásnak azon tűnődni, hogy „Vajon meg fog Isten segíteni bennünket? Vajon beváltja Isten a hozzá fűzött reményt?” A fejezet teljes története tartalmaz egy zengő „Igen!”-t. Ezékiással ellentétben nekünk megvan az az előnyünk, hogy minden megpróbáltatásra a kereszt fényében nézhetünk. Tudjuk, hogy bármilyen megpróbáltatás ér is bennünket, Jézus már legyőzte az ellenséget.
                             
A korai keresztény író, Pál szavait visszaadva, semmi, még a halál sem választhat el minket Jézustól. Ez az a hit, amiről beszélhetünk, és ami alapján cselekedhetünk a nehéz helyzetekben is. Bízhatunk abban, hogy Isten szeretete erősebb bármilyen gyötrelemnél, amit ebben az életben elszenvedhetünk. Végül Jézus győzedelmeskedik, és mi is győzedelmesnek számítunk a benne való hit által.

Tommy Poole
segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi CsabaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése