2018. szeptember 10., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 10 - HÉTFŐ - 2 Péter 1


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 63. fejezet 1155. nap

A diadalmas bevonulással kapcsolatos eseményekről széltében-hosszában fognak beszélni, s mindenki Jézusra fog gondolni. Keresztre feszítése után sokan visszaemlékeznek ezekre az eseményekre, megpróbáltatásával és halálával összefüggésben. Ez elvezeti őket a próféciakutatásra, s meggyőződnek róla, hogy Jézus volt a Messiás. Így mindenfelé megsokszorozódik a hitre térők száma.

Életének ebben az egyetlen diadalmas mozzanatában a Megváltó megjelenhetett volna mennyei angyalok kíséretében, Isten harsonáinak hangja mellett. Az ilyen megnyilvánulás azonban ellenkezett volna küldetésének céljával, az életét kormányzó törvénnyel. Ő hű maradt a szerény sorshoz, melyre vállalkozott. Hordoznia kellett az emberiség terhét, míg életét adta a világ életéért.

Ezt a napot, mely a tanítványok számára életük legfényesebb napjának tűnt, sötét felhők árnyékolták volna be, ha tudták volna, hogy az örvendezés jelenete csak bevezetése Mesterük szenvedésének és halálának. Ő ismételten beszélt nekik bizonyosan bekövetkező áldozatáról, de a jelen boldog diadala elfelejttette velük fájdalmas szavait, s várták virágzó uralkodását Dávid trónján.

Folyamatosan újabb csoportok szegődtek a menethez, és kevés kivétellel minden csatlakozót megihletett a perc, s ők is harsogták a hozsánnákat, melyek újra és újra visszhangzottak hegyről hegyre, völgyről völgyre. Szüntelen zengett a kiáltás: "Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!" (Mt 21:9).

A világ korábban sosem látott ilyen diadalmenetet. Nem hasonlított a föld híres hódítóiéhoz. Nem követte szomorú foglyok oszlopa, királyi értékű hadizsákmány sem jellemezte a jelenetet. A Megváltó körül a bűnös emberekért végzett szeretetmunkájának dicső zsákmányai álltak. Sátán hatalmából megmentett foglyok voltak ők, Istent dicsérték szabadulásukért. A vak mutatta az utat, akinek Jézus visszaadta látását. A néma hozsannázott a leghangosabban, akinek megoldotta a nyelvét. A nyomorékok, akiket meggyógyított, örömmel ugrándoztak, és a legserényebben szakították le a pálmaágakat, lengették őket a Megváltó előtt. Özvegyek és árvák dicsőítették Jézus nevét, mert irgalmasságot cselekedett velük. A megtisztított leprások tiszta ruhájukat terítették útjába, s a dicsőség királyaként üdvözölték Őt. Azok is a tömegben voltak, akiket hangja a halál álmából ébresztett föl. Lázár - kinek testét látták bomlani a sírban, most azonban dicső férfikorának erejében örvendett - vezette az állatot, melyen a Megváltó ült.

Számos farizeus látta a jelenetet, forrt bennük az irigység és a rosszindulat, s más irányba akarták terelni a nép érzelmeinek hullámait. Teljes tekintélyüket latba vetve próbálták elhallgattatni a népet, de felhívásaik és fenyegetéseik csak fokozták a lelkesedést. Attól tartottak, hogy a sokaság számbeli fölényében királlyá teszi Jézust. Végső megoldásként áttörtek a tömegen a Megváltóhoz, és feddő, fenyegető szavakkal támadtak neki: "Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat!" (Lk 19:39). Kijelentették, hogy az ilyen zajos felvonulásokat a törvény tiltja, s a hatóságok sem engedélyezik. Jézus válasza azonban elhallgattatta őket: "Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek, fognak kiáltani" (Lk 19:40). Ezt a diadalmenetet maga Isten rendelte. Megjövendölte a próféta, hogy embernek nem áll hatalmában megmásítani Isten szándékát. Ha az ember nem tudta volna végrehajtani tervét, Ő hangot ad az élettelen köveknek, s azok magasztalták volna Fiát, zengték volna dicséretét. Ahogy az elnémult farizeusok visszahúzódtak, Zakariás szavait százak ismételték fennen: "Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén" (Zak 9:9).

Mikor a menet elérte a dombtetőt, s leereszkedni készült a városba, Jézus megállt, s Vele az egész sokaság. Előttük terült el Jeruzsálem dicsőségében, most a lenyugvó nap fényében fürdött. A templom minden tekintetet odavonzott. Méltóságteljes fenségben magaslott minden más fölé, mintha a menny felé mutatna, s az embereket az egyedül igaz és élő Isten felé. irányítaná. A templom régóta a zsidó nemzet dicsősége és büszkesége volt. A rómaiak is büszkélkedtek nagyszerűségével. A rómaiak által kinevezett király a zsidókkal együtt építette újjá és díszítette fel, a római császár elhalmozta ajándékaival. Szilárdsága, gazdagsága, nagyszerűsége a világ egyik csodájává tette.

Ahogy a lenyugvó nap sugarainak aranyával befestette az eget, csodás fénye ott ragyogott a templom tiszta fehér márvány falain, csillogott az aranyozott oszlopokon. A dombtetőről, ahol Jézus és követői álltak, úgy tűnt, mintha egyetlen hótömbből állna, arany csúcsokkal a tetején. A templom bejáratánál aranyból és ezüstből formált szőlő függött zöld levelekkel és tömör szőlőfürtökkel - a legképzettebb művészek alkotása. Ez Izraelt, az egyre terebélyesedő szőlőt jelképezte. Az aranyat, ezüstöt és az élő zöldet finom ízléssel és különleges szakértelemmel illesztették egymáshoz. Kecsesen feltekeredett a ragyogó fehér oszlopokra, fénylő kacsokkal tapadt arany díszeikhez - magára vonta a lenyugvó nap tündöklését, s úgy ragyogott, mintha a mennyből kölcsönözte volna dicsőségét.

Jézus a képet szemlélte, a hatalmas tömeg rivalgása elcsitult, lenyűgözve nézték a szépség hirtelen feltárulását. Minden szem a Megváltóra szegeződött, látni akarták arcán az elragadtatást, amit ők maguk éreztek. Ehelyett azonban a bánat fellegét fedezték fel rajta. Meglepetten és csalódottan vették észre, hogy szeme megtelik könnyel, teste ide-oda hajladozik, mint a fa vihar előtt, és a fájdalom jajkiáltása tör fel remegő ajkáról, mintha a meghasadt szív mélyéről jönne. Micsoda látványt nyújtott ez az angyaloknak! Szeretett Parancsnokuk a gyötrelem könnyei között! Micsoda látvány volt ez a boldog seregnek, amely diadalkiáltásokkal, pálmaágak lengetésével kísérte Őt a dicső város felé, ahol ábrándos reményeik szerint uralkodnia kellett! Jézus sírt Lázár sírjánál, de akkor az emberi szenvedés átérzéséből fakadó isteni bánat miatt. Ez a hirtelen elszomorodás olyan volt, mint a nagy győzelmi kórusban egy gyászos hang. Az örvendezés közepette, amikor mindenki hódolattal adózott neki, Izrael királya könnyekre fakadt. Nem az öröm könnyei ezek, hanem a kimondhatatlan kínok könnyei és sóhajai. A sokaságra is hirtelen szomorúság szállt. Dicsőítő hangjaik elhallgattak. Sokan sírva fakadtak, mert együttéreztek a bánattal, amelyet pedig nem is értettek..

Mai Bibliai szakasz: 2 Péter 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Még fiatal lelkész voltam, amikor valakitől megkaptam ajándékba H. M. S. Richards egyik prédikációjának felvételét. Az igehirdetés címe a következő volt: „Ha újra fiatal lelkész lehetnék”. Újra meg újra végighallgattam a tanácsait, amely egy Istennel leélt élet valódi bölcsességét tartalmazta.

Péter második levele azokhoz szól, akik „velünk egyenlő drága hitet nyertek”, és ihletett tanácsokat tartalmaz az idős apostol részéről. Itt, az első fejezetben emlékeztet bennünket arra, hogy a kegyelemben és a mi Urunknak, a megtartó Jézus Krisztusunknak kegyelmében való növekedés egy élet munkája. Ezen az utazáson mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy Ő saját erejét adja nekünk mindenhez, ami az élethez és kegyességhez szükséges.

Keresztény életutunk legdrágább erőforrása az Isten Igéje. Mi nem légből kapott, kitalált meséket követünk. Péter személyes bizonyságot tesz arról az időszakról, amit együtt tölthetett Jézussal, Isten élő Igéjével. Mint ifjú követője szemtanúja volt az Úr fenségének és magasztos lényének. Bár nem volt jelen a keresztségkor, amikor az Atya kijelentette: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 3:17), ellenben ott volt a megdicsőülés hegyén, ahol az Atya így szólt: „Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok” (Mk 9:7).

Péter az Isten írott szavára is felhívja figyelmünket. Igen biztos a prófétai beszéd, amely a Szentlélek szolgálata által érkezik hozzánk. Az abban található szavak nem csupán emberi szavak Istenről, hanem Isten szavai az ihletett prófétákon keresztül, az emberi családhoz. Az írott Ige igen nagy és becses ígéreteket tartalmaz, amelyeket igényelhetünk magunknak. Melyek azok a drága ígéretek Isten szavában, amelyek kézzelfogható áldást jelentettek számodra keresztényi utadon?  

Dr. Derek J. Morris 
162. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  63-65. fejezeteihez (szeptember 9-15.).

Ez a három fejezet szemléletesen ábrázolja Isten népét. Akár ujjongva ünnepel valaki, nem ismervén Jézus közelgő áldozatát, akár magabízó önhittséggel elbizakodva azt gondolja, hogy a kiválasztott nép tagja, vajmi kevés különbséget mutat a katasztrofális végkimenetel tekintetében. Hasonlóképpen napjainkban, akár „az Igazság“ birtokosai vagyunk, akár tudatlanok felőle, vajmi kevés különbséget jelent, ha nem vagyunk kapcsolatban Jézussal.

Az egész menny arra összpontosít, hogy segítsen Isten népének, hogy megértsék, ki is Jézus Krisztus, illetve az ő fáradhatatlan szeretetét és hatalmas vágyát, hogy személyes szinten kapcsolatba lépjen valamennyiünkkel. Mert csak a vele való eleven kapcsolaton keresztül juthatunk igazságosságra, amelyet nekünk akar adományozni Jézus, hogy készen álljunk a mennyre.

Krisztus váratlan átka a fügefára mély és józan figyelmeztetést tartalmaz napjainkra. Izrael saját magát pusztította el azzal, hogy elutasította Jézust, és eljátszotta a tőle kapott védelmet. Nekünk is megvan a döntési szabadságunk, hogy vagy csak jól mutassunk külsőleg, azonban gyümölcstől terméketlenek és örökre elveszettek legyünk; vagy hogy Jézussal kapcsolatban legyünk, a Szent Lélek gyümölcsét teremve és olyan életet élve, amelyet Isten és az Ő népe szolgálatának szentelünk.

A templom megtisztítása a rossz befolyásoktól és cselekedetektől, amelyek Isten céljával ellentétesek, a felszínen Jézustól meglepő cselekedetnek tűnik, ami nem egyezik az ő általános parancsával a szeretetre nézve. Mégis, amint a kapzsiság, a becstelenség és az Isten céljának helytelen bemutatása megszűnt, Jézus rögtön folytatni tudta gyógyító szolgálatát. Hasonlóképpen, amint Jézussal kapcsolatba lépünk, és megengedjük neki, hogy a jellemhibáinkat kiűzze szívünk templomából, szabadon tehet csodákat a helyreállítással, és a Szent Lelkének gyümölcseit teremheti bennünk.

Eileen VanTassel
Presbiter, Riverside Adventista Gyülekezet
Camas, WA, USA
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: