2018. szeptember 12., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 12 - SZERDA - 2 Péter 3


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 64. fejezet 1157. nap

64. A pusztulásra ítélt nép

Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulása halvány előképe majdani eljövetelének, amikor az ég felhőiből száll le hatalommal és dicsőséggel, az angyalok győzelmi menete és a szentek örvendezése közepette. Akkor teljesednek be Krisztusnak a papokhoz és farizeusokhoz intézett szavai: "Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!" (Mt 23:29). Prófétai látomásában Zakariás szemlélhette a végső győzelem napját, s látta azok végzetét is, akik első eljövetelekor visszautasították Krisztust: "Reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után" (Zak 12:10). Ezt a jelenetet látta előre Krisztus, amikor a várost nézte és sírt fölötte. Jeruzsálem ideiglenes lerombolásában látta annak a népnek a végső pusztulását, mely Isten Fiának vérét ontotta.

A tanítványok észlelték a zsidók gyűlöletét Krisztussal szemben, de azt még nem tudták, hogy ez hova fog vezetni. Még nem fogták fel Izrael valódi állapotát, s nem ismerték a büntetést sem, mely Jeruzsálemre szakad. Ezt Krisztus egy lényeges példázattal tárta fel nekik.

A Jeruzsálemhez intézett utolsó felhívás hiába hangzott el. A papok és vezetők hallották visszhangozni a sokaság ajkán a múltból jövő prófétai hangot, mely válaszolt a kérdésre: "Kicsoda ez?", de nem fogadták el azt az Ihletés hangjának. Dühükben és ámulatukban megpróbálták elhallgattatni a népet. A tömegben római tisztviselők is voltak, s nekik az ellenség Jézust egy lázadás vezetőjének tüntette fel. Állításuk szerint birtokba akarja venni a templomot, s királyként akar uralkodni Jeruzsálemben.

Jézus nyugodt hangja egy pillanatra elcsitította a zajos sokaságot, amikor újra kijelentette, hogy nem időleges uralomra törekszik, hamarosan felemelkedik Atyjához, s vádlói nem látják többé, míg újra el nem jön dicsőségben. Akkor - amikor az üdvösség szempontjából már késő - majd elismerik Őt. E szavakat Jézus szomorúan, mégis különös nyomatékkal ejtette ki. A római tisztviselőket lecsendesítette és megfékezte. Szívük - bár számukra ismeretlen volt az isteni befolyás - úgy megindult, ahogy még soha azelőtt. Jézus nyugodt, ünnepélyes arcáról szeretetet, jóindulatot, csöndes méltóságot olvastak le. Megmagyarázhatatlan rokonszenvet éreztek iránta. Jézus letartóztatása helyett inkább hódolatukat fejezték volna ki. A papokhoz, főemberekhez fordultak, őket vádolták zavarkeltéssel. A vezetők bosszúsan és legyőzötten a népnek kezdtek panaszkodni, s mérgesen vitatkoztak egymással.

Eközben Jézus észrevétlenül bement a templomba. Minden csendes volt, mert az Olajfák hegyén történtek az egész népet oda vonzották. Rövid időre Jézus a templomban maradt, szomorúan nézett körül. Azután tanítványaival együtt visszavonult, ismét Bethániába ment. Mire a nép kereste, hogy trónra ültessék, már nem találták.

Jézus az egész éjszakát imában töltötte, majd reggel visszajött a templomba. Útközben áthaladt egy fügefaligeten. Éhes volt, "és meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje" (Mk 11:13).

Bizonyos területek kivételével nem jött még el a fügeérés ideje, a jeruzsálemi magaslatokról nyugodtan el lehetett mondani: "Nem vala fügeérésnek ideje" (Mk 11:13). Ebben a kertben, ahol Jézus járt, egy fa megelőzte az összes többit. Már levelek borították. A fügefa természetéhez tartozik, hogy még a levelek kibomlása előtt megjelennek a növekedő gyümölcsök. Ezért ez a tökéletes lombozatú fa érett gyümölcsöt ígért. A látszat azonban csalóka volt. Jézus végignézte az ágakat a legalsótól a legfölső gallyig, de "levélnél egyebet semmit sem talála" (Mk 11:13). Kérkedő lombsátor volt, semmi más.
Krisztus megátkozta, hogy száradjon ki. "Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki" (Mk 11:14), - mondotta. Másnap reggel, amikor a Megváltó és tanítványai ismét a város felé tartottak, a kiszáradt ágak és hulló levelek felkeltették figyelmüket. "Mester, - szólt Péter - nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott" (Mk 11:21).

Krisztusnak a fügefára szórt átka megdöbbentette a tanítványokat, nem egyezett korábbi eljárásaival és cselekedeteivel. Gyakran hallották tőle, hogy nem kárhoztatni jött a világot, hanem megmenteni. Visszaemlékeztek szavaira: "Az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa" (Lk 9:56). Csodáival helyreállított, sohasem pusztított. A tanítványok kizárólag Építőnek, Gyógyítónak ismerték. Ez a tette egyedülálló volt. Milyen célt szolgált? - kérdezték.

Isten "gyönyörködik az irgalmasságban!" (Mik 7:18). "Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában" (Ez 33:11). A pusztítás munkája és az ítéletmondás számára "hallatlan" (Ésa 28:21). Kegyelmében és szeretetében viszont fellebbenti a jövő fátylát, s megmutatja az embernek a bűn útjának következményét.

A fügefa megátkozása jelképes eljárás volt. A Krisztus előtt kérkedő, lombsátrát fitogtató meddő fa a zsidó nemzetet jelképezte. A Megváltó szerette volna világossá tenni tanítványai számára Izrael végzetének okát és bizonyosságát. Ezért ruházta föl a fát erkölcsi tulajdonságokkal, tette az isteni igazság letéteményesévé. A zsidók minden más nemzettől különböztek, mert hűséget fogadtak Istennek. Ő különleges előjogokkal ruházta fel a népet, s emiatt minden más népnél igazabbnak tekintették magukat. A világ szeretete és a nyereségvágy azonban megrontotta őket. Dicsekedtek ismereteikkel, de tudatlanok voltak Isten kívánalmait illetően, s képmutatás jellemezte őket. A terméketlen fához hasonlóan nyújtották széjjel követelőző ágaikat, melyek külsőleg dúsak voltak, gyönyörűek a szemnek, de semmit sem nyújtottak, hanem csak levelet. A zsidó vallásból csodás temploma, szent oltárai, süveges papjai, lenyűgöző szertartásai mellett - noha az külső megjelenésében valóban megfelelő volt - hiányzott az alázatosság, a szeretet és a jóindulat.

A kert egyetlen fügefáján sem volt gyümölcs, a lomb nélküli fák azonban nem keltettek várakozást, nem okoztak csalódást. Ezek a fák jelképezték a pogányokat.

Éppúgy hiányzott róluk a gyümölcs, mint a zsidóknál az istenesség, de ők nem is állították, hogy Istent szolgálják. Nem tettek dicsekvő kijelentéseket jóságukról. Vakok voltak Isten műveivel és útjaival szemben. Számukra még nem jött el a fügeérés ideje. Még mindig várták a napot, amely elhozza nekik a reményt és a világosságot. A zsidók nagyobb áldásokat kaptak Istentől, elszámolással tartoztak, amiért visszaéltek ezekkel az ajándékokkal. A kiváltságok, melyekkel dicsekedtek, csak növelték bűnüket.

Mai Bibliai szakasz: 2 Péter 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Péter apostolnak ebben a fejezetben található jövendölése napjainkban teljesedik. A csúfolódók kigúnyolják Jézus második dicsőséges eljövetelének gondolatát. Nem vesznek tudomást Jézus tanításáról, hogy „ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (Jn 14:3), sőt még keresztények is tagadják az Ő visszajövetelének a gondolatát.

A hitetlenek és gúnyolódók ellenére Péter arra emlékeztet bennünket, hogy az Úr napja el fog érkezni. Az Ő dicsőséges eljövetele biztos. Jézus megígérte: „Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is” (Mt 24:27).

Ahelyett, hogy a kételkedés okaként értelmeznénk a látszólagos késést, inkább elismerjük, hogy „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen” (2Pt 3:9).

Akkor hát hogyan éljünk, miközben várjuk a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus eljövetelét? Péter ezekkel a szavakkal tanácsol bennünket: „akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét” (2Pt 3:12). Jézusra kell szegeznünk a tekintetünket, üdvösségünk kezdeményezőjére és bevégzőjére, és csatlakoznunk kell Hozzá missziójában. Hallgassuk Jézusnak ezen szavait, amit tanítványaihoz és hozzánk intézett: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket” (Jn 20:21). Az embereknek szükségünk van arra, hogy meghallják az evangélium jó hírét. Ahogy elindulunk Jézus nevében, mindig emlékezzünk az Ő ígéretére: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).

Dr. Derek J. Morris 
162. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  63-65. fejezeteihez (szeptember 9-15.).

Ez a három fejezet szemléletesen ábrázolja Isten népét. Akár ujjongva ünnepel valaki, nem ismervén Jézus közelgő áldozatát, akár magabízó önhittséggel elbizakodva azt gondolja, hogy a kiválasztott nép tagja, vajmi kevés különbséget mutat a katasztrofális végkimenetel tekintetében. Hasonlóképpen napjainkban, akár „az Igazság“ birtokosai vagyunk, akár tudatlanok felőle, vajmi kevés különbséget jelent, ha nem vagyunk kapcsolatban Jézussal.

Az egész menny arra összpontosít, hogy segítsen Isten népének, hogy megértsék, ki is Jézus Krisztus, illetve az ő fáradhatatlan szeretetét és hatalmas vágyát, hogy személyes szinten kapcsolatba lépjen valamennyiünkkel. Mert csak a vele való eleven kapcsolaton keresztül juthatunk igazságosságra, amelyet nekünk akar adományozni Jézus, hogy készen álljunk a mennyre.

Krisztus váratlan átka a fügefára mély és józan figyelmeztetést tartalmaz napjainkra. Izrael saját magát pusztította el azzal, hogy elutasította Jézust, és eljátszotta a tőle kapott védelmet. Nekünk is megvan a döntési szabadságunk, hogy vagy csak jól mutassunk külsőleg, azonban gyümölcstől terméketlenek és örökre elveszettek legyünk; vagy hogy Jézussal kapcsolatban legyünk, a Szent Lélek gyümölcsét teremve és olyan életet élve, amelyet Isten és az Ő népe szolgálatának szentelünk.

A templom megtisztítása a rossz befolyásoktól és cselekedetektől, amelyek Isten céljával ellentétesek, a felszínen Jézustól meglepő cselekedetnek tűnik, ami nem egyezik az ő általános parancsával a szeretetre nézve. Mégis, amint a kapzsiság, a becstelenség és az Isten céljának helytelen bemutatása megszűnt, Jézus rögtön folytatni tudta gyógyító szolgálatát. Hasonlóképpen, amint Jézussal kapcsolatba lépünk, és megengedjük neki, hogy a jellemhibáinkat kiűzze szívünk templomából, szabadon tehet csodákat a helyreállítással, és a Szent Lelkének gyümölcseit teremheti bennünk.

Eileen VanTassel
Presbiter, Riverside Adventista Gyülekezet
Camas, WA, USA
Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: