2018. szeptember 11., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 11 - KEDD - 2 Péter 2


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 63. fejezet 1156. nap

Jézus könnyei nem szenvedéseit előlegezték meg. Közvetlenül előtte volt Gecsemáné, ahol hamarosan rettenetes sötétség árnyékolja be. Odalátszott a juhok kapuja is, melyen át századok óta vezették az áldozati állatokat. Nemsokára Neki nyílik meg ez a kapu, az igazi nagy áldozatnak - Akinek a világ bűneiért hozott áldozatára mutattak mindezek a felajánlások. Nem messze emelkedett a Kálvária, közelgő haláltusájának színhelye. Mégsem ezek miatt a kegyetlen halálára emlékeztető képek miatt sírt és sóhajtozott lelkéből fájdalmasan az Üdvözítő. Ez nem önző bánat volt. Saját haláltusájának gondolata nem félemlítette meg nemes, önfeláldozó lelkét. Jeruzsálem látványa hasított Jézus szívébe - Jeruzsálemé, mely visszautasította Isten Fiát, megvetette szeretetét, nem hagyta magát meggyőzni hatalmas csodái által, most pedig életére tör. Látta, milyen bűnt követett el Üdvözítőjének elvetésével, s mivé lehetett volna, ha elfogadja Őt, aki egyedül gyógyíthatta volna meg sebét. Ő eljött, hogy megmentse, hogyan mondhatna le róla?

Izrael kiváltságos nép volt, Isten templomukat lakhelyévé tette, amely "szépen emelkedik, az egész föld öröme" (Zsolt 48:3). Az emléke volt ez Krisztus több mint ezer éves őriző gondoskodásának és gyengéd szeretetének, úgy törődött vele, ahogyan egy atya visel gondot egyetlen gyermekéről. Ebben a templomban szólták a próféták ünnepélyes figyelmeztetéseiket. Ott lóbálták meg az égő tömjénezőket, míg a jó illat együtt szállt fel a hívők imáival Istenhez. Ott folyt az állatok vére, Krisztus vérének előképe. Ott nyilatkoztatta ki dicsőségét az Úr a kegyelem táblája felett. Ott szolgáltak a papok, s a szimbólumok, ceremóniák pompája századokon át változatlan volt. Mindennek azonban véget kellet érnie.

Jézus felemelte kezét, mellyel oly gyakran áldotta meg a betegeket és szenvedőket, kinyújtotta a halálra ítélt város felé, s a fájdalomtól megtört hangon kiáltotta: "Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók!" (Lk 19:42). Itt a Megváltó szünetet tartott, s nem mondta ki, milyen lenne Jeruzsálem állapota, ha elfogadta volna az Isten által nyújtott segítséget: szeretett Fiának ajándékát. Ha Jeruzsálem megismeri, amit kiváltságában állt megismerni, és befogadja a mennyből küldött világosságot, akkor büszkén, virágzásának teljében állhatott volna a birodalmak királynőjeként, szabadon, Istentől kapott hatalmának erejében. Nem álltak volna felfegyverzett római katonák kapuinál, nem lengtek volna római zászlók falain. A dicső rendeltetés, mely Jeruzsálem áldására szolgált volna, ha elfogadja Megmentőjét, Isten Fia előtt lebegett. Látta, hogy általa meggyógyulhatott volna a rabságból, s megszilárdulhatott volna, mint a föld hatalmas világvárosa. Falairól békegalamb szállt volna minden nemzet felé. A világ dicső ékköve lehetett volna.

A ragyogó kép, amivé Jeruzsálem lehetett volna, elhalványul a Megváltó előtt. A valóságban a város római iga alatt nyög, Isten rosszallását hordozza, s megtorló ítélete alatt áll. Jézus felveszi siralmának megszakadt fonalát: "De most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat tebenned; és nem hagynak tebenned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét" (Lk 19:42-44).
Krisztus eljött, hogy megmentse Jeruzsálemet.

A farizeusi büszkeség, képmutatás, rosszindulat és féltékenység azonban megakadályozta szándékának végrehajtásában. Jézus ismerte a szörnyű csapást, amely majd a halálra ítélt városra szakad. Látta Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, az ostromlott lakosságot éhezésbe, halálba sodródni, az anyákat, amint saját gyermekeik halott testét falják fel, a gyermekeket és szülőket, amint egymástól lopkodják az étel utolsó morzsáit, amint minden természetes érzelem kivész a gyötrő éhség kínjai nyomán. Látta, mi lesz a zsidók csökönyösségének eredménye - melyről az Ő üdvösségének elvetése is tanúskodik -, hogy nem lesznek hajlandók megadni magukat a hódító hadseregeknek. Szemlélte a Kálváriát - ahol fel kell majd emeltetnie - olyan sűrűn teletűzdelve keresztekkel, mint az erdő fái. Látta a nyomorult lakókat kerékbe törve, kereszten gyötrődve, a gyönyörű palotákat ledöntve, a templomot romokban, vastag falaiból egyetlen kő sem marad a másikon, míg végül a várost felszántják, mint a mezőt. Méltán sírt a Megváltó oly keservesen eme félelmetes kép láttán.

Jeruzsálem gondviselésének gyermeke volt, s ahogyan a szelíd apa sír önfejű gyermeke fölött, úgy sírt a szeretett város fölött Jézus. Hogyan mondhatnék le rólad? Hogyan nézhetném, hogy pusztulásra ítélnek? Hagyjalak téged, hogy színig töltsd vétkeid poharát? Egyetlen lélek is olyan értékes, hogy hozzá képest világok süllyednek jelentéktelenségbe, itt azonban egy egész nemzet veszett el. Amikor a lenyugvó nap eltűnik a láthatárról, Jeruzsálem kegyelmi ideje is lejár. Míg a menet ott állt az Olajfák hegyén, még nem volt késő Jeruzsálemnek, hogy megtérjen. A kegyelem angyala akkor bontogatta szárnyait, hogy leszálljon az arany trónról, s helyet adjon az igazságnak és a gyorsan bekövetkező ítéletnek. Krisztus nagy, szerető szíve azonban még mindig könyörgött Jeruzsálemért, mely kigúnyolta kegyelmét, megvetette figyelmeztetéseit, s most kész volt kezét az Ő vérébe mártani. Ha Jeruzsálem most bűnbánatot tart, még mindig nem lett volna túl késő. Míg a lemenő nap utolsó sugarai ott időztek a templomon, tornyon, csúcsokon, nem lett volna egy jó angyal, mely a várost a Megváltó szeretetéhez vezesse, és elhárítsa végzetét? Gyönyörű és szentségtelen város, mely megkövezte a prófétákat, elutasította Isten Fiát, megtéretlensége által magára lakatolta rabságának bilincseit - számára a kegyelem napja csaknem véget ért!

Isten Lelke újból szól Jeruzsálemhez. A nap vége előtt Krisztus még egy bizonyítékot kap. Felszáll a tanúk hangja, válaszol a prófétikus múltból szóló hívásra. Ha Jeruzsálem meghallja a hívást, ha elfogadja a kapuin éppen belépő Megváltót, még megmenekülhet.

Jelentések érkeztek a jeruzsálemi vezetőkhöz, hogy Jézus óriási tömeggel együtt közeledik a város felé. Ők azonban nem üdvözlik Isten Fiát. Félve mennek Elé, remélik, hogy szétoszlathatják a tömeget. Ahogy a menet elkezd leereszkedni az Olajfák hegyéről, beleütközik a vezetőkbe. Ezek kérdik, mi az oka a nagy örvendezésnek. A kérdésre: "Kicsoda ez?" - a tanítványok ihletett lelkülettel válaszolnak. Ékes hangon ismétlik a Krisztusra vonatkozó próféciákat:

Ádám elmondja nektek, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos.
Kérdezzétek Ábrahámot, ő így szól: "Melkhisédek Sálem királya ", békesség Fejedelme (lMóz 14:18).

Jákób szerint Ő Silóh, Júda törzséből.
Ézsaiás kijelenti: "Immánuel ", csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévalóság atyja, békesség fejedelme (Ésa 7:14; 9:6).

Jeremiás elbeszéli: Dávid magva, "az Úr a mi igazságunk!" (Jer 23:6).
Dániel tudtotokra adja, hogy Ő a Messiás.

Hóseás ezt mondja: Ő "az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve" (Hós 12:5).

Keresztelő János így kiált: Ő "az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!" (Jn 1:29).

A hatalmas Isten kihirdette trónjáról: "Ez amaz én szerelmes fiam" (Mt 3:17).
Mi, az Ő tanítványai kijelentjük: ez a Jézus, a Messiás, az élet fejedelme, a világ Megváltója.

A sötétség fejedelme elismeri Őt: "Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje" (Mk 1:24).

Mai Bibliai szakasz: 2 Péter 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Néhány évvel ezelőtt keresztény lelkészek egy csoportjával találkoztam. A gyűlés után egy idősebb lelkész odajött hozzám és ezt mondta: „Bárcsak a felekezetünk még mindig úgy hinne a Bibliában, ahogyan Ön”. A lelkész szolgálata során látta, gyülekezete hogyan távolodott el Isten Szavának tiszta tanításától.

Jézus ragadozó farkasokra figyelmeztetett, akik bejönnek a nyájba, hamis prófétákra, akik juhok ruhájába öltöznek (Mt 7:15). Péter megismétli a figyelmeztetést, és további sajátos részleteket ad a hamis tanítókról, akik veszedelmes eretnekségeket hoznak be a közösségbe. Ők nem Jézus számára keresnek tanítványokat, sőt inkább saját maguk után akarják vonni a tanítványokat (ApCsel 20:30). Péter így figyelmeztet: „benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban”(2Pt 2:3 – új prot. ford.).

Hogyan tudjuk felismerni a hamis tanítókat? Jézus mondta, „Gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mt 7:16). Meg kell vizsgálnunk mindent és szilárdan kitartani a jó mellett!

A mai nap olyan hálás vagyok Jézus ígéretéért: „De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek” (Jn 16:13-14).

Kérd a Szentlelket, hogy vezessen ma Isten Szavának mélyebb ismeretére! A Jézussal való személyes kapcsolat, valamint az élő Ige és az Ő írott szavának ismerete véd bennünket a hamis tanítók megtévesztése ellen.

Dr. Derek J. Morris 
162. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  63-65. fejezeteihez (szeptember 9-15.).

Ez a három fejezet szemléletesen ábrázolja Isten népét. Akár ujjongva ünnepel valaki, nem ismervén Jézus közelgő áldozatát, akár magabízó önhittséggel elbizakodva azt gondolja, hogy a kiválasztott nép tagja, vajmi kevés különbséget mutat a katasztrofális végkimenetel tekintetében. Hasonlóképpen napjainkban, akár „az Igazság“ birtokosai vagyunk, akár tudatlanok felőle, vajmi kevés különbséget jelent, ha nem vagyunk kapcsolatban Jézussal.

Az egész menny arra összpontosít, hogy segítsen Isten népének, hogy megértsék, ki is Jézus Krisztus, illetve az ő fáradhatatlan szeretetét és hatalmas vágyát, hogy személyes szinten kapcsolatba lépjen valamennyiünkkel. Mert csak a vele való eleven kapcsolaton keresztül juthatunk igazságosságra, amelyet nekünk akar adományozni Jézus, hogy készen álljunk a mennyre.

Krisztus váratlan átka a fügefára mély és józan figyelmeztetést tartalmaz napjainkra. Izrael saját magát pusztította el azzal, hogy elutasította Jézust, és eljátszotta a tőle kapott védelmet. Nekünk is megvan a döntési szabadságunk, hogy vagy csak jól mutassunk külsőleg, azonban gyümölcstől terméketlenek és örökre elveszettek legyünk; vagy hogy Jézussal kapcsolatban legyünk, a Szent Lélek gyümölcsét teremve és olyan életet élve, amelyet Isten és az Ő népe szolgálatának szentelünk.

A templom megtisztítása a rossz befolyásoktól és cselekedetektől, amelyek Isten céljával ellentétesek, a felszínen Jézustól meglepő cselekedetnek tűnik, ami nem egyezik az ő általános parancsával a szeretetre nézve. Mégis, amint a kapzsiság, a becstelenség és az Isten céljának helytelen bemutatása megszűnt, Jézus rögtön folytatni tudta gyógyító szolgálatát. Hasonlóképpen, amint Jézussal kapcsolatba lépünk, és megengedjük neki, hogy a jellemhibáinkat kiűzze szívünk templomából, szabadon tehet csodákat a helyreállítással, és a Szent Lelkének gyümölcseit teremheti bennünk.

Eileen VanTassel
Presbiter, Riverside Adventista Gyülekezet
Camas, WA, USA
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: