2017. július 7., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 7 - PÉNTEK - Ézsaiás 48

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 30. fejezet 725. nap

A Jeruzsálem elfoglalására küldött sereg rettenetes megítélésének híre csakhamar eljutott Szanhéribhez, aki még mindig az Egyiptomból Júdába vezető utat őrizte. Az asszír király rémülten elrohant, és "megszégyenülve tért vissza országába" (2Krón 32:21). Uralkodása nem tartott sokáig. A jövendölés szerint, amely hirtelen halálát jelezte, saját családtagjai gyilkolták meg, és "fia, Észárhaddón lett a király" (Ézsa 37:38).

A héberek Istene diadalmaskodott a büszke asszíron. Jahve megvédte méltóságát a környező népek előtt. Jeruzsálemben, a nép szíve szent örömmel telt meg. Buzgón esedeztek szabadulásért, és könnyek között vallották meg bűneiket. Nagy ínségükben Isten szabadító hatalmában bíztak és Isten nem hagyta őket cserben. A templom udvara most az ének, az ünnepélyes dicsőítés hangjától visszhangzott.

"Ismerik Istent Júdában,
nagy az ő neve Izráelben.
Sálémba került a sátra,
lakóhelye a Sionra.
Ott törte össze a tüzes nyilakat,
a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket.

Ragyogó vagy te,
hatalmasabb a hegyeknél,
ahol zsákmányt ejtenek.
Kifosztottak lettek az elbizakodottak,
álomba merültek,
elvesztették erejüket a harcosok.
Dorgálásodtól, Jákób Istene,
mozdulni sem tud a kocsi és a ló.
Félelmes vagy te,
ki állhat meg előtted,
amikor haragszol?

Ha ítéletet hirdetsz a mennyben,
félni fog a föld, és elcsendesül.
Mert ítéletet tart az Isten,
szabadulást ad a földön
az alázatosaknak.
Még a haragvó emberek is
magasztalni fognak téged,
haragjuk maradékát is megfékezed.
Tegyetek fogadalmat
Isteneteknek, az Úrnak,
és teljesítsétek, ti,
akik körülötte vagytok!
Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek,
aki megtöri a fejedelmek büszkeségét,
és félelmet kelt a föld királyaiban!" (Zsolt 76. fejezet).

Az asszír birodalom emelkedése és bukása nagy tanulsággal szolgál ma is a föld népeinek. Az ihletett Ige a sikere csúcsán levő Asszíria dicsőségét pompás fához hasonlítja, amely Isten kertjében kimagaslik a környező fák közül.

"Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus: szép ágú, árnyas lombú és magas növésű, a sűrű felhőkig ért a teteje... árnyékában lakott mindenféle nép. Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival... Nem volt hozzáfogható cédrus az Isten kertjében, a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai, és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, mint neki: Isten kertjében egy fának sem volt hozzá hasonló szépsége" (Ez 31:3-9).

Asszíria uralkodói azonban ahelyett, hogy a rendkívüli áldásokat az emberiség javára használták volna, sok ország ostorává lettek. Kegyetlenek voltak, nem gondoltak Istennel, és nem voltak tekintettel embertársaikra. Minden néppel erőszakkal el akarták ismertetni Ninive isteneinek felsőbbségét. A magasságos Isten fölé emelték bálványaikat. Isten elküldte hozzájuk Jónást intő üzenettel. Egy ideig megalázták magukat a seregek Ura előtt, és bocsánatért könyörögtek. Nemsokára azonban újra bálványokat imádtak, és világuralomra törtek.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 48

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Míg az előző fejezetekben a pogányok szembesültek Isten mindentudó előrelátásával, most Júda csökönyös gyermekeinek kell ugyanezt tenniük. „Előre megjelentettem azt, ami eddig történt…” (3. vers). Miért?„Mert tudtam, hogy konok vagy” (4-5. vers).

Amikor Nabukodonozor seregei rajtaütnek majd Júdán, a nép nem panaszkodhat arra, hogy Isten védelem nélkül hagyta őket. Réges-régen elmondta már nekik, hogy ez fog történni, és hogy miért. Azt is elmondta nekik, hogyan kezeljék a megszállást (Jer 27:6-11). Nagy csalódás lehetett az Úrnak: „Nem is hallottad…” (8. vers). Semmi sem halálosabb a lélek számára, mint nem hallgatni Isten szavára és makacsul visszautasítani az Ő akaratát.  „Bárcsak figyeltél volna parancsaimra!” –mondja Isten. „Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger hullámai” (18. vers). Ehelyett azonban „Nincs békesség – így szól az Úr – az istenteleneknek!” (22. vers).

Milyen gyakran elveszítjük belső békességünket, mert inkább azonnal reagálunk a hangos külső körülményekre, minthogy az Úr biztos hangjára támaszkodnánk. Be kell ismernünk, hogy az Istenbe vetett bizalom nem fakad a természetünkből. Soha nem is fakadt, és amíg csak ezen a földön élünk, mindig az Úr szavát kell választanunk érzelmeink helyett.

Azonban az egész Menny a mi oldalunkon áll. A 16. versből felismerjük, hogy a teljes Szentháromság a mi érdekünkben dolgozik. „Közeledjetek hozzám (a Fiú Istenhez)…Kezdettől fogva nem titokban szóltam (előre megmondtam, mit teszek), amióta az történik, itt vagyok! (az Atya Isten) Lelkét adta” (16. vers).

„Az egész Menny érdeklődéssel figyeli, hogy Jézusra tekintünk-e, és az Ő akaratának engedelmeskedünk, vagy a kísértések közepette a szív természetes hajlamait követve megadjuk magunkat a gonosz sürgető nyomásának. A kísértéstől szenvedők forduljanak imában Istenhez. Tartsanak ki az imádságban, kétség nélkül tekintsenek az Úrra, és a Szentlélek működni fog az emberi szívben, lélekben és elmében, hogy alá tudja vetni magát a megfelelő elveknek” (That I May Know Him, 276. oldal).

A győzelem: hittel engedelmeskedni Istennek (1Jn 4:4). Ha ezt tesszük, megtapasztaljuk azt a békét, amiről énekelni szoktunk: „Olyan békét, mint a folyó/Olyan békét, mint a folyó/Olyan békét kaptam tőled, Istenem!”.

Ron E. M. Clouzet

101. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 30. fejezetéhez (július 2-8.).

„Semmi sem lelkesít jobban a hitre, mint a hit gyakorlása.” A hit egy nagyon szép gondolat, amiről beszélgethetünk, szebb még annál is, ha valaki egy életen keresztül gyakorol valamilyen cselekedetet. Sajnos, ahhoz, hogy a hitet használjuk, ki kell bírnunk valamilyen megpróbáltatást az életünkben. Bár nincs hiány az élet kihívásaiból, remélhetőleg sosem kell ugyanolyan kihívással szembenézned majd, mint amilyennel e fejezet szerint Ezékiás királynak kellett egykor. Júda a megsemmisülés rémével néz szembe, az fenyegeti, hogy egy ellenséges, hatalmas nemzet rohanja le, amely már más országokat is elpusztított.

Bármilyen megpróbáltatás mellett természetes megkérdeznünk Istent, hogy segíteni fog-e. Bizonyára csábító volt Ezékiásnak azon tűnődni, hogy „Vajon meg fog Isten segíteni bennünket? Vajon beváltja Isten a hozzá fűzött reményt?” A fejezet teljes története tartalmaz egy zengő „Igen!”-t. Ezékiással ellentétben nekünk megvan az az előnyünk, hogy minden megpróbáltatásra a kereszt fényében nézhetünk. Tudjuk, hogy bármilyen megpróbáltatás ér is bennünket, Jézus már legyőzte az ellenséget.
                             
A korai keresztény író, Pál szavait visszaadva, semmi, még a halál sem választhat el minket Jézustól. Ez az a hit, amiről beszélhetünk, és ami alapján cselekedhetünk a nehéz helyzetekben is. Bízhatunk abban, hogy Isten szeretete erősebb bármilyen gyötrelemnél, amit ebben az életben elszenvedhetünk. Végül Jézus győzedelmeskedik, és mi is győzedelmesnek számítunk a benne való hit által.

Tommy Poole
segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése