2017. július 18., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 18 - KEDD - Ézsaiás 59

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 32. fejezet 736. nap

Amikor Jósiás uralkodni kezdett, de már hosszú évekkel előtte is, Júda hűségesei azt kérdezték, vajon valóra válnak-e egykor az ősi Izráelnek tett mennyei ígéretek? Emberi szemszögből nézve szinte lehetetlennek látszott, hogy Isten véghez tudja vinni szándékát a választott néppel. A korábbi századok hitehagyása csak fokozódott az évek múlásával. A törzsek közül tíz szétszóródott a pogányok közé. Csak Júda és Benjámin törzse maradt meg, és most úgy tűnt, hogy ők is az erkölcsi és nemzeti romlás határán vannak. A próféták kezdték megjövendölni annak a gyönyörű városnak pusztulását, ahol a Salamon által épített templom állt, és ahova nemzeti nagyságuk minden földi reménysége összpontosult. Megváltoztatja Isten általuk ismert szándékát, azt, hogy megszabadítja a benne bízókat? Tudva az igazak régóta tartó üldözéséről és a gonoszok látszólagos sikeréről, az Istenhez hűek remélhetnek-e jobb napokat?

Ezeknek az aggódó kérdéseknek adott hangot Habakuk próféta. Látva kora hűségeseinek helyzetét, ebben a kérdésben fejezte ki szívének terhét: "Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz! Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet" (Hab 1:2-4).

Isten válaszolt hűséges gyermekei kiáltására. A prófétával - akit szószólóul választott - elmondatta, hogy megbünteti a népet, amely tőle elfordulva pogány isteneknek szolgál. A jövő után érdeklődők közül még életben lesznek egyesek, amikor csoda útján fogja alakítani a föld uralkodó népeinek ügyeit, és a babiloniakat juttatja hatalomra. Ezek a "...rettenetes, félelmetes" (Hab 1:7) káldeusok Istentől rendelt korbácsként hirtelen lecsapnak Júda földjére. Júda fejedelmeit és a nép színe-javát fogolyként viszik Babilonba. Júda városait, falvait és megművelt szántóföldjeit elpusztítják. Semmit sem kímélnek.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 59

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ez a fejezet két részből áll, a jó hírekből, és a rossz hírekből. Vegyük először is a rossz híreket. Mielőtt valaha is értékelnénk, elfogadnánk és vágyva vágynánk a megváltást, rá kell döbbennünk, mennyire borzalmas a bűn. Az emberek korszakokon át próbálták vallási szertartások mögé bújtatni bűnösségüket. Ézsaiás könyvének 59. fejezete lerántja a leplet az emberi szív végzetes gonoszságáról, mely erősen fogva tart bennünket és elpusztítja kapcsolatainkat, legfőképpen az Istennel való kapcsolatunkat. Elválaszt minket Tőle, így nem láthatjuk, és nem hallhatjuk egymást (1-3. vers). Mindnyájan bűnösök vagyunk, mindannyian megszegtük Isten parancsolatait.  Itt mégis a bűnösök kétféle csoportját láthatjuk. Vajon mi a különbség közöttük?

A 4-8. versekben bemutatott emberek azok, akik nyíltan szembeszegülnek Istennel. Isten prófétája elhatárolja magát tőlük. Ők azok, akiket szándékos bűneik gonosszá keményítettek. Nem ismernek békességet (8. vers). Ézsaiás azonban Ezsdrással és Dániellel együtt önmagát is a másik csoportba sorolja. „Várunk a világosságra…, tapogatunk, mint akiknek szemök nincs…sok a bűnünk,”  Isten gyermekei megtört szívvel  bánkódnak bűneik miatt. Nem önigazultak, nem mentegetőznek.  Felhagytak a tettetéssel, és így kiáltanak fel: „Ismerjük vétkeinket, hogy elpártoltunk, és megtagadtuk az Urat” (9-13. vers). „Áldottak, akik búsulnak” bűneik felett, mert, ahogy Jézus is mondta, ők „megvigasztaltatnak” (Mt 5:4).

Vajon igazságos ez? A „föld Igaz Bírájának” meglepő ítélete szerint: „Nem!”. Egyet kell értenünk! Ezen a földön mindenki igen korán felfedezi, hogy az élet igazságtalan. Ebben a fejezetben négyszer is (4.,9.,11.,14. vers), és könyvében számtalanszor  sajnálkozik ezen a tényen Ézsaiás: mispat, azaz törvény nélküli társadalomban élünk. Ez a héber kifejezés az igazságra azt mutatja meg, ahogyan a dolgoknak egy Isten által vezetett, és Szeretet-törvényeinek engedelmeskedő társadalomban menniük kellene – ahogyan Ő eredetileg eltervezte. Az engedetlenség a törvénytelenség szellemét eredményezi, Istentől való (kölcsönös) elszakadást, amit olyan kifejezések jellemeznek, mint lázadás, gonoszság, vétek és bűn.

Ez egy szerencsétlen, nyomorult helyzet. Isten maga is elborzad, isteni haraggal telik meg amint a bűnnek nevezett kegyetlen ellenség markában vergődő embereket, és gyermekeinek önmagukkal folytatott gyötrelmes harcát látja. Eltökélte, hogy segít az emberiségen bármibe is kerül neki (15b-16. vers). A mi hatalmas Harcosunk személyesen jön megmentésünkre. A leghatásosabb és legerősebb fegyvert használja, a szeretetet! A szenvedő szolga alakjában, aki a saját fegyverét viseli (17. vers; Ef 6:10-18) rettenetes győzelmet arat: igazságot szolgáltat népének és üdvösséget a felmentő ítélet által. Visszaállítja a jogosságot és kegyelmet trónja alapjául, haraggal bünteti meg, és örökre elpusztítja a gonoszt (17-18. vers).

Dicsőítse és tisztelje az Urat minden nép napkeleten és napnyugaton (19. vers)! Isten szövetsége az emberiséggel mindörökre fennmarad. Ő továbbra is folyamatosan részt vesz az emberiség életében, és beavatkozik ügyeinkbe. Istennek minden korban lesznek a Szentlélek által vezetett emberei, akik az Ő szavát szólják (21. vers). Isten szabadítása, a megváltás soha nem válik csupán a múlt egy eseményévé, és a legnagyobb beavatkozása még hátra van.

Aleta Bainbridge

103. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 32. fejezetéhez (július 16-22.).

Júda királyainak története igazán ösztönző lehet a szülők számára – ugyanakkor elkedvetlenítő is, hiszen a földbe döngöli az összes tankönyvet, ami a jó szülői készségekről szól. A királyság utolsó évtizedei cikcakkban ingadoztak a jó és rossz királyok közt. Akház gonosz volt, mégis ő volt az apja Ezékiásnak, aki egyike a legjobbaknak. Ellenbben, Ezékiás volt az apja Manassénak, aki a legrosszabb volt Júda királyai közül, és akinek a bűnei miatt Júda száműzetésbe került (2Királyok 24:3–4).

A saját számkivetettségében azonban Manassé végre hallgatott a prófétai dorgálásra. Megbánta bűneit, és amikor az Úr visszaállította őt a trónra, megkísérelte helyrehozni a korai éveiben tett gonoszságokat. Ez azonban nem segített a fián, Ámonon. És mégis, a gonosz Ámon volt az édesapja a jó Józsiásnak, Júda egyik legjobb királyának. A lajstrom szédítő: Akház (gonosz), Ezékiás (jó), Manassé (gonosz, majd jó), Ámon (gonosz), Józsiás (jó).

Kifizetődik-e, ha valakinek jó szülei vannak? Szeretnénk azt hinni, hogy így van. Azonban, ha valamilyen tragikus és ördögi terv folytán a gyermekeink letérnek a helyes útról, emlékeznünk kell rá, hogy Isten megbocsát. „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1). Amennyiben pedig Isten kegyelméből a gyermekeink jók, hűségesek és szent életűek lesznek, Istené a dicsőség. Ahogy Pál írta a Korinthusbeliekhez: „Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4:7)

Alden Thompson
Walla Walla University USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése