2017. július 2., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - július 2 - VASÁRNAP - Ézsaiás 43

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 30. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 30. fejezet 720. nap

30. Szabadulás Asszíriától

Amikor Asszíria seregei betörtek Júda földjére, és úgy tűnt, hogy semmi sem mentheti meg Jeruzsálemet a teljes pusztulástól, az ország e súlyos helyzetében Ezékiás lelkesítette népe katonaságát, hogy töretlen bátorsággal szálljon szembe pogány elnyomóival, és bízzon Jahve szabadító hatalmában. "Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele - buzdította Ezékiás Júda embereit -. Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban" (2Krón 32:7-8).

Nem ok nélkül beszélt Ezékiás ilyen meggyőződéssel a harc kimeneteléről. A kérkedő Asszíria, jóllehet Isten egy ideig haragjának botjaként a népek megbüntetésére használta fel, nem fog mindig diadalmaskodni. Lásd: Ézsa 10:5! "Ne félj... Asszíriától - üzente az Úr Ézsaiással néhány évvel korábban Sion lakóinak -, mert rövid idő múlva... ostorral csapkodja a Seregek Ura, ahogyan megverte Midjánt az Óréb-sziklánál. Vesszejével rácsap a tengerre, mint Egyiptomban tette. Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga" (Ézsa 10:24-27).

Egy másik prófétikus üzenetben, melyet "Áház király halála esztendejében" kapott, a próféta kinyilatkoztatta: "Megesküdött a Seregek Ura: Úgy lesz, ahogyan elterveztem, az következik be, amit elhatároztam. Országomban töröm össze Asszíriát, hegyeimen taposom el. Lekerül róluk igája, lekerül vállukról a teher. Ezt a tervet határoztam el az egész föld ellen, így nyújtom ki kezemet minden nép ellen. Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?" (Ézsa 14:28, 24-27).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 43

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben, valamint Ézsaiás könyvének többi ilyen szakaszában Isten kinyilatkoztatja saját reményteljes terveit csakúgy, mint az Izrael miatti csalódottságát. A 42. fejezet végén azt a szomorú kijelentést olvassuk, hogy Istennek át kellett adnia Izraelt ellenségei kezébe, bálványimádásuk miatt (42:23-25). Ebben a fejezetben Isten elmondja, hogy Izrael volt a az Ő tanúja, szolgája, akit azért választott, hogy bemutassa a pogány népeknek az Úr valódi jellemét és természetét: Ő az Úr, és rajta kívül nincs más Szabadító! (10-11. fejezet). De mint az a fügefa, melyet gyümölcs helyett csak levelek borítanak, Izrael is csak hivalkodó lombruhát viselt. Habár a pogányok szerettek volna életet kapni Izrael Istenétől, Izrael önző tetteivel és értékrendjével rejtve tartotta Őt a világ elől.

És így szólt Isten: „Mert én újat cselekszem” (19. vers).

Vízen és tűzön – az Úr tisztító útjain – is átküldelek majd, de nem fogsz megfulladni, és nem is égsz meg. Úgy képzelem, Júda népének néhány hűséges tagja emlékezett Ézsaiás szavaira, amikor közel egy évszázaddal később kénytelenek voltak átkelni a sivatagon és a nagy Eufrátesz folyón, mint a babiloni birodalom száműzöttei. Isten népét arról biztosítja, hogy elküldi Babilóniába őket, mint menekülteket (14. versszak). „Ha én cselekszem, ki másíthatja meg?” (13. vers).
                                                                                                                
Ugyanakkor Izrael Megváltója emlékezteti is önfejű gyermekeit, hogy Ő az, aki „utat készített a tengeren… aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és a lovak”, amelyek „elaludtak és elhamvadtak, mint a mécses” (16-17. vers). Csakúgy, mint mikor az Úr legyőzte az egyiptomiakat a Vörös-tengernél, a legnagyobb nemzetet, amely abban az időben a földön létezett, a babiloniakra is gondja lesz a megfelelő időben. Sőt, azt mondja: „Ne a régi dolgokat emlegessétek” (18. vers), közel a szabadulás, „mert én újat cselekszem”.
                                                                                                          
Elképesztő, ahogy milyen tartós Izrael hűtlensége – Isten töretlen hűsége ellenére (lásd 22-25. fejezet). Isten a mi önző tetteinkre és akaratának szándékos megtagadására is azt mondja: „vétkeidre többé nem emlékezem”. Miféle Isten tenne ilyet? Az Atya minden értelemben sokkal nagyobb, mint az emberi történelem legkiemelkedőbb szereplője. Nem úgy gondolkodik, mint mi, nem az alapján dönt, mint mi, és nem a mi hajlamaink szerint jár el. Ő a maga a jóság, akinek örökké tart a szeretete.

„Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat” – ígéri az Úr. És milyen kiváló érdemre tekintettel teszi ezt? A bennünk rejlő jóság alapján? Talán mert meg akar szabadítani az ellenség rontásától? A Mindenható ezt mondja: „önmagamért” (25. vers). A megbocsátást a legkiválóbb érdem – saját érdemei, Jézus Krisztus érdemei – alapján kapjuk.

Dicsőség Istennek, akitől minden áldás származik!

Ron E. M. Clouzet

101. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 30. fejezetéhez (július 2-8.).

„Semmi sem lelkesít jobban a hitre, mint a hit gyakorlása.” A hit egy nagyon szép gondolat, amiről beszélgethetünk, szebb még annál is, ha valaki egy életen keresztül gyakorol valamilyen cselekedetet. Sajnos, ahhoz, hogy a hitet használjuk, ki kell bírnunk valamilyen megpróbáltatást az életünkben. Bár nincs hiány az élet kihívásaiból, remélhetőleg sosem kell ugyanolyan kihívással szembenézned majd, mint amilyennel e fejezet szerint Ezékiás királynak kellett egykor. Júda a megsemmisülés rémével néz szembe, az fenyegeti, hogy egy ellenséges, hatalmas nemzet rohanja le, amely már más országokat is elpusztított.

Bármilyen megpróbáltatás mellett természetes megkérdeznünk Istent, hogy segíteni fog-e. Bizonyára csábító volt Ezékiásnak azon tűnődni, hogy „Vajon meg fog Isten segíteni bennünket? Vajon beváltja Isten a hozzá fűzött reményt?” A fejezet teljes története tartalmaz egy zengő „Igen!”-t. Ezékiással ellentétben nekünk megvan az az előnyünk, hogy minden megpróbáltatásra a kereszt fényében nézhetünk. Tudjuk, hogy bármilyen megpróbáltatás ér is bennünket, Jézus már legyőzte az ellenséget.
                             
A korai keresztény író, Pál szavait visszaadva, semmi, még a halál sem választhat el minket Jézustól. Ez az a hit, amiről beszélhetünk, és ami alapján cselekedhetünk a nehéz helyzetekben is. Bízhatunk abban, hogy Isten szeretete erősebb bármilyen gyötrelemnél, amit ebben az életben elszenvedhetünk. Végül Jézus győzedelmeskedik, és mi is győzedelmesnek számítunk a benne való hit által.

Tommy Poole
segédlelkész
Walla Walla University, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése